Sở Hữu Trí Tuệ

Dưới đây là danh sách không độc quyền về nhãn hiệu và dấu hiệu dịch vụ thuộc sở hữu của Match Group, LLC liên quan đến thương hiệu Tinder.

Bạn sẽ không thể sử dụng các dấu hiệu sau mà không được sự cho phép từ Match Group, LLC. Nếu được cấp phép và bạn sử dụng các dấu hiệu dưới đây trong các ấn phẩm chỉ được phân phố tại Hoa Kỳ, bao gồm các biểu tượng ™ hoặc ® cho ít nhất là lần sử dụng đầu tiên hoặc cho các lần sử dụng tiếp theo khi các dấu hiệu xuất hiện nổi bật. Đối với các ấn phẩm được phân phối ngoài Hoa Kỳ, việc sử dụng biểu tượng đáng chú ý ™ có thể chấp nhận được. Đây cũng là cách thức sử dụng hợp lý, thay vì các biểu tượng thương hiệu, các chú thích về nhãn hiệu trong các biểu mẫu được liệt kê dưới đây:

Ví dụ về chú thích nhãn hiệu:

 1. Đối với nhãn hiệu được đăng ký: TINDER là nhãn hiệu được đăng ký độc quyền của Match Group, LLC, và được sử dụng theo giấy phép.

 2. Đối với nhãn hiệu không được đăng ký: TINDER là nhãn hiệu được đăng ký độc quyền của Match Group, LLC, và được sử dụng theo giấy phép.

Biểu trưng ngọn lửa:

Đối với biểu trưng Ngọn lửa, vui lòng nêu rõ ràng biểu trưng này được bảo vệ bản quyền. Việc này có thể được thực hiện thông qua biểu tượng gộp “™&© Match Group, LLC”, hoặc theo chú thích sau (bên cạnh chú thích nhãn hiệu ở trên):

Bản quyền [năm xuất bản đầu tiên] Match Group, LLC. Bảo lưu mọi quyền. Được sử dụng với giấy phép.

Việc thiếu hụt sản phẩm, tên dịch vụ hoặc biểu trưng từ danh sách dưới không cấu thành sự miễn trừ bất kỳ nhãn hiệu hoặc quyền sở hữu trí tuệ nào liên quan đến sản phẩm, tên hoặc biểu trưng đó.

Nếu bạn nhận thấy trang web hoặc ứng dụng sử dụng nhãn hiệu Match Group, LLC không phù hợp, chúng tôi muốn nghe về điều đó.  Báo cáo việc sử dụng nhãn hiệu Match Group, LLC qua trademark@match.com.

Thương hiệu và Dấu hiệu Dịch vụ

 • IT’S A MATCH!™
 • PASSPORT™
 • REWIND®
 • SUPER LIKE™
 • SWIPE®
 • SWIPE LEFT™
 • SWIPE RIGHT®
 • TINDER®
 • TINDER CHANNELS™
 • TINDER GOING OUT™
 • TINDER GOLD™
 • TINDER PLUS®
 • TINDER SELECT™
 • TINDER SOCIAL™
 • TINDER STACKS™
 • TINDER PLACES™
 • TINDER U™
 • SWIPE SESSIONS™
 • #SWIPESESSIONS™
 • SWIPE SURGE™
 • SWIPE NIGHT™
 • tinder white flame black outline
 • tinder white flame pink background
 • tinder wordmark registered
 • tinder u logo
 • tinder full color watermark
 • swipe sessions

Danh sách bằng sáng chế

Dịch vu này được cung cấp theo một hoặc nhiều bằng sáng chế sau:

 • U.S. Pat. No. D755,814
 • U.S. Pat. No. D779,540
 • U.S. Pat. No. D780,775
 • U.S. Pat. No. D781,311
 • U.S. Pat. No. D781,334
 • U.S. Pat. No. D781,882
 • U.S. Pat. No. D791,809
 • U.S. Pat. No. D798,314
 • U.S. Pat. No. D852,809S
 • U.S. Pat. No. D854,025S
 • U.S. Pat. No. 7,613,706
 • U.S. Pat. No. 7,617,134
 • U.S. Pat. No. 7,676,466
 • U.S. Pat. No. 8,566,327
 • U.S. Pat. No. 8,010,546
 • U.S. Pat. No. 8,010,556
 • U.S. Pat. No. 8,051,013
 • U.S. Pat. No. 8,117,091
 • U.S. Pat. No. 8,195,668
 • U.S. Pat. No. 8,473,490
 • U.S. Pat. No. 8,559,706
 • U.S. Pat. No. 8,583,563
 • U.S. Pat. No. 8,621,090
 • U.S. Pat. No. 8,862,461
 • U.S. Pat. No. 8,885,012
 • U.S. Pat. No. 8,996,618
 • U.S. Pat. No. 9,094,396
 • U.S. Pat. No. 9,148,333
 • U.S. Pat. No. 9,158,821
 • U.S. Pat. No. 9,185,184
 • U.S. Pat. No. 9,245,301
 • U.S. Pat. No. 9,251,220
 • U.S. Pat. No. 9,350,636
 • U.S. Pat. No. 9,413,845
 • U.S. Pat. No. 9,418,057
 • U.S. Pat. No. 9,495,391
 • U.S. Pat. No. 9,536,221
 • U.S. Pat. No. 9,537,706
 • U.S. Pat. No. 9,560,156
 • U.S. Pat. No. 9,672,289
 • U.S. Pat. No. 9,679,259
 • U.S. Pat. No. 9,715,532
 • U.S. Pat. No. 9,733,811
 • U.S. Pat. No. 9,824,123
 • U.S. Pat. No. 9,830,669
 • U.S. Pat. No. 9,836,533
 • U.S. Pat. No. 9,870,465
 • U.S. Pat. No. 9,959,023
 • U.S. Pat. No. 9,547,369
 • U.S. Pat. No. 9,720,570
 • U.S. Pat. No. 10,108,968
 • U.S. Pat. No. 10,149,267
 • U.S. Pat. No. 10,203,854
 • U.S. Pat. No. 10,277,710
 • U.S. Pat. No. 10,333,999
 • U.S. Pat. No. 10,380,158
 • U.S. Pat. No. 10,387,795
 • U.S. Pat. No. 10,523,622
 • U.S. Pat. No. 10,540,607