PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ

Poslední úprava: 19. listopadu 2021

Hlavní změna v této verzi: Jasně jsme definovali, že společnost MTCH Technology Services Limited, která provozuje naše evropské ústředí, je zodpovědná za naše služby Evropském hospodářském prostoru, Spojeném království a ve Švýcarsku.

Přehled našich podmínek používání najdeš v části Souhrn smluvních podmínek.

Vítej na Tinderu. Jestli žiješ v Evropském hospodářském prostoru, Spojeném království nebo ve Švýcarsku, tyto podmínky Podmínky používání určují vztah mezi tebou a:

MTCH Technology Services Limited („MTCH Technology“) 1 Hatch Street Upper Dublin 2 Dublin D02 PY28 Ireland

Pokud žiješ v Japonsku, tyto podmínky upravují vztah mezi tebou a:

MG Japan Services GK („MG Japan“) 4F Sumitomo Fudosan Azabu Bldg 1-4-1 Mita Minato-ku, Tokio 108-0073 Japonsko

Pokud žiješ mimo Evropský hospodářský prostor, Spojené království, Švýcarsko a Japonsko, tyto podmínky Podmínky používání určují vztah mezi tebou a:

Match Group, LLC („Match Group“) 8750 North Central Expressway, Suite 1400 Dallas, TX 75231, USA

Výrazy „společnost“, „Tinder“ a všechny formy zájmena „my“ odkazují v závislosti na tom, kde žiješ, na MTCH Technology, na MG Japan, nebo na Match Group.

1. Přijetí podmínek používání.

Vytvořením účtu na Tinderu, ať už prostřednictvím mobilního zařízení, mobilní aplikace nebo přes počítač (souhrnně „služba“), souhlasíš s dodržováním (i) těchto podmínek používání, (ii) našich zásad ochrany soukromí, zásad používání souborů cookie, postupů rozhodčího řízení (pokud se tě týkají), bezpečnostních tipů a pravidel komunity Tinder, jež jsou všechny prostřednictvím odkazu začleněny do této smlouvy, a (iii) veškerých podmínek, které jsi odsouhlasil(a) při nákupu dodatečných funkcí, produktů nebo služeb, které v rámci služby nabízíme (souhrnně dále jen tato „smlouva“). Pokud s veškerými podmínkami této smlouvy nesouhlasíš a nepřijímáš je, službu dál nepoužívej.

Čas od času můžeme v této smlouvě a službách provést změny. Můžeme tak učinit z celé řady důvodů, včetně změn reflektujících požadavky právních předpisů, nových funkcí nebo změn v oblasti obchodních praktik. Nejaktuálnější verze této smlouvy bude vždy zveřejněna v Nastavení služby a také na gotinder.com, kde vždy najdeš nejnovější verzi. Platná verze je vždy ta nejnovější. Pokud změny zahrnují podstatné změny, které mají vliv na tvá práva a povinnosti, upozorníme tě na tyto změny přiměřenými prostředky alespoň 30 dnů předem (ledaže bychom tak nebyli schopni učinit v souladu s platnými právními předpisy), například prostřednictvím samotné služby nebo e-mailem. Pokud budeš služby používat i po datu účinnosti změn, znamená to, že s revidovaným zněním smlouvy souhlasíš.

2. Způsobilost

Nemáš oprávnění vytvořit si účet nebo ke službě přistupovat a využívat ji nebo systém, na kterém funguje, pokud nesplňuješ následující:

 • je ti alespoň 18 let.
 • můžeš uzavřít závaznou smlouvu s Tinderem,
 • nejsi osobou, která je vyloučena z používání této služby podle zákonů Spojených států amerických nebo jiné příslušné jurisdikce (například, že nejsi na seznamu speciálně určených státních příslušníků amerického ministerstva financí ani se na tebe nevztahuje jiný podobný zákaz),
 • se budeš řídit touto smlouvou a všemi platnými místními, národními a mezinárodními zákony, pravidly a předpisy a
 • nikdy jsi nebyl(a) odsouzen(a) za trestný čin nebo žalovatelný přestupek (nebo zločin podobné závažnosti), sexuální zločin nebo jakýkoliv zločin týkající se násilí, a že nemusíš být registrován(a) jako sexuální delikvent v jakémkoliv státním, federálním nebo místním registru sexuálních delikventů.

3. Tvůj účet

Pokud chceš používat Tinder, můžeš se zaregistrovat několika způsoby, například pomocí svého účtu na Facebooku. Pokud tak učiníš, opravňuješ nás k přístupu k určitým informacím z tvého účtu na Facebooku, včetně tvého veřejného profilu na Facebooku, a jejich používání. Další podrobnosti týkající se informací, které o tobě shromažďujeme, a způsobu, jakým je používáme, najdeš v našich zásadách ochrany soukromí.

Neseš odpovědnost za uchování svých přihlašovacích údajů, které používáš pro přihlášení ke službě Tinder, v tajnosti a neseš výhradní odpovědnost za všechny aktivity s těmito přihlašovacími údaji spojené. Pokud se domníváš, že někdo získal přístup ke tvému účtu, okamžitě nás kontaktuj.

4. Změna služby a ukončení.

Tinder se neustále snaží zlepšovat své služby a přinášet další funkce, které by ti mohly přijít zajímavé a užitečné. To znamená, že čas od času můžeme přidat nové funkce nebo vylepšení, nebo naopak některé funkce odstranit. Pokud tyto kroky nijak podstatně neovlivní tvoje práva nebo povinnosti, nemusíme tě před jejich podniknutím informovat. Služby můžeme dokonce zcela pozastavit. V tom případě tě budeme informovat předem, pokud nám v tom nebudou bránit určité okolnosti, například bezpečnostní zájmy, přičemž v takovém případě lze tyto okolnosti považovat za polehčující.

