Terma Penggunaan Tinder

Berkuat kuasa pada 1 Jun, 2024; download these Terms of Use as a PDF

Berikut ialah ringkasan pendek Terma Penggunaan kami. 

Pelanggan dari California: Anda boleh membatalkan langganan anda, tanpa penalti atau kewajipan, pada bila-bila masa sebelum tengah malam hari bekerja yang ketiga selepas tarikh anda melanggan. Jika anda melanggan menggunakan Perkhidmatan Luaran (contohnya, Apple ID, Google Play) anda mesti melakukan pembatalan melalui Perkhidmatan Luaran anda, seperti yang dinyatakan secara terperinci di Bahagian 8a. Jika anda melanggan melalui Apple ID anda, bayaran balik dikendalikan oleh Apple, bukan Tinder. Anda boleh meminta bayaran balik daripada Apple melalui akaun Apple ID anda pada telefon anda atau di https://getsupport.apple.com. Semua pengguna lain boleh meminta bayaran balik dengan menghubungi Khidmat Pelanggan Tinder melalui Pusat Bantuan kami, atau dengan menghantar mel atau menghantar notis yang bertarikh dan bertandatangan yang menyatakan bahawa anda, pembeli, membatalkan perjanjian ini, atau pernyataan yang membawa maksud yang sama. Sila sertakan nama anda, alamat e-mel, nombor telefon atau pengecam unik lain yang anda gunakan semasa mendaftar untuk akaun anda. 

Notis ini hendaklah dihantar kepada: Tinder, Attn: Cancellations, P.O. Box 25472, Dallas, Texas 75225, USA. Urusniaga Syarikat dijalankan, secara sebahagiannya, di 8750 N. Central Expressway, Suite 1400, Dallas, TX 75205. Anda boleh meminta agar Terma Penggunaan ("Terma") ini dihantar kepada e-mel anda dengan menghantar surat kepada Terms Inquiries, P.O. Box 25472, Dallas, Texas 75225, USA. Menurut California Sivil Kod §1789.3, anda boleh melaporkan aduan kepada Unit Bantuan Aduan daripada Jabatan Khidmat Pengguna daripada Jabatan Hal Ehwal Pengguna California, dengan menghubungi mereka secara bertulis di Consumer Information Division, 1625 North Market Blvd., Suite N112 Sacramento, CA 95834, atau melalui telefon di (800) 952-5210.

Kami telah menyertakan ringkasan pendek pada permulaan setiap bahagian bagi memudahkan anda membaca dan memahami perjanjian ini. Ringkasan ini tidak menggantikan teks setiap bahagian, dan anda harus masih membaca setiap bahagian secara sepenuhnya.

 1. PENGENALAN

  Dengan mengakses atau menggunakan Perkhidmatan Tinder, anda bersetuju untuk terikat dengan Perjanjian Terma Penggunaan ini ("Terma" atau "Perjanjian"), termasuk Dasar Privasi, Dasar Kuki, Garis Panduan Komuniti dan Tip Keselamatan kami, jadi adalah penting agar anda membaca Perjanjian ini dan dasar-dasar serta prosedur ini secara teliti sebelum anda mencipta akaun. 

  SILA SEMAK DENGAN TELITI PERUNTUKAN-PERUNTUKAN PENYELESAIAN PERTIKAIAN DI BAHAGIAN 15 DI BAWAH INI. PERUNTUKAN-PERUNTUKAN INI MENTADBIR BAGAIMANA PERTIKAIAN AKAN DITANGANI ANTARA ANDA DAN TINDER. PERUNTUKAN INI TERMASUK PROSES PENYELESAIAN PERTIKAIAN TIDAK FORMAL PRA-TIMBANG TARA WAJIB (KECUALI TUNTUTAN INDIVIDU TERHADAP SERANGAN SEKSUAL ATAU GANGGUAN SEKSUAL YANG BERLAKU BERKAITAN DENGAN PENGGUNAAN PERKHIDMATAN OLEH ANDA), PERJANJIAN TIMBANG TARA, PEMILIHAN MAHKAMAH TUNTUTAN KECIL, PENEPIAN TINDAKAN KELAS, PROSEDUR TAMBAHAN UNTUK PEMFAILAN TIMBANG TARA MASSA, DAN PENEPIAN PERBICARAAN JURI YANG MENJEJASKAN HAK-HAK ANDA. DALAM TIMBANG TARA, BIASANYA TERDAPAT KURANG PENEMUAN DAN SEMAKAN RAYUAN BERBANDING DI MAHKAMAH.

  Kami mungkin mengemas kini Terma ini dari masa ke masa, oleh demikian, sila semak halaman ini dengan kerap untuk mendapatkan kemas kini.

  Selamat Datang ke Tinder.

  Jika anda tinggal di Kawasan Ekonomi Eropah, United Kingdom atau Switzerland, Terma Penggunaan ini adalah antara anda dan:

  MTCH Technology Services Limited (“MTCH Technology”)
  10 Earlsfort Terrace
  Dublin 2,
  D01 T380
  Ireland

  Jika anda tinggal di negara Jepun, Terma Penggunaan ini diguna pakai antara anda dan: 

  MG Japan Services GK (“MG Japan”)
  4F Sumitomo Fudosan Azabu Bldg.
  1-4-1 Mita Minato-ku, Tokyo 108-0073
  Jepun

  Jika kediaman anda adalah di mana-mana tempat yang lain, Terma Penggunaan ini terpakai antara anda dan: 

  Tinder LLC (“Tinder”)
  8750 North Central Expressway, Suite 1400
  Dallas, TX 75231, USA

  Istilah “kita”, “kami”, “Syarikat” dan/atau “Tinder” merujuk kepada MTCH Technology, MG Japan, atau Tinder berdasarkan negara tempat tinggal anda. Anda dan Tinder bersama-sama boleh dirujuk sebagai "Pihak-pihak" atau secara berasingan sebagai "Pihak". 

  Seperti yang digunakan dalam Perjanjian ini, istilah "Tinder", "kami", "kita" dan "Syarikat" hendaklah merujuk kepada Tinder LLC and/or MTCH Technology Services Limited, sebagaimana sesuai. Anda dan Tinder bersama-sama boleh dirujuk sebagai "Pihak-pihak" atau secara berasingan sebagai "Pihak".

  Dengan mengakses atau menggunakan Perkhidmatan kami di Tinder.com ("Laman Web"), aplikasi mudah alih Tinder ("Aplikasi"), atau mana-mana platform atau perkhidmatan lain yang mungkin ditawarkan oleh Tinder (secara kolektif, "Perkhidmatan" atau "Perkhidmatan kami"), anda bersetuju dengan, dan terikat oleh Perjanjian ini. Perjanjian ini terpakai kepada sesiapa yang mengakses atau menggunakan Perkhidmatan kami, tanpa mengira status pendaftaran atau langganan.

  Akses dan penggunaan Perkhidmatan kami oleh anda juga tertakluk kepada Dasar Privasi, Dasar Kuki, Garis Panduan Komuniti dan Tip Keselamatan, serta mana-mana terma yang dinyatakan dan dipersetujui oleh anda semasa membeli ciri-ciri tambahan, produk atau perkhidmatan daripada Tinder ("Terma Tambahan Semasa Pembelian"), yang digabungkan dalam Perjanjian ini melalui rujukan. Jika anda tidak mahu terikat dengan Perjanjian ini, jangan akses atau gunakan Perkhidmatan kami.

  Tertakluk kepada undang-undang yang terpakai, kami berhak untuk mengubah suai, meminda atau mengubah Terma pada bila-bila masa. Notis perubahan material akan disiarkan di halaman ini dengan tarikh berkuat kuasa yang dikemas kini. Dalam keadaan tertentu, kami mungkin memaklumkan anda tentang perubahan kepada Terma melalui e-mel atau dengan cara yang lain; namun demikian, anda bertanggungjawab untuk menyemak halaman ini secara kerap untuk apa-apa perubahan. Akses atau penggunaan berterusan Perkhidmatan kami oleh anda dianggap sebagai persetujuan anda yang berterusan kepada apa-apa perubahan, dan akibat itu, anda terikat secara sah oleh Terma yang telah dikemas kini. Jika anda tidak menerima perubahan kepada Terma, anda mesti berhenti mengakses atau menggunakan Perkhidmatan kami dengan segera. Walau apa pun yang dinyatakan di atas, apa-apa perubahan material kepada Had Liabiliti dalam Bahagian 14 dan peruntukan Penyelesaian Pertikaian dalam Bahagian 15 di bawah memerlukan penerimaan afirmatif anda.  Selain itu, kami mempunyai hak untuk mengubah ketersediaan ciri-ciri dalam pelan langganan kami.

 2. KELAYAKAN AKAUN; TANGGUNGJAWAB ANDA

  Sebelum anda mencipta satu akaun di Tinder, pastikan anda adalah layak untuk menggunakan Perkhidmatan kami. Bahagian ini juga menerangkan apa yang anda boleh dan tidak boleh lakukan semasa menggunakan Perkhidmatan, begitu juga hak-hak yang anda berikan kepada Tinder.

  Anda tidak dibenarkan untuk mencipta akaun atau menggunakan Perkhidmatan melainkan semua perkara berikut adalah benar, dan dengan menggunakan Perkhidmatan kami, anda menyatakan dan menjamin bahawa:

  1. Anda adalah seorang individu (iaitu, bukan mana-mana badan korporat, perkongsian atau entiti perniagaan yang lain) berumur sekurang-kurangnya 18 tahun;

  2. Anda adalah layak di bawah undang-undang untuk memeteraikan kontrak yang mengikat dengan Tinder;

  3. Anda tidak berada di sebuah negara yang tertakluk kepada embargo Kerajaan A.S., atau telah ditetapkan oleh Kerajaan A.S. sebagai negara yang "menyokong pengganas".

  4. Anda tidak disenaraikan dalam mana-mana senarai individu yang dilarang menjalankan perniagaan dengan Amerika Syarikat (sebagai contoh, senarai Warganegara Yang Ditetapkan Secara Khas oleh Jabatan Perbendaharaan A.S. atau mana-mana senarai agensi kerajaan yang serupa) mahupun menghadapi apa-apa larangan lain yang serupa);

  5. Anda tidak dilarang dari segi undang-undang daripada menggunakan Perkhidmatan kami;

  6. Anda tidak melakukan, atau pernah disabitkan kesalahan, atau mengaku tanpa bantahan atas suatu kesalahan feloni atau kesalahan yang boleh didakwa (atau jenayah yang sama berat), jenayah seks, atau apa-apa jenayah yang melibatkan keganasan atau ancaman keganasan, melainkan anda telah menerima belas kasihan untuk jenayah yang tidak berunsur keganasan dan kami telah menentukan bahawa anda berkemungkinan tidak merupakan ancaman kepada pengguna lain Perkhidmatan kami;

  7. Anda tidak dikehendaki mendaftar sebagai pesalah seks dengan mana-mana daftar pesalah seks negeri, persekutuan atau tempatan;

  8. Anda tidak mempunyai lebih daripada satu akaun untuk Perkhidmatan kami; dan

  9. Anda tidak pernah dialih keluar daripada Perkhidmatan kami atau perkhidmatan ahli gabungan kami, melainkan anda telah menerima kebenaran bertulis daripada kami untuk mencipta akaun baharu.

  Jika pada bila-bila masa anda tidak lagi memenuhi keperluan ini, semua kebenaran untuk mengakses Perkhidmatan atau sistem kami akan dibatalkan serta merta, dan anda mesti memadamkan akaun anda dengan segera, dan kami mengekalkan hak untuk melucutkan akses anda kepada Perkhidmatan kami tanpa memberi amaran.

  Anda bersetuju untuk:

  1. Mematuhi Terma ini, dan menyemak halaman ini dari semasa ke semasa bagi memastikan anda sentiasa termaklum tentang sebarang perubahan;

  2. Mematuhi semua undang-undang yang terpakai, termasuk tanpa had, undang-undang privasi, undang-undang harta intelek, undang-undang anti-spam, dan keperluan kawal selia;

  3. Menggunakan versi Laman Web dan/atau Aplikasi yang terkini;

  4. Menyemak Tip Keselamatan;

  5. Menyemak dan mematuhi Garis Panduan Komuniti, seperti yang dikemas kini dari semasa ke semasa; dan

  6. Mengambil langkah-langkah yang munasabah untuk melindungi keselamatan maklumat log masuk anda.

  Anda bersetuju bahawa anda tidak akan:

  1. Menyalahgambarkan identiti, umur, atau penggabungan anda dengan mana-mana orang atau entiti;

  2. Menggunakan Perkhidmatan ini dengan cara yang memudaratkan Perkhidmatan atau mencegah pengguna lain daripada menggunakannya;

  3. Menggunakan perkhidmatan kami dengan cara yang mengganggu, menggendalakan atau menjejaskan platform, pelayan atau rangkaian Perkhidmatan kami;

  4. Menggunakan Perkhidmatan kami untuk mana-mana tujuan yang memudaratkan, menyalahi undang-undang atau berniat jahat, termasuk tetapi tidak terhad kepada, menggunakan Item Maya untuk tujuan pengubahan wang haram atau jenayah kewangan yang lain;

  5. Mengganggu, membuli, mengekori, menakutkan, menyerang, memfitnah, mencederakan atau dengan cara lain mencabuli atau menyebabkan kemudaratan psikologi;

  6. Menyiarkan atau berkongsi Kandungan Yang Dilarang (lihat di bawah);

  7. Mmeminta kata laluan untuk apa-apa tujuan, atau pengenalpastian maklumat peribadi bagi tujuan komersil atau menyalahi undang-undang daripada pengguna lain atau menyebarkan maklumat peribadi orang lain tanpa keizinan beliau;

  8. Meminta wang atau item lain yang bernilai daripada pengguna lain, sama ada sebagai hadiah, pinjaman atau bentuk pampasan;

  9. Menggunakan akaun pengguna lain;

  10. Menggunakan Perkhidmatan kami berhubung dengan penipuan fraud, skim piramid atau amalan lain yang serupa;

  11.  Menggunakan Perkhidmatan kami berhubung dengan mana-mana pembiayaan kempen politik atau untuk tujuan mempengaruhi mana-mana pilihan raya, selain daripada berkongsi pendapat politik peribadi anda.

