GEBRUIKSVOORWAARDEN

Laatst herzien op 01-8-2020

Belangrijkste wijziging in deze versie: we hebben onze juridische naam gewijzigd in MG Japan Services GK voor gebruikers die zich in Japan bevinden.

Ga, voor een samenvatting van onze Gebruiksvoorwaarden, naar Samenvatting van voorwaarden.

Welkom bij Tinder. Als u in de Europese Unie woont, worden deze Gebruiksvoorwaarden afgesloten tussen u en:

MTCH Technology Services Limited ('MTCH Technology')
WeWork Charlemont Exchange
Charlemont Street
Dublin 2 D02 VN88
Ierland

Als u in Japan woont, zijn deze Gebruiksvoorwaarden van toepassing tussen u en:

MG Japan Services GK ("MG Japan") 4F Sumitomo Fudosan Azabu Bldg 1-4-1 Mita Minato-ku, Tokyo 108-0073 Japan

Als u buiten de Europese Unie en Japan woont, zijn deze Gebruiksvoorwaarden van toepassing tussen u en:

Match Group, LLC (Match Group')
8750 North Central Expressway, Suite 1400
Dallas, TX 75231, VS

De termen ('ons', 'we,' het 'Bedrijf' of 'Tinder') verwijzen naar MTCH Technology, MG Japan of Match Group, op basis van uw land van verblijf.

1. Aanvaarding van Gebruiksovereenkomst.

Door een Tinder-account aan te maken, hetzij via een mobiel apparaat, een mobiele applicatie of een computer (gezamenlijk, de ‘Dienst’), gaat u akkoord met (i) deze Gebruiksvoorwaarden, (ii) ons Privacybeleid, ons Cookiebeleid, onze Arbitrageprocedures (indien van toepassing op u) en onze Veiligheidstips, waarvan elk door verwijzing is opgenomen in deze Overeenkomst, en (iii) enige voorwaarden bekendgemaakt aan en overeengekomen met u als u aanvullende functies, producten of diensten aanschaft die wij bieden op de Dienst (gezamenlijk deze 'Overeenkomst'). Indien u de voorwaarden van deze Overeenkomst niet accepteert en er niet mee akkoord gaat door de voorwaarden van deze Overeenkomst gebonden te zijn, dient u de Dienst niet te gebruiken.

Wij kunnen van tijd tot tijd wijzigingen aanbrengen aan deze Overeenkomst en de Dienst. We kunnen dit doen om diverse redenen, onder andere om wijzigingen van of vereisten in de wet, nieuwe functies of wijzigingen in bedrijfspraktijken te weerspiegelen. De meest recente versie van deze Overeenkomst zal op de Dienst wordt geplaatst onder Instellingen en ook op gotinder.com, en u dient regelmatig de meest recente versie te raadplegen. De meest recente versie is de versie die van toepassing is. Indien de wijzigingen wezenlijke veranderingen zijn die van invloed zijn op uw rechten en verplichtingen, zullen wij u via redelijke middelen van tevoren op de hoogte stellen van de wijzigingen, bijvoorbeeld middels een kennisgeving via de Dienst of per e-mail. Indien u gebruik blijft maken van de Dienst nadat de wijzigingen in werking zijn getreden, gaat u akkoord met de herziene Overeenkomst.

2. Geschiktheid.

U moet ten minste 18 jaar oud zijn om een account aan te maken op Tinder en om gebruik te maken van de Dienst. Door een account aan te maken en gebruik te maken van de Dienst, verklaart en garandeert u dat:

 • u een bindende overeenkomst kunt aangaan met Tinder,
 • u geen persoon bent die niet gebruik mag maken van de Dienst op grond van de wetten van de Verenigde Staten of een ander toepasselijk rechtsgebied – wat betekent dat u niet op de lijst staat van het Amerikaanse Ministerie van Financiën van speciaal aangeduide staatsburgers (Specially Designated Nationals) of wordt weerhouden door een soortgelijk verbod,
 • u deze Overeenkomst zult nakomen en zult voldoen aan alle toepasselijke lokale, staats-, nationale en internationale wetten, regels en voorschriften, en
 • u nooit veroordeeld bent voor een misdrijf of een strafbaar feit (of een misdaad van vergelijkbare ernst), een seksueel misdrijf of een misdaad met geweldpleging en dat u zich niet hoeft te registeren als zedendelinquent in een staats-, federaal of lokaal register voor zedendelinquenten.

3. Uw Account.

Om Tinder te gebruiken, kunt u inloggen met uw Facebook-inloggegevens. Als u dit doet, geeft u ons het recht om toegang te krijgen tot bepaalde Facebook-accountinformatie en deze te gebruiken, waaronder maar niet beperkt tot uw openbare Facebook-profiel. Raadpleeg, voor meer informatie over de gegevens die wij van u verzamelen en hoe we deze gebruiken, ons Privacybeleid.

U bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van uw inloggegevens die u gebruikt om in te loggen op Tinder, en u bent uitsluitend verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden op naam van die inloggegevens. Als u denkt dat iemand toegang heeft gekregen tot uw account, neem dan onmiddellijk contact op met ons.