Nejsnazší způsob, jak můžeš svůj účet zrušit, je postupovat podle pokynů v nastavení služby. Samozřejmě máš i další možnosti zrušení. Pokud však používáš platební účet třetí strany, například Apple App Store nebo iTunes Store (App Store nebo Obchod Google Play), bude třeba, abys své nákupy v aplikaci zrušil(a) prostřednictvím tohoto účtu, aby ses vyhnul(a) další fakturaci. Pokud se Tinder bude domnívat, že jsi porušil(a) tuto smlouvu, může tvůj účet kdykoli a bez předchozího oznámení zrušit. Po takovém ukončení nebudeš mít nárok na vrácení peněz za nákupy.

Pro obyvatele Korejské republiky platí, že vyjma případů, kdy se budeme rozumně domnívat, že (i) oznámení je zakázáno právními předpisy (například pokud bychom oznámením porušili platné zákony, nařízení nebo příkazy regulačních orgánů nebo narušili probíhající vyšetřování ze strany regulačního orgánu) nebo (ii) že by oznámení mohlo způsobit újmu tobě, třetím stranám, Tinderu anebo našim přidruženým subjektům (například pokud by poskytnutí oznámení poškodilo bezpečnost služby), tě budeme neprodleně informovat o důvodu podniknutí příslušného kroku.

Po ukončení tvého účtu bude tato smlouva ukončena, Tinder a ty však stále budete vázáni jejími následujícími ustanoveními: oddíl 4, oddíl 5 a oddíly 12 až 19.

5. Bezpečnost; Tvé interakce s ostatními členy.

Ačkoliv se Tinder snaží vylepšovat uživatelské zkušenosti pomocí funkcí jako dvojitý souhlas, kdy spolu mohou komunikovat pouze dva členové, kteří o sebe vyjádřili vzájemný zájem, nenese Tinder odpovědnost za chování členů jak při používání služby, tak mimo ni. Souhlasíš s tím, že při všech interakcích s ostatními členy budeš opatrný/á, zvlášť, pokud se rozhodneš komunikovat mimo službu nebo se setkat osobně. Kromě toho souhlasíš s tím, že si před zahájením používání služby přečteš bezpečnostními tipy Tinderu a budeš se jimi řídit. Souhlasíš, že nebudeš poskytovat své finanční údaje (například informace o svých kreditních kartách či bankovním účtu), ani půjčovat či posílat peníze ostatním členům.

TY SÁM/SAMA NESEŠ VÝHRADNÍ ODPOVĚDNOST ZA VLASTNÍ INTERAKCE S OSTATNÍMI ČLENY. BEREŠ NA VĚDOMÍ, ŽE TINDER NEKONTROLUJE TRESTNÍ REJSTŘÍK SVÝCH ČLENŮ ANI NIJAK JINAK NEZKOUMÁ PROFILY SVÝCH ČLENŮ. TINDER SE NIJAK NEZARUČUJE ZA CHOVÁNÍ ČLENŮ NEBO ZA DODRŽOVÁNÍ PRAVIDEL Z JEJICH STRANY.

6. Práva, která ti Tinder uděluje.

Tinder ti uděluje osobní, celosvětovou, bezplatnou, nepřevoditelnou, nevýhradní, odvolatelnou a nepřenosnou licenci k přístupu a používání služeb. Tato licence je udělena pouze za účelem používání a užívání výhod služeb tak, jak určuje Tinder a povoluje tato smlouva. Tato licence a jakékoli oprávnění k přístupu ke službě se automaticky zruší v případě, kdy uděláš něco z následujícího:

 • využívat službu nebo jakýkoliv v ní obsažený obsah pro jakékoliv komerční účely bez našeho písemného svolení;
 • kopírovat, upravovat, přenášet, vytvářet odvozená díla z, využívat nebo reprodukovat jakýmkoliv způsobem jakýkoliv autorským právem chráněný materiál, obrázky, ochranné známky, obchodní jména, servisní značky nebo jiné duševní vlastnictví, obsah nebo soukromé informace, které jsou přístupné prostřednictvím služby, bez předchozího písemného souhlasu Tinderu;
 • vyjadřovat či naznačovat, že jakákoliv tvá prohlášení schválil Tinder;
 • využívat roboty, boty, pavouky a další shromažďovače (crawler, scraper apod.), aplikace na prohledávání a zkoumání stránek, proxy nebo jiné manuální či automatické zařízení, metodu či proces k přístupu, získávání, indexování, dolování dat nebo jakkoliv reprodukovat či obcházet navigační strukturu nebo prezentace služby či její obsah;
 • využívat službu jakýmkoli způsobem, který by mohl narušit, poškodit nebo negativně ovlivnit službu nebo servery či sítě spojené se službou;
 • nahrávat viry ani jiný škodlivý kód nebo jinak ohrožovat zabezpečení služby;
 • falšovat hlavičky nebo jinak manipulovat s identifikátory za účelem zastřít původ informací přenášených do nebo prostřednictvím služby;
 • „framovat“ nebo „zrcadlit“ jakoukoliv část služby bez předchozího písemného svolení od Tinderu;
 • používat meta tagy nebo kód či jiná zařízení obsahující jakýkoliv odkaz na Tinder nebo službu (nebo jakoukoliv ochrannou známku, obchodní název, servisní značku, logo nebo slogan Tinder), aby za jakýmkoliv účelem nasměrovaly jakoukoli osobu na jinou webovou stránku;
 • upravovat, přizpůsobovat, sublicencovat, překládat, prodávat, provádět reverzní inženýrství, dešifrovat, dekompilovat nebo jinak rozebírat jakékoliv části služby nebo nutit ostatní, aby tak učinili;
 • používat nebo vyvíjet jakékoliv aplikace třetích stran, které by ovlivňovaly službu či obsah jiných uživatelů nebo informace, bez našeho písemného souhlasu;
 • používat, zprostředkovat nebo publikovat programovací rozhraní aplikace Tinder bez našeho písemného souhlasu;
 • sondovat, skenovat nebo testovat zranitelnost naší služby nebo jakéhokoli systému nebo sítě;
 • podporovat nebo propagovat jakoukoli činnost, která porušuje tuto smlouvu.