  12. Melanggar terma lesen yang diberikan kepada anda oleh Tinder (lihat Bahagian 6 di bawah). 

  13. Mendedahkan maklumat peribadi atau proprietari yang mana anda tidak mempunyai hak untuk dedahkan;

  14. Menyalin, mengubah suai, menghantar, mengedar atau mencipta apa-apa kerja terbitan daripada, mana-mana Kandungan Ahli atau Kandungan Kami, atau mana-mana bahan, imej, tanda dagang, nama dagang, tanda perkhidmatan yang berhak cipta atau hak intelek lain, maklumat proprietari atau kandungan yang boleh diakses melalui Perkhidmatan kami tanpa terlebih dahulu mendapatkan kebenaran bertulis daripada Tinder;

  15. Menyatakan atau membayangkan bahawa apa-apa kenyataan yang anda buat telah disahkan oleh Tinder;

  16. Menggunakan apa-apa robot, perangkak, aplikasi carian/dapatan kembali laman, proksi atau peranti manual atau automatik yang lain, kaedah atau proses untuk mengakses, mendapatkan semula, mengindeks, "melombong data" atau dengan apa jua acara menghasilkan semula atau mengelakkan struktur pelayaran atau penyampaian Perkhidmatan kami atau kandungannya;

  17. Memuat naik virus atau kod hasad yang lain atau cuba menjejaskan keselamatan Perkhidmatan kami;

  18. Memalsukan pengepala atau dengan cara lain memanipulasi pengecam untuk menyembunyikan asal usul mana-mana maklumat yang dihantar kepada atau melalui Perkhidmatan kami;

  19. "Membingkai" atau "mencerminkan" sebarang bahagian Perkhidmatan kami tanpa terlebih dahulu mendapatkan kebenaran bertulis daripada Tinder;

  20. Menggunakan tag atau kod meta atau peranti lain yang mengandungi mana-mana rujukan kepada Tinder atau platform (atau mana-mana tanda dagang, nama dagang, tanda perkhidmatan, logo atau slogan Tinder) untuk menghalakan mana-mana individu ke sebarang laman web lain untuk sebarang tujuan;

  21. Mengubah suai, menyesuaikan, membuat sublesen, menterjemah, menjual, merombak balik, menyahkod, menyahsusun atau menyahhimpun mana-mana bahagian Perkhidmatan kami, atau menyebabkan orang lain berbuat demikian;

  22. Menggunakan atau membangunkan mana-mana aplikasi pihak ketiga yang berinteraksi dengan Perkhidmatan kami atau Kandungan Ahli atau maklumat tanpa kebenaran bertulis daripada kami, termasuk tetapi tidak terhad kepada kecerdasan buatan atau sistem pembelajaran mesin;

  23. Mengguna, mengakses, atau menerbit aplikasi  pengaturcaraan antara muka tanpa kebenaran bertulis daripada kami;

  24. Menyiasat, mengimbas atau menguji kelemahan Perkhidmatan kami atau mana-mana sistem atau rangkaian;

  25. Menggalakkan, mempromosikan atau bersetuju untuk terlibat dalam sebarang aktiviti yang melanggar Terma ini;

  26. Mencipta akaun baharu selepas kami menggantung atau menamatkan akaun anda, melainkan anda menerima kebenaran nyata daripada kami; atau

  27. Menghantar laporan tentang kelakuan atau kandungan ahli yang palsu, mengelirukan atau dengan cara lain yang tidak berasas, atau menyalahgunakan mana-mana sistem pelaporan atau rayuan Tinder yang disediakan.

  Lesen diberikan kepada anda di bawah Terma ini dan sebarang kebenaran untuk mengakses Perkhidmatan akan dibatalkan secara automatik sekiranya anda melakukan mana-mana perkara yang dinyatakan di atas.

  Kandungan Terlarang - Tinder melarang tindakan memuat naik atau berkongsi kandungan yang:

  1. Secara munasabah boleh dianggap sebagai menyinggung perasaan atau mengganggu, menganiayai atau menyebabkan tekanan psikologi kepada orang lain;

  2. Lucah, pornografi, ganas atau mengandungi unsur kebogelan;

  3. Mendera, mengancam, mendiskriminasi atau mempromosi atau menggalakkan perkauman, seksisme, kebencian atau ketaksuban;

  4. Menggalakkan atau memudahkan apa-apa aktiviti yang menyalahi undang-undang termasuk, tanpa had, keganasan, menghasut kebencian kaum atau penyerahan yang sendirinya dianggap melakukan kesalahan jenayah;

  5. Menggalakkan atau memudahkan apa-apa aktiviti yang mungkin mengakibatkan kemudaratan kepada pengguna atau orang lain, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, promosi untuk mencederakan diri, masalah gangguan pemakanan, cabaran berbahaya, ekstremisme ganas,

  6. Memfitnah atau tidak benar;

  7. Berkaitan dengan aktiviti komersial (termasuk, tanpa had, jualan, pertandingan, promosi, dan pengiklanan, permintaan perkhidmatan, kerja seks, hubungan "sugar daddy" atau "sugar baby", pautan ke laman web lain atau nombor telefon talian premium);

  8. Melibatkan atau memudahkan penghantaran spam;

  9. Mengandungi sebarang perisian intip, perisian beriklan, virus, fail korup, program cacing atau kod hasad lain yang direka untuk mengganggu, merosakkan atau membataskan kefungsian atau menggendalakan mana-mana perisian, perkakasan, telekomunikasi, rangkaian, pelayan atau

  peralatan lain, kuda Trojan atau apa-apa bahan lain yang direka untuk merosakkan, mengganggu, memintas secara salah atau mengambil alih sebarang data atau maklumat peribadi sama ada daripada Tinder atau sebaliknya;

  1. Melanggar mana-mana hak pihak ketiga (termasuk, tanpa had, hak harta intelek dan hak privasi);

  2. Tidak ditulis oleh anda, melainkan dibenarkan secara nyata oleh Tinder;

  3. Mengandungi imej atau persamaan orang lain tanpa kebenaran orang tersebut (atau dalam kes orang bawah umur, ibu bapa atau penjaga orang bawah umur itu);

  4. Termasuk imej atau persamaan orang bawah umur yang tidak ditemani oleh ibu bapa atau penjaga orang bawah umur itu atau tidak berpakaian lengkap atau dengan cara lain menggambarkan atau membayangkan orang bawah umur itu terlibat dalam aktiviti seksual;

  5. Tidak konsisten dengan tujuan penggunaan Perkhidmatan; atau 

  6. Boleh menjejaskan reputasi Tinder atau ahli gabungannya, bermakna memuat naik atau berkongsi kandungan pada platform Tinder yang memfitnah Tinder atau ahli gabungannya atau menyokong penyalahgunaan Perkhidmatan atau mana-mana perkhidmatan yang disediakan oleh ahli gabungan Tinder.

  Memuat naik atau berkongsi kandungan yang melanggar Terma ini ("Kandungan Terlarang") boleh mengakibatkan penggantungan atau penamatan segera akaun anda.

 3. 3. KANDUNGAN

  Adalah penting agar anda memahami hak dan tanggungjawab anda berkenaan dengan kandungan di Perkhidmatan kami, termasuk sebarang kandungan yang anda sediakan atau siarkan. Anda dilarang secara nyata daripada menyiarkan kandungan yang tidak sesuai.

  Semasa menggunakan Perkhidmatan kami, anda mempunyai akses ke: (i) kandungan yang anda muat naik atau sediakan semasa menggunakan Perkhidmatan kami, walaupun jika dicadangkan oleh Perkhidmatan kami ("Kandungan Anda"); (ii) kandungan yang dimuat naik atau disediakan oleh pengguna lain semasa menggunakan Perkhidmatan kami ("Kandungan Ahli"); dan (iii) kandungan yang disediakan oleh Tinder di dan melalui Perkhidmatan kami ("Kandungan Kami"). Dalam perjanjian ini, "kandungan" merangkumi, tanpa had, semua teks, imej, video, audio atau bahan lain di Perkhidmatan kami, termasuk maklumat tentang profil pengguna dan dalam mesej langsung antara pengguna.

  Untuk maklumat tambahan tentang cara kami menyederhanakan kandungan, sila lihat halaman Keselamatan kami untuk butiran lanjut.  Untuk maklumat tambahan tentang bagaimana profil yang disyorkan dipesan, sila lihat Kaedah Di Sebalik Pemadanan Kami.

  3a. KANDUNGAN ANDA

  Anda bertanggungjawab untuk Kandungan Anda. Jangan kongsi apa-apa yang anda tidak mahu dilihat oleh orang lain, yang mungkin melanggar Perjanjian ini, atau mungkin mendedahkan anda atau kami kepada liabiliti undang-undang.

  Anda bertanggungjawab sepenuhnya dan bertanggungan untuk Kandungan Anda, dan oleh itu, anda bersetuju untuk melindungi, mempertahan, dan membebaskan kami daripada apa-apa tuntutan yang dibuat berkaitan dengan Kandungan Anda.

  Anda mewakili dan menjamin kepada kami bahawa maklumat yang anda berikan kepada kami atau mana-mana pengguna lain adalah tepat, termasuk sebarang maklumat yang dihantar melalui Facebook atau sumber pihak ketiga yang lain (jika terpakai), dan anda akan mengemas kini maklumat akaun anda sebagaimana perlu untuk memastikan ketepatan.

  Kandungan yang terdapat dalam profil individu anda haruslah relevan kepada tujuan penggunaan Perkhidmatan kami. Anda tidak boleh memuat naik sebarang Kandungan Terlarang, dan kandungan anda mesti juga mematuhi Garis Panduan Komuniti. Anda tidak boleh memaparkan sebarang maklumat hubungan peribadi, maklumat perbankan, atau maklumat pembayaran perangkai padan (P2P), sama ada berhubung dengan anda atau mana-mana orang lain (contohnya, nama, alamat rumah atau poskod, nombor telefon, alamat e-mel, URL, kad kredit/debit, nama pengguna pembayaran perangkai padan (P2P) atau butiran perbankan yang lain). Jika anda memilih untuk mendedahkan sebarang maklumat peribadi tentang diri anda kepada pengguna lain, anda melakukan demikian atas risiko anda sendiri. Kami amat menggalakkan anda untuk berhati-hati semasa mendedahkan sebarang maklumat peribadi secara dalam talian.

  Profil individu anda boleh dilihat oleh orang lain di seluruh dunia, jadi pastikan anda berasa selesa untuk berkongsi Kandungan Anda sebelum anda menyiarkannya. Anda mengakui dan bersetuju bahawa Kandungan Anda boleh dilihat oleh pengguna lain, dan meskipun Terma ini, pengguna lain boleh berkongsi Kandungan Anda dengan pihak ketiga. Dengan memuat naik Kandungan Anda, anda menyatakan dan memberi jaminan kepada kami bahawa anda mempunyai semua hak dan lesen yang diperlukan untuk berbuat demikian dan secara automatik memberi lesen kepada kami untuk menggunakan Kandungan Anda seperti yang diperuntukkan di bawah Bahagian 7 di bawah.

  Kami boleh menyediakan alat dan ciri-ciri untuk meningkatkan ekspresi individu melalui Kandungan Anda dan Kandungan Ahli (diterangkan dalam Bahagian 3b), dan kami sentiasa membangunkan teknologi untuk menambah baik Perkhidmatan kami. Alat atau ciri tertentu mungkin membolehkan menjana atau mempertingkatkan kandungan berdasarkan Kandungan Anda. Ini masih Kandungan Anda, dan anda bertanggungjawab untuknya dan ketepatannya, begitu juga penggunaannya pada Perkhidmatan kami, dan sebarang dan semua keputusan yang dibuat, tindakan yang diambil, dan kegagalan untuk mengambil tindakan berdasarkan Kandungan Anda. Berhati-hati semasa memilih dan berkongsi Kandungan Anda.

  Anda memahami dan bersetuju bahawa kami mungkin memantau atau menyemak Kandungan Anda, dan kami mempunyai hak untuk mengeluarkan, memadam, mengedit, mengehadkan, menyekat atau menghalang akses kepada mana-mana Kandungan Anda pada bila-bila masa mengikut budi bicara kami. Tambahan pula, anda memahami dan bersetuju bahawa kami tidak mempunyai kewajipan untuk memaparkan atau menyemak Kandungan Anda.

  3b. KANDUNGAN AHLI

  Walaupun anda diberikan akses kepada Kandungan Ahli, ia bukan milik anda dan anda tidak boleh menyalin atau menggunakan Kandungan Ahli untuk apa-apa tujuan selain yang ditetapkan oleh Terma ini.

  Pengguna lain juga akan berkongsi kandungan pada Perkhidmatan kami. Kandungan Ahli adalah milik pengguna yang menyiarkan kandungan itu dan disimpan pada pelayan kami dan dipaparkan mengikut arahan pengguna tersebut.

  Anda harus sentiasa menyemak dengan teliti dan mengesahkan secara sendiri Kandungan Ahli untuk ketepatan. Pengguna lain mungkin menggunakan alat untuk menjana atau mempertingkatkan kandungan berdasarkan Kandungan Ahli yang mereka sediakan.  Kandungan Ahli mungkin termasuk maklumat berat sebelah, tidak betul, berbahaya, menyinggung perasaan atau mengelirukan. Pengguna lain bertanggungjawab untuk Kandungan Ahli mereka, begitu juga sebarang dan semua keputusan yang dibuat, tindakan yang diambil dan kegagalan untuk mengambil tindakan berdasarkan penggunaan Kandungan Ahli oleh mereka. 

  Anda tidak mempunyai hak berkaitan dengan Kandungan Ahli, dan melainkan dibenarkan secara nyata oleh Tinder, anda hanya boleh menggunakan Kandungan Ahli selagi penggunaan anda adalah konsisten dengan tujuan Perkhidmatan kami iaitu membolehkan kami berkomunikasi dan bertemu antara satu sama lain. Anda tidak boleh menyalin Kandungan Ahli atau menggunakan Kandungan Ahli untuk tujuan komersial, untuk menghantar spam, untuk mengganggu atau membuat ancaman yang menyalahi undang-undang. Kami berhak untuk menamatkan akaun anda jika anda menyalahgunakan Kandungan Ahli.

  3c. KANDUNGAN KAMI

  Tinder memiliki atau melesenkan semua kandungan lain pada Perkhidmatan kami.

  Apa-apa teks, kandungan, grafik, antara muka pengguna, tanda dagang, logo, bunyi, karya seni, imej dan harta intelek lain yang dipaparkan pada Perkhidmatan kami dimiliki, dikawal atau dilesenkan oleh kami dan dilindungi oleh hak cipta, tanda dagang dan hak-hak undang-undang harta intelek yang lain. Semua hak, hak milik dan kepentingan dalam dan ke atas Kandungan Kami kekal bersama kami pada setiap masa.

  Kami memberi anda lesen terhad untuk mengakses dan menggunakan Kandungan Kami seperti yang diperuntukkan dalam Bahagian 6 di bawah, dan kami memelihara semua hak kami.

 4. KANDUNGAN YANG TIDAK SESUAI DAN SALAH LAKU; PELAPORAN

  Tinder tidak bertolak ansur dengan kandungan dan kelakuan yang tidak sesuai pada Perkhidmatan kami.

  Kami adalah komited untuk mengekalkan komuniti yang positif dan saling menghormati, dan kami tidak bertolak ansur dengan apa-apa kandungan yang tidak sesuai atau salah laku, sama ada di dalam atau di luar Perkhidmatan (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, pada perkhidmatan yang dioperasikan oleh ahli gabungan kami). Kami menggalakkan anda untuk melaporkan apa-apa Kandungan Ahli yang tidak sesuai atau salah laku oleh pengguna lain. Anda boleh melaporkan seorang pengguna terus melalui pautan "Laporkan Pengguna" pada profil pengguna tersebut atau melalui pengalaman pemesejan. Anda juga boleh menghubungi Sokongan Pelanggan

  Seperti yang dinyatakan dalam Dasar Privasi kami, kami boleh berkongsi data antara ahli gabungan kami demi keselamatan pengguna kami dan boleh mengambil tindakan yang perlu jika kami percaya anda telah melanggar Terma ini, termasuk melarang anda daripada Perkhidmatan kami dan/atau perkhidmatan ahli gabungan kami (seperti Hinge, Plenty of Fish, OkCupid, Match, Meetic, BlackPeopleMeet, LoveScout24, OurTime, Pairs, ParPerfeito, dan Twoo; untuk butiran lanjut, sila lihat halaman Keselamatan kami), dan/atau mencegah anda daripada mencipta akaun baru. Anda memahami dan bersetuju bahawa kami mungkin tidak berkongsi maklumat dengan anda berkenaan akaun anda jika tindakan demikian berpotensi menjejaskan keselamatan atau privasi pengguna kami yang lain.