4. Wijzigen van de Dienst en beëindiging.

Tinder streeft er altijd naar om de Dienst te verbeteren en u aanvullende functies te bieden die u interessant en nuttig zult vinden. Dit betekent dat wij van tijd tot tijd nieuwe productfuncties of -uitbreidingen kunnen toevoegen, en ook functies kunnen verwijderen, en indien deze handelingen geen wezenlijk effect hebben op uw rechten of verplichtingen, hoeven we u niet van tevoren op de hoogte te stellen van deze handelingen. Wij kunnen de Dienst volledig opschorten, in welk geval wij u van tevoren zullen inlichten tenzij verzachtende omstandigheden, zoals veiligheids- of beveiligingsoverwegingen, ons hiervan weerhouden.

U kunt te allen tijde en om welke reden dan ook uw account beëindigen door de instructies op te volgen in de ‘Instellingen’ van de Dienst. Als u een betalingsaccount van een derde partij gebruikt, moet u echter uw in-app aankopen via uw mobiele apparaatplatform (bv. iTunes, Google Play) beheren, om te voorkomen dat u extra kosten in rekening worden gebracht. Tinder kan te allen tijde, zonder kennisgeving aan u, uw account opheffen ingeval Tinder van mening is dat u deze Overeenkomst hebt geschonden. Na een dergelijke beëindiging hebt u geen recht op enige restitutie voor in-app aankopen. Nadat uw account is opgeheven, zal deze Overeenkomst aflopen, hoewel de volgende bepalingen nog steeds van toepassing zullen zijn op u en Tinder: paragraaf 4, paragraaf 5 en paragraaf 12 tot en met 19.

5. Veiligheid; uw interacties met andere Leden.

Hoewel Tinder ernaar streeft om een respectvolle ledenervaring te bieden via functies als de dubbele opt-in, die leden alleen in staat stelt om met elkaar te communiceren nadat ze interesse in elkaar hebben geuit, is zij niet verantwoordelijk voor het gedrag van een lid in de Dienst of daarbuiten. U gaat ermee akkoord om voorzichtig te zijn tijdens interacties met andere leden met name wanneer u ervoor kiest om te communiceren buiten de Dienst of om elkaar persoonlijk te ontmoeten. Daarnaast gaat u ermee akkoord om vóór uw gebruik van de Dienst de Veiligheidstips van Tinder te lezen en op te volgen. U stemt ermee in geen financiële informatie te verstrekken (bijvoorbeeld uw creditcard- of bankgegevens), of geld over te maken of op andere wijze over te schrijven aan andere leden.

ALLEEN U BENT VERANTWOORDELIJK VOOR UW INTERACTIES MET ANDERE LEDEN. U BEGRIJPT DAT TINDER GEEN CRIMINELE ACHTERGRONDSONDERZOEKEN UITVOERT OP HAAR LEDEN OF ANDERSZINS ONDERZOEK INSTELT NAAR DE ACHTERGROND VAN HAAR LEDEN. TINDER GEEFT GEEN VERKLARING OF GARANTIES OVER HET GEDRAG VAN LEDEN.

6. Rechten die Tinder aan u verleent.

Tinder verleent u een persoonlijke, wereldwijde, royaltyvrije, niet-overdraagbare, niet-exclusieve, herroepelijke en niet-sublicentieerbare licentie om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Dienst. Deze licentie heeft als enig doel u gebruik te laten maken van de voordelen van de Dienst zoals beoogd door Tinder en toegestaan op grond van deze Overeenkomst. Daarom gaat u ermee akkoord om:

 • de Dienst of inhoud in de Dienst niet te gebruiken voor commerciële redenen zonder onze schriftelijke toestemming;
 • auteursrechtelijk materiaal, afbeeldingen, handelsmerken, handelsnamen, dienstmerken, of andere intellectuele eigendom, inhoud of gevoelige informatie die toegankelijk zijn via de Dienst, niet te kopiëren, aan te passen, over te dragen, afgeleide werken ervan te creëren, te gebruiken, of na te maken op welke manier dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Tinder;
 • niet te zeggen of te insinueren dat enige verklaringen die u doet ondersteund worden door Tinder;
 • geen robot, bot, spider, crawler, scraper, applicatie voor het vinden/zoeken van websites, proxy of ander(e) handmatig of automatisch apparaat, methode of proces te gebruiken om gegevens te bekijken, op te halen of indexeren, ‘data te minen’, of op enigerlei wijze de navigatiestructuur of presentatie van de Dienst of de inhoud ervan te reproduceren of te omzeilen;
 • de Dienst niet te gebruiken op een wijze die de Dienst of de servers of netwerken die verbonden zijn aan de Dienst, kunnen onderbreken, verstoren of die een negatief effect erop kan hebben;
 • geen virussen of andere kwaadaardige codes te uploaden of anderszins de beveiliging van de Dienst aan te tasten;
 • geen kopteksten te manipuleren of anderszins identificatiemiddelen te manipuleren om de herkomst van informatie overgedragen aan of via de Dienst te verhullen;
 • geen deel van de Dienst zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Tinder te ‘framen’ of te ‘spiegelen’;
 • geen metatags of code of andere apparaten te gebruiken die verwijzingen naar Tinder of de Dienst (of een handelsmerk, handelsnaam, dienstmerk, logo of slogan van Tinder) bevatten om iemand te verwijzen naar een andere website voor welk doeleinde dan ook;
 • geen enkel deel van de Dienst aan te passen, te wijzigen, in sublicentie te geven, te vertalen, te verkopen, reverse-engineering toe te passen, te ontcijferen, te decompileren of anderszins te demonteren, of anderen dit te laten doen;
 • geen applicaties van derden te gebruiken of te ontwikkelen die werken met de Dienst of de Content of informatie van andere leden zonder onze schriftelijke toestemming;
 • de Tinder-applicatieprogrammeringsinterface niet te gebruiken, toegang daartoe te verkrijgen of te publiceren zonder onze schriftelijke toestemming;
 • de kwetsbaarheid van onze Dienst of welk systeem of netwerk dan ook niet te peilen, scannen of testen.
 • welke activiteit dan ook die deze Overeenkomst schendt niet aan te moedigen of te bevorderen.