Tinder může tvoje chování prošetřit a podniknout veškeré dostupné právní kroky v reakci na nezákonné nebo neoprávněné využívání služby, včetně ukončení tvého účtu.

Jakýkoli software, který ti poskytujeme, může automaticky stahovat a instalovat aktualizace nebo další nové funkce. Toto automatické stahování je možné upravit v nastavení tvého zařízení.

7. Práva, která uděluješ Tinderu.

Vytvořením účtu uděluješ společnosti Tinder celosvětovou, převoditelnou, sublicenční, bezplatnou licenci a právo, které umožňují hostovat, ukládat, používat, kopírovat, zobrazovat, reprodukovat, upravovat, editovat, publikovat, modifikovat a distribuovat informace, k nimž jsi nám dal(a) oprávnění, ze služeb třetích stran, jako je například Facebook, stejně jako veškeré informace, které odešleš, nahraješ, zobrazíš nebo jinak zpřístupníš (souhrnně „zveřejníš“) ve službě nebo je doručíte ostatním členům (souhrnně „obsah“). Licence Tinderu ke tvému obsahu nebude exkluzivní, s tou výjimkou, že licence společnosti Tinder bude exkluzivní s ohledem na odvozená díla vytvořená použitím služby. Tinder by například získal exkluzivní licenci na screenshoty služby, které zahrnují tvůj obsah. Kromě toho, aby společnost Tinder mohla zabránit používání tvého obsahu mimo tuto službu, uděluješ společnosti Tinder oprávnění jednat ve tvém zastoupení, pokud jde o používání tvého obsahu, získaného pomocí této služby jinými členy nebo třetími stranami. To výslovně zahrnuje oprávnění, ale ne povinnost, zasílat oznámení podle 17 U.S.C. § 512(c)(3) (tj. oznámení o DMCA) tvým jménem, pokud je tvůj obsah převzat používán třetími stranami mimo službu. Naše licence ke tvému obsahu podléhá tvým právům podle platných zákonů (např. zákony týkající se ochrany osobních údajů v rozsahu, v němž jakýkoli obsah obsahuje osobní údaje definované těmito zákony) a její účel je omezen na provoz, vývoj, poskytování a zlepšování služby a výzkum a vývoj nových funkcí. Souhlasíš s tím, že jakýkoli obsah, který umístíš nebo který nám povolíš umístit do služby, může být zobrazen jinými členy a může být zobrazen jakoukoli osobou, která službu navštíví nebo se na ní účastní (například jednotlivci, kteří mohou obdržet sdílený obsah od jiných uživatelů Tinderu).

Souhlasíš s tím, že veškeré informace, které poskytneš při vytváření svého účtu, včetně informací z tvého účtu na Facebooku, jsou přesné a pravdivé a že máš právo zveřejňovat obsah v této službě a Tinderu poskytuješ výše zmíněnou licenci.

Jsi srozuměn(a) a souhlasíš s tím, že můžeme sledovat a kontrolovat jakýkoliv obsah, který zveřejníš v rámci služby. Můžeme odstranit jakýkoli obsah, zcela nebo zčásti, který podle našeho úsudku porušuje tuto Smlouvu nebo může poškodit dobré jméno služby.

Při komunikaci se zástupci naší zákaznické péče souhlasíš, že se budeš chovat uctivě a laskavě. Pokud budeme mít pocit, že tvé chování vůči našim zástupcům zákaznické péče nebo jiným zaměstnancům je ohrožující, obtěžující nebo útočné, vyhrazujeme si právo okamžitě ukončit tvůj účet.

Vzhledem k tomu, že společnost Tinder ti umožňuje využívat službu, souhlasíš s tím, že my, naše přidružené společnosti a partneři– třetí strany mohou ve službě inzerovat. Předkládáním návrhů nebo zpětné vazby společnosti Tinder týkající se našich služeb vyjadřuješ souhlas s tím, že společnost Tinder může tuto zpětnou vazbu použít a sdílet za jakýmkoliv účelem a bez nároku na odměnu.

Vezmi na vědomí, že společnost Tinder může přistupovat, uchovávat a zveřejňovat informace o tvém účtu a obsahu, pokud je to vyžadováno zákonem, v rámci plnění smlouvy s tebou nebo dobré víře, že takový přístup, uchování nebo zpřístupnění probíhá v legitimním zájmu, například za účelem: (i) zajištění souladu s právními postupy, (ii) vymáhání ustanovení této smlouvy, (iii) reakce na tvrzení, že nějaký obsah porušuje práva třetích stran, (iv) reakce na tvé žádosti o poskytnutí zákaznického servisu nebo (v) ochrany práva, majetku či osobní bezpečnosti společnosti nebo jakékoliv jiné osoby.