  Kandungan Ahli adalah tertakluk kepada terma dan syarat Bahagian 512(c) dan/atau 512(d) Akta Hak Cipta Milenium Digital 1998. Untuk menyerahkan aduan berkenaan Kandungan Ahli yang mungkin merupakan pelanggaran harta intelek, lihat Bahagian 12 (Akta Hak Cipta Milenium) di bawah.

 5. Privasi

  Privasi adalah penting kepada kami. Kami mempunyai dasar yang berasingan tentangnya yang harus anda baca.

  Untuk maklumat tentang cara Tinder dan ahli gabungannya mengumpul, menggunakan dan berkongsi data peribadi anda, sila baca Dasar Privasi kami. Dengan menggunakan Perkhidmatan kami, anda bersetuju bahawa kami boleh menggunakan data peribadi anda menurut Dasar Privasi kami. 

 6. HAK YANG DIBERIKAN KEPADA TINDER

  Tinder memberi anda hak untuk mengguna dan menikmati Perkhidmatan kami, tertakluk pada Terma ini.

  Selagi anda mematuhi Terma ini, Tinder memberi anda lesen peribadi, seluruh dunia, bebas royalti, tidak boleh diserah hak, tidak eksklusif, boleh ditarik balik dan tidak boleh disublesenkan untuk mengakses dan menggunakan Perkhidmatan kami untuk tujuan seperti yang dimaksudkan oleh Tinder dan dibenarkan mengikut Terma ini dan undang-undang yang terpakai. Lesen ini dan apa-apa kebenaran untuk mengakses Perkhidmatan ditarik balik secara automatik sekiranya anda gagal mematuhi Terma ini.

 7. HAK YANG ANDA BERIKAN KEPADA TINDER

  Anda memiliki semua kandungan yang anda berikan kepada Tinder, tetapi anda juga memberi kepada kami hak untuk menggunakan Kandungan Anda seperti yang diperuntukkan dalam Perjanjian ini.

  Dengan mencipta sebuah akaun, anda memberi kepada Tinder hak dan lesen seluruh dunia, berkekalan, boleh dipindahkan, boleh disub-lesenkan dan bebas royalti untuk mengehoskan, menyimpan, menggunakan, menyalin, memaparkan, menghasilkan semula, menyesuaikan, mengedit, menerbitkan, menterjemah, mengubah suai, format semula, menggabungkan ke dalam karya lain, mengiklan, mengagihkan dan dengan cara lain menyediakan Kandungan Anda kepada orang awam, termasuk apa-apa maklumat yang anda benarkan kami untuk mengakses daripada Facebook atau sumber pihak ketiga yang lain (jika terpkai), secara keseluruhan atau sebahagian, dan dengan apa-apa cara dan dalam mana-mana format atau medium yang diketahui sekarang atau dibangunkan di masa hadapan. Lesen Tinder untuk Kandungan Anda hendaklah tidak eksklusif, melainkan lesen Tinder hendaklah eksklusif berkenaan dengan kerja-kerja terbitan yang dicipta melalui penggunaan Perkhidmatan kami. Sebagai contoh, Tinder mempunyai lesen eksklusif untuk tangkapan skrin Perkhidmatan kami yang termasuk Kandungan Anda.

  Di samping itu, supaya Tinder boleh mengelakkan penggunaan Kandungan Anda di luar Perkhidmatan kami, anda membenarkan Tinder untuk bertindak bagi pihak anda berhubung dengan penggunaan yang mencabuli Kandungan Anda yang diambil daripada Perkhidmatan oleh pengguna lain atau pihak ketiga. Ini dengan jelas termasuk kuasa tetapi bukan kewajipan, untuk menghantar notis menurut 17 U.S.C. § 512(c)(3) (iaitu Notis Pengeluaran DMCA) bagi pihak anda jika Kandungan Anda diambil dan digunakan oleh pihak ketiga di luar Perkhidmatan kami. Tinder tidak mempunyai kewajipan untuk mengambil sebarang tindakan berkenaan penggunaan Kandungan Anda oleh pengguna lain atau pihak ketiga. Lesen Tinder untuk Kandungan Anda adalah tertakluk pada hak anda di bawah undang-undang yang terpakai (sebagai contoh, undang-undang berkenaan perlindungan data peribadi setakat mana kandungan tersebut mengandungi maklumat peribadi seperti yang ditakrifkan menurut undang-undang tersebut).

  Sebagai balasan untuk Tinder membenarkan anda menggunakan Perkhidmatan kami, anda bersetuju bahawa kami, ahli gabungan kami dan rakan pihak ketiga kami boleh membuat pengiklanan pada Perkhidmatan kami. Apabila anda mengemukakan cadangan atau maklum balas kepada Tinder tentang Perkhidmatan kami, anda membenarkan Tinder menggunakan dan berkongsi maklum balas tersebut untuk sebarang tujuan tanpa memberi pampasan kepada anda.

  Anda bersetuju bahawa Tinder boleh mengakses, memelihara dan mendedahkan maklumat akaun anda, termasuk Kandungan Anda, jika dikehendaki demikian oleh undang-undang atau dalam kepercayaan niat baik bahawa akses, pemeliharaan atau pendedahan sedemikian adalah perlu secara munasabah untuk: (i) mematuhi proses undang-undang; (ii) menguatkuasakan Terma ini; (iii) membalas tuntutan bahawa mana-mana kandungan melanggar hak pihak ketiga; (iv) memberi respons kepada permintaan anda untuk khidmat pelanggan; (v) melindungi hak, harta atau keselamatan peribadi Syarikat atau mana-mana orang, atau (vi) untuk menyiasat, mencegah atau mengambil tindakan lain berkenaan aktiviti yang menyalahi undang-undang, penipuan fraud yang disyaki atau salah laku lain.

 8. PEMBELIAN DAN PEMBAHARUAN LANGGANAN SECARA AUTOMATIK

  Anda akan berpeluang untuk membeli produk dan perkhidmatan daripada Tinder. Jika anda membeli langganan, ia akan diperbaharui secara automatik - dan anda akan dikenakan caj - sehingga anda membatalkannya.

  Tinder mungkin menawarkan produk dan perkhidmatan untuk pembelian melalui iTunes, GooglePlay atau perkhidmatan luaran lain yang dibenarkan oleh Tinder (setiap satu dirujuk sebagai "Perkhidmatan Luaran", dan sebarang pembelian yang dibuat padanya, ialah "Pembelian Perkhidmatan Luaran"). Tinder juga boleh menawarkan produk dan perkhidmatan untuk pembelian melalui kad kredit atau pemproses pembayaran lain di Laman Web atau dalam Aplikasi ("Pembelian Dalaman").

  Jika anda membeli langganan, ia akan diperbaharui secara automatik sehingga anda membatalkannya, menurut terma-terma yang dikongsi dengan anda pada masa pembelian, sebagaimana diterangkan selanjutnya di bawah.

  Jika anda membatalkan langganan anda, anda masih akan mendapat akses kepada faedah langganan anda sehingga akhir tempoh langganan anda, pada ketika itu ia akan tamat tempoh.

  Oleh kerana Perkhidmatan kami boleh digunakan tanpa langganan, membatalkan langganan anda tidak mengalih keluar profil anda daripada Perkhidmatan kami. Jika anda ingin menamatkan akaun anda sepenuhnya, anda mesti menamatkan akaun anda seperti yang ditetapkan dalam Bahagian 9.

  Tinder mengendalikan perniagaan global dan harga kami berbeza berdasarkan beberapa faktor. Kami kerap menawarkan kadar promosi yang berbeza mengikut rantau, tempoh langganan, saiz pakej, pembelian silam, aktiviti akaun dan banyak lagi. Kami juga menguji ciri baharu dan pilihan pembayaran. Jika anda tidak membatalkan langganan tepat pada masanya, langganan anda akan diperbaharui pada harga penuh seperti yang dinyatakan semasa pembelian anda dibuat, tanpa tindakan tambahan daripada anda, dan anda membenarkan kami untuk mengenakan caj kaedah pembayaran anda untuk jumlah ini. Setakat yang dibenarkan menurut undang-undang, kami berhak, termasuk tanpa notis terlebih dahulu, untuk mengehadkan kuantiti tersedia atau menghentikan penyediaan mana-mana produk, ciri, perkhidmatan atau penawaran lain; untuk mengenakan syarat-syarat untuk menepati sebarang kupon, diskaun, tawaran atau promosi lain; untuk menghalang mana-mana pengguna daripada melakukan sebarang transaksi; dan menolak untuk menyediakan sebarang produk, perkhidmatan atau penawaran lain kepada mana-mana pengguna. 

  8a. PEMBELIAN DAN LANGGANAN PERKHIDMATAN LUAR

  Pembelian Perkhidmatan Luaran, termasuk langganan, boleh diproses melalui Perkhidmatan Luaran, dalam hal ini, pembelian tersebut mesti diuruskan melalui Akaun Perkhidmatan Luaran anda. Langganan diperbaharui secara automatik sehingga anda membatalkannya.

  Semasa membuat pembelian pada Perkhidmatan, anda mungkin mempunyai pilihan untuk membayar melalui Perkhidmatan Luaran, seperti Apple ID atau akaun Google Play anda ("Akaun Perkhidmatan Luaran anda"), dan Akaun Perkhidmatan Luaran anda akan dikenakan caj untuk pembelian berdasarkan terma-terma yang dimaklumkan kepada anda pada masa pembelian dan terma-terma am yang terpakai pada Akaun Perkhidmatan Luaran anda. Perkhidmatan Luaran tertentu mungkin mengenakan cukai jualan kepada anda, berdasarkan tempat kediaman anda, yang mungkin tertakluk pada perubahan dari semasa ke semasa.

  Jika Pembelian Perkhidmatan Luaran anda termasuk langganan dengan pembaharuan automatik, Akaun Perkhidmatan Luaran anda akan terus dikenakan bayaran secara berkala untuk langganan sehingga anda membatalkannya. Selepas tempoh komitmen awal anda, dan sekali lagi selepas tempoh langganan yang berikutnya, langganan tersebut akan berterusan secara automatik pada harga dan bagi tempoh yang anda persetujui semasa melanggan. Jika anda menerima tawaran promosi berdiskaun, harga anda mungkin naik mengikut terma-terma tawaran itu berikutan tempoh langganan awal untuk sebarang tempoh pembaharuan yang berikutnya.

  Cara membatalkan langganan: Jika anda tidak mahu langganan anda diperbaharui secara automatik, atau jika anda mahu menukar atau menamatkan langganan anda, anda mesti log masuk ke Akaun Perkhidmatan Luaran anda dan ikuti arahan untuk mengurus atau membatalkan langganan anda, walaupun jika anda telah memadamkan akaun anda dengan kami atau jika anda telah memadamkan Aplikasi daripada peranti anda. Sebagai contoh, jika anda melanggan menggunakan Apple ID anda, pembatalan dikendalikan oleh Apple, bukan Tinder. Untuk membatalkan pembelian yang dibuat dengan Apple ID anda, pergi ke Tetapan dalam aplikasi, ikuti arahan pembatalan. Anda juga boleh mendapatkan bantuan di Khidmat Sokongan Apple.

  Begitu juga, jika anda melanggan di Google Play, pembatalan dikendalikan oleh Google. Untuk membatalkan pembelian yang dibuat melalui Google Play, lancarkan aplikasi Google Play pada peranti mudah alih anda dan pergi ke Tetapan. Anda juga boleh mendapatkan bantuan di Google Play. Jika anda membatalkan langganan anda, anda boleh terus menggunakan perkhidmatan yang telah dibatalkan itu sehingga tamat tempoh langganan semasa anda. Langganan anda tidak akan diperbaharui selepas tamat tempoh semasa.

  Jika anda memulakan caj balik atau dengan cara lain membalikkan bayaran yang telah dibuat dengan Akaun Perkhidmatan Luaran anda, Tinder boleh menamatkan akaun anda dengan serta-merta menurut budi bicaranya, atas dasar bahawa anda telah menentukan bahawa anda tidak mahu langganan Tinder. Sekiranya caj balik atau pembalikan pembayaran yang lain telah dibatalkan, sila hubungi Khidmat Pelanggan. Tinder akan mengekalkan semua dana yang dicaj kepada Akaun Perkhidmatan Anda sehingga anda membatalkan langganan anda melalui Akaun Perkhidmatan Luaran anda. Pengguna tertentu mungkin berhak untuk meminta bayaran balik. Lihat Bahagian 8d di bawah untuk maklumat lanjut.

  8b. PEMBELIAN DAN LANGGANAN DALAMAN

  Pembelian Dalaman, termasuk langganan, diproses menggunakan Kaedah Pembayaran yang anda tetapkan di Laman Web atau Aplikasi. Langganan diperbaharui secara automatik sehingga anda membatalkannya.

  Jika anda membuat Pembelian Dalaman, anda bersetuju untuk membayar harga yang dipaparkan kepada anda untuk Perkhidmatan yang anda pilih, begitu juga sebarang jualan atau cukai yang sama yang boleh dikenakan pada bayaran anda (dan tertakluk pada perubahan dari semasa ke semasa), dan anda membenarkan Tinder mengenakan caj kepada kaedah pembayaran yang anda sediakan ("Kaedah Pembayaran anda") Tinder boleh membetulkan sebarang ralat atau kesilapan pengebilan jika kami telah pun meminta atau menerima bayaran. Jika anda memulakan caj balik atau dengan cara lain membalikkan bayaran yang dibuat dengan Kaedah Pembayaran anda, Tinder boleh menamatkan akaun anda dengan serta-merta mengikut budi bicara tunggalnya, atas dasar bahawa anda telah menentukan bahawa anda tidak mahu langganan Tinder. Sekiranya caj balik atau pembalikan pembayaran yang lain telah dibatalkan, sila hubungi Khidmat Pelanggan.

  Jika Pembelian Dalaman anda merangkumi langganan dengan pembaharuan automatik, Kaedah Pembayaran anda masih akan dikenakan bayaran secara berkala untuk langganan itu sehingga anda membatalkannya. Selepas tempoh komitmen awal anda, dan sekali lagi selepas tempoh langganan yang berikutnya, langganan anda akan berterusan secara automatik pada harga dan bagi tempoh yang anda persetujui semasa melanggan sehingga anda membatalkannya.

  Untuk membatalkan langganan, log masuk di Laman Web atau Aplikasi dan buka bahagian Akaun. Jika anda membatalkan langganan anda, anda boleh terus menggunakan perkhidmatan yang telah dibatalkan itu sehingga tamat tempoh langganan semasa anda. Langganan anda tidak akan diperbaharui selepas tamat tempoh semasa.

  Anda boleh edit maklumat Kaedah Pembayaran anda menggunakan alat Tetapan dan mengikuti pautan untuk membolehkan naik taraf anda tamat tempoh. Jika bayaran tidak berjaya diproses kerana tamatnya tempoh, kekurangan dana atau selainnya, anda masih bertanggungjawab untuk sebarang jumlah yang tidak dikutip dan membenarkan kami untuk terus mengenakan bayaran pada Kaedah Pembayaran anda kerana ia mungkin dikemas kini. Ini mungkin mengakibatkan perubahan pada tarikh pengebilan pembayaran anda.