Het Bedrijf kan een onderzoek instellen en juridische stappen ondernemen in reactie op illegale en/of onbevoegd gebruik van de Dienst, waaronder het opheffen van uw account.

Van enige software die wij u verstrekken mag u upgrades, updates of andere nieuwe functies automatisch downloaden of installeren. U kunt deze automatische downloads door de instellingen van uw apparaat aan te passen.

7. Rechten die u aan Tinder verleent.

Door een account te maken verleent u Tinder een wereldwijd, overdraagbaar, sublicentieerbaar, royaltyvrij recht en een wereldwijde, overdraagbare, sublicentieerbare, royaltyvrije licentie om informatie waarvoor u ons de machtiging geeft om deze in te zien via Facebook, maar ook alle informatie die u post, uploadt, weergeeft of op een andere manier beschikbaar maakt (samen 'posten' genoemd) op de Dienst of aan andere leden doorgeeft (samen 'Content' genoemd) te hosten, op te slaan, te gebruiken, te kopiëren, weer te geven, te reproduceren, aan te passen, te bewerken, te publiceren, te wijzigen en te verdelen. Tinders licentie op uw Content is niet-exclusief, met uitzondering van afgeleide werken die gemaakt zijn via het gebruik van de Dienst. Op deze werken heeft Tinder een exclusieve licentie. Tinder heeft bijvoorbeeld een exclusieve licentie op schermafbeeldingen van de Dienst waarop uw Content staat. Daarnaast geeft u Tinder de machtiging om in uw naam te handelen met betrekking tot inbreukmakend gebruik van uw Content via de Dienst door andere leden of derden, zodat Tinder het gebruik van uw Content buiten de Dienst kan voorkomen. Dit omvat uitdrukkelijk de bevoegdheid, maar niet de verplichting, om in uw naam kennisgevingen te verzenden in overeenstemming met 17 U.S.C. § 512(c)(3) (d.w.z. de zogenaamde 'takedown notices' van de DMCA) indien uw Content door derden buiten de Dienst wordt overgenomen en gebruikt. Onze licentie voor uw Content is onderhevig aan uw rechten onder de toepasselijke wetgeving (bijvoorbeeld wetten met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens voor zover Content persoonlijke informatie bevat zoals gedefinieerd door die wetten) en is voor het beperkte doel voor het beheren, ontwikkelen, leveren en verbeteren van de Dienst en het onderzoeken en ontwikkelen van nieuwe. U stemt ermee in dat alle Content die u plaatst en waarvoor u ons machtigt deze op de Dienst te plaatsen, door andere leden kan worden bekeken en door iedereen die de Dienst bezoekt of eraan deelneemt kan worden bekeken (waaronder mensen die gedeelde Content van andere Tinder-leden ontvangen).

U stemt ermee in dat alle informatie die u verstuurt na het aanmaken van uw account, waaronder informatie verstuurd vanaf uw Facebook-account, nauwkeurig en waar is en dat u het recht hebt om de Content te plaatsen op de Dienst en om de licentie te verlenen aan Tinder.

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat wij Content, die u plaatst als onderdeel van een Dienst, kunnen controleren of beoordelen. Wij kunnen Content, die naar ons oordeel deze Overeenkomst schendt of de reputatie van de Dienst kan aantasten, volledig of gedeeltelijk verwijderen.

Wanneer u contact hebt met onze klantenservicemedewerkers, gaat u ermee akkoord om respectvol en vriendelijk te zijn. Als wij vinden dat uw gedrag tegenover een van onze klantenservicemedewerkers of andere werknemers op welk moment dan ook dreigend of beledigend is, behouden we ons het recht voor om uw account onmiddellijk op te heffen.

In ruil voor de toestemming van Tinder om gebruik te mogen maken van de Dienst, gaat u ermee akkoord dat wij, onze gelieerde bedrijven en onze derden advertenties mogen plaatsen op de Dienst. Door het versturen van suggesties of feedback aan Tinder over onze Dienst, gaat u ermee akkoord dat Tinder dergelijke feedback kan gebruiken of delen, voor welke doeleinden dan ook, zonder u ervoor te vergoeden.

Houd er rekening mee dat Tinder toegang heeft tot uw accountinformatie en Content en deze kan opslaan en onthullen indien dit wettelijk vereist is, door zijn overeenkomst met u uit te voeren, of indien wij naar eer en geweten geloven dat dergelijke toegang, opslag en onthulling een legitiem belang dient, om: (i) te voldoen aan juridische procedures; (ii) de Overeenkomst uit te voeren; (iii) te reageren op beweringen dat enige Content de rechten van derden schendt; (iv) te reageren op uw verzoeken om klantenservice; of (v) de rechten, het eigendom of de persoonlijke veiligheid van het Bedrijf of een andere persoon te beschermen.