8. Pravidla komunity.

Používáním služby souhlasíš, že nebudeš:

 • využívat službu pro jakýkoli účel, který je nezákonný nebo zakázaný touto smlouvou;
 • službu používat pro škodlivé nebo nezákonné účely;
 • službu používat s cílem poškodit Tinder;
 • porušovat pravidla komunity Tinder, která se čas od času aktualizují;
 • spamovat, žádat peníze nebo podvádět členy;
 • vydávat se za jinou osobu nebo subjekt nebo posílat obrázky jiného člověka bez jeho svolení;
 • kohokoliv zastrašovat, stalkovat, vyhrožovat, napadat, obtěžovat, týrat nebo pomlouvat;
 • zveřejňovat obsah, který porušuje něčí práva, včetně práv na publicitu, soukromí, autorská práva, ochranné známky nebo jiná práva duševního vlastnictví nebo smluvní právo;
 • zveřejňovat jakýkoliv obsah, který je nenávistný, vyhrožující, sexuálně explicitní nebo pornografický.
 • zveřejňovat jakýkoliv obsah, který podněcuje násilí nebo obsahuje nahotu nebo názorné či bezdůvodné násilí.
 • zveřejňovat obsah, který propaguje rasismus, náboženský fanatismus, nenávist nebo fyzickou újmu jakéhokoli druhu vůči jakékoli skupině nebo jednotlivci;
 • získávat hesla pro jakýkoli účel nebo osobní identifikační informace od jiných členů pro komerční nebo nezákonné účely nebo šířit osobní informace jiné osoby bez jejího svolení;
 • používat účet jiného člena, sdílet účet s jiným členem nebo spravovat více než jeden účet;
 • vytvářet další účet, pokud jsme tvůj účet ukončili, pokud k tomu od nás nemáš svolení.

Tinder si vyhrazuje právo vyšetřit anebo ukončit tvůj účet bez náhrady jakéhokoli nákupu, pokud jsi porušil(a) tuto smlouvu, zneužil(a) službu nebo se choval(a) tak, jak Tinder považuje za nevhodné nebo nezákonné, včetně jednání nebo komunikace, k nimž došlo během i mimo používání služby. Navíc v některých případech můžeme tvůj účet zrušit za porušení příslušných podmínek jakékoli části obchodní skupiny Match Group, která kromě Tinderu také zahrnuje služby jako OkCupid, Plenty of Fish, Match, Meetic, BlackPeopleMeet, LoveScout24, OurTime, Pairs, ParPerfeito a Twoo (pro více informací klikni sem). V případě, že porušíš tato pravidla nebo naše pravidla komunity Tinder, tvoje oprávnění používat naši službu bude automaticky zrušeno.

9. Obsah ostatních členů.

Ačkoliv si Tinder vyhrazuje právo přezkoumat a odstranit obsah, který porušuje tuto smlouvu, za takový obsah odpovídá výhradně člen, který jej uveřejnil, a Tinder nemůže zaručit, že veškerý obsah bude v souladu s touto smlouvou. Pokud ve službě narazíš na obsah, který porušuje tuto smlouvu, nahlas to prosím v samotné aplikaci nebo prostřednictvím naší stránky s kontakty.

10. Nákupy.

Obecně. Tinder může čas od času nabízet produkty a služby k nákupu („nákup v aplikaci“) prostřednictvím App Store, Obchodu Google Play, skrze zprostředkovanou nebo přímou fakturaci nebo prostřednictvím jiných platforem autorizovaných společností Tinder. Pokud se rozhodneš k nákupu v aplikaci, příslušným poskytovatelem platebního řešení budeš vyzván(a) k potvrzení nákupu. Na základě tebou zvolené platební metody (tvá platební karta nebo účet u třetí strany, například v Obchodě Google Play nebo App Store) (tvoje „platební metoda“) ti bude nákup v aplikaci naúčtován za ceny zobrazené u tebou zvolených služeb společně s případnými příslušnými daněmi. Tinder nebo příslušnou třetí stranu opravňuješ k tomu, aby ti tuto platbu naúčtovala.

Automatické obnovení; Automatická platba kartou

Pokud si prostřednictvím nákupu v aplikaci koupíš automaticky se obnovující periodické předplatné, bude prostřednictvím tvé platební metody pravidelně strhávána částka za předplatné, dokud ho nezrušíš. Po uplynutí doby závazku počátečního předplatného bude tvé předplatné automaticky pokračovat po neomezenou dobu období za cenu, se kterou jsi souhlasil(a) při sjednání předplatného, pokud předplatné před datem obnovení nezrušíš. Informace o tvé platební kartě budou uloženy a následně použity pro automatické platby karty v souladu se smlouvou.

Námitky vůči již provedené platbě bys měl(a) směřovat na zákaznickou podporu, pokud se jedná o platbu účtovanou přímo Tinderem nebo příslušnou třetí stranou, například App Store. Námitku můžeš vznést také u své banky nebo poskytovatele platebního řešení, který ti poskytne další informace o tvých právech a příslušných lhůtách. Svůj souhlas s automatickými platbami kartou můžeš kdykoliv a bezpodmínečně odvolat v nastavení Tinderu nebo v účtu příslušné třetí strany, měj však na paměti, že jsi stále povinen/povinna uhradit veškeré dlužné částky.