  Selain itu, anda memberikan kuasa kepada kami untuk mendapatkan nombor kad kredit atau kad debit anda dan tarikh tamat tempoh yang baharu atau yang dikemas kini sepertimana yang disediakan oleh pengeluar kad kredit atau kad debit anda. Terma pembayaran adalah berdasarkan Kaedah Pembayaran anda dan boleh ditentukan menurut perjanjian antara anda dengan institusi kewangan, pengeluar kad kredit atau penyedia Kaedah Pembayaran lain yang anda pilih. Jika anda menetap di luar Amerika Syarikat, anda bersetuju bahawa bayaran anda kepada Tinder boleh dilakukan melalui MTCH Technology Services Limited, dan jika anda menetap di Amerika Syarikat, bahawa bayaran anda kepada Tinder mungkin melalui Plentyoffish Media LLC. Pengguna tertentu mungkin berhak untuk meminta bayaran balik. Lihat Bahagian 8d di bawah untuk maklumat lanjut.

  8c. ITEM MAYA

  Item Maya tidak boleh dikembalikan dan tertakluk pada syarat tertentu.

  Dari semasa ke semasa, anda mungkin boleh membeli lesen terhad, peribadi, tidak boleh dipindah milik, tidak boleh disublesen dan boleh dibatalkan untuk menggunakan atau mengakses ciri-ciri penggunaan terhad yang khas termasuk tetapi tidak terhad pada kredit yang boleh ditebus untuk item maya, seperti Super Like, Boost, Kredit Langsung atau Hadiah ("Item Maya) daripada Tinder. Anda hanya boleh membeli Item Maya daripada kami atau rakan kongsi sah kami melalui Perkhidmatan kami.

  Item Maya mewakili had lesen terhad yang ditadbir oleh Perjanjian ini, dan melainkan dilarang oleh undang-undang yang terpakai, tiada hak milik atau pemilikan dalam atau pada Item Maya dipindahkan atau diserahkan kepada anda. Perjanjian ini tidak boleh ditafsirkan sebagai penjualan apa-apa hak dalam Item Maya.

  Sebarang baki Item Maya yang ditunjukkan dalam akaun anda tidak dianggap sebagai baki dalam dunia sebenar atau mencerminkan sebarang nilai tersimpan, tetapi sebaliknya dianggap sebagai suatu pengukuran tahap lesen anda.
  Item Maya tidak mengenakan bayaran untuk lesen yang tidak digunakan. Walau bagaimanapun, lesen yang diberikan kepada anda dalam Item Maya akan ditamatkan menurut terma Perjanjian ini, apabila Tinder berhenti menyediakan Perkhidmatan kami atau akaun anda ditutup atau ditamatkan.

  Tinder, menurut budi bicara tunggalnya, berhak mengenakan bayaran untuk hak mengakses atau menggunakan Item Maya dan/atau mungkin mengedarkan Item Maya dengan bayaran atau secara percuma. Tinder boleh mengurus, mengawal selia, mengawal, mengubah suai atau menyingkirkan Item Maya pada bila-bila masa, termasuk mengambil tindakan yang boleh memberi kesan pada nilai tanggapan atau harga beli, jika terpakai, ke atas mana-mana Item Maya. Tinder tidak menanggung liabiliti terhadap anda atau mana-mana pihak ketiga sekiranya Tinder melaksanakan sebarang hak tersebut. Pemindahan Item Maya adalah dilarang, dan anda tidak boleh menjual, menebus atau dengan cara lain memindahkan Item Maya kepada mana-mana individu atau entiti. Item Maya hanya boleh ditebus melalui Perkhidmatan kami.

  SEMUA PEMBELIAN DAN PENEBUSAN ITEM MAYA YANG DIBUAT MELALUI PERKHIDMATAN KAMI ADALAH MUKTAMAD DAN TIDAK AKAN DIKEMBALIKAN. ANDA MENGAKUI BAHAWA TINDER TIDAK DIKEHENDAKI MEMBERIKAN BAYARAN BALIK ATAS APA-APA SEBAB, DAN BAHAWA ANDA TIDAK AKAN MENERIMA WANG ATAU PAMPASAN LAIN BAGI ITEM MAYA YANG TIDAK DIGUNAKAN APABILA AKAUN DITUTUP, SAMA ADA PENUTUPAN TERSEBUT ADALAH SECARA SUKARELA ATAU TERPAKSA.

  8b. PEMBAYARAN BALIK

  Secara umumnya, semua pembelian tidak boleh dibayar balik. Terma-terma khas untuk bayaran balik terpakai di Kesatuan Eropah, UK, Switzerland, Korea dan Israel. Terma-terma khas untuk bayaran balik juga terpakai di Arizona, California, Colorado, Connecticut, Illinois, Iowa, Minnesota, New York, North Carolina, Ohio, Rhode Island, dan Wisconsin.

  Secara umumnya, semua pembelian adalah muktamad dan tidak akan dibayar balik, dan tiada bayaran balik atau kredit untuk tempoh penggunaan separa, melainkan jika undang-undang yang terpakai dalam bidang kuasa anda membenarkan bayaran balik.

  Untuk pelanggan yang menetap di Kesatuan Eropah, Kawasan Ekonomi Eropah (EEA), UK dan Switzerland:

  Menurut undang-undang tempatan, anda berhak untuk menerima bayaran balik sepenuhnya dalam masa 14 hari selepas langganan bermula. Ambil maklum bahawa tempoh 14 hari ini bermula apabila langganan bermula.

  Untuk pelanggan yang menetap di Jerman: 

  Anda boleh menamatkan langganan anda selepas ia diperbaharui semula dengan tempoh notis selama satu bulan. Hak anda untuk menamatkan dengan alasan tidak akan terjejas.

  Untuk pelanggan dan pembeli Item Maya yang menetap di Republik Korea:

  Menurut undang-undang tempatan, anda berhak menerima bayaran balik penuh untuk langganan anda dan/atau Item Maya yang tidak digunakan bagi tempoh 7 hari selepas pembelian anda. Ambil maklum bahawa tempoh 7 hari ini bermula sebaik sahaja anda membuat pembelian.

  Untuk pelanggan yang menetap di Arizona, California, Colorado, Connecticut, Illinois, Iowa,Minnesota, New York, North Carolina, Ohio, Rhode Island, Wisconsin, dan Israel:

  Hak Pembatalan Anda - Anda boleh membatalkan langganan anda, tanpa penalti atau obligasi, pada bila-bila masa sebelum tengah malam pada hari perniagaan ketiga selepas tarikh anda melanggan. Dalam keadaan di mana anda meninggal dunia sebelum berakhirnya tempoh langganan anda, harta pusaka anda layak mendapat bayaran balik iaitu bahagian apa-apa bayaran yang telah dibuat untuk langganan anda yang diperuntukkan sehingga tempoh selepas anda meninggal dunia. Dalam keadaan di mana anda hilang upaya (sehinggakan anda tidak mampu untuk menggunakan Perkhidmatan kami) sebelum berakhirnya tempoh langganan anda, anda layak mendapat bayaran balik iaitu bahagian apa-apa bayaran yang telah dibuat untuk langganan anda yang diperuntukkan sehingga tempoh selepas anda hilang upaya dengan memberi notis kepada Syarikat dengan cara yang sama seperti anda meminta bayaran balik seperti dinyatakan di bawah ini.

  If any of the above apply to you and you subscribed using your Apple ID, your refund requests are handled by Apple, not Tinder. To request a refund, please contact your External Service directly; for example using your Apple device, go to Settings > iTunes & App Stores > [click on your Apple ID] > View Apple ID > Purchase History. Find the transaction and select "Report a Problem." You can also request a refund at Apple Support. For any other purchase, please contact Tinder Customer Service with your order number (see your confirmation email) by mailing or delivering a signed and dated notice which states that you, the buyer, are canceling this Agreement, or words of similar effect. Please also include the email address or telephone number associated with your account along with your order number. This notice shall be sent to:

  Tinder,
  Attn: Cancellations,
  P.O. Box 25472,

  Dallas, Texas 75225, USA

 9. PENAMATAN AKAUN

  Jika anda tidak lagi mahu menggunakan Perkhidmatan kami, atau jika kami menamatkan akaun anda untuk sebarang sebab, berikut adalah perkara yang perlu anda tahu.

  Anda boleh memadamkan akaun anda pada bila-bila masa dengan melog masuk ke Laman Web atau Aplikasi, pergi ke "Tetapan", klik "Padam Akaun", dan ikuti arahan untuk melengkapkan proses pemadaman. Walau bagaimanapun, anda perlu membatalkan / menguruskan mana-mana Pembelian Perkhidmatan Luaran melalui Akaun Perkhidmatan Luaran anda (contohnya, iTunes, Google Play) untuk mengelakkan pengebilan tambahan.

  Tinder berhak menyiasat dan, jika sesuai, menggantung atau menamatkan akaun anda tanpa bayaran balik jika Tinder percaya bahawa anda telah melanggar Terma ini, menyalahgunakan Perkhidmatan kami, atau berkelakuan dengan cara yang Tinder menganggap sebagai tidak sesuai atau menyalahi undang-undang, di dalam atau di luar Perkhidmatan kami. Kami berhak untuk menggunakan sebarang kaedah peribadi, teknologi, sah atau kaedah lain yang tersedia untuk menguatkuasakan Terma, pada bila-bila masa tanpa liabiliti dan tanpa kewajipan untuk memberi anda notis terlebih dahulu, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, mencegah anda daripada mengakses Perkhidmatan.

  Jika akaun anda ditamatkan oleh anda atau Tinder atas sebarang sebab, Terma ini terus dan kekal berkuatkuasa antara anda dan Tinder, dan anda tidak berhak kepada sebarang bayaran balik untuk pembelian yang dibuat. Maklumat anda akan dikekalkan dan dipadamkan selaras dengan Dasar Privasi kami.

 10. TIADA PEMERIKSAAN LATAR BELAKANG JENAYAH ATAU PENGESAHAN IDENTITI

  Tinder tidak menjalankan pemeriksaan latar belakang jenayah atau pengesahan identiti ke atas penggunanya. Walaupun Tinder berusaha menggalakkan pengalaman pengguna yang saling hormat menghormati, ia tidak bertanggungjawab terhadap kelakuan mana-mana pengguna di dalam atau di luar Perkhidmatan. Gunakan pertimbangan terbaik anda semasa berinteraksi dengan orang lain dan semak Tips Keselamatan kami.

  ANDA MEMAHAMI BAHAWA TINDER TIDAK MENJALANKAN PEMERIKSAAN LATAR BELAKANG JENAYAH ATAU PENGESAHAN IDENTITI TERHADAP PENGGUNANYA ATAU DENGAN CARA LAIN MENYIASAT LATAR BELAKANG PENGGUNANYA. TINDER TIDAK MEMBUAT SEBARANG PERWAKILAN ATAU JAMINAN TERHADAP KELAKUAN, IDENTITI, KESIHATAN, KEADAAN FIZIKAL, NIAT, KESAHAN ATAU KETULENAN PENGGUNA. TINDER BERHAK UNTUK MENJALANKAN - DAN ANDA MEMBERI KEBENARAN KEPADA TINDER UNTUK MENJALANKAN - SEBARANG PEMERIKSAAN LATAR BELAKANG JENAYAH ATAU PENYARINGAN LAIN (SEPERTI CARIAN DAFTAR PESALAH SEKS) PADA BILA-BILA MASA MENGGUNAKAN REKOD AWAM YANG TERSEDIA, DAN ANDA BERSETUJU BAHAWA SEBARANG MAKLUMAT YANG ANDA BERIKAN BOLEH DIGUNAKAN UNTUK TUJUAN ITU. JIKA SYARIKAT MEMUTUSKAN UNTUK MENJALANKAN SEBARANG PENYARINGAN MELALUI AGENSI PELAPORAN PENGGUNA, DENGAN INI ANDA MEMBENARKAN SYARIKAT UNTUK MENDAPATKAN DAN MENGGUNAKAN LAPORAN PENGGUNA TENTANG ANDA UNTUK MENENTUKAN KELAYAKAN ANDA DI BAWAH TERMA INI.

  ANDA BERTANGGUNGJAWAB SEPENUHNYA UNTUK INTERAKSI ANDA DENGAN PENGGUNA LAIN. KAMI TIDAK BOLEH DAN TIDAK MENJAMIN KESELAMATAN ANDA DAN BUKAN PENGGANTI UNTUK TIP KESELAMATAN DAN LAIN-LAIN LANGKAH BERJAGA-JAGA KESELAMATAN YANG WAJAR. SENTIASA GUNAKAN PERTIMBANGAN TERBAIK ANDA DAN AMBIL LANGKAH BERJAGA-JAGA KESELAMATAN YANG SESUAI SEMASA BERKOMUNIKASI ATAU BERTEMU DENGAN ORANG BAHARU. KOMUNIKASI YANG DITERIMA MELALUI PERKHIDMATAN, TERMASUK PEMBERITAHUAN AUTOMATIK YANG DIHANTAR OLEH TINDER, BOLEH BERLAKU DARIPADA PENGLIBATAN PENGGUNA DENGAN PERKHIDMATAN UNTUK TUJUAN YANG TIDAK WAJAR, TERMASUK PENIPUAN FRAUD, PENYALAHGUNAAN, GANGGUAN ATAU KELAKUAN LAIN YANG TIDAK SESUAI.

  Walaupun Tinder berusaha menggalakkan pengalaman pengguna yang saling hormat menghormati, ia tidak bertanggungjawab terhadap kelakuan mana-mana pengguna di dalam atau di luar Perkhidmatan. Anda bersetuju untuk berhati-hati dalam semua interaksi dengan pengguna lain, terutamanya jika anda memutuskan untuk berkomunikasi di luar Perkhidmatan atau bertemu secara bersemuka.

 11. PENAFIAN

  Pekhidmatan Tinder disediakan "seadanya" dan kami tidak membuat, dan tidak boleh membuat, sebarang perwakilan tentang kandungan atau ciri-ciri Perkhidmatan atau Kandungan Ahli kami.

  TINDER MENYEDIAKAN PERKHIDMATAN KAMI ATAS DASAR "SEADANYA" DAN "SEDIA ADA" DAN SETAKAT YANG DIBENARKAN MENURUT UNDANG-UNDANG TERPAKAI, TIDAK MEMBERIKAN SEBARANG JENIS JAMINAN, SAMA ADA TERSURAT, TERSIRAT, BERKANUN ATAU SELAINNYA YANG BERKAITAN DENGAN PERKHIDMATAN KAMI (TERMASUK SEMUA KANDUNGAN DI DALAMNYA), TERMASUK TANPA HAD, APA-APA JAMINAN TERSIRAT UNTUK KUALITI YANG MEMUASKAN, KEBOLEHDAGANGAN, KELAYAKAN UNTUK TUJUAN TERTENTU ATAU BUKAN PELANGGARAN. TINDER TIDAK MEWAKILI ATAU MEMBERI JAMINAN BAHAWA (A) PERKHIDMATAN KAMI TIDAK AKAN TERGANGGU, SELAMAT ATAU BEBAS DARIPADA KESILAPAN, (B) SEBARANG KECACATAN ATAU KESILAPAN DALAM PERKHIDMATAN KAMI AKAN DITEMUI ATAU DIPERBETULKAN, ATAU (C) BAHAWA SEBARANG KANDUNGAN ATAU MAKLUMAT YANG ANDA PEROLEH PADA ATAU MELALUI PERKHIDMATAN KAMI ADALAH TEPAT, LENGKAP, TERKINI ATAU SESUAI UNTUK TUJUAN ANDA. SELANJUTNYA, TINDER TIDAK MEMBERI JAMINAN TENTANG BILANGAN PENGGUNA AKTIF PADA SATU MASA; KEUPAYAAN PENGGUNA ATAU KEHENDAK UNTUK BERKOMUNIKASI DENGAN ATAU BERTEMU DENGAN ANDA, ATAU KESERASIAN TERUNGGUL DENGAN ATAU KELAKUAN PENGGUNA YANG ANDA TEMUI MELALUI PERKHIDMATAN.