8. Community-regels.

Door gebruik te maken van de Dienst, gaat u ermee akkoord om:

 • de Dienst niet te gebruiken voor een toepassing die illegaal of verboden is op grond van deze Overeenkomst
 • de Dienst niet te gebruiken voor schadelijke of misdadige doeleinden
 • de Dienst niet te gebruiken om Tinder schade te berokkenen
 • onze Community-richtlijnen, die we af en toe bijwerken, niet te schenden.
 • leden niet te spammen, om geld te vragen of te bedriegen.
 • geen persoon of entiteit te imiteren of afbeeldingen te plaatsen van een andere persoon zonder zijn of haar toestemming.
 • niemand te pesten, te ‘stalken’, te intimideren, aan te vallen, lastig te vallen, te mishandelen of te belasteren.
 • geen Content te plaatsen die iemands rechten schendt of daarop inbreuk maakt, waaronder rechten van publiciteit, privacy, auteursrecht, handelsmerk of ander intellectuele eigendomsrecht of contractrecht.
 • geen Content te plaatsen die aangemerkt kan worden als haatzaaiend, dreigend, seksueel expliciet of pornografisch.
 • geen Content te plaatsen die geweld aanspoort, of naaktheid of rauw of zinloos geweld bevat.
 • geen Content te plaatsen waarmee racisme, onverdraagzaamheid, haat of enige vorm van lichamelijke schade tegen een groep of individu wordt aangemoedigd.
 • niet om wachtwoorden te vragen voor welk doel dan ook, of persoonlijk identificeerbare informatie voor commerciële of onwettige doeleinden van andere leden, of persoonlijke informatie van iemand anders te verspreiden zonder zijn of haar toestemming.
 • geen account van een ander lid te gebruiken, geen account te delen met een ander lid of meer dan één account te hebben.
 • geen andere account te gebruiken als we uw account al hebben opgeheven, tenzij u onze toestemming hebt.

Tinder behoudt zich het recht voor om uw account te onderzoeken en/of te beëindigen zonder restitutie van enige aankopen in het geval u inbreuk hebt gepleegd op deze Overeenkomst, u misbruik hebt gemaakt van de Dienst of zich op een manier hebt gedragen die Tinder als ongepast of onwettig beschouwt, waaronder acties of communicaties die plaatsvinden binnen of buiten de Dienst.

9. Content van andere Leden.

Hoewel Tinder zich het recht voorbehoudt om Content die deze Overeenkomst schendt te beoordelen en verwijderen, is dergelijke Content de uitsluitende verantwoordelijkheid van het lid die deze plaatst, en Tinder kan niet garanderen dat alle Content zal voldoen aan deze Overeenkomst. Indien u Content in de Dienst ziet die deze Overeenkomst schendt, meld het dan binnen de Dienst of via ons contactformulier.

10. Aankopen.

In het algemeen. Van tijd tot tijd kan Tinder producten en diensten te koop aanbieden (‘in-app aankopen’) via iTunes, Google Play, facturatie van providers, directe facturatie van Tinder of andere facturatie- en betaalplatforms goedgekeurd door Tinder. Als u ervoor kiest om een in-app aankoop te doen, wordt u gevraagd om uw aankoop te bevestigen bij de betreffende betalingsprovider en het bedrag wordt via uw betaalwijze (uw kaart of een externe account zoals Google Play of iTunes) (uw 'Betaalwijze') in rekening gebracht voor de in-app aankoop tegen de prijzen die aan u worden getoond voor de dienst(en) die u hebt geselecteerd, evenals eventuele verkoop- of soortgelijke belastingen die kunnen worden opgelegd aan uw betalingen, en u machtigt Tinder of de externe account, indien van toepassing, om u bedragen in rekening te brengen. Indien u een periodiek abonnement aanschaft dat automatisch wordt verlengd via een in-app aankoop, zal het abonnement in rekening worden gebracht via uw Betaalwijze totdat u deze annuleert. Na uw initiële abonnementsperiode en nogmaals na iedere daaropvolgende abonnementsperiode zal uw abonnement automatisch voortgezet worden voor een equivalente periode, tegen de prijs waarmee u bent akkoord gegaan bij het abonneren.

Automatische vernieuwing; Automatische betaling via kaart

Abonnementen worden automatisch verlengd, totdat u het abonnement beëindigt of annuleert. Wanneer u een abonnement aanschaft, wordt uw Betaalwijze binnen 24 uur na de datum van de eerste aankoop maandelijks van tevoren gefactureerd tegen de prijs die u bent overeengekomen toen u het abonnement voor de eerste keer afsloot. Uw kaartbetalingsinformatie wordt opgeslagen en vervolgens gebruikt voor de automatische kaartbetalingen in overeenstemming met de Overeenkomst.

Bezwaar tegen een reeds gedane betaling moet worden gericht aan de Klantenondersteuning als u rechtstreeks gefactureerd werd door Tinder of de relevante externe account, zoals iTunes. U kunt ook bezwaar aantekenen door contact op te nemen met uw bank of betaalprovider, die meer informatie kan verstrekken over uw rechten en over de toepasselijke tijdslimieten.

U kunt uw toestemming voor automatische betalingen per kaart op elk gewenst moment intrekken door naar de Instellingen op Tinder of de relevante externe account te gaan, maar houd er rekening mee dat u nog steeds verplicht bent om eventuele openstaande bedragen te betalen.