Pokud nechceš, aby se tvé předplatné obnovilo automaticky, nebo chceš své předplatné změnit nebo ukončit, budeš se muset přihlásit ke svému účtu třetí strany (nebo případně přejít do nastavení účtu na Tinderu) a postupovat podle pokynů pro ukončení nebo zrušení předplatného, a to i v případě, že jsi smazal(a) účet nebo aplikaci Tinder ze zařízení. Smazáním účtu na Tinderu nebo odstraněním aplikace Tinder ze zařízení nedojde k ukončení nebo zrušení tvého předplatného. Tinder si ponechá veškeré finanční prostředky účtované skrze tvou platební metodu, dokud předplatné nezrušíš na Tinderu nebo v účtu třetí strany. Pokud předplatné ukončíš nebo zrušíš, můžeš ho používat až do konce aktuálního předplaceného období. Po jeho uplynutí už předplatné nebude obnoveno. Pokud žiješ v Německu, můžeš své předplatné ukončit i po jeho obnovení. V takovém případě nás musíš informovat měsíc předem a tvoje právo ukončit předplatné se nijak nemění.

Další podmínky, které se použijí, pokud Tinderu zaplatíš přímo pomocí tvé platební metody. Pokud platíš přímo Tinderu, může Tinder opravit všechny fakturační chyby nebo chyby, které to způsobily, i když již požádal o platbu nebo ji obdržel. Pokud zahájíš pokus o vrácení peněz zpět nebo jiné zpětné zúčtování nebo jinou platbu uskutečněnou pomocí tvé platební metody, může Tinder podle svého uvážení tvůj účet okamžitě ukončit.

Informace o své platební metodě můžeš upravit v nastavení Tinderu. Pokud platba nebude úspěšně provedena kvůli vypršení platnosti, nedostatku prostředků nebo z jiných důvodů a ty neupravíš informace o své platební metodě nebo nezrušíš předplatné, zůstáváš odpovědný/á za všechny neuhrazené částky a opravňuješ nás, abychom pokračovali v účtování tebou zvolenou platební metodou, i když bude aktualizována. To může mít za následek změnu dat fakturace plateb. Dále nám dáváš oprávnění získat aktualizovaná nebo nahrazená data vypršení platnosti a čísla tvých kreditních nebo debetních karet, jak je poskytuje tvůj vydavatel kreditních nebo debetních karet. Podmínky platby budou založeny na tebou zvolené platební metodě a mohou být určeny dohodami mezi tebou a finanční institucí, vydavatelem platební karty nebo jiným poskytovatelem zvolené platební metody. Pokud žiješ mimo Ameriku, souhlasíš s tím, že tvoje platba Tinderu bude provedena prostřednictvím MTCH Technology Services Limited.

Virtuální položky. Čas od času budeš moct zakoupit omezenou, osobní, nepřevoditelnou, odvolatelnou licenci k použití „virtuálních položek“, které mohou zahrnovat virtuální produkty nebo virtuální „mince“ nebo jiné jednotky směnitelné v rámci služby za virtuální produkty (souhrnně „virtuální položky“). Jakýkoliv zůstatek virtuálních položek zobrazený ve tvém účtu nepředstavuje reálný zůstatek v reálném světě ani neodráží žádnou uloženou hodnotu, ale místo toho představuje míru rozsahu tvé licence. Virtuální položky nepodléhají poplatkům za nepoužívání, avšak tobě udělená licence k virtuálním položkám skončí v souladu s podmínkami této smlouvy v okamžiku, kdy společnost Tinder přestane poskytovat službu nebo v okamžiku uzavření nebo ukončení tvého účtu. Tinder si podle vlastního uvážení vyhrazuje právo účtovat poplatky za právo využívat virtuální položky a distribuovat virtuální položky za poplatek nebo bez něj. Tinder může virtuální položky kdykoliv spravovat, regulovat, kontrolovat, upravit nebo odstranit. Tinder vůči tobě nebo jakékoliv třetí straně neponese žádnou odpovědnost v případě, že uplatní tato svá práva. Virtuální položky mohou být využity pouze ve službě. VŠECHNY NÁKUPY A VYUŽITÍ VIRTUÁLNÍCH POLOŽEK PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽBY JSOU KONEČNÉ A NEVRATNÉ. Poskytování virtuálních položek pro použití ve službě představuje službu, která začíná bezprostředně po přijetí nákupu těchto virtuálních položek. BEREŠ NA VĚDOMÍ, ŽE TINDER NENÍ POVINEN V SOUVISLOSTI S VIRTUÁLNÍMI POLOŽKAMI POSKYTNOUT NÁHRADU Z JAKÉHOKOLIV DŮVODU, A ŽE ZA NEVYUŽITÉ VIRTUÁLNÍ POLOŽKY PŘI UZAVŘENÍ ÚČTU, AŤ DOBROVOLNÉM, NEBO NEDOBROVOLNÉM, NEOBDRŽÍŠ ŽÁDNOU PENĚŽNÍ ANI JINOU NÁHRADU.

Vrácení peněz. Obecně jsou všechny poplatky za nákupy v aplikaci nevratné a neexistují žádné náhrady nebo dobropisy za částečně využité období. Pokud je požadována náhrada za předplatné do čtrnácti dnů od data transakce, nebo pokud je to možné podle zákonů pro stanovení náhrad platných ve tvé jurisdikci, můžeme udělat výjimku.

Pokud jsi předplatitel s bydlištěm v EU nebo v Evropském hospodářském prostoru, v souladu s místními právními předpisy máš po zahájení předplatného nárok na vrácení peněz v plné výši do 14 dnů od zahájení předplatného a bez uvedení důvodu. Měj na paměti, že toto období 14 dnů začíná dnem, kdy začne odběr předplatného.

Pro předplatitele a kupující virtuálních položek, kteří žijí v Korejské republice, platí, že v souladu s místními právními předpisy mají nárok na vrácení peněz za předplatné anebo nevyužité virtuální položky v plné výši do 7 dnů od nákupu. Měj na paměti, že toto období 7 dnů začíná dnem provedení nákupu.