  TINDER TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB UNTUK SEBARANG KANDUNGAN YANG ANDA ATAU PENGGUNA LAIN ATAU PIHAK KETIGA SIARKAN, HANTAR, TERIMA ATAU BERTINDAK MELALUI PERKHIDMATAN KAMI, DAN TINDER JUGA TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB UNTUK IDENTITI, NIAT, KESAHAN ATAU KETULENAN MANA-MANA PENGGUNA YANG MUNGKIN ANDA BERKOMUNIKASI DENGAN MELALUI TINDER. SEBARANG BAHAN YANG DIMUAT TURUN ATAU DENGAN CARA LAIN DIPEROLEH MELALUI PENGGUNAAN PERKHIDMATAN KAMI ADALAH DIAKSES ATAS BUDI BICARA DAN RISIKO ANDA SENDIRI. TINDER TIDAK BERTANGGUNGJAWAB UNTUK SEBARANG KEROSAKAN PADA PERKAKASAN KOMPUTER ANDA, PERISIAN KOMPUTER ATAU PERALATAN ATAU TEKNOLOGI LAIN TERMASUK, TETAPI TANPA HAD, KEROSAKAN DARIPADA SEBARANG PELANGGARAN KESELAMATAN ATAU DARIPADA APA-APA VIRUS, PEPIJAT, USIKAN, GODAMAN, FRAUD, RALAT, PENINGGALAN, GANGGUAN, KECACATAN, KELEWATAN DALAM OPERASI ATAU PENGHANTARAN, KEGAGALAN TALIAN KOMPUTER ATAU RANGKAIAN, ATAU APA-APA MALFUNGSI TEKNIKAL ATAU GANGGUAN YANG LAIN.

 12. AKTA HAK CIPTA MILENIUM DIGITAL

  Kami mengambil serius perkara berkaitan pelanggaran hak cipta. Kami mungkin meminta anda membantu kami memastikan kami menanganinya dengan segera dan berkesan.

  Tinder telah menerima pakai dasar berikut terhadap pelanggaran hak cipta menurut Akta Hak Cipta Milenium Digital ("DMCA"), Jika anda percaya bahawa mana-mana Kandungan Ahli atau Kandungan Kami melanggar hak harta intelek anda, sila serahkan pemberitahuan yang mendakwa pelanggaran tersebut ("Notis Berhenti DMCA") termasuk perkara berikut:

  1. Tandatangan fizikal atau elektronik daripada orang yang diberi kuasa untuk bertindak bagi pihak pemilik hak eksklusif yang didakwa telah dilanggar;

  2. Pengenalpastian karya hak cipta yang didakwa telah dilanggar, atau jika beberapa karya hak cipta di satu laman dalam talian tunggal diliputi oleh satu pemberitahuan, senarai wakil karya sedemikian;

  3. Pengenalpastian bahan yang didakwa telah dilanggar atau bakal menjadi subjek aktiviti pelanggaran dan harus dialih keluar atau dilumpuhkan akses dan maklumat yang cukup munasabah untuk membenarkan penyedia perkhidmatan mengesan bahan tersebut;

  4. Maklumat yang cukup munasabah untuk membenarkan penyedia perkhidmatan menghubungi anda, seperti alamat, nombor telefon, dan jika ada, mel elektronik;

  5. Kenyataan bahawa anda percaya sejujurnya bahawa penggunaan bahan dengan cara yang diadukan tidak dibenarkan oleh pemilik hak cipta, ejennya atau undang-undang; dan

  6. Kenyataan bahawa, di bawah penalti sumpah bohong, maklumat dalam pemberitahuan adalah tepat dan anda diberi kuasa untuk bertindak bagi pihak pemilik hak eksklusif tersebut yang didakwa telah dilanggar.

  Sebarang Notis Alih Keluar DMCA haruslah dihantar kepada copyright@match.com, melalui telefon kepada 214-576-3272 atau melalui pos kepada alamat berikut: Copyright Compliance Department c/o Tinder Legal, 8750 N. Central Expressway, Dallas, Texas 75231.

  Tinder akan menamatkan akaun pelanggar yang berulang.

 13. IKLAN DAN KANDUNGAN PIHAK KETIGA

  Anda mungkin melihat iklan dan promosi pihak ketiga pada Perkhidmatan kami. Tinder tidak menyokong dan tidak bertanggungjawab untuk interaksi anda dengan produk atau perkhidmatan tersebut.

  Perkhidmatan kami mungkin mengandungi iklan dan promosi yang ditawarkan oleh pihak ketiga dan pautan ke laman web atau sumber lain.  Di samping itu, Perkhidmatan kami mungkin membenarkan anda menonton iklan sebagai pertukaran untuk Item Maya; Tinder tidak menjamin bahawa anda akan sentiasa layak menonton iklan tersebut, atau bahawa mana-mana iklan tersebut adalah tersedia untuk ditonton.  Tinder juga boleh menyediakan pautan bukan komersial atau rujukan kepada pihak ketiga dalam kandungannya. Tinder tidak bertanggungjawab untuk ketersediaan (atau ketidaksediaan) sebarang laman web atau sumber luaran atau kandungan mereka. Tambahan pula, Tinder tidak bertanggungjawab untuk, dan tidak menyokong, sebarang produk atau perkhidmatan yang mungkin ditawarkan oleh laman web atau sumber pihak ketiga. Jika anda memilih untuk berinteraksi dengan pihak ketiga yang disediakan melalui Perkhidmatan kami, terma-terma pihak tersebut akan mentadbir hubungan mereka dengan anda. Tinder tidak akan bertanggungjawab atau menanggung terma atau tindakan pihak ketiga tersebut.

 14. HAD LIABILITI

  Liabiliti Tinder dihadkan kepada tahap maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai.

  SETAKAT YANG DIBENARKAN MENURUT UNDANG-UNDANG TERPAKAI, DALAM SEBARANG KEADAAN, TINDER, AHLI GABUNGANNYA, PARA PEKERJANYA, PEMBERI LESENNYA ATAU PENYEDIA PERKHIDMATANNYA TIDAK BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP SEBARANG GANTI RUGI SECARA TIDAK LANGSUNG, BERBANGKIT, TELADAN, SAMPINGAN, KHAS, PUNITIF, TETAP ATAU DIPERTINGKAT MERANGKUMI TANPA HAD, KERUGIAN, YANG BERLAKU SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG, ATAU SEBARANG KEHILANGAN DATA, PENGGUNAAN, NAMA BAIK ATAU KERUGIAN TIDAK KETARA YANG LAIN, AKIBAT DARIPADA: (I) AKSES ATAU PENGGUNAAN ATAU KETIDAKUPAYAAN ANDA UNTUK MENGAKSES ATAU MENGGUNAKAN PERKHIDMATAN, (II) KELAKUAN ATAU KANDUNGAN AHLI LAIN ATAU PIHAK KETIGA PADA, MELALUI, MANA-MANA DARIPADA PERKHIDMATAN AHLI GABUNGAN KAMI ATAU BERKAITAN DENGAN PERKHIDMATAN; ATAU (III) SEBARANG AKSES, PENGGUNAAN ATAU PENGUBAHSUAIAN KANDUNGAN ANDA SECARA TIDAK SAH, WALAUPUN TINDER SUDAH DIBERITAHU TENTANG KEBERANGKALIAN BERLAKUNYA KERUGIAN TERSEBUT. SETAKAT YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG TERPAKAI, DALAM APA-APA KEADAAN, LIABILITI AGREGAT TINDER KEPADA ANDA UNTUK SEMUA TUNTUTAN BERKAITAN DENGAN PERKHIDMATAN TIDAK AKAN MELEBIHI (A) $100 USD ATAU (B) JUMLAH YANG DIBAYAR, JIKA ADA, OLEH ANDA KEPADA TINDER UNTUK PERKHIDMATAN SEPANJANG TEMPOH DUA PULUH EMPAT (24) BULAN DARI TARIKH ANDA MULA MEMFAILKAN SAMAN, TIMBANG TARA ATAU SEBARANG PROSIDING UNDANG-UNDANG LAIN TERHADAP TINDER, SAMA ADA BERKANUN, MENURUT UNDANG-UNDANG ATAU EKUITI, DALAM MANA-MANA TRIBUNAL. HAD GANTI RUGI YANG DINYATAKAN DALAM KEPUTUSAN PENGHAKIMAN AKAN TERPAKAI SERTA MERTA (i) TANPA MENGIRA ASAS YANG MENJADI DASAR LIABILITI (SAMA ADA INGKAR, KONTRAK, TORT, STATUT, ATAU SEBALIKNYA), (ii) TIDAK KIRA JENIS PELANGGARAN HAK, KEISTIMEWAAN ATAU OBLIGASI, DAN (iii) DALAM SEMUA KEADAAN, PERKHIDMATAN, DAN PERJANJIAN INI.

  HAD PERUNTUKAN LIABILITI YANG DITETAPKAN DALAM SEKSYEN 14 AKAN TERPAKAI WALAUPUN REMEDI ANDA MENURUT PERJANJIAN INI GAGAL MEMATUHI TUJUAN ASASNYA.

  SESETENGAH BIDANG KUASA TIDAK MEMBENARKAN PEMBATASAN GANTI RUGI TERTENTU, OLEH ITU BEBERAPA ATAU SEMUA PEMBATASAN DALAM BAHAGIAN INI MUNGKIN TIDAK TERPAKAI KE ATAS ANDA.

 15. BAHAGIAN PENYELESAIAN PERTIKAIAN

  Sekiranya kami mempunyai pertikaian undang-undang, begini adalah cara Pihak-pihak bersetuju untuk meneruskan, kecuali jika dilarang oleh undang-undang terpakai.

  Mana-mana Subbahagian di Bahagian Penyelesaian Pertikaian ini yang dilarang oleh undang-undang tidak akan terpakai pada pengguna yang menetap di bidang kuasa itu, termasuk Subbahagian 15b, 15c, 15d dan 15e, yang tidak terpakai pada pengguna yang menetap di Kesatuan Eropah, Kawasan Ekonomi Eropah (EEA), UK atau Switzerland. Platform penyelesaian pertikaian dalam talian untuk Suruhanjaya Eropah boleh didapati di Penyelesaian Pertikaian Dalam Taliann | Suruhanjaya Eropah. Tinder tidak mengambil bahagian dalam prosedur penyelesaian pertikaian di hadapan entiti timbang tara pengguna untuk pengguna yang menetap di Kesatuan Eropah, Kawasan Ekonomi Eropah, UK atau Switzerland.

  15a. PROSES PENYELESAIAN PERTIKAIAN TIDAK RASMI

  Sekiranya anda tidak berpuas hati dengan Perkhidmatan kami untuk sebarang sebab, sila hubungi Khidmat Pelanggan Tinder terlebih dahulu agar kami boleh cuba untuk menyelesaikan kebimbangan anda tanpa memerlukan bantuan luar. Jika anda memilih untuk meneruskan pertikaian, tuntutan atau kontroversi terhadap Tinder, terma-terma ini akan terpakai. Untuk tujuan Proses Penyelesaian Pertikaian dan Prosedur Timbang Tara ini yang ditetapkan dalam Bahagian 15, "Tinder" hendaklah merangkumi ahli gabungan, pekerja, pemberi lesen dan penyedia perkhidmatan kami.  

  Tinder menghargai hubungannya dengan anda dan manfaat bersama yang terhasil daripada penyelesaian Pertikaian secara tidak rasmi. "Pertikaian" adalah sebarang pertikaian, tuntutan atau kontroversi antara anda dan Tinder yang timbul daripada atau berkaitan dalam apa jua cara dengan Perjanjian ini (termasuk sebarang dakwaan pelanggaran Perjanjian ini), Perkhidmatan, hubungan kami dengan anda. "Pertikaian" seperti yang digunakan dalam Perjanjian ini hendaklah membawa makna yang seluas mungkin dan termasuk tuntutan yang timbul sebelum kewujudan Perjanjian ini atau sebarang Perjanjian sebelumnya dan tuntutan yang timbul sepanjang tempoh Perjanjian ini atau selepas penamatan Perjanjian ini (melainkan Perjanjian ini digantikan oleh Perjanjian berikutnya yang dimeterai antara anda dan Tinder). Jika anda mempunyai Pertikaian dengan Tinder ("Pertikaian Anda"), sebelum mengemukakan Pertikaian Anda secara rasmi dalam timbang tara atau mahkamah tuntutan kecil, anda bersetuju untuk terlebih dahulu menghantar notis terperinci ("Notice") kepada CT Corporation, 1209 Orange Street, City of Wilmington, County of New Castle, Delaware 19801, USA. Walau bagaimanapun, jika Pertikaian Anda termasuk tuntutan serangan seksual atau gangguan seksual individu yang berlaku berhubungan dengan penggunaan Perkhidmatan kami oleh anda, maka anda tidak dikehendaki menghantar Notis sebelum memulakan tuntutan anda menurut Bahagian 17. Jika Tinder mempunyai Pertikaian dengan anda ("Pertikaian Tinder"), Tinder bersetuju untuk terlebih dahulu menghantar Notis kepada anda di alamat e-mel terakhir anda yang didaftarkan dengan kami, atau jika tiada alamat e-mel didaftarkan, maklumat hubungan lain yang dikaitkan dengan akaun anda. Notis anda mesti mengandungi semua maklumat berikut: (1) nama penuh anda, (2) maklumat yang membolehkan Tinder mengenal pasti akaun anda, termasuk gambar atau tangkapan skrin profil anda, alamat anda, nombor telefon bimbit, alamat e-mel dan tarikh lahir yang anda gunakan semasa mendaftar akaun anda (jika ada); dan (3) penerangan terperinci tentang Pertikaian anda, termasuk sifat dan alasan berasaskan fakta tentang tuntutan anda dan relif yang anda inginkan berserta pengiraan yang sepadan dengan dakwaan ganti rugi anda (jika ada). Anda mesti sendiri menandatangani Notis ini sebelum ia berkuatkuasa. Notis Pertikaian Tinder juga mesti mengandungi penerangan terperinci tentang Pertikaian Tinder, yang hendaklah merangkumi sifat dan alasan berasaskan fakta tentang tuntutannya dan relif yang diinginkan, berserta pengiraan sepadan dengan dakwaan ganti rugi (jika ada). Anda dan Tinder bersetuju untuk berunding dengan keikhlasan dalam usaha untuk menyelesaikan Pertikaian. Sebagai sebahagian daripada rundingan ikhlas ini, Tinder boleh meminta persidangan telefon dengan anda untuk membincangkan Pertikaian Anda, dan anda bersetuju untuk mengambil bahagian secara peribadi, dengan peguam anda jika anda diwakili oleh peguam. Begitu juga, anda boleh meminta persidangan telefon untuk membincangkan Pertikaian Tinder dengan anda, dan Tinder bersetuju untuk menghantar satu wakil untuk mengambil bahagian. (Untuk mengelakkan keraguan, penamatan akaun anda oleh Tinder, seperti yang ditetapkan dalam Bahagian 4 di atas, tidak merupakan Pertikaian Tinder dengan anda). Proses tidak rasmi ini sepatutnya membawa kepada penyelesaian Pertikaian tersebut. Walaupun demikian, jika Pertikaian tidak diselesaikan dalam masa 60 hari selepas menerima Notis yang lengkap dan Pihak-pihak tidak bersetuju untuk melanjutkan tempoh penyelesaian pertikaian tidak rasmi, anda atau Tinder boleh memulakan timbang tara (tertakluk pada hak setiap Pihak untuk memilih mahkamah tuntutan kecil seperti yang diperuntukkan di bawah). 