Als u uw abonnement wilt wijzigen of beëindigen, dient u in te loggen op uw externe account (of de Instellingen op Tinder) en de instructies op te volgen om uw abonnement te beëindigen of te annuleren, zelfs als u uw account bij ons hebt verwijderd of de Tinder-applicatie van uw apparaat hebt verwijderd. Uw abonnement op Tinder wordt niet beëindigd of geannuleerd door uw account op Tinder te verwijderen of door de Tinder-app van uw apparaat te verwijderen. Tinder behoudt alle bedragen die in rekening worden gebracht via uw betaalwijze tot u uw abonnement op Tinder of de externe account beëindigt of annuleert, naar gelang het geval. Als u uw abonnement beëindigt of annuleert, mag u het abonnement gebruiken tot het einde van de abonnementsperiode die op dat moment geldig is en zal uw abonnement niet worden vernieuwd nadat deze periode afloopt.

Aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn als u Tinder direct betaalt via uw betaalwijze. Als u Tinder direct betaalt, mag Tinder eventuele facturatiefouten die door Tinder gemaakt zijn corrigeren, zelfs als al om de betaling is verzocht of als de betaling al ontvangen is. Als u een terugvordering initieert of een betaling via uw betaalwijze op een andere manier terugdraait, mag Tinder uw account naar eigen goeddunken beëindigen.

U kunt de gegevens van uw Betaalwijze bewerken via de Instellingen op Tinder. Als een betaling niet kan worden geïnd, omdat de geldigheid van uw kaart verstreken is, omdat er onvoldoende geld beschikbaar is of om enige andere reden, en u de gegevens van uw Betaalwijze niet bewerkt of uw abonnement niet beëindigt of annuleert, blijft u verantwoordelijk voor alle niet geïnde bedragen en machtigt u ons om te blijven factureren via de betaalwijze als die bijgewerkt is. Dat kan leiden tot een wijziging in de facturatiedatums. Bovendien geeft u ons toestemming om de bijgewerkte of vervangende vervaldatums en kaartnummers voor uw creditkaart of betaalkaart te verkrijgen, zoals doorgegeven door de uitgever van uw creditcard of betaalkaart. De betaalvoorwaarden zijn gebaseerd op uw Betaalwijze en kunnen worden bepaald via overeenkomsten tussen u en de financiële instelling, de uitgever van uw creditcard of enige andere dienstverlenende instantie van uw gekozen Betaalwijze. Als u niet in Amerika woont, stemt u ermee in dat uw betaling aan Tinder via MTCH Technology Services Limited verloopt.

Super Likes en andere virtuele items. Van tijd tot tijd kunt u misschien een beperkte, persoonlijke, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare, herroepbare licentie aanschaffen om 'Virtuele Items' te gebruiken, inclusief, maar niet beperkt tot 'Super Likes' (gezamenlijk 'Virtuele items' genoemd). Elk saldo van Virtuele items dat in uw account wordt weergegeven, vormt geen saldo in de echte wereld en weerspiegelt geen opgeslagen waarde, maar is in plaats daarvan een maat voor de omvang van uw licentie. Virtuele items brengen geen kosten met zich mee voor niet-gebruik, maar de licentie die aan u is verleend in Virtuele Items wordt beëindigd in overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst wanneer Tinder niet langer de Dienst levert of uw account anderszins wordt gesloten of beëindigd. Tinder behoudt zich naar eigen goeddunken het recht voor om kosten in rekening te brengen voor het recht op toegang tot of gebruik van Virtuele Items en/of om Virtuele Items met of zonder kosten te distribueren. Tinder kan op elk moment Virtuele Items beheren, reguleren, controleren, wijzigen of elimineren. Tinder is niet aansprakelijk jegens u of een derde partij in het geval dat Tinder dergelijke rechten uitoefent. Virtuele Items kunnen alleen worden ingewisseld via de Dienst. ALLE AANKOPEN EN AFKOPEN VAN VIRTUELE ITEMS DIE VIA DE DIENST WORDEN GEDAAN, ZIJN DEFINITIEF EN NIET TERUGBETAALBAAR. Het aanbieden van Virtuele Items voor gebruik in de Dienst is een dienst die onmiddellijk van start gaat bij de acceptatie van uw aankoop van dergelijke Virtuele Items. U ERKENT DAT TINDER IN GEEN ENKEL GEVAL VERPLICHT IS OM EEN RESTITUTIE TE BETALEN MET BETREKKING TOT VIRTUELE ITEMS, EN DAT U GEEN GELD OF ANDERE COMPENSATIE ONTVANGT VOOR ONGEBRUIKTE VIRTUELE ITEMS WANNEER EEN ACCOUNT WORDT GESLOTEN, ONGEACHT OF EEN DERGELIJKE SLUITING VRIJWILLIG OF ONVRIJWILLIG WAS.

Restituties. Over het algemeen zijn de kosten voor aankopen niet-restitueerbaar, en er zijn geen restituties of kredieten voor gedeeltelijk gebruikte periodes. We kunnen hierop een uitzondering maken indien een restitutie wordt aangevraagd binnen veertien dagen na de transactiedatum, of indien de toepasselijke wetgeving in uw rechtsgebied restituties toestaat.

Abonnees die in de EU of Europese Economische Ruimte wonen hebben overeenkomstig het lokale recht recht op een volledige restitutie gedurende de 14 dagen na de aanvang van het abonnement zonder dat een reden hoeft worden opgegeven. Let op: deze periode van 14 dagen begint wanneer het abonnement ingaat.

Aankopen van Virtuele items zijn DEFINITIEF EN NIET-RESTITUEERBAAR.

Om een restitutie aan te vragen:
Als u zich hebt geabonneerd via uw Apple ID worden terugbetalingen verwerkt door Apple, niet door Tinder. Om een restitutie aan te vragen, ga naar iTunes, klik op uw Apple ID, selecteer ‘Aankoopgeschiedenis’, zoek de transactie en klik op ‘Probleem melden’. U kunt ook een verzoek versturen naar https://getsupport.apple.com.

Indien u zich hebt geabonneerd met behulp van uw Google Play Store-account of direct via Tinder: stuur een e-mail naar de klantenservice met vermelding van uw ordernummer voor de Google Play Store (u vindt het ordernummer in de orderbevestigingsmail of door in te loggen op Google Wallet) of Tinder (u vindt het ordernummer in de orderbevestigingsmail). U kunt ook een ondertekende en gedateerde kennisgeving versturen of overhandigen waarin staat dat u, de koper, deze overeenkomst annuleert, of soortgelijke bewoordingen. Vermeld ook het e-mailadres of mobiele telefoonnummer dat aan uw account is gekoppeld, samen met uw ordernummer. De kennisgeving moet verzonden worden naar: Tinder, Attn: Cancellations, P.O. Box 25472, Dallas, Texas 75225, USA.

Als u gebruik maakt van uw recht op annulering (behalve aankopen gedaan via uw Apple ID, die door Apple worden beheert), zullen wij alle betalingen die van u zijn ontvangen, terugbetalen (of aan Google vragen om deze terug te betalen), zonder onnodige vertraging en in elk geval binnen 14 dagen na de datum waarop we bericht hebben ontvangen dat u hebt besloten de Overeenkomst te annuleren. We zullen een dergelijke terugbetaling uitvoeren met hetzelfde betaalmiddel als door u gebruikt bij de eerste transactie. In elk geval worden er geen kosten aan u in rekening gebracht als gevolg van de terugbetaling.

U kunt een bestelling voor levering van digitale inhoud die niet op een fysiek medium is geleverd, niet annuleren als de verwerking van de bestelling is begonnen met uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming en bevestiging dat u daardoor uw recht op annulering verliest. Dit is bijvoorbeeld van toepassing op aankopen van Virtuele Items. Dat betekent dat dergelijke aankopen DEFINITIEF EN NIET RESTITUEERBAAR zijn.

Prijzen. Tinder is wereldwijd actief en levert diensten aan een diverse gemeenschap van leden. Onze prijsstructuur kan verschillen per regio, abonnementsduur, bundelgrootte, recente in-app-promoties en andere factoren. We testen regelmatig nieuwe functies en prijspunten om leden meer functionaliteit en betalingsopties te bieden als ze ervoor kiezen om deze te gebruiken.

11. Kennisgeving en procedure voor het indienen van claims bij inbreuk op het auteursrecht.

Als u denkt dat uw werk gekopieerd en geplaatst is op de Dienst op een manier die kan worden aangemerkt als inbreuk op het auteursrecht, dient u onze Auteursrechtfunctionaris de volgende informatie te verstrekken:

 • een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die bevoegd is om te handelen namens de eigenaar van het auteursrechtelijke belang;
 • een beschrijving van het auteursrechtelijke werk waarop volgens u inbreuk is gedaan;
 • een beschrijving van waar het materiaal waarop volgens u inbreuk is gepleegd, te vinden is op de Dienst (en dergelijke beschrijving dient redelijkerwijs toereikend te zijn om ons in staat te stellen het vermeende inbreukmakende materiaal te vinden);
 • uw contactgegevens, inclusief adres, telefoonnummer en e-mailadres;
 • een schriftelijke verklaring van u dat u te goeder trouw van mening bent dat het betwiste gebruik niet toegestaan is door de auteursrechthebbende, zijn vertegenwoordiger of de wet; en
 • een verklaring van u, afgegeven op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie in uw kennisgeving nauwkeurig is en dat u de auteursrechthebbende of bevoegd bent om te handelen namens de auteursrechthebbende.

Een kennisgeving van claims van inbreuk op het auteursrecht dient te worden gegeven aan de Auteursrechtfunctionaris van het Bedrijf op copyright@match.com, telefonisch op het nummer + 1 214-576-3272 of het volgende adres:

Copyright Compliance Department c/o Match Group Legal 8750 N. Central Expressway, Suite 1400 Dallas, Texas 75231

Tinder zal de accounts van leden die herhaaldelijk auteursrechten schenden, beëindigen.

12. Disclaimers.

TINDER LEVERT DE DIENST OP EEN ‘AS IS’ EN ‘AS AVAILABLE’ BASIS EN VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WET, EN GEEFT GEEN GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, HETZIJ EXPLICIET OF IMPLICIET, WETTELIJK OF ANDERSZINS, TEN AANZIEN VAN DE DIENST (INCLUSIEF DE HIERIN VERVATTE CONTENT), INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT ENIGE IMPLICIETE GARANTIES VAN TOEREIKENDE KWALITEIT, VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUK. TINDER VERKLAART OF GARANDEERT NIET DAT (A) DE DIENST ONONDERBROKEN, VEILIG EN VRIJ VAN FOUTEN ZAL ZIJN, (B) ENIGE GEBREKEN OF FOUTEN IN DE DIENST HERSTELD ZULLEN WORDEN OF (C) DAT ENIGE CONTENT OF INFORMATIE DIE U VERKRIJGT OP OF VIA DE DIENST NAUWKEURIG ZAL ZIJN.

TINDER IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE CONTENT DIE U OF EEN ANDER LID OF DERDE PARTIJ PLAATST, VERSTUURT OF ONTVANGT VIA DE DIENST. ENIG MATERIAAL DAT WORDT GEDOWNLOAD OF ANDERSZINS VERKREGEN VIA HET GEBRUIK VAN DE DIENST WORDT GEBRUIKT NAAR UW EIGEN GOEDDUNKEN EN OP UW EIGEN RISICO.

13. Diensten van derden.

De Dienst kan advertenties of promoties bevatten die worden aangeboden door derden en links naar andere websites of hulpbronnen. Tinder is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid (of het gebrek aan beschikbaarheid) van dergelijke externe websites of hulpmiddelen. Indien u ervoor kiest om te communiceren met derden via onze Dienst, zullen de voorwaarden van een dergelijke partij hun relatie met u beheersen. Tinder is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de voorwaarden of handelingen van dergelijke partijen.

14. Beperking van aansprakelijkheid.

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR HET TOEPASSELIJK RECHT ZULLEN TINDER, HAAR PARTNERS, WERKNEMERS, LICENTIEGEVERS OF DIENSTVERLENERS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE INDIRECTE, GEVOLG-, EXEMPLAIRE, INCIDENTELE, BIJZONDERE OF PUNITIEVE SCHADE, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, WINSTDERVING, HETZIJ DIRECT OF INDIRECT OPGELOPEN, OF ENIG VERLIES VAN GEGEVENS, GEBRUIK, GOODWILL OF ANDERE IMMATERIËLE VERLIEZEN ALS GEVOLG VAN: (I) UW TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN OF ONMOGELIJKHEID OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT OF GEBRUIK TE MAKEN VAN DE DIENST, (II) HET GEDRAG OF DE CONTENT VAN ANDERE LEDEN OF DERDE PARTIJEN OP, VIA, OF NA GEBRUIK VAN DE DIENST; OF (III) ONBEVOEGDE TOEGANG, GEBRUIK OF AANPASSING VAN UW CONTENT, ZELFS INDIEN TINDER IN KENNIS IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. IN GEEN GEVAL ZAL DE SAMENGEVOEGDE AANSPRAKELIJK VAN TINDER TEGENOVER U VOOR ALLE CLAIMS DIE BETREKKING HEBBEN OP DE DIENST, HET BETAALDE BEDRAG, INDIEN VAN TOEPASSING, DOOR U AAN TINDER BETAALD VOOR DE DIENST GEDURENDE HET HEBBEN VAN EEN ACCOUNT, OF USD 100, INDIEN DAT BEDRAG HOGER IS, OVERSCHRIJDEN.

SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN STAAN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN BEPAALDE SCHADE NIET TOE, ZODOENDE ZIJN SOMMIGE OF ALLE UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN IN DEZE PARAGRAAF MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING OP U.

15. Arbitrage, afstandsverklaring van groepsvordering en afstandsverklaring van juryrechtspraak.

Behalve voor leden die binnen de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte verblijven of elders waar het verboden is volgens het toepasselijk recht :

 1. Het exclusieve middel voor het oplossen van een eventueel geschil of claim dat of die voortvloeit uit deze Overeenkomst (waaronder een vermeende schending ervan) of de Dienst zal BINDENDE ARBITRAGE zijn, beheerd door de JAMS op grond van de JAMS Streamlined Arbitration Rules & Procedures (gestroomlijnde arbitrageregels en -procedure van JAMS), behalve zoals gewijzigd in onze Arbitrageprocedures. De enige uitzondering op de exclusiviteit van arbitrage is dat elke partij het recht heeft om een afzonderlijke claim in te stellen tegen de andere bij een bevoegde rechtbank voor geringe vorderingen, of, indien ingediend in arbitrage, dat de antwoordende partij kan verzoeken dat de geschillenbeslechting in plaats daarvan in de rechtbank voor geringe vorderingen plaatsvindt indien de vordering onder de bevoegdheid van de rechtbank voor geringe vorderingen valt. Indien het verzoek om de geschillenbeslechting in de rechtbank voor geringe vorderingen te houden wordt ingediend voordat een arbiter is aangesteld, wordt de arbitrage administratief afgesloten. Indien het verzoek om de geschillenbeslechting in de rechtbank voor geringe vorderingen te houden wordt ingediend nadat een arbiter is aangesteld, zal de arbiter bepalen of de geschillenbeslechting in de arbitrage wordt gehouden of in plaats daarvan in de rechtbank voor geringe vorderingen zal worden beslist. Een dergelijke arbitrage mag alleen plaatsvinden naar aanleiding van schriftelijke opmerkingen, tenzij u of Tinder ervoor kiezen om zich te beroepen op het recht op een hoorzitting voor een arbiter. Maar ongeacht of u kiest voor arbitrage of een rechtbank voor geringe vorderingen, u stemt ermee in dat u in geen enkele omstandigheid een groepsvordering, groepsarbitrage of andere acties of procedures door belangenbehartigers tegen Tinder instelt, behoudt of eraan deelneemt.
 2. Door gebruik te maken van de Dienst op welke manier dan ook, gaat u akkoord met de bovenstaande arbitrageovereenkomst. Door dit te doen, GEEFT U HET RECHT OP OM NAAR EEN RECHTBANK TE GAAN om mogelijke claims tussen u en het Bedrijf in te stellen of te verweren (behalve voor zaken die voor een kantonrechter kunnen worden voorgelegd). U GEEFT OOK UW RECHT OP OM DEEL TE NEMEN AAN GROEPSVORDERINGEN OF ANDERE GROEPSPROCEDURES. Als u een claim tegen Tinder indient buiten de rechtbank voor geringe vorderingen (en Tinder niet verzoekt om de claim te verplaatsen naar de rechtbank voor geringe vorderingen), worden uw rechten bepaald door een NEUTRALE ARBITER, GEEN RECHTER OF JURY, en de arbiter bepaalt alle claims en alle zaken die betrekking hebben op de arbitragemogelijkheid van het geschil. U hebt recht op een eerlijk proces voor de arbiter. De arbiter kan in het algemeen elke verlichting verlenen die een rechtbank kan geven, met inbegrip van de mogelijkheid om een zgn. 'dispositive motion' te horen (dat kan een dispositive motion zijn op basis van de pleidooien van de partijen, evenals een dispositive motion op basis van de pleidooien van de partijen samen met het bewijsmateriaal ingediend), maar u moet er rekening mee houden dat arbitrageprocedures doorgaans eenvoudiger en meer gestroomlijnd zijn dan processen en andere gerechtelijke procedures. De beslissingen van de arbiter zijn afdwingbaar in de rechtbank en kunnen slechts om zeer beperkte redenen teniet worden gedaan door een rechter. Voor details over het arbitrageproces, zie onze Arbitrageprocedures.
 3. Enige procedure om deze arbitrageovereenkomst af te dwingen, waaronder een procedure om een arbitragetoekenning te bevestigen, aan te passen of nietig te verklaren, kan voorgelegd worden bij iedere bevoegde rechtbank. In het geval deze arbitrageovereenkomst om welke reden dan ook niet-afdwingbaar wordt geacht, kan een procesvoering tegen het Bedrijf (behalve voor handelingen van de kantonrechter) uitsluitend plaatsvinden in de federale of staatsrechtbanken die zich bevinden in Dallas County, Texas. Hierbij stemt u er op onherroepelijke wijze mee in dat u zich voor dergelijke doeleinden zult onderwerpen aan de rechtsbevoegdheid van die rechtbanken.
 4. Het platform voor online geschillenbeslechting van de Europese Commissie is beschikbaar via http://ec.europa.eu/odr. Tinder neemt niet deel aan procedures voor geschillenbeslechting via een arbitrage-instantie voor consumenten voor leden die woonachtig zijn in de EU of de Europese Economische Ruimte.

16. Toepasselijk recht.

Voor leden die in de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte of elders verblijven waar onze arbitrageovereenkomst wettelijk verboden is, zullen de wetten van Texas, de VS, exclusief de regels van Texas omtrent conflicterende wetgeving, van toepassing zijn op enige geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst of de Dienst. Niettegenstaande het voorgaande is de arbitrageovereenkomst in paragraaf 15 hierboven onderworpen aan de Amerikaanse Federal Arbitration Act. Voor alle duidelijkheid, de keuze van het heersend recht van Texas zal geen dwingende wetgeving inzake consumentenbescherming in dergelijke rechtsgebieden overschrijden.

17. Locatie.

Behalve leden die in de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte verblijven, die vorderingen kunnen instellen in hun land van vestiging overeenkomstig het toepasselijke recht, en behalve vorderingen die in een lokale rechtbank met de bevoegde jurisdictie kunnen worden behandeld, worden alle claims die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst of de Service of met uw relatie met Tinder die om gelijk welke reden niet worden voorgelegd aan de arbitrage uitsluitend geprocedeerd in de federale of staatsrechtbanken van Dallas County, Texas, VS. U en Tinder stemmen in met de toepassing van de persoonlijke jurisdictie van rechtbanken in de staat Texas en u doet afstand van beweringen dat dergelijke rechtbanken ongeschikt zijn.

18. Vrijwaring door u.

U gaat ermee akkoord om, voor zover toegestaan op grond van het toepasselijke recht, Tinder, onze partners, en hun en onze respectieve functionarissen, bestuurders, vertegenwoordigers en werknemers te vrijwaren en verdedigen tegen en schadeloos te stellen voor enige en alle klachten, eisen, claims, schade, verliezen, kosten, aansprakelijkheden en uitgaven, waaronder advocatenhonoraria, als gevolg van of voortvloeiend uit, of verband houdend met uw toegang tot of gebruik van de Dienst, uw Content of uw schending van deze Overeenkomst.

19. Volledige Overeenkomst; overig.

Deze Overeenkomst, samen met het Privacybeleid, het Cookiebeleid, de Veiligheidstips, de Arbitrageprocedures (indien van toepassing op u) en enige voorwaarden die aan u zijn bekendgemaakt en door u zijn aanvaard bij het aanschaffen van aanvullende functies, producten of diensten die we op de Dienst aanbieden, bevat de volledige overeenkomst tussen u en Tinder omtrent het gebruik van de Dienst. Indien een bepaling van deze Overeenkomst ongeldig wordt geacht, blijft de rest van deze Overeenkomst volledig van kracht. De tekortkoming van het Bedrijf in het uitvoeren of afdwingen van een recht of bepaling van deze Overeenkomst vormt geen afstandsverklaring van dergelijk(e) recht of bepaling. U gaat ermee akkoord dat uw Tinder-account niet-overdraagbaar is en dat al uw rechten op uw account en de Content ervan zullen vervallen na uw overlijden. Geen agentschap, partnerschap, joint venture, zaakwaarnemer of andere speciale relatie of dienstverband wordt gevormd als gevolg van deze Overeenkomst en u mag geen verklaringen doen namens Tinder of Tinder op welke manier dan ook binden.