S výše uvedenou výjimkou pro obyvatele Korejské republiky platí, že nákupy virtuálních položek jsou KONEČNÉ A NEVRATNÉ.

Pokud chceš požádat o vrácení peněz:

Pokud jsi nákup provedl(a) pomocí svého Apple ID, vracení peněz zajišťuje Apple, ne Tinder. Pokud chceš požádat o vrácení peněz, přejdi na App Store, klikni na své Apple ID, vyber Historii nákupů, najdi příslušnou transakci a klikni na „Nahlásit problém“. Můžeš také poslat požadavek na https://getsupport.apple.com.

Pokud jsi nákup provedl(a) pomocí svého účtu v obchodu Google Play nebo přímo na Tinderu: kontaktuj prosím zákaznickou podporu a uveď číslo objednávky v obchodu Google Play (najdeš ho v potvrzovacím e-mailu objednávky nebo po přihlášení do Peněženky Google) nebo Tinder Online (najdeš ho v potvrzovacím e-mailu). Můžeš také poštou nebo jinak doručit podepsané a datované oznámení prohlašující, že ty jakožto kupující rušíš tuto smlouvu, nebo cokoliv podobného významu. Rovněž prosím uveď e-mailovou adresu nebo telefonní číslo přiřazené ke tvému účtu spolu s číslem tvé objednávky. Toto oznámení musí být odesláno na adresu: Tinder, Attn: Cancellations, P.O. Box 25472, Dallas, Texas 75225, USA.

Pokud využiješ svého práva na zrušení (vyjma nákupů uskutečněných pomocí tvého Apple ID, nad kterými má kontrolu Apple), vrátíme ti (nebo požádáme o vrácení Google) všechny platby, které jsme od tebe přijali. Platby vrátíme bez zbytečného odkladu, v každém případě pak do 14 dnů od data přijetí oznámení o tvém rozhodnutí smlouvu zrušit. Vrácení provedeme pomocí stejné platební metody, kterou jsi použil(a) při původní transakci. V důsledku vrácení peněz ti v každém případě nebudou účtovány žádné poplatky.

Pokud jsi nákup provedl(a) na jiné, výše neuvedené platební platformě, o vrácení peněz požádej přímo třetí stranu, u které jsi nákup provedl(a).

Objednávku dodání digitálního obsahu, který není dodáván na fyzickém nosiči, nelze zrušit, pokud bylo zpracování objednávky zahájeno s tvým předchozím výslovným souhlasem a potvrzením, že v takovém případě přicházíš o právo na zrušení. To platí například při nákupu virtuálních položek. To znamená, že takové nákupy jsou KONEČNÉ A NEVRATNÉ.

Ceny. Tinder svou obchodní činnost provozuje po celém světě a naše ceny se liší v závislosti na řadě faktorů. Často nabízíme akční ceny, které se mohou lišit v závislosti na regionu, délce předplatného, obsahu balíčku a dalších faktorech. Pravidelně také testujeme nové funkce a možnosti platby.

11. Oznámení a postup nárokování při porušení autorských práv.

Pokud se domníváš, že tvé dílo bylo zkopírováno a zveřejněno v této službě způsobem, který představuje porušení autorských práv, zašli nám vyplněný formulář žádosti o stažení obsahu, který najdeš tady.

Pokud nás kontaktuješ ohledně domnělého porušení autorských práv, nezapomeň uvést následující informace:

 • elektronický nebo fyzický podpis osoby oprávněné jednat jménem vlastníka autorského práva;
 • popis díla chráněného autorskými právy, která podle tebe byla porušena;
 • popis toho, kde je materiál, o kterém tvrdíš, že porušuje autorská práva, umístěn ve službě (a takový popis musí být dostačující, aby nám umožnil nalézt materiál údajně porušující autorská práva);
 • své kontaktní údaje, včetně adresy, telefonního čísla a e-mailové adresy, a totožnost vlastníka autorských práv;
 • tvé písemné prohlášení, že se v dobré víře domníváš, že sporné použití není povoleno vlastníkem autorských práv, jeho zástupcem nebo zákonem; a
 • tvé prohlášení, pod pokutou za křivou výpověď, že výše uvedené informace ve tvém oznámení jsou přesné a že jsi vlastníkem autorských práv nebo oprávněn(a) jednat jménem vlastníka autorských práv.

Účty členů, kteří opakovaně porušují naše zásady, Tinder ukončí.

12. Odmítnutí odpovědnosti.

TINDER POSKYTUJE SLUŽBU „TAK, JAK JE“ A „JAK JE DOSTUPNÁ“, V ROZSAHU POVOLENÉM PŘÍSLUŠNÝM ZÁKONEM, A NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY JAKÉHOKOLIV DRUHU, AŤ VÝSLOVNÉ, PŘEDPOKLÁDANÉ, ZÁKONNÉ NEBO JINÉ S OHLEDEM NA SLUŽBU (VČETNĚ VEŠEKERÉHO V NÍ OBSAŽENÉHO OBSAHU), BEZ OMEZENÍ, JAKÝCHKOLIV PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK VZTAHUJÍCÍCH SE K USPOKOJIVÉ KVALITĚ, OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI KE KONKRÉTNÍMU ÚČELU NEBO NEPORUŠENÍ ZÁKONA. TINDER NEZARUČUJE ANI NEPOSKYTUJE ZÁRUKU, ŽE (A) SLUŽBA BUDE NEPŘERUŠOVANÁ, BEZPEČNÁ NEBO BEZCHYBNÁ, (B) VEŠKERÉ ZÁVADY NEBO CHYBY VE SLUŽBĚ BUDOU OPRAVENY, NEBO (C) ŽE JAKÝKOLIV OBSAH NEBO INFORMACE ZÍSKANÉ VE SLUŽBĚ NEBO PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽBY BUDOU SPRÁVNÉ.