  Pemuktamadan penyelesaian pertikaian tidak rasmi ini merupakan syarat dahuluan untuk memfailkan sebarang tuntutan untuk timbang tara atau tindakan mahkamah tuntutan kecil (kecuali untuk tuntutan individu serangan seksual atau gangguan seksual yang berlaku berkaitan dengan penggunaan Perkhidmatan oleh anda). Kegagalan untuk berbuat demikian adalah pelanggaran Perjanjian ini. Kanun had masa dan sebarang tarikh akhir yuran pemfailan akan dijeda sementara anda dan Tinder melalui proses penyelesaian pertikaian tidak rasmi ini. Melainkan dilarang oleh undang-undang yang terpakai, penyedia timbang tara, Timbang Tara dan Pengantaraan Kebangsaan (National Arbitration and Mediation) ("NAM"), tidak akan menerima atau mentadbir sebarang permintaan untuk timbang tara dan hendaklah menutup secara tadbir sebarang timbang tara melainkan Pihak yang membawa tuntutan untuk timbang tara itu boleh memperakui secara bertulis bahawa terma dan syarat proses penyelesaian pertikaian tidak rasmi ini telah dipenuhi sepenuhnya. Mahkamah bidang kuasa kompeten hendaklah mempunyai kuasa untuk menguatkuasakan peruntukan ini dan melarang sebarang prosiding timbang tara atau tindakan mahkamah tuntutan kecil. 

  Semua tawaran, janji, kelakuan dan kenyataan yang dibuat sepanjang proses penyelesaian tidak formal oleh mana-mana pihak, ejen, pekerja, dan peguamnya adalah sulit dan tidak boleh diterima untuk sebarang tujuan dalam sebarang prosiding berikutnya (kecuali setakat yang diperlukan untuk memperakui secara bertulis bahawa Pihak memenuhi keperluan proses penyelesaian pertikaian tidak rasmi ini sebelum memulakan timbang tara NAM), dengan syarat bukti yang sebaliknya tidak boleh diterima atau ditemui tidak boleh dijadikan tidak boleh diterima atau bukan penemuan.

  15b. RELIEF INDIVIDU: PENEPIAN TINDAKAN KELAS DAN PERBICARAAN JURI 

  SEJAUH YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG, ANDA DAN TINDERMASING-MASING MENGETEPIKAN HAK UNTUK PERBICARAAN JURI DAN HAK UNTUK MENYELESAIKAN PERTIKAIAN DI MAHKAMAH YANG MENGUTAMAKAN TIMBANG TARA INDIVIDU (KECUALI MAHKAMAH TUNTUTAN KECILATAU UNTUK TUNTUTAN SERANGAN SEKSUAL ATAU GANGGUAN SEKSUAL YANG BERLAKU BERHUBUNG DENGAN PENGGUNAAN PERKHIDMATAN OLEH ANDA, SEPERTI YANG DINYATAKAN DI DALAM INI).ANDA DAN TINDERMASING-MASING MENGETEPIKAN HAK UNTUK MEMFAILKAN ATAU MENYERTAI TINDAKAN KELAS TERHADAP SATU SAMA LAIN ATAU SEBALIKNYA UNTUK MENCARI RELIEF SECARA KELAS, TERMASUK MANA-MANA TINDAKAN TERHADAP TINDER YANG BELUM SELESAI. SETAKAT YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG, TIADA HAK ATAU KUASA UNTUK SEBARANG TUNTUTAN UNTUK DITIMBANGTARA ATAU DILITIGASIKAN ATAS ASAS TINDAKAN KELAS, KOLEKTIF, PERWAKILAN, DISATUKAN ATAU PEGUAM NEGARA SWASTA PENIMBANG TARA BOLEH MENGANUGERAHKAN RELIEF YANG SAMA YANG TERSEDIA DI MAHKAMAH DENGAN SYARAT BAHAWA PENIMBANG TARA HANYA BOLEH MEMBERIKAN RELIEF AKHIR (TERMASUK RELIEF INJUNKTIF ATAU DEKLATORI) YANG MEMIHAK KEPADA PIHAK INDIVIDU YANG MENCARI RELIEF DAN SETAKAT YANG DIPERLUKAN UNTUK MENYEDIAKAN RELIEF AKHIR DIWAJARKAN OLEH TUNTUTAN PIHAK INDIVIDU ITU. PENIMBANG TARA TIDAK BOLEH MEMBERI AWARD RELIEF AKHIR UNTUK, TERHADAP, ATAU BAGI PIHAK SESIAPA YANG BUKAN PIHAK KEPADA TIMBANG TARA SECARA KELAS, KOLEKTIF, PERWAKILAN ATAU PEGUAM NEGARA SWASTA.JIKA MAHKAMAH MENENTUKAN BAHAWA MANA-MANA LARANGAN INI DALAM PERENGGAN INI TIDAK DAPAT DIKUATKKUASAKAN BERKENAAN SATU TUNTUTAN ATAU PERMINTAAN KHUSUS UNTUK RELIEF (SEPERTI PERMINTAAN UNTUK RELIEF INJUNKTIF AWAM), DAN SEMUA RAYUAN ATAS KEPUTUSAN ITU DISAHKAN, DAN KEPUTUSAN ITU MENJADI MUKTAMAD, MAKA ANDA DAN TINDERBERSETUJU BAHAWA TUNTUTAN ATAU PERMINTAAN TERTENTU UNTUK RELIEF AKAN DITERUSKAN DI MAHKAMAH TETAPI AKAN DIKEKALKAN SEMENTARA MENUNGGU TIMBANG TARA INDIVIDU BAGI TUNTUTAN SELEBIHNYA UNTUK RELIEF YANG TELAH ANDA BAWA. JIKA PERENGGAN KHUSUS INI DIDAPATI TIDAK BOLEH DIKUATKUASAKAN, MAKA KESELURUHAN PERUNTUKAN TIMBANG TARA INI (KECUALI PENGECUALIAN PERBICARAAN JURI DAN PROSES PENYELESAIAN PERTIKAIAN TIDAK FORMAL) AKAN TERBATAL. PERENGGAN INI ADALAH BAHAGIAN PENTING PERJANJIAN TIMBANG TARA INI.

  15c. PENYELESAIAN PERTIKAIAN MELALUI TIMBANG TARA ATAU MAHKAMAH TUNTUTAN KECIL

  Sebarang Pertikaian (yang tidak diselesaikan secara tidak rasmi oleh Khidmat Pelanggan Tinder atau seperti yang diperuntukkan di bawah subbahagian 15a di atas) hendaklah diselesaikan secara eksklusif melalui TIMBANG TARA INDIVIDU YANG MENGIKAT kecuali dinyatakan sebaliknya secara khusus dalam Bahagian Penyelesaian Pertikaian ini. Walau apa pun yang dinyatakan di atas, anda atau Tinder boleh memilih agar tuntutan individu didengar di mahkamah tuntutan kecil, dan tuntutan serangan seksual atau gangguan seksual individu yang berlaku berhubung dengan penggunaan Perkhidmatan oleh anda boleh dikemukakan menurut Bahagian 17. Jika permintaan untuk meneruskan di mahkamah tuntutan kecil dibuat selepas timbang tara dimulakan tetapi sebelum penimbang tara dilantik, timbang tara sedemikian hendaklah ditutup secara tadbir oleh penyedia timbang tara (contohnya, NAM). Sebarang kontroversi tentang bidang kuasa mahkamah tuntutan kecil hendaklah ditentukan secara eksklusif oleh mahkamah tuntutan kecil sedemikian. Tiada penentuan yang dibuat oleh mahkamah tuntutan kecil mempunyai kesan preklusif dalam mana-mana prosiding yang melibatkan Tinder dan orang lain selain anda. Sekiranya mahkamah tuntutan kecil sedemikian menentukan secara khusus bahawa ia tidak mempunyai bidang kuasa untuk mendengar Pertikaian tersebut, anda dan Tinder hendaklah menimbang tara Pertikaian itu di bawah terma-terma Perjanjian ini. Semua isu lain (melainkan dinyatakan di sini) akan diputuskan secara eksklusif oleh Penimbang Tara, termasuk tetapi tidak terhad kepada skop dan kebolehkuatkuasaan Bahagian Penyelesaian Pertikaian ini dan termasuk pertanyaan tentang kebolehan untuk ditimbang tara, sebarang permintaan untuk meneruskan di mahkamah tuntutan kecil yang dibuat selepas penimbang tara dilantik, dan sebarang pertikaian tentang sama ada salah satu Pihak melanggar atau memungkiri Bahagian Penyelesaian Pertikaian atau telah mengetepikan hak untuk timbang tara secara tersurat atau tersirat. Jika anda atau Tinder mencabar pemilihan mahkamah tuntutan kecil dalam Pertikaian anda, dan mahkamah dengan bidang kuasa kompeten menentukan bahawa pemilihan mahkamah tuntutan kecil tersebut tidak boleh dikuatkuasakan, maka pemilihan tersebut hendaklah diputuskan daripada Perjanjian ini berkenaan Pertikaian anda. Walaupun demikian, penentuan mahkamah tersebut itu tidak dianggap mengikat atau mempunyai kesan preklusif berkenaan mana-mana prosiding yang melibatkan Tinder dan sesiapa selain anda. 

  Sebarang prosiding mahkamah untuk menguatkuasakan Bahagian 15 Penyelesaian Pertikaian ini, termasuk sebarang prosiding untuk mengesahkan, mengubahsuai atau melapangkan award timbang tara, mesti dimulakan selaras dengan Bahagian 17. Sekiranya Bahagian 15 Penyelesaian Pertikaian untuk sebarang sebab didapati tidak boleh dilaksanakan, sebarang litigasi terhadap Tinder (melainkan untuk tindakan mahkamah tuntutan kecil) boleh dimulakan hanya di mahkamah persekutuan atau negeri yang terletak di Dallas County, Texas. Dengan ini anda memberi persetujuan yang tidak boleh ditarik balik kepada mahkamah untuk menggunakan bidang kuasa peribadi ke atas anda untuk tujuan sedemikian dan mengetepikan sebarang tuntutan yang dianggap oleh mahkamah sedemikian sebagai forum yang tidak sesuai.

  15d. PROTOKOL TIMBANG TARA INDIVIDU DAN TIMBANG TARA MASSA 

  Subbahagian 15d terpakai kepada Pertikaian yang diserahkan kepada NAM selepas melengkapkan sepenuhnya proses penyelesaian pertikaian tidak rasmi yang diterangkan dalam subbahagian 15a di atas dan apabila tiada pemilihan mahkamah tuntutan kecil dibuat oleh anda atau Tinder. Sebarang timbang tara antara anda dan Tinder hendaklah ditadbir oleh NAM mengikut Peraturan dan Prosedur Penyelesaian Pertikaian Komprehensif yang beroperasi ("Peraturan NAM") yang berkuat kuasa pada masa sebarang tuntutan untuk timbang tara difailkan dengan NAM, seperti yang diubah suai oleh Bahagian 15 Penyelesaian Pertikaian ini. Untuk salinan Peraturan NAM, sila kunjungi Peraturan, Yuran & Borang - Timbang Tara dan Pengantaraan Nasional atau hubungi NAM di Pusat Pemprosesan Nasional NAM di 990 Stewart Avenue, 1st Floor, Garden City, NY 11530 atau di alamat e-mel commercial@namadr.com. Jika NAM tidak dapat atau tidak ingin melaksanakan kewajipannya di bawah Perjanjian ini, Pihak-pihak hendaklah bersetuju secara bersama tentang pentadbir alternatif yang akan menggantikan NAM dan mengambil alih peranan NAM selaras dengan Perjanjian ini dan Perjanjian ini akan mentadbir setakat ia bercanggah dengan peraturan-peraturan penyedia timbang tara. Jika Pihak-pihak tidak dapat bersetuju, mereka akan membuat petisyen kepada mahkamah yang mempunyai bidang kuasa kompeten untuk melantik penyedia timbang tara yang akan mengambil alih tugas NAM di bawah Perjanjian ini dan Perjanjian ini akan mentadbir setakat ia bercanggah dengan peraturan-peraturan penyedia timbang tara.

  Pihak-pihak bersetuju bahawa prosedur berikut akan digunakan untuk mana-mana Timbang Tara yang dimulakan di bawah Seksyen Timbang Tara Penyelesaian ini (tertakluk pada pemilihan mahkamah tuntutan kecil salah satu Pihak seperti yang diterangkan di atas):

  1. Cara Memulakan Timbang Tara – Untuk memulakan timbang tara, anda atau Tinder hendaklah menghantar suatu tuntutan untuk timbang tara kepada NAM ("Tuntutan untuk Timbang Tara") yang menerangkan tuntutan dan permintaan untuk relif secara terperinci, konsisten dengan keperluan dalam Perjanjian ini dan Peraturan NAM. Jika anda menghantar Tuntutan untuk Timbang Tara, anda hendaklah juga menghantarnya kepada Tinder di CT Corporation, 1209 Orange Street, City of Wilmington, County of New Castle, Delaware 19801, USA, dalam masa 7 hari selepas Tuntutan untuk Timbang Tara dihantar kepada NAM. Jika Tinder menghantar suatu Tuntutan untuk Timbang Tara, kami juga akan menghantarnya kepada alamat pos yang disimpan dalam fail kami dalam tempoh 7 hari yang sama. Jika alamat pos anda tidak tersedia, kami akan menghantarnya kepada alamat e-mel dalam fail kami, atau jika tiada alamat e-mel dalam fail kami, maklumat hubungan lain yang dikaitkan dengan akaun anda. Penyedia timbang tara tidak boleh menerima atau mentadbir sebarang tuntutan untuk timbang tara dan hendaklah menutup secara tadbir sebarang tuntutan untuk timbang tara sedemikian yang gagal memperakui secara bertulis bahawa Pihak-pihak memenuhi keperluan Bahagian 15 Penyelesaian Pertikaian atau jika salah satu Pihak melantik mahkamah tuntutan kecil seperti yang ditetapkan di atas.

  2. Yuran – Pembayaran yuran NAM hendaklah ditadbir oleh Peraturan NAM, kecuali setakat mana kes tersebut adalah sebahagian daripada Pemfailan Massa (seperti yang ditakrifkan di bawah) atau yuran dan kos NAM (termasuk yuran Penimbang Tara) dibayar oleh salah satu Pihak adalah diperuntukkan semula atas perintah Penimbang Tara berikutan penentuan bahawa (a) salah satu Pihak melanggar Bahagian 15 Perjanjian ini, (b) peruntukan semula sebegitu dikehendaki di bawah Perjanjian ini, atau (c) peruntukan semula selainnya dibenarkan di bawah undang-undang terpakai. Setelah menunjukkan kepada Tinder keadaan kewangan anda kami akan mempertimbangkan suatu permintaan ikhlas yang dibuat oleh anda untuk membayar bahagian anda daripada bahagian pengguna bayaran pemfailan. Tinder komited untuk memastikan bahawa kos timbang tara kepada pengguna tidak bertindak sebagai penghalang kepada adjudikasi pertikaian. Jika Tinder memulakan timbang tara terhadap anda, kami hendaklah membayar yuran NAM.