TINDER NENESE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA JAKÝKOLIV OBSAH, KTERÝ TY NEBO JINÝ ČLEN NEBO TŘETÍ STRANA UVEŘEJNÍTE, ODEŠLETE NEBO PŘIJMETE PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽEB. VEŠKERÉ MATERIÁLY STAŽENÉ NEBO JINAK ZÍSKANÉ PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽBY ZÍSKÁVÁŠ NA ZÁKLADĚ VLASTNÍHO UVÁŽENÍ A NA VLASTNÍ RIZIKO.

13. Služby třetích stran.

Služba může obsahovat reklamy a propagační nabídky nabízené třetími stranami a odkazy na jiné webové stránky nebo zdroje. Tinder nenese odpovědnost za dostupnost (nebo nedostupnost) těchto externích stránek a zdrojů. Pokud se rozhodneš reagovat na nabídky třetích stran nabízené prostřednictvím naší služby, tvůj vztah s nimi se řídí jejich zásadami. Tinder nenese odpovědnost za podmínky nebo akce třetích stran.

14. Omezení odpovědnosti.

V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PŘÍSLUŠNÝM ZÁKONEM V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDOU SPOLEČNOST TINDER, JEJÍ PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI, ZAMĚSTNANCI, POSKYTOVATELÉ LICENCÍ NEBO POSKYTOVATELÉ SLUŽEB ODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLIV NEPŘÍMÉ, NÁSLEDNÉ, PŘÍKLADNÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, TRESTNÉ NEBO ROZŠÍŘENÉ ŠKODY, VČETNĚ, BEZ OMEZENÍ, ZTRÁTY ZISKU, AŤ UŽ VZNIKLÉ PŘÍMO, NEBO NEPŘÍMO, NEBO JAKOUKOLIV ZTRÁTU DAT, POUŽITÍ, GOODWILLU NEBO JINÉ NEHMOTNÉ ZTRÁTY VYPLÝVAJÍCÍ Z: (I) TVÉHO PŘÍSTUPU NEBO POUŽÍVÁNÍ NEBO NEMOŽNOSTI PŘÍSTUPU NEBO POUŽÍVÁNÍ SLUŽBY, (II) JEDNÁNÍ NEBO OBSAHU OSTATNÍCH ČLENŮ NEBO TŘETÍCH STRAN PROSTŘEDNICTVÍM NEBO NÁSLEDNÝM POUŽITÍM TÉTO SLUŽBY; NEBO (III) NEOPRÁVNĚNÉHO PŘÍSTUPU, POUŽITÍ NEBO ZMĚNY TVÉHO OBSAHU, DOKONCE I KDYŽ BYL TINDER UPOZORNĚN NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE CELKOVÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI TINDER ZA VŠECHNY TVÉ NÁROKY SOUVISEJÍCÍ SE SLUŽBOU VYŠŠÍ NEŽ 100 USD NEBO UHRAZENÁ ČÁSTKA, KTEROU JSI ZA SLUŽBU TINDER PŘÍPADNĚ ZAPLATIL(A) V DOBĚ EXISTENCE TVÉHO ÚČTU.

NĚKTERÉ JURISDIKCE NEPOVOLUJÍ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ URČITÝCH ŠKOD, A PROTO SE NA TEBE NĚKTERÉ NEBO VŠECHNY VÝJIMKY A OMEZENÍ V TOMTO ODDÍLE NEMUSÍ VZTAHOVAT.

15. Rozhodčí řízení (arbitráž), zřeknutí se skupinové žaloby a zřeknutí se poroty.

S výjimkou členů s bydlištěm v EU nebo v Evropském hospodářském prostoru a jinde, kde je to zakázáno příslušnými zákony:

 1. Výhradním prostředkem řešení jakéhokoli sporu nebo nároku vyplývajícího z této smlouvy (včetně jakéhokoli údajného porušení) nebo služby je ZÁVAZNÁ ARBITRÁŽ vedená JAMS v souladu se zjednodušenými pravidly a postupy rozhodčího řízení JAMS upravenými našimi postupy rozhodčího řízení. Jedinou výjimkou z exkluzivity rozhodčího řízení je, že strana má právo podat jednotlivý nárok vůči druhé straně u soudu pro drobné nároky příslušné jurisdikce. Odpovídající strana může v rámci rozhodčího řízení požádat, aby spor vedl soud pro malé nároky, pokud nárok spadá do jurisdikce soudu pro malé nároky. Pokud je žádost o převedení sporu k soudu pro malé nároky učiněna ještě před jmenováním rozhodce, bude rozhodčí řízení administrativně ukončeno. Pokud je žádost o převedení sporu k soudu pro malé nároky učiněna až poté, co byl jmenován rozhodce, rozhodce určí, zda bude spor řešen v rámci rozhodčího řízení nebo zda bude rozhodnut soudem pro malé nároky. Rozhodčí řízení se provádí pouze na základě písemných vyjádření, ledaže se ty nebo Tinder nerozhodnete uplatnit právo na ústní jednání před rozhodcem. Ať už však zvolíš rozhodčí řízení nebo soud pro drobné nároky, souhlasíš, že za žádných okolností nezahájíš nebo nepovedeš vůči společnosti jakoukoliv soudní žalobu, arbitráž nebo jinou zástupnou žalobu či řízení.
 2. Využíváním služby jakýmkoliv způsobem souhlasíš s výše uvedenou arbitrážní dohodou. Tím se VZDÁVÁŠ SVÉHO PRÁVA U SOUDU uplatnit nebo bránit jakékoliv nároky mezi tebou a společností (s výjimkou záležitostí, které mohou být pokládány za drobné nároky). ROVNĚŽ SE VZDÁVÁŠ PRÁVA NA ÚČAST VE SKUPINOVÉ ŽALOBĚ NEBO V JINÉM SKUPINOVÉM SOUDNÍM ŘÍZENÍ. Pokud vůči Tinderu vzneseš jakýkoliv nárok mimo soud pro malé nároky (a Tinder nepožádá, aby byl tvůj nárok převeden k soudu pro malé nároky), tvá práva budou určena NEUTRÁLNÍM ROZHODCEM, NIKOLIV SOUDCEM NEBO POROTOU, a rozhodce rozhodne všechny nároky a všechny otázky ohledně rozhodnutelnosti sporu. Máš právo na spravedlivý proces před rozhodcem. Rozhodce může rozhodnout o jakémkoliv opravném prostředku, o kterém může rozhodnout soud (včetně návrhu na zrušení na základě výpovědí stran a návrhu na zrušení na základě výpovědí stran a předložených důkazů), ale měl(a) by sis uvědomit, že rozhodčí řízení jsou obvykle jednodušší a efektivnější než soudní řízení a podobné procesy. Rozhodnutí rozhodce jsou vymahatelná u soudu a mohou být zvrácena soudem pouze z velmi omezených důvodů. Další informace o procesu rozhodčího řízení najdeš v našich arbitrážních postupech.
 3. Jakékoli postupy k prosazení této arbitrážní dohody, včetně jakéhokoli prosazení potvrzení, změny nebo uvolnění rozhodčího nálezu, mohou být zahájeny u jakéhokoli soudu příslušné jurisdikce. V případě, že je tato arbitrážní dohoda z nějakého důvodu považována za nevymahatelnou, může být zahájen jakýkoliv spor vůči společnosti (s výjimkou drobných nároků) pouze u federálních nebo státních soudů se sídlem v okrese Dallas County v Texasu. Tímto neodvolatelně souhlasíš s pravomocí těchto soudů pro tyto účely.
 4. Platforma Evropské komise pro online řešení sporů je k dispozici na http://ec.europa.eu/odr. Tinder se nezúčastňuje řízení o urovnávání sporů před spotřebitelským rozhodčím subjektem pro uživatele s bydlištěm v EU nebo v Evropském hospodářském prostoru.

16. Rozhodné právo.

Na členy s bydlištěm v EU nebo Evropském hospodářském prostoru nebo jinde, kde je naše arbitrážní dohoda zakázána zákonem, se na veškeré spory vyplývající z nebo týkající se této smlouvy nebo služby vztahují zákony Texasu, USA, vyjma konfliktních texaských zákonů. Nehledě na výše uvedené se arbitrážní dohoda v oddílu 15 výše řídí federálním zákonem o rozhodčích řízeních. Aby se předešlo pochybnostem, volba rozhodného práva Texasu nenahrazuje v takových jurisdikcích žádné závazné právní předpisy na ochranu spotřebitele.

17. Místo konání.

S výjimkou členů s bydlištěm v EU nebo v Evropském hospodářském prostoru, kteří mohou v souladu s platnými právními předpisy uplatňovat nároky v zemi jejich bydliště, a s výjimkou nároků, které mohou být řádně podány u soudů pro drobné nároky příslušné jurisdikce, všechny nároky vyplývající z této smlouvy nebo vztahující se k této smlouvě nebo ke tvému vztahu k Tinderu, které z jakéhokoli důvodu nejsou podány k rozhodčímu řízení, budou vedeny výlučně u federálních nebo státních soudů v okrese Dallas County, Texas, USA. Ty i Tinder souhlasíte s výkonem osobní soudní pravomoci soudů ve státě Texas a zříkáte se jakéhokoli tvrzení, že tyto soudy jsou nevhodnými.

18. Odškodnění z tvé strany.

Souhlasíš, v rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy, že odškodníš, obhájíš a nepoškodíš společnost Tinder, naše pobočky a jejich příslušné úředníky, ředitele, agenty a zaměstnance jakýmikoliv stížnostmi, nároky, požadavky, ztrátami, náklady, závazky a výdaji, včetně poplatků za právní zastoupení, vyplývající nebo jinak související s tvým přístupem ke službě, tvým obsahem nebo tvým porušením této smlouvy.

19. Úplnost smlouvy; Ostatní.

Tato smlouva společně se zásadami ochrany osobních údajů, zásadami používání souborů cookie, bezpečnostními tipy, pravidly komunity Tinder a postupy rozhodčího řízení(pokud se tě týkají) a všemi podmínkami, které ti byly poskytnuty, pokud sis zakoupil(a) další funkce, produkty nebo služby, které nabízíme ve službě, obsahuje kompletní dohodu mezi tebou a společností Tinder o tvém vztahu se společností Tinder a používání služby. Pokud se některé ustanovení této smlouvy stane neplatným, zbývající části této smlouvy zůstávají plně platné a účinné. Neuplatnění nebo nevymáhání práva nebo ustanovení této smlouvy ze strany společnosti nepředstavuje zřeknutí se tohoto práva nebo ustanovení. Souhlasíš s tím, že tvůj účet Tinder je nepřenositelný a všechna tvá práva k tvému účtu a jeho obsahu tvou smrtí zaniknou. Tato smlouva nepředstavuje smlouvu o zprostředkování, partnerství, společném podniku, svěřenství nebo jiném zvláštním vztahu nebo pracovním poměru. Nejsi oprávněn(a) za Tinder činit jakákoliv prohlášení nebo závazky.