  3. Penimbang Tara – Timbang tara hendaklah dijalankan oleh penimbang tara tunggal yang neutral (Penimbang Tara Tuntutan), dibantu oleh mana-mana Penimbang Tara Proses yang dilantik di bawah Peraturan NAM. (Istilah "Penimbang Tara" terpakai untuk kedua-dua Penimbang Tara Tuntutan dan Penimbang Tara Proses). Jika pendengaran dipilih oleh salah satu Pihak, Penimbang Tara hendaklah di atau berhampiran lokasi tempat kediaman anda. Penimbang Tara adalah terikat oleh dan hendaklah mematuhi Perjanjian ini. Sekiranya Peraturan NAM bercanggah dengan Perjanjian ini, terma-terma Perjanjian ini hendaklah diberi keutamaan. Jika Penimbang Tara menentukan bahawa penggunaan tegas bagi mana-mana istilah Bahagian 15 Perjanjian ini (kecuali untuk pemilihan tuntutan kecil, yang hendaklah ditentukan oleh mahkamah tuntutan kecil) akan mengakibatkan timbang tara yang tidak adil secara fundamental ("Istilah Tidak Adil"), maka Penimbang Tara hendaklah mempunyai kuasa untuk mengubah suai Terma Tidak Adil setakat yang diperlukan untuk memastikan timbang tara yang adil secara fundamental yang konsisten dengan Terma Penggunaan ("Terma Yang Diubah Suai"). Semasa menentukan kandungan Istilah Yang Diubah Suai, Penimbang Tara hendaklah memilih istilah yang paling hampir dapat menggambarkan maksud Istilah Tidak Adil.

  4. Usul Dispositif – Pihak-pihak bersetuju bahawa Penimbang Tara Tuntutan hendaklah mempunyai kuasa untuk mempertimbangkan usul dispositif tanpa pendengaran keterangan lisan. Usul dispositif mungkin diminta dalam keadaan berikut: (a) dalam masa 30 hari selepas pelantikan Penimbang Tara Tuntutan, salah satu Pihak boleh meminta untuk memfailkan usul dispositif berdasarkan pliding-pliding yang ada; dan (b) tidak melebihi 30 hari sebelum pendengaran keterangan, salah satu Pihak boleh meminta untuk memfailkan usul dispositif untuk penghakiman terus berdasarkan pliding-pliding Pihak-pihak dan keterangan yang diserahkan.

  5. Penemuan –Setiap Pihak boleh (a) mengemukakan sehingga lima permintaan untuk dokumen yang relevan dan tidak terlindung daripada Pihak satu lagi; dan (b) meminta Pihak satu lagi memberikan respons yang disahkan kepada tidak lebih daripada 5 interogatori yang relevan (termasuk subbahagian). Melainkan kedua-dua Pihak bersetuju sebaliknya, tiada bentuk penemuan yang lain (termasuk deposisi) boleh digunakan. Sebarang permintaan penemuan sedemikian mesti diserahkan kepada Pihak satu lagi dalam masa 21 hari selepas pelantikan Penimbang Tara Tuntutan. Pihak yang memberikan respons hendaklah memberikan kepada Pihak peminta semua dokumen responsif dan tidak terlindung, respons yang ditandatangani oleh Pihak itu sendiri terhadap interogatori yang diminta, dan/atau sebarang bantahan terhadap permintaan itu dalam masa 30 hari selepas menerima permintaan, atau, sekiranya terdapat bantahan kepada sebarang permintaan penemuan, 30 hari selepas Penimbang Tara menyelesaikan pertikaian. Sekiranya salah satu Pihak meminta Penimbang Tara Tuntutan mempertimbangkan usul dispositif terhadap pliding-pliding, tarikh akhir respons penemuan bertulis sedemikian hendaklah dilanjutkan sehingga 30 hari selepas keputusan akhir Penimbang Tara Tuntutan ke atas usul dispositif tersebut. Jika selepas bertemu dan berunding, Pihak-pihak tidak dapat bersetuju berkenaan pertikaian tentang penemuan atau permintaan lanjutan, perkara itu hendaklah diserahkan dengan segera kepada Penimbang Tara Tuntutan untuk penyelesaian. Semasa memutuskan sebarang hal penemuan, Penimbang Tara Tuntutan hendaklah mempertimbangkan sifat, amaun dan skop untuk tuntutan timbang tara, kos dan usaha lain yang mungkin terlibat dalam penyediaan penemuan yang diminta, jadual kes, dan tahap penemuan permintaan benar-benar diperlukan untuk persediaan mencukupi untuk tuntutan atau pembelaan, dan matlamat NAM untuk penyelesaian yang berkesan dan menjimatkan. Beban untuk membuktikan kausa yang baik untuk sebarang penemuan tambahan terletak pada Pihak yang mengemukakan usul.

  6. Kerahsiaan – Apabila menerima permintaan daripada salah satu Pihak, Penimbang Tara akan mengeluarkan perintah yang meminta semua maklumat sulit milik mana-mana Pihak yang didedahkan ketika timbang tara (sama ada dalam dokumen atau secara lisan) tidak boleh digunakan atau didedahkan melainkan untuk perkara berhubung dengan timbang tara atau sesuatu prosiding untuk melaksanakan award timbang tara dan apa-apa pemfailan mahkamah untuk maklumat sulit yang dibenarkan mesti dilakukan secara tertutup.

  7. Perbicaraan Timbang Tara – Anda dan Tinder berhak untuk mendapat perbicaraan keterangan yang adil di hadapan Penimbang Tara Tuntutan. Prosiding timbang tara biasanya lebih mudah, lebih murah dan diperkemas daripada perbicaraan dan prosiding kehakiman yang lain. Pihak-pihak bersetuju untuk mengetepikan perbicaraan lisan dan sebaliknya menyerahkan semua pertikaian kepada Penimbang Tara Tuntutan untuk award berdasarkan hujahan bertulis dan bukti lain seperti yang dipersetujui Pihak-pihak, melainkan salah satu Pihak meminta perbicaraan lisan sekurang-kurangnya dalam masa 10 hari selepas Responden memfailkan respons. Jika perbicaraan keterangan lisan diminta, kedua-dua Pihak mesti hadir sendiri di perbicaraan, tidak kira sama ada salah satu Pihak telah melantik peguam atau pun tidak. Kedua-dua Pihak mesti sendiri menghadiri perbicaraan. Kegagalan salah satu Pihak untuk sendiri hadir di perbicaraan, tanpa pelanjutan yang diperintahkan oleh Penimbang Tara tuntutan atas alasan yang baik, akan mengakibatkan penghakiman ingkar diambil terhadap Pihak tersebut.

  8. Award Timbang Tara – Tanpa mengira format timbang tara, Penimbang Tara Tuntutan hendaklah menyediakan keputusan yang beralasan, secara bertulis dalam tempoh 30 hari selepas pembicaraan, atau, jika tiada perbicaraan diadakan, dalam tempoh 30 hari selepas apa-apa pernyataan bantahan atau tambahan perlu diberikan. Keputusan mesti menyatakan relief dengan jelas, jika ada, yang diberikan dan mengandungi pernyataan ringkas tentang alasan award tersebut. Award timbang tara hanya mengikat antara anda dan Tinder dan tidak akan mempunyai apa-apa kesan preklusif dalam timbang tara atau prosiding lain yang melibatkan Pihak yang berbeza. Walau bagaimanapun, Penimbang Tara Tuntutan boleh memilih untuk mempertimbangkan keputusan daripada timbang tara lain yang melibatkan Pihak yang berlainan. Penimbang Tara boleh memberikan award bayaran dan kos seperti yang diperuntukkan oleh Peraturan NAM atau setakat bayaran dan kos tersebut boleh diawardkan dalam mahkamah. Ini termasuk tetapi tidak terhad kepada keupayaan Penimbang Tara untuk memberikan award bayaran dan kos jika Penimbang Tara itu menentukan bahawa tuntutan atau pembelaan adalah remeh atau dikemukakan untuk tujuan yang tidak wajar, untuk tujuan gangguan atau dengan niat jahat.

  9. Tawaran Penyelesaian – Responden boleh, tetapi tidak diwajibkan untuk, membuat tawaran penyelesaian bertulis kepada Pihak lawan pada bila-bila masa sebelum perbicaraan keterangan atau, jika usul dispositif dibenarkan, sebelum usul dispositif dibenarkan. Jumlah atau terma-terma mana-mana penyelesaian tidak boleh didedahkan kepada Penimbang Tara Tuntutan sehingga selepas Penimbang Tara Tuntutan memberikan award untuk tuntutan. Jika award yang diberikan memihak kepada Pihak lawan dan kurang daripada tawaran penyelesaian Responden atau jika award memihak kepada Responden, Pihak lawan mesti membayar kos Responden yang ditanggung selepas tawaran dibuat, termasuk sebarang yuran peguam. Jika mana-mana statut atau undang-undang kes yang terpakai melarang pembalikan kos yang ditanggung dalam timbang tara, maka tawaran dalam peruntukan ini akan menghentikan pengumpulan sebarang kos yang mungkin berhak diterima oleh penuntut untuk punca tindakan yang menjadi asas saman.

  10. Pemfailan Massa – Jika, pada bila-bila masa, 25 atau lebih banyak tuntutan untuk timbang tara dibuat terhadap Tinder atau pihak-pihak yang berkaitan oleh peguam atau entiti yang sama atau diaturkan ("Pemfailan Massa"), konsisten dengan takrifan dan kriteria Pemfailan Massa yang dinyatakan dalam Peraturan dan Prosedur Penyelesaian Pertikaian Tambahan Pemfailan Masa NAM ("Peraturan Pemfailan Massa NAM" yang boleh didapati dihttps://www.namadr.com/resources/rules-fees-forms/), protokol-protokol tambahan yang dinyatakan di bawah akan terpakai. 

   1. Jika anda atau peguam anda memfailkan Tuntutan untuk Timbang Tara yang menepati dengan takrifan Pemfailan Massa yang dirujuk di atas, maka anda bersetuju bahawa Tuntutan untuk Timbang Tara anda adalah tertakluk pada protokol-protokol tambahan yang dinyatakan dalam subbahagian Pemfailan Massa. Anda juga mengakui bahawa adjudikasi Pertikaian anda mungkin tertangguh dan apa-apa kanun had masa yang terpakai akan dikira dari masa kes pertama dipilih untuk diteruskan sehingga kes anda dipilih untuk prosiding bellwether. 

   2. Peraturan Pemfailan Masa NAM terpakai jika Pertikaian anda dianggap oleh NAM, mengikut budi bicara tunggalnya menurut Peraturannya dan Bahagian Penyelesaian Pertikaian, sebagai sebahagian daripada Pemfailan Massa. Pemilihan untuk Peraturan Pemfailan Massa NAM yang sedemikian dan jadual bayaran yang berkenaan mesti dibuat oleh anda atau Tinder secara bertulis dan diserahkan kepada NAM dan semua Pihak.

    Prosiding Bellwether
    .Prosiding Bellwether digalakkan oleh mahkamah dan pentadbir timbang tara apabila terdapat beberapa pertikaian yang melibatkan tuntutan yang sama terhadap pihak yang sama atau berkaitan. Untuk set prosiding bellwether yang pertama, peguam untuk penuntut Pemfailan Massa (termasuk anda) dan peguam untuk Tinderhendaklah setiap satu memilih 15 Tuntutan untuk Timbang Tara (berjumlah 30) untuk diteruskan, dan tidak lebih daripada 30 timbang tara itu hendaklah difailkan, diproses, diadjudikasi atau belum selesai pada masa itu, dengan setiap satu daripada 30 timbang tara individu yang diketuai oleh Tuntutan Timbang Tara yang berbeza. Sepanjang tempoh ini, tiada Tuntutan untuk Timbang Tara yang lain adalah sebahagian daripada Pemfailan Massa boleh difailkan, diproses, diadjudikasi atau belum selesai. 

    Jika Pihak-pihak tidak dapat menyelesaikan Tuntutan untuk Timbang Tara yang selebihnya selepas set prosiding bellwether yang pertama ditimbang tara atau dengan cara lain diselesaikan, maka Pihak-pihak akan meneruskan prosiding bellwether untuk empat (4) pusingan tambahan, meningkatkan jumlah Tuntutan untuk Timbang Tara yang dipilih oleh peguam setiap Pihak sebanyak lima (5) bagi setiap pusingan, agar sepanjang pusingan kedua itu, peguam untuk Penuntut dan peguam untuk Tinder
    hendaklah setiap satu memilih 20 Tuntutan untuk Timbang Tara tambahan (berjumlah 40), dalam pusingan ketiga, 25 setiap satu (berjumlah 50), dalam pusingan keempat, 30 setiap satu (berjumlah 60), dan pusingan kelima, 35 setiap satu (berjumlah 70).  Dalam setiap pusingan, setiap timbang tara individu akan diketuai oleh Tuntutan Timbang Tara yang lain, dan sepanjang pusingan tambahan prosiding bellwether, tiada Tuntutan untuk Timbang Tara yang lain yang merupakan sebahagian daripada Pemfailan Massa boleh difailkan, diproses atau diadjudikasi selepas dipilih oleh Penimbang Tara Prosedur. Selepas pusingan pertama prosiding bellwether, tetapi sebelum pusingan kedua prosiding bellwether, peguam untuk Pihak-pihak hendaklah mengambil bahagian dalam pengantaraan global, di hadapan seorang hakim persekutuan atau negeri yang bersara (melainkan Pihak-pihak bersetuju sebaliknya), dengan Tinder yang menanggung bayaran pengantara. Selepas pusingan kedua, ketiga, keempat dan kelima prosiding bellwether, peguam untuk kedua-dua pihak hendaklah membincangkan pengantaraan tambahan dan mencari peluang untuk menyelesaikan Tuntutan untuk Timbang Tara yang selebihnya, tetapi hanya akan meneruskan dengan pengantaraan selepas persetujuan daripada peguam semua Pihak. 

    Jika Pihak-pihak tidak dapat menyelesaikan Tuntutan untuk Timbang Tara yang selebihnya selepas set kelima prosiding bellwether ditimbang tara atau dengan cara lain diselesaikan, dan Pihak-pihak membuat keputusan untuk tidak meneruskan pusingan tambahan prosiding bellwether, maka peguam untuk Penuntut dan peguam untuk Tinder hendaklah berbincang dengan NAM untuk proses yang adil untuk adjudikasi individu bagi Tuntutan Timbang Tara yang selebihnya. Di bawah proses ini, Timbang Tara Prosedur akan membuat keputusan akhir tentang bilangan Tuntutan untuk Timbang Tara yang boleh diteruskan secara individu pada bila-bila masa, begitu juga kaedah untuk memilih Tuntutan Timbang Tara yang akan diteruskan, mengambil kira bilangan timbang tara individu yang mana peguam untuk Penuntut dan peguam untuk Tinder dapat uruskan secara munasabah pada satu masa, termasuk juga bilangan timbang tara individu yang boleh ditadbir oleh NAM. Tuntutan untuk Timbang Tara yang tidak dimasukkan dalam proses bellwether hanya akan dianggap telah difailkan, diproses atau diadjudikasi selepas dipilih oleh Penimbang Tara Prosedur. Pada bila-bila masa selepas set pertama Tuntutan untuk Timbang Tara diselesaikan (sejumlah 30 Tuntutan untuk Timbang Tara), Pihak-pihak boleh bersetuju untuk melepaskan prosiding bellwether untuk sebarang Tuntutan untuk Timbang Tara tambahan yang dianggap sebagai sebahagian daripada Pemfailan Massa. Bayaran yang dikaitkan dengan Tuntutan untuk Timbang Tara yang termasuk dalam Pemfailan Massa, termasuk bayaran yang terhutang oleh Tinder dan Penuntut (termasuk anda), hendaklah perlu dibayar selepas Tuntutan untuk Timbang Tara dipilih untuk diteruskan sebagai sebahagian daripada set prosiding bellwether, atau selepas dipilih oleh Penimbang Tara Prosedur untuk diteruskan selepas penyempurnaan bellwether, dan oleh demikian ditetapkan dengan betul untuk pemfailan, pemprosesan dan adjudikasi. Pihak-pihak digalakkan untuk bertemu dan berunding sepanjang proses ini berkenaan cara untuk memperkemaskan prosiding, termasuk perbincangan tentang cara yang berkemungkinan meningkatkan bilangan Tuntutan untuk Timbang Tara untuk diadjudikasi dalam set prosiding bellwether yang berperingkat. Mana-mana Pihak boleh berunding dengan NAM untuk mengurangkan atau menangguhkan bayaran dan memperkemaskan prosedur. Jika anda adalah penuntut Pemfailan Massa, sebarang kanun had masa yang berkenaan (atau tempoh had masa lain yang berkenaan) hendaklah dijeda bermula dari masa anda memulakan proses penyelesaian pertikaian tidak rasmi yang dinyatakan di subbahagian 15a Perjanjian ini, dan jika Tuntutan untuk Timbang Tara Pemfailan Massa pertama yang dipilih untuk set prosiding bellwether yang pertama telah difailkan, tuntutan anda masih akan dijeda sehingga Tuntutan untuk Timbang Tara anda sama ada dipilih oleh peguam untuk Pihak-pihak dalam prosiding bellwether atau dipilih oleh Penimbang Tara Prosedur berikutan penyempurnaan prosiding bellwether. Mahkamah bidang kuasa kompeten di tempat yang dibenarkan di bawah Bahagian 17 Perjanjian ini hendaklah berkuasa untuk menguatkuasakan subbahagian ini.

   3. Anda dan Tinder bersetuju bahawa kita masing-masing menghargai integriti dan kecekapan timbang tara dan proses mahkamah tuntutan kecil, dan berhasrat untuk menggunakan proses itu bagi menyelesaikan pertikaian antara kita yang tulen dan ikhlas secara adil. Anda dan Tinder mengakui dan bersetuju untuk bertindak dengan jujur untuk memastikan penyelesaian Pertikaian yang tulen dan ikhlas secara adil. Pihak-pihak juga bersetuju bahawa penggunaan prosedur Pemfailan Massa telah direka bentuk secara munasabah untuk menghasilkan adjudikasi yang cekap dan adil bagi kes sedemikian.

  15e. PERUBAHAN MASA DEPAN DAN PENGGUNAAN RETROAKTIF

  Bahagian 15 Penyelesaian Pertikaian ini terpakai kepada semua Pertikaian antara Pihak-pihak, termasuk untuk sebarang tuntutan yang terakru terhadap anda atau Tinder sebelum persetujuan anda kepada Perjanjian ini dan kepada sebarang tuntutan yang terakru terhadap anda atau Tinder selepas persetujuan anda kepada Perjanjian ini. Meskipun sebarang peruntukan dalam Perjanjian ini yang bertentangan, anda boleh memilih untuk menarik diri daripada penggunaan retroaktif Bahagian 15 Penyelesaian Pertikaian ini untuk tuntutan yang terakru terhadap anda atau terhadap Tinder sebelum persetujuan anda kepada Perjanjian ini. Anda boleh memilih keluar dengan menghantar notis bertulis kepada kami, dalam tempoh 30 hari dari masa persetujuan anda kepada Perjanjian ini, kepada alamat e-mel berikut tinderoptout@match.com. Jangan hantar sebarang pertanyaan tentang sokongan pelanggan kepada tinderoptout@match.com, kerana ia tidak akan diuruskan; pertanyaan sedemikian perlu ditujukan kepada  sokongan pelanggan. Anda mesti menyertakan maklumat yang mencukupi untuk mengenal pasti akaun anda, misalnya alamat e-mel atau nombor telefon yang dikaitkan dengan akaun anda, dan hendaklah termasuk kenyataan bahawa anda memilih keluar daripada penggunaan retroaktif Seksyen 15 Penyelesaian Pertikaian ini. Ambil perhatian: jika anda memilih keluar daripada penggunaan retroaktif Seksyen 15 Penyelesaian Pertikaian ini, anda tertakluk kepada dan terikat oleh mana-mana Seksyen Penyelesaian Pertikaian dan Prosedur Timbang Tara yang telah dipersetujui oleh anda sebelum ini, termasuk sebarang peruntukan timbang tara, penepian tindakan kelas dan seksyen penggunaan retroaktif. Juga, tidak kira sama anda memilih keluar daripada penggunaan retroaktif bagi perubahan-perubahan ini, Pihak-pihak ini akan menyelesaikan sebarang tuntutan yang terakru terhadap anda atau Tinder selepas anda bersetuju dengan Perjanjian ini menurut Bahagian Penyelesaian Pertikaian ini.

 16. UNDANG-UNDANG MENTADBIR

  Undang-undang Texas dan Akta Timbang Tara Persekutuan terpakai pada sebarang Pertikaian (kecuali jika dilarang oleh undang-undang).

  Undang-undang Texas, Amerika Syarikat, tanpa mengambil kira peraturan konflik undang-undang, hendaklah terpakai secara eksplisit pada sebarang Pertikaian yang timbul daripada atau berkenaan Perjanjian ini atau Perkhidmatan kami, dan Proses Penyelesaian Pertikaian yang ditetapkan dalam Bahagian 15 hendaklah ditadbir oleh Akta Timbang Tara Persekutuan. 

  Di Kesatuan Eropah dan Kawasan Ekonomi Eropah, pemilihan undang-undang pentadbiran Texas tidak akan terpakai hanya apabila undang-undang perlindungan pengguna mandatori secara eksplisit melarang peruntukan pilihan undang-undang. 

 17. PEMILIHAN LOKASI/FORUM

  Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, sebarang tuntutan yang tidak ditimbang tara untuk sebarang sebab mesti dibicarakan di Dallas County, Texas (kecuali untuk tuntutan yang difailkan di mahkamah tuntutan kecil, atau untuk pengguna yang menetap di Kesatuan Eropah, Kawasan Ekonomi Eropah (EEA), UK atau Switzerland atau bidang kuasa lain jika dilarang oleh undang-undang).

  Melainkan dilarang oleh undang-undang, termasuk untuk pengguna yang menetap di Kesatuan Eropah, Kawasan Ekonomi Eropah, UK atau Switzerland, yang mungkin mengemukakan tuntutan di negara kediaman mereka selaras dengan undang-undang yang terpakai, dan kecuali untuk tuntutan yang didengar di mahkamah tuntutan kecil seperti yang ditetapkan dalam Bahagian 15, sebarang tuntutan yang timbul daripada atau berkenaan dengan Perjanjian ini (termasuk sebarang cabaran kepada peruntukan penepian kelas tindakan di subbahagian 15b), kepada Perkhidmatan kami, atau kepada hubungan anda dengan Tinder bahawa untuk apa-apa sebab tidak diperlukan untuk ditimbang tara atau difail di mahkamah tuntutan kecil, boleh dilitigasi secara eksklusif di mahkamah persekutuan atau negeri yang terdapat di Dallas County, Texas, U.S.A. Anda dan Tinder bersetuju dengan pelaksanaan bidang kuasa individu mahkamah di Negeri Texas dan mengetepikan sebarang tuntutan bahawa mahkamah tersebut membentuk forum yang tidak sesuai.

 18. TANGGUNG RUGI OLEH ANDA

  Anda bersetuju untuk melindungi Tinder daripada ganti rugi jika tuntutan di bawah terhadap Tinder disebabkan tindakan anda.

  Anda bersetuju, setakat yang dibenarkan menurut undang-undang terpakai, untuk membayar ganti rugi, membela dan tidak memudaratkan Tinder, ahli gabungan kami, pegawai-pegawai mereka dan pegawai-pegawai kami, pengarah, ejen-ejen dan kakitangan daripada dan terhadap apa-apa dan segala aduan, permintaan, tuntutan, ganti rugi, kerugian, kos, liabiliti dan perbelanjaan, termasuk yuran peguam, disebabkan oleh, timbul daripada, atau berkaitan sebarang cara anda mengakses atau menggunakan Perkhidmatan kami ini, Kandungan Anda, kelakuan anda terhadap pengguna lain, atau pelanggaran Perjanjian ini oleh anda. BIDANG KUASA TERTENTU TIDAK MEMBENARKAN PERLINDUNGAN TANGGUNG RUGI, OLEH DEMIKIAN SEBAHAGIAN ATAU KESELURUHAN BAHAGIAN INI MUNGKIN TIDAK TERPAKAI PADA ANDA.

 19. PENERIMAAN TERMA

  Dengan menggunakan Perkhidmatan kami, anda menerima Terma Perjanjian ini.

  Dengan menggunakan Perkhidmatan kami, sama ada melalui peranti mudah alih, aplikasi mudah alih atau komputer, anda bersetuju untuk terikat oleh (i) Terma ini, yang boleh dipinda dari masa ke masa, (ii) Dasar Privasi kami, Dasa Kuki, Garis PanduanKomuniti, dan Tip Keselamatan (iii) sebarang Terma Tambahan Semasa Pembelian. Jika anda tidak menerima dan bersetuju untuk terikat oleh semua terma-terma Perjanjian ini, anda tidak berhak untuk menggunakan Perkhidmatan kami.

  Semua kata ganti nama dan sebarang variasi hendaklah dianggap merujuk kepada maskulin, feminin, neutral, tunggal atau jamak sebagai identiti entiti atau orang yang dirujuk sebagaimana perlu. 

 20. KESELURUHAN PERJANJIAN

  Perjanjian ini menggantikan sebarang perjanjian atau perwakilan terdahulu.

  Terma ini, berserta Dasar Privasi, Dasar Kuki, Garis Panduan Komuniti, dan Tip Keselamatan, dan sebarang Terma Tambahan Semasa Pembelian, membentuk keseluruhan perjanjian antara anda dan Tinder berkenaan penggunaan Perkhidmatan kami. Terma menggantikan semua perjanjian, perwakilan dan pengaturan sebelumnya antara kami, secara bertulis atau lisan. Jika sebarang peruntukan Terma ini ternyata tidak sah, melanggar undang-undang atau dengan cara lain tidak boleh dilaksanakan, Terma yang selebihnya hendaklah berkuat kuasa sepenuhnya. Kegagalan Syarikat untuk melaksanakan atau menguatkuasakan sebarang hak atau peruntukan Terma ini tidak akan membentuk suatu penepian hak atau peruntukan tersebut. Anda bersetuju bahawa akaun Tinder anda tidak boleh dipindah milik dan semua hak anda terhadap akaun anda dan kandungannya akan tamat apabila anda meninggal dunia, melainkan dinyatakan sebaliknya menurut undang-undang. Sebarang hak dan lesen yang diberikan di bawah ini, tidak boleh dipindahkan atau diserah hak oleh anda, tetapi boleh diserah hak oleh kami tanpa sekatan. Tiada agensi, rakan kongsi, usaha sama, fidusiari atau hubungan istimewa yang lain atau pekerjaan yang dicipta hasil daripada Terma ini dan anda tidak boleh membuat sebarang perwakilan bagi pihak Tinder atau mengikat Tinder dalam sebarang cara.

 21. TERMA KHAS UNTUK PENDUDUK LOKASI TERTENTU

  Terma-terma khas terpakai di Israel, Denmark, Arizona, California, Colorado, Connecticut, Illinois, Iowa, Minnesota, New York, North Carolina, Ohio, Rhode Island, dan Wisconsin.

  Untuk pelanggan yang menetap di New York:

  • Perkhidmatan tidak menjamin sebarang bilangan "rujukan" - sebaliknya, kefungsian Perkhidmatan adalah sebagaimana pelanggan boleh melihat seberapa banyak profil yang dia mahukan;

  • Selepas notis bertulis dan dihantar kepada Tinder Legal, P.O. Box 25472, Dallas, Texas 75225, USA, pelanggan boleh menangguhkan langganan mereka selama sehingga satu tahun;

  • Cara maklumat anda digunakan dan cara anda boleh mengakses maklumat anda ditetapkan dalam Bahagian 5 dan Dasar Privasi kami;

  • Anda boleh menyemak Rang Undang-undang Hak Pengguna Perkhidmatan Janji Temu New York;

  Untuk pelanggan yang menetap di North Carolina:

  Untuk pelanggan yang menetap di Illinois, New York, North Carolina, dan Ohio:

  • Perkhidmatan kami tersedia secara meluas di Amerika Syarikat - jika anda percaya bahawa anda telah berpindah di luar lokasi di mana kami menyediakan Perkhidmatan, sila hubungi kami secara bertulis yang dihantar kepada Tinder Legal, P.O. Box 25472, Dallas, Texas 75225, USA, dan kami akan bekerjasama dengan anda untuk menyediakan perkhidmatan alternatif atau bayaran balik.

  Untuk pelanggan yang menetap di Illinois, Iowa,Minnesota, New York, North Carolina, Ohio, Rhode Island, dan Wisconsin:

  Hak Pembatalan Anda - Anda boleh membatalkan langganan anda, tanpa penalti atau obligasi, pada bila-bila masa sebelum tengah malam pada hari perniagaan ketiga selepas tarikh anda melanggan. Dalam keadaan di mana anda meninggal dunia sebelum berakhirnya tempoh langganan anda, harta pusaka anda layak mendapat bayaran balik iaitu bahagian apa-apa bayaran yang telah dibuat untuk langganan anda yang diperuntukkan sehingga tempoh selepas anda meninggal dunia. Dalam keadaan di mana anda hilang upaya (sehinggakan anda tidak mampu untuk menggunakan Perkhidmatan kami) sebelum berakhirnya tempoh langganan anda, anda layak mendapat bayaran balik iaitu bahagian apa-apa bayaran yang telah dibuat untuk langganan anda yang diperuntukkan sehingga tempoh selepas anda hilang upaya dengan memberi notis kepada Syarikat dengan cara yang sama seperti anda meminta bayaran balik seperti dinyatakan dalam Bahagian 8.

  Untuk pelanggan yang menetap di Denmark:

  • Jika anda ingin melaksanakan hak pembatalan anda, anda boleh melengkapkan dan menghantar borang pembatalan standard di bawah di bahagian Lampiran. NOTA: jika anda membeli langganan anda melalui Apple, penamatan atau pembatalan mesti dihantar kepada Apple. 

  • Pengecualian kepada hak pembatalan: Anda tidak boleh membatalkan pesanan yang termasuk penyampaian kandungan digital yang tidak disampaikan pada medium fizikal jika pemprosesan pesanan telah bermula dengan persetujuan nyata anda terlebih dahulu dan pengakuan bahawa anda dengan itu mengetepikan hak pembatalan. Ini terpakai, sebagai contoh, kepada pembelian Item Maya. Ini bermakna jenis pembelian ini adalah MUKTAMAD DAN TIDAK BOLEH DITUKAR ATAU DIBAYAR BALIK.

  Lampiran 

  Borang Pembatalan Standard
  (untuk penduduk Denmark sahaja)

  Kepada:

  MTCH Technology Services Limited,
  Attn: Tinder Cancellations,
  10 Earlsfort Terrace,
  Dublin 2, D01T389, Ireland
  E-mel: legaldept@gotinder.com.

  Dengan ini, saya mengaku bahawa saya mahu menggunakan hak saya untuk menarik balik berhubung dengan perjanjian pembelian saya untuk peruntukan perkhidmatan berikut.

  Nombor pesanan:

  Tarikh pesanan:

  Nama pelanggan:

  Alamat pelanggan:

  Alamat e-mel pelanggan:

  Nombor telefon pelanggan:

  Tarikh: