REGULAMIN

Ostatnia aktualizacja: 19 listopada 2021 r.

Kluczowa zmiana w tej wersji: Wyjaśniliśmy, że firma MTCH Technology Services Limited, która obsługuje naszą europejską centralę, jest odpowiedzialna za nasze usługi w Europejskim Obszarze Gospodarczym, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii.

Aby przeczytać streszczenie naszego Regulaminu przejdź do Podsumowania Regulaminu.

Witamy na platformie Tinder. Jeśli mieszkasz na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Wielkiej Brytanii lub Szwajcarii, niniejszy Regulamin odnosi się do Ciebie i:

MTCH Technology Services Limited ("MTCH Technology") 1 Hatch Street Upper Dublin 2 Dublin D02 PY28 Ireland

Jeśli mieszkasz w Japonii, niniejszy Regulamin określa zasady pomiędzy Tobą i:

MG Japan Services GK („MG Japan”) 4F Sumitomo Fudosan Azabu Bldg 1-4-1 Mita Minato-ku, Tokio 108-0073 Japonia

Jeśli mieszkasz poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii lub Japonii, niniejszy Regulamin odnosi się do Ciebie i:

Match Group, LLC („Match Group”) 8750 North Central Expressway, Suite 1400 Dallas, TX 75231, USA

Terminy („nas”, „my”, „Firma” oraz „Tinder”) odnoszą się do MTCH Technology, MG Japan lub Match Group w zależności od kraju zamieszkania.

1. Zgoda na warunki Regulaminu.

Zakładając konto na platformie Tinder na urządzeniu mobilnym, w aplikacji mobilnej lub na komputerze (wspólnie nazywane „Usługą”), zobowiązujesz się przestrzegać postanowień (i) niniejszego Regulaminu, (ii) naszej Polityki prywatności, Polityki cookies, Procedur arbitrażowych (jeśli dotyczą) oraz Porad dotyczących bezpieczeństwa i Wytycznych dla społeczności, które włączono do niniejszej Umowy na mocy odwołania, oraz (iii) wszelkich warunków przedstawionych i zaakceptowanych wraz z zakupem dodatkowych funkcji, produktów lub usług, które oferujemy w ramach Usługi (wspólnie nazywane dalej „Umową”). Jeśli nie akceptujesz i nie zgadzasz się na wszystkie warunki niniejszej Umowy, nie korzystaj z Usługi.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania od czasu do czasu zmian do niniejszej Umowy oraz Usług. Możemy to robić z różnych przyczyn, m.in. w odpowiedzi na zmiany w przepisach prawa, w wyniku wprowadzenia nowych funkcji lub zmian w praktykach biznesowych. Najbardziej aktualna wersja niniejszej Umowy zostanie udostępniona w Usługach, w zakładce Ustawienia oraz na stronie gotinder.com, a użytkownik powinien regularnie sprawdzać, czy nie zamieściliśmy nowszej wersji. Najbardziej aktualna wersja jest wersją obowiązującą. Jeśli zmiany są istotne oraz dotyczą praw i obowiązków użytkownika, poinformujemy o nich z 30-dniowym wyprzedzeniem (chyba że nie będzie takiej możliwości na mocy obowiązujących przepisów prawa), korzystając z odpowiednich środków, jak na przykład powiadomienie w Usługach lub wiadomość e-mail. Jeśli użytkownik zdecyduje się korzystać z Usługi po wejściu w życie zmian, oznacza to, że wyraża zgodę na warunki zaktualizowanej Umowy.

2. Kwalifikacje prawne do korzystania.

Nie masz upoważnienia do utworzenia konta, uzyskiwania dostępu lub korzystania z Usługi lub systemów, na których się ona znajduje, jeśli nie spełniasz poniższych warunków:

 • masz co najmniej 18 lat.
 • możesz zawierać wiążące umowy z Tinder,
 • nie masz zakazu korzystania z Usług wydanego na mocy prawa obowiązującego w Stanach Zjednoczonych ani w innych odnośnych jurysdykcjach (np. Twoje nazwisko nie figuruje na liście specjalnie oznaczonych obywateli [ang. Specially Designated Nationals] amerykańskiego Departamentu Skarbu),
 • będziesz stosować się do zapisów niniejszej Umowy, jak również wszelkich obowiązujących lokalnych, regionalnych, krajowych i międzynarodowych przepisów prawa, zasad i rozporządzeń, oraz
 • że nigdy nie zostałeś skazany za przestępstwo lub wykroczenie podlegające postawieniu w stan oskarżenia (lub równie poważne przestępstwo), przestępstwo na tle seksualnym lub z użyciem przemocy, oraz że nie musisz rejestrować się w żadnym lokalnym, regionalnym ani krajowym wykazie przestępców seksualnych.

3. Twoje konto.

Aby korzystać z platformy Tinder, możesz zarejestrować się na wiele sposobów, w tym używając danych logowania do serwisu Facebook. Wybierając logowanie za pośrednictwem usługi Facebook, udzielasz nam zgody na dostęp do i wykorzystywanie niektórych informacji z konta w serwisie Facebook, w tym między innymi profilu publicznego w serwisie Facebook. Więcej informacji na temat gromadzonych przez nas danych i sposobu ich wykorzystywania można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Obowiązkiem użytkownika jest zachowanie poufności danych logowania do serwisu Tinder oraz ponosi on pełną odpowiedzialność za wszelkie działania prowadzone z użyciem tych danych. W przypadku podejrzenia, że ktoś uzyskał dostęp do konta należy niezwłocznie skontaktować się z nami.

4. Modyfikowanie Usług oraz rozwiązanie Umowy.

Tinder nieustannie udoskonala Usługi i dokłada starań, aby oferować nowe, ciekawe i użyteczne funkcje. Oznacza to, że możemy od czasu do czasu dodawać nowe funkcje lub udoskonalać nasze produkty, a także usuwać pewne funkcje. Jeśli działania te nie naruszają w istotny sposób praw lub zobowiązań użytkowników, nie mamy obowiązku powiadamiania o nich przed ich wprowadzeniem. Możemy nawet całkowicie zawiesić działanie Usługi, o czym powiadomimy użytkownika z wyprzedzeniem, chyba że wyjątkowe okoliczności, takie jak względy bezpieczeństwa, uniemożliwią nam zapewnienie takiego powiadomienia.

Najłatwiejszym sposobem usunięcia konta jest postępowanie według instrukcji zawartych w zakładce „Ustawienia” w Usłudze. Oczywście istnieją też inne sposoby usunięcia konta. Jeśli korzystasz z konta płatności strony trzeciej, takiej jak App Store lub iTunes Store firmy Apple („App Store”) lub Google Play Store, konieczne będzie zarządzanie zakupami w aplikacji za pośrednictwem tego typu konta, aby uniknąć kolejnych opłat. Tinder może usunąć konto użytkownika w dowolnym momencie i bez uprzedzenia, jeśli ma uzasadnione przypuszczenie, że użytkownik naruszył postanowienia niniejszej Umowy. W przypadku takiego usunięcia konta użytkownikowi nie przysługuje zwrot kosztów dokonanych zakupów.

W przypadku mieszkańców Korei Południowej, z wyjątkiem sytuacji, w której zasadnie uznamy, że (i) dostarczenie powiadomienia jest niezgodne z prawem (na przykład dostarczenie powiadomienia narusza obowiązujące przepisy prawa, rozporządzenia lub zarządzenia organów regulacyjnych lub stanowi zagrożenie dla toczącego się dochodzenia przeprowadzanego przez organ regulacyjny) lub (ii) powiadomienie może wiązać się ze szkodą dla użytkownika, stron trzecich, Tinder i/lub naszych podmiotów stowarzyszonych (na przykład dostarczenie powiadomienia stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa Usługi), niezwłocznie poinformujemy użytkownika o przyczynie podjęcia danego kroku.

Z chwilą usunięcia konta niniejsza Umowa przestaje obowiązywać, przy czym w dalszym ciągu będą miały zastosowanie do użytkownika i Tinder postanowienia zawarte w punkcie 4, punkcie 5 i punktach od 12 do 19.

5. Bezpieczeństwo; Interakcje z innymi użytkownikami.

Mimo że Tinder stara się zapewnić użytkownikom bezpieczeństwo, wprowadzając takie funkcje, jak podwójna zgoda, która pozwala użytkownikom komunikować się ze sobą wyłącznie wówczas, gdy oboje okażą sobą zainteresowanie, Tinder nie ponosi odpowiedzialności za zachowania użytkowników w trakcie korzystania z Usługi i poza nią. Zgadzasz się zachować ostrożność podczas wszelkich relacji z innymi użytkownikami, zwłaszcza gdy zdecydujesz komunikować się z nimi poza Usługą lub spotkać osobiście. Ponadto, zobowiązujesz się przeczytać i przestrzegać Porad dotyczących bezpieczeństwa serwisu Tinder przed rozpoczęciem korzystania z Usługi. Zobowiązujesz się, że nie udostępnisz swoich danych finansowych (np. informacji o swojej karcie kredytowej lub koncie bankowym) oraz że nie będziesz wysyłać przelewów bankowych ani w inny sposób przesyłać pieniędzy innym użytkownikom.

PONOSISZ PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SWOJE INTERAKCJE Z INNYMI UŻYTKOWNIKAMI. PRZYJMUJESZ DO WIADOMOŚCI, ŻE TINDER NIE SPRAWDZA SWOICH UŻYTKOWNIKÓW W REJESTRACH KARNYCH ANI W ŻADEN INNY SPOSÓB NIE WERYFIKUJE ICH PRZESZŁOŚCI. TINDER NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI ANI ZAPEWNIEŃ DOTYCZĄCYCH ZACHOWANIA ANI DOPASOWANIA UŻYTKOWNIKÓW.

6. Prawa przyznawane przez serwis Tinder.

Tinder przyznaje użytkownikowi osobistą, obowiązującą na całym świecie, wolną od opłat licencyjnych, nieprzekazywalną, niewyłączną, odwoływalną i niepodlegającą sublicencjonowaniu licencję na dostęp do Usług. Jedynym celem tej licencji jest umożliwienie użytkownikowi korzystanie i czerpanie pożytku z Usług w sposób zgodny z intencjami Tinder i zapisami niniejszej Umowy. Niniejsza licencja i wszelkie upoważnienia do korzystania z Usługi zostaną automatycznie wycofane, jeśli będziesz:

 • wykorzystywać Usług ani żadnych treści w nich zawartych do celów komercyjnych bez naszej pisemnej zgody.
 • kopiować, modyfikować, przekazywać, wykorzystywać do tworzenia treści pochodnych, robić użytku, w dowolny sposób powielać jakichkolwiek materiałów chronionych prawem autorskim, obrazów, znaków towarowych, nazw handlowych, znaków usługowych lub innej własności intelektualnej, treści bądź informacji zastrzeżonych dostępnych za pośrednictwem Usług, bez uprzedniej, pisemnej zgody Tinder.
 • twierdzić ani sugerować, że jakiekolwiek wypowiedzi użytkownika są aprobowane przez Tinder.
 • wykorzystywać żadnych robotów, botów, pająków, web crawlerów, scraperów, aplikacji do przeszukiwania i wyszukiwania informacji na stronach, proxy i innych ręcznych lub automatycznych urządzeń, metod i technik dostępu, wyszukiwania, indeksowania, „wydobywania danych”, ani w żaden sposób powielać lub omijać strukturę nawigacyjną bądź wygląd Usług oraz ich treści.
 • wykorzystywać Usługi w jakikolwiek sposób, który może zakłócać działanie, utrudniać pracę lub wpływać negatywnie na Usługę bądź serwery lub sieci połączone z Usługami.
 • przesyłać wirusów lub innych postaci złośliwego kodu ani w żaden inny sposób narażać bezpieczeństwa Usług.
 • fałszować nagłówków lub w inny sposób manipulować identyfikatorami, aby ukryć źródło pochodzenia informacji przesyłanych do lub za pośrednictwem Usług.
 • przechwytywać lub dublować elementów Usług bez wcześniejszej, pisemnej zgody Tinder.
 • używać metatagów, kodu lub innych technik zawierających nawiązania do Tinder bądź Usług (a także jakichkolwiek znaków towarowych, nazw handlowych, znaków usługowych, logo lub sloganu Tinder) w celu odesłania kogokolwiek na jakąkolwiek stronę i w jakimkolwiek celu.
 • modyfikować, dostosowywać, przekazywać licencji, tłumaczyć, sprzedawać, odtwarzać kodu źródłowego, rozszyfrowywać, dekompilować ani w żaden inny sposób demontować żadnego elementu Usług, a także skłaniać do tego innych osób.
 • używać lub rozbudowywać oprogramowania napisanego przez producentów zewnętrznych, które oddziałuje na Usługi lub treści innych użytkowników bądź informacje, bez naszej pisemnej zgody.
 • wykorzystywać, uzyskiwać dostępu ani publikować interfejsów programowych aplikacji (API) Tinder bez naszej pisemnej zgody.
 • szukać, sprawdzać lub testować słabych punktów w zabezpieczeniach naszych Usług, jakichkolwiek systemów lub sieci.
 • zachęcać lub namawiać do jakichkolwiek działań, które naruszałyby niniejszą Umowę.

Tinder może prowadzić dochodzenia i podejmować wszelkie dostępne kroki prawne, z usunięciem konta włącznie, w odpowiedzi na próby niezgodnego z prawem lub nieautoryzowanego korzystania z Usług.

Każde oprogramowanie, które oferujemy, może automatycznie pobierać i instalować poprawki, aktualizacje lub inne nowe funkcje. Możesz konfigurować funkcję automatycznego pobierania w ustawieniach swojego urządzenia.

7. Prawa przyznawane serwisowi Tinder.

Zakładając konto, przyznajesz serwisowi Tinder obowiązujące na całym świecie, zbywalne, podlegające sublicencjonowaniu, wolne od opłat licencyjnych prawo i licencję na hosting, przechowywanie, wykorzystywanie, kopiowanie, prezentowanie, powielanie, adaptowanie, edytowanie, publikowanie, modyfikowanie i rozpowszechnianie informacji, które za zgodą użytkownika możemy uzyskiwać od stron trzecich, takich jak Facebook, jak również wszelkich informacji, które zamieszczasz, przesyłasz, prezentujesz lub w inny sposób udostępniasz (wspólnie nazywane dalej „publikacjami”) w ramach Usług bądź przekazujesz innym użytkownikom (wspólnie nazywane dalej „Treściami”). Licencja, na mocy której Tinder korzysta z Treści użytkownika jest niewyłączna, z zastrzeżeniem, że jest wyłączna w odniesieniu do dzieł pochodnych stworzonych w ramach korzystania z Usług. Na przykład Tinder będzie miał wyłączne prawa do zrzutów z ekranu Usług, na których widoczne będą Treści użytkownika. Ponadto, aby Tinder mógł uniemożliwić wykorzystywanie Treści użytkownika poza Usługami, użytkownik upoważnia Tinder do działania w jego imieniu w przypadku niewłaściwego użycia jego Treści pobranych z Usług przez innych użytkowników lub strony trzecie. Oznacza to wyraźne upoważnienie, ale nie nałożenie obowiązku, do wysyłania zawiadomień na mocy art. 17 Kodeksu Stanów Zjednoczonych §512(c)(3) (czyli wezwań do usunięcia treści) w imieniu użytkownika, jeśli jego Treści zostaną pobrane i wykorzystywane przez strony trzecie poza Usługami. Nasza licencja na Treści użytkownika podlega jego prawom na mocy obowiązujących przepisów prawa (na przykład przepisów dotyczących ochrony danych osobowych w zakresie, w jakim Treści zawierają dane osobowe w myśl definicji zawartej w tych przepisach), a licencja ograniczona jest do obsługi, rozbudowy, zapewniania oraz udoskonalania Usług, a także tworzenia i opracowywania nowych. Wyrażasz zgodę, aby wszelkie Treści, które zamieszczasz lub powierzasz nam do zamieszczenia w Usługach, mogły być przeglądane przez innych użytkowników i wszystkie osoby odwiedzające Usługi i korzystające z nich (np. osoby, które otrzymają Treści udostępnione przez innych użytkowników Tinder).

Oświadczasz, że wszystkie informacje, które przekazujesz w chwili utworzenia konta, w tym informacje pozyskane z konta w serwisie Facebook, są precyzyjne i prawdziwe, a także że masz prawo do zamieszczania Treści w Usługach oraz udzielasz Tinder licencji, o której mowa powyżej.

Rozumiesz i wyrażasz zgodę na to, że możemy monitorować i sprawdzać wszelkie Treści, jakie zamieszczasz w ramach Usług. Możemy usuwać dowolne Treści, w całości lub w części, które w naszej ocenie naruszają postanowienia niniejszej Umowy lub mogą być szkodliwe dla reputacji Usług.

Użytkownik zobowiązuje się do traktowania naszych przedstawicieli obsługi klienta uprzejmie i z szacunkiem. Jeśli uznamy, że użytkownik odnosi się do naszych przedstawicieli obsługi klienta lub innych pracowników w sposób napastliwy, zastraszający lub obraźliwy, zastrzegamy sobie prawo do niezwłocznego usunięcia jego konta.

Mając na względzie, że Tinder umożliwia użytkownikowi korzystanie ze swoich Usług, użytkownik zgadza się na umieszczanie przez nas, przez nasze oddziały i naszych partnerów zewnętrznych reklam w Usługach. Przekazując uwagi i opinie do serwisu Tinder dotyczące Usługi, zgadzasz się, aby Tinder wykorzystywał i udostępniał je w dowolnym celu bez zapewniania wynagrodzenia.

Informujemy, że Tinder może mieć dostęp, przechowywać i ujawniać informacje dotyczące konta i Treści, jeśli jest to wymagane na mocy przepisów prawa, wywiązywania się z porozumienia z użytkownikiem lub w dobrej wierze, że tego typu dostęp, przechowywanie lub ujawnienie odbywa się w związku z realizacją uzasadnionych interesów, w tym: (i) zastosowanie się do procesu sądowego; (ii) wypełnienie postanowień niniejszej Umowy; (iii) odpowiadanie na zarzuty, jeśli jakiekolwiek Treści naruszają prawa stron trzecich; (iv) udzielanie odpowiedzi na pytania skierowane do działu obsługi klienta; lub (v) chronienie praw, własności lub bezpieczeństwa osobistego Firmy lub jakiejkolwiek innej osoby.

8. Zasady dotyczące społeczności.

Korzystając z Usługi, użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie:

 • wykorzystywać Usługi do celów niezgodnych z prawem bądź zapisami niniejszej Umowy,
 • wykorzystywać Usługi dla jakichkolwiek szkodliwych lub niezgodnych z prawem celów,
 • wykorzystywać Usługi w celu narażenia Tinder na szkodę,
 • naruszać naszych, aktualizowanych od czasu do czasu Wytycznych dla społeczności,
 • spamować, domagać się pieniędzy lub dokonywać oszustw finansowych na niekorzyść innych użytkowników,
 • podszywać się pod inne osoby lub podmioty ani zamieszczać zdjęć innych osób bez ich zgody.
 • napastować, prześladować, zastraszać, atakować, nękać, znęcać się lub znieważać innych osób,
 • zamieszczać jakichkolwiek Treści, które mogą łamać lub naruszać czyjeś prawa, w tym prawo do wizerunku, prywatności, prawa autorskie, prawo dotyczące ochrony znaków towarowych lub inne prawo umowne bądź dotyczące własności intelektualnej,
 • zamieszczać Treści będących mową nienawiści, zastraszających, epatujących erotyką lub pornograficznych.
 • zamieszczać Treści nawołujących do przemocy lub zawierających nagość bądź sceny nieuzasadnionej przemocy.
 • zamieszczać Treści promujących rasizm, fanatyzm, nienawiść, wszelkiego rodzaju przemoc fizyczną wymierzoną przeciwko jakiejkolwiek grupie lub osobie,
 • domagać się ujawnienia haseł dostępowych, niezależnie od celu, lub informacji umożliwiających zidentyfikowanie użytkownika w celach komercyjnych bądź niezgodnych z prawem oraz udostępniać danych osobowych innych osób bez ich zgody,
 • korzystać z konta innego użytkownika, udostępniać konto innemu użytkownikowi lub zakładać więcej niż jedno konto,
 • tworzyć nowych kont w sytuacji, kiedy inne konta użytkownika zostały zlikwidowane, chyba że użytkownik posiada naszą zgodę.

Tinder zastrzega sobie prawo do sprawdzenia i/lub zlikwidowania konta użytkownika, bez zwrotu środków wydanych na zakupy, w przypadku naruszenia niniejszej Umowy, korzystania z Usług w niewłaściwy sposób lub zachowania, które w ocenie Tinder jest nieodpowiednie lub sprzeczne z prawem, włączając w to wypowiedzi i działania, które miały miejsce zarówno podczas korzystania z Usług, jak i poza nimi. Ponadto w niektórych przypadkach możemy zamknąć Twoje konto za naruszenie obowiązujących warunków dowolnej z grupy firm Match Group, do której oprócz Tindera należą również usługi takie jak OkCupid, Plenty of Fish, Match, Meetic, BlackPeopleMeet, LoveScout24, OurTime, Pairs, ParPerfeito oraz Twoo (więcej dowiesz się, klikając tutaj). W przypadku naruszenia tych zasad lub naszych Wytycznych dla społeczności Twoje upoważnienie do korzystania z Usługi zostanie automatycznie cofnięte.

9. Treści innych użytkowników.

Mimo że Tinder zastrzega sobie prawo do oceniania i usuwania Treści, które naruszają postanowienia niniejszej Umowy, wyłączną odpowiedzialność za te Treści ponosi zamieszczający je użytkownik, a Tinder nie może ręczyć za ich zgodność z zapisami niniejszej Umowy. Jeśli znajdziesz w Usługach Treści, które naruszają niniejszą Umowę, zgłoś to za pomocą narzędzi dostępnych w Usługach lub za pośrednictwem formularza kontaktowego.

10. Zakupy.

Ogólne. Tinder może od czasu do czasu oferować sprzedaż produktów i usług („zakupy w aplikacji”) za pośrednictwem App Store,Google Play Store, opłaty naliczanej przez operatora, bezpośredniej opłaty naliczanej przez Tinder lub innych platform płatności autoryzowanych przez Tinder. Jeśli zdecydujesz się na zakup w aplikacji, poprosimy o potwierdzenie zakupu u odpowiedniego dostawcy usługi płatności oraz o potwierdzenie metody płatności (karta lub konto strony trzeciej, takiej jak Google Play Store lub App Store) („Metoda płatności”). Należność zostanie naliczona za zakup w aplikacji w kwocie określonej dla wybranej usługi (usług) wraz z wszelkimi podatkami od sprzedaży lub podobnymi, które mogą zostać doliczone do należnych płatności oraz upoważniasz platformę Tinder lub konto strony trzeciej, jeśli dotyczy, do pobrania należnej kwoty.

Automatyczne odnawianie; Automatyczna płatność kartą

W razie wykupienia automatycznie odnawialnej subskrypcji za pośrednictwem zakupu w aplikacji, opłata za subskrypcję będzie pobierana za pośrednictwem wybranej metody płatności do momentu jej anulowania. O ile nie anulujesz subskrypcji przed datą jej odnowienia, po upływie początkowego okresu objętego subskrypcją będzie ona automatycznie przedłużana przez czas nieokreślony, a konto będzie obciążane kwotą zaakceptowaną w momencie wykupienia subskrypcji. Dane karty płatności będą przechowywane, a następnie wykorzystywane do przetworzenia automatycznych płatności kartą zgodnie z Umową.

Zastrzeżenia dotyczące dokonanej płatności należy kierować do działu obsługi klienta, w przypadku płatności pobieranych bezpośrednio przez Tinder, lub do odpowiedniej strony trzeciej, takiej jak App Store. Zastrzeżenia można również kierować do banku lub dostawcy płatności, którzy mogą udzielić dalszych informacji dotyczących praw użytkownika i obowiązujących terminów. Możesz w dowolnym momencie bezwarunkowo wycofać swoją zgodę na automatyczne płatności kartą, przechodząc do Ustawień na platformie Tinder lub na koncie odpowiedniej strony trzeciej. Musisz jednak pamiętać, że konieczne będzie uregulowanie wszelkich zaległych płatności.

Aby zmienić lub zakończyć subskrypcję, należy zalogować się na konto strony trzeciej (lub przejść do Ustawień konta Tinder, jeśli dotyczy) i postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi rezygnacji z subskrypcji lub anulowania subskrypcji, nawet jeśli użytkownik usunął konto w naszym serwisie lub jeśli usunął aplikację Tinder ze swojego urządzenia. Usunięcie konta Tinder lub usunięcie aplikacji Tinder z urządzenia nie spowoduje zrezygnowania z subskrypcji ani anulowania subskrypcji; Tinder zatrzyma wszystkie kwoty naliczone za pośrednictwem wybranej metody płatności do czasu zrezygnowania z subskrypcji lub anulowania subskrypcji odpowiednio na platformie Tinder lub za pośrednictwem konta strony trzeciej. W przypadku zrezygnowania lub anulowania subskrypcja pozostanie aktywna do końca bieżącego okresu objętego subskrypcją i nie zostanie odnowiona z końcem tego okresu. Użytkownicy zamieszkali w Niemczech mogą zakończyć subskrypcję po jej odnowieniu z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia, a ich prawo do wypowiedzenia za podaniem przyczyny pozostaje nienaruszone.

Dodatkowe Warunki obowiązujące w przypadku bezpośredniej płatności na rzecz platformy Tinder z użyciem wybranej metody płatności. W przypadku bezpośrednich płatności na rzecz serwisu Tinder serwis może skorygować wszelkie popełnione błędy lub pomyłki w rozliczeniach, nawet po zażądaniu lub otrzymaniu płatności. W razie zainicjowania obciążenia zwrotnego lub wycofania opłaty dokonanej za pomocą wybranej metody płatności, Tinder może niezwłocznie i według własnego uznania usunąć konto użytkownika.

Możesz edytować informacje dotyczące metody płatności w Ustawieniach konta Tinder. Jeżeli płatność nie może być zrealizowana ze względu na upływ terminu ważności, brak środków lub z innych przyczyn, a użytkownik nie wprowadził zmian do informacji dotyczących metody płatności lub nie wypowiedział ani nie anulował subskrypcji, ponosi odpowiedzialność za niezapłacone kwoty i upoważnia nas do kontynuowania pobierania płatności przy użyciu zaktualizowanej metody płatności. Może to skutkować zmianą terminów rozliczania. Ponadto użytkownik upoważnia nas do uzyskania informacji na temat zaktualizowanych lub nowych terminów ważności oraz numerów kart kredytowych lub debetowych zapewnionych przez wydawcę takich kart. Warunki, na jakich użytkownik dokonuje płatności, zależą od wybranej metody płatności i mogą na nie wpływać umowy zawarte z instytucją finansową, wydawcą karty kredytowej lub innym dostawcą wybranej metody płatności. Jeśli użytkownik mieszka poza terenem Ameryki Północnej i Południowej, wyraża zgodę, aby płatności na rzecz platformy Tinder były przetwarzane za pośrednictwem MTCH Technology Services Limited.

Obiekty wirtualne. Użytkownik od czasu do czasu będzie miał możliwość zakupu lub uzyskania ograniczonej, osobistej, niezbywalnej, niepodlegającej sublicencjonowaniu, odwoływalnej licencji na użytkowanie „obiektów wirtualnych”, które mogą obejmować wirtualne produkty lub wirtualne „monety”, lub inne jednostki, które można wymieniać w Usługach na wirtualne produkty (nazywane wspólnie „Obiektami wirtualnymi”). Liczba Obiektów wirtualnych na koncie nie odzwierciedla żadnej rzeczywistej wartości ani zapisanej wartości na koncie, a jedynie określa zakres licencji użytkownika. Nieużywane Obiekty wirtualne nie generują żadnych kosztów, ale zgodnie z zapisami niniejszej Umowy, licencja na Obiekty wirtualne wygasa z chwilą, kiedy Tinder przestanie świadczyć Usługę lub konto użytkownika zostanie zamknięte lub usunięte. Tinder, według własnego uznania, zastrzega sobie prawo do wprowadzania opłat za prawo dostępu do lub korzystania z Obiektów wirtualnych i może udostępniać Obiekty wirtualne za opłatą lub bezpłatnie. Tinder może w dowolnym momencie regulować, kontrolować, modyfikować lub usuwać Obiekty wirtualne, a także nimi zarządzać. Tinder nie ponosi odpowiedzialności względem użytkownika ani względem stron trzecich, w sytuacji, w której serwis skorzysta z tych praw. Jedynym źródłem pozyskiwania Obiektów wirtualnych jest Usługa. WSZYSTKIE ZAKUPY I POZYSKANIE OBIEKTÓW WIRTUALNYCH ZA POŚREDNICTWEM USŁUGI SĄ OSTATECZNE I BEZZWROTNE. Zapewnianie Obiektów wirtualnych do użytku w ramach Usługi jest usługą realizowaną natychmiast po potwierdzeniu zakupu Obiektów wirtualnych . UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE TINDER NIE MA OBOWIĄZKU ZAPEWNIENIA REFUNDACJI ZWIĄZANEJ Z OBIEKTAMI WIRTUALNYMI, BEZ WZGLĘDU NA POWÓD, ORAZ ŻE NIE PRZYSŁUGUJE MU ZWROT PIENIĘDZY ANI ŻADNA INNA REKOMPENSATA ZA NIEWYKORZYSTANE OBIEKTY WIRTUALNE W PRZYPADKU USUNIĘCIA KONTA, BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY USUNIĘCIE TO BYŁO DOBROWOLNE, CZY NIE.

Zwrot pieniędzy. Zasadniczo wszystkie opłaty za zakupy nie podlegają zwrotowi i nie obowiązują żadne refundacje czy zwroty za częściowo wykorzystane okresy. Możemy zrobić wyjątek, jeśli prośba o zwrot opłat subskrypcyjnych wpłynie w ciągu czternastu dni od daty transakcji lub jeśli prawo obowiązujące w miejscu jurysdykcji użytkownika wymaga dokonania refundacji.

Na mocy lokalnych przepisów prawa subskrybenci, którzy są mieszkańcami Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, mają prawo do pełnej refundacji bez podawania powodu anulowania w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia subskrypcji. Należy pamiętać, że 14-dniowy okres rozpoczyna się z chwilą aktywowania subskrypcji.

W przypadku subskrybentów i nabywców Wirtualnych obiektów zamieszkałych w Korei Południowej – na mocy obowiązujących przepisów lokalnego prawa użytkownik jest uprawniony do pełnej refundacji opłaty za subskrypcję i/lub niewykorzystane Obiekty wirtualne w ciągu 7 dni od zakupu. Należy zwrócić uwagę, że 7-dniowy okres rozpoczyna się z chwilą zakupu.

Z wyjątkiem postanowień określonych powyżej dla użytkowników zamieszkałych w Korei Południowej, zakupy Obiektów wirtualnych są OSTATECZNE I BEZZWROTNE.

Aby zwrócić się o zwrot pieniędzy:

W przypadku dokonania zakupu za pośrednictwem Apple ID zwrotami zajmuje się Apple, a nie Tinder. Aby zwrócić się o zwrot pieniędzy, przejdź do App Store, kliknij Apple ID, wybierz opcję „Historia zakupów”, odszukaj transakcję i wybierz opcję „Zgłoś problem”. Możesz również przesłać prośbę na https://getsupport.apple.com.

W przypadku wykupienia subskrypcji w Google Play Store lub bezpośrednio w Tinder: skontaktuj się z działem obsługi klienta, podając numer zamówienia Google Play Store (numer zamówienia znajdziesz w wiadomości e-mail z potwierdzeniem lub logując się do aplikacji Google Wallet) lub Tinder (znajdziesz go w wiadomości e-mail z potwierdzeniem). Możesz również przesłać lub dostarczyć podpisane i opatrzone datą pismo informujące, że Ty, jako nabywca, anulujesz niniejszą umowę, lub zawierające podobną treść. Oprócz numeru zamówienia w piśmie należy podać adres e-mail lub numer telefonu powiązany z kontem użytkownika. Pismo należy wysłać na następujący adres: Tinder, Attn: Cancellations, P.O. Box 25472, Dallas, Texas 75225, USA.

Jeśli skorzystasz z prawa do anulowania (z wyjątkiem zakupów dokonanych za pomocą Apple ID, obsługiwanego przez Apple), dokonamy zwrotu (lub poprosimy Google o zwrot) wszystkich otrzymanych płatności, bez zbędnej zwłoki, a w każdym przypadku w ciągu 14 dni od daty otrzymania powiadomienia o odstąpieniu od Umowy. Dokonamy zwrotu z użyciem takiej samej metody płatności, jakiej użytkownik użył do realizacji początkowej transakcji. W żadnym przypadku nie będziemy naliczali żadnych opłat w wyniku refundacji.

W przypadku dokonania zakupu za pośrednictwem platformy niewymienionej powyżej należy zwrócić się o refundację bezpośrednio do sprzedawcy strony trzeciej, u którego dokonano zakupu.

Nie można anulować zamówienia na dostarczenie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na fizycznym nośniku, jeśli przetwarzanie zamówienia rozpoczęło się za wyraźną, uprzednią zgodą użytkownika i jego potwierdzeniem, że w związku z tym traci swoje prawo do anulowania. Dotyczy to np. zakupów Obiektów wirtualnych. Oznacza to, że tego typu zakupy są OSTATECZNE I NIE PODLEGAJĄ REFUNDACJI.

Ceny. Tinder prowadzi globalną działalność biznesową, a nasze ceny zależą od wielu czynników. Często oferujemy ceny promocyjne, które różnią się w zależności od regionu, okresu obowiązywania subskrypcji, wielkości pakietu i innych czynników. Regularnie testujemy również nowe funkcje i opcje płatności.

11. Zawiadomienia i procedury zgłaszania roszczeń dotyczących naruszenia praw autorskich.

Jeśli użytkownik uważa, że jego utwór został skopiowany i zamieszczony w Usługach, w sposób naruszający prawa autorskie, powinien zwrócić się o jego usunięcie, korzystając z formularza dostępnego tutaj

Jeśli kontaktujesz się z nami w sprawie domniemanego naruszenia praw autorskich, pamiętaj, aby dodać poniższe informacje:

 • elektroniczny lub fizyczny podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu właściciela praw autorskich;
 • opis chronionego prawem autorskim utworu, którego dotyczy roszczenie;
 • opis, gdzie w Usługach znajduje się materiał, którego roszczenie dotyczy (taka informacja musi być na tyle precyzyjna, abyśmy mogli odnaleźć materiał, który przypuszczalnie narusza prawo autorskie);
 • dane kontaktowe użytkownika, w tym adres, numer telefonu, adres e-mail oraz pełne imię i nazwisko właściciela praw autorskich;
 • pisemne, składane w dobrej wierze oświadczenie użytkownika o tym, że utwór został wykorzystany bez zgody właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub wbrew prawu; a także
 • oświadczenie użytkownika, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, że informacje zawarte w powyższym oświadczeniu są zgodne z prawdą, a użytkownik jest właścicielem praw autorskich lub osobą upoważnioną do działania w jego imieniu.

Konsekwencją powtarzających się naruszeń będzie usunięcie konta.

12. Zwolnienie z odpowiedzialności.

TINDER OFERUJE USŁUGI W STANIE „W JAKIM SĄ” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI” ORAZ W STOPNIU DOPUSZCZALNYM NA MOCY OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA, NIE UDZIELAJĄC ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH, DOMNIEMANYCH, USTAWOWYCH LUB INNYCH W ODNIESIENIU DO USŁUG (W TYM WSZYSTKICH TREŚCI, KTÓRE ZAWIERAJĄ), W TYM MIĘDZY INNYMI WSZELKICH DOMNIEMANYCH GWARANCJI ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI, ZBYWALNOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB NIENARUSZANIA PRAW. TINDER NIE OŚWIADCZA ANI NIE GWARANTUJE, ŻE (A) USŁUGA BĘDZIE DOSTĘPNA NIEPRZERWANIE, BEZPIECZNA I WOLNA OD BŁĘDÓW, (B) WSZELKIE USTERKI I BŁĘDY W USŁUDZE BĘDĄ KORYGOWANE, ANI ŻE (C) WSZELKIE TREŚCI ORAZ INFORMACJE POZYSKANE Z LUB ZA POŚREDNICTWEM USŁUGI BĘDĄ DOKŁADNE.

TINDER NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK TREŚCI, KTÓRE TY, INNY UŻYTKOWNIK LUB STRONY TRZECIE ZAMIESZCZĄ, PRZEŚLĄ LUB POZYSKAJĄ ZA POŚREDNICTWEM USŁUG. UŻYTKOWNIK KORZYSTA ZE WSZYSTKICH MATERIAŁÓW POBRANYCH LUB W INNY SPOSÓB POZYSKANYCH ZA POŚREDNICTWEM USŁUGI NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ I WŁASNE RYZYKO.

13. Usługi podmiotów zewnętrznych.

Usługi mogą zawierać reklamy i promocje podmiotów zewnętrznych i odnośniki do innych stron internetowych lub materiałów. Tinder nie ponosi odpowiedzialności za dostępność (lub brak dostępności) zewnętrznych stron lub materiałów. Jeśli skorzystasz z oferty podmiotu zewnętrznego udostępnionej za pośrednictwem Usług, wasze wzajemne relacje będą podlegać regulaminowi tego podmiotu. Tinder nie ponosi odpowiedzialności za działania i regulaminy podmiotów zewnętrznych.

14. Ograniczenie odpowiedzialności.

W MAKSYMALNYM STOPNIU DOPUSZCZALNYM NA MOCY OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA, W ŻADNYM PRZYPADKU TINDER ANI JEGO PODMIOTY STOWARZYSZONE, PRACOWNICY, LICENCJODAWCY LUB USŁUGODAWCY NIE BĘDĄ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE STRATY POŚREDNIE, NASTĘPCZE, SKUTKUJĄCE ODSZKODOWANIEM Z NAWIĄZKĄ, PRZYPADKOWE, SPECJALNE, RETORSYJNE ANI DODATKOWE, W TYM MIĘDZY INNYMI, ZA UTRATĘ ZYSKÓW, NIEZALEŻNIE, CZY ZOSTAŁY PONIESIONE BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO, ANI ZA ŻADNĄ UTRATĘ DANYCH, MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA, WARTOŚCI FIRMY LUB INNE NIEMATERIALNE STRATY WYNIKAJĄCE Z: (I) DOSTĘPU LUB KORZYSTANIA LUB BRAKU DOSTĘPU LUB MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z USŁUGI, (II) DZIAŁAŃ LUB TREŚCI INNYCH UŻYTKOWNIKÓW LUB STRON TRZECICH W USŁUDZE, ZA JEJ POŚREDNICTWEM LUB PO KORZYSTANIU Z NIEJ; LUB (III) NIEUPRAWNIONEGO DOSTĘPU, WYKORZYSTANIA LUB ZMIAN WPROWADZONYCH DO TREŚCI UŻYTKOWNIKA, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY TINDER ZOSTAŁ POWIADOMIONY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. W ŻADNYM PRZYPADKU ODPOWIEDZIALNOŚĆ ŁĄCZNA TINDER W ODNIESIENIU DO WSZYSTKICH ROSZCZEŃ UŻYTKOWNIKA DOTYCZĄCYCH USŁUG NIE PRZEKROCZY SUMY OPŁAT, O ILE TAKIE MIAŁY MIEJSCE, DOKONANYCH NA RZECZ SERWISU TINDER ZA USŁUGI LUB KWOTY 100 USD, OD MOMENTU ZAŁOŻENIA KONTA.

SYSTEMY PRAWNE W NIEKTÓRYCH KRAJACH NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE BĄDŹ OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA OKREŚLONE SZKODY, W ZWIĄZKU Z TYM NIEKTÓRE BĄDŹ WSZYSTKIE ZASTRZEŻENIA I OGRANICZENIA ZAPISANE W NINIEJSZYM ROZDZIALE MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA.

15. Arbitraż, odstąpienie od pozwu zbiorowego i odstąpienie od prawa do procesu przed ławą przysięgłych.

Wyłączając użytkowników mieszkających na terenie Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w dowolnym miejscu, w którym zabrania tego obowiązujące prawo:

 1. Jedynym sposobem rozstrzygania wszystkich sporów wynikających z niniejszej Umowy lub związanych z nią (w tym jej domniemane naruszenie) lub z Usługami, jest WIĄŻĄCE POSTĘPOWANIE ARBITRAŻOWE prowadzone przez JAMS, zgodnie z udoskonalonymi zasadami arbitrażu i procedurami, z wyjątkiem zmian ujętych w naszych Procedurach arbitrażowych. Jedynym odstępstwem od wyłączności postępowania arbitrażowego jest przysługujące stronie prawo do wniesienia indywidualnego pozwu przeciwko drugiej stronie do właściwego sądu orzekającego w sprawie drobnych roszczeń lub w przypadku wniesienia sprawy do arbitrażu strona odpowiadająca może zażądać, aby spór toczył się w sądzie orzekającym w sprawie drobnych roszczeń, jeżeli roszczenie podlega jurysdykcji sądu orzekającego w sprawie drobnych roszczeń. Jeżeli wniosek o wszczęcie postępowania w sądzie orzekającym w sprawie drobnych roszczeń zostanie złożony przed wyznaczeniem arbitra, arbitraż zostanie zamknięty administracyjnie. Jeżeli wniosek o wszczęcie postępowania w sądzie orzekającym w sprawie drobnych roszczeń zostanie złożony po wyznaczeniu arbitra, arbiter ustala, czy spór powinien pozostać w arbitrażu, czy zamiast tego powinien zostać rozstrzygnięty w sądzie orzekającym w sprawie drobnych roszczeń. Arbitraż taki będzie prowadzony wyłącznie na podstawie pisemnych oświadczeń, o ile użytkownik lub Tinder nie zdecyduje się na skorzystanie z prawa do złożenia ustnego oświadczenia przed arbitrem. Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się na arbitraż lub sąd orzekający w sprawie drobnych roszczeń, zgadzasz się, że w żadnym wypadku nie możesz zgłaszać, prowadzić ani dołączać do pozwu zbiorowego, grupowego postępowania arbitrażowego ani innego postępowania z udziałem przedstawiciela przeciwko serwisowi Tinder.
 2. Korzystając z Usługi w jakikolwiek sposób, wyrażasz zgodę na powyższą umowę dotyczącą postępowania arbitrażowego. Wyrażając zgodę, REZYGNUJESZ Z PRAWA DO SKIEROWANIA SPRAWY DO SĄDU jako sposobu zgłaszania i dochodzenia jakichkolwiek roszczeń wysuniętych względem Firmy (wyłączając sprawy, które mogą być rozstrzygane w sądach orzekających w sprawie drobnych roszczeń). ZRZEKASZ SIĘ RÓWNIEŻ SWOJEGO PRAWA DO UCZESTNICZENIA W POZWACH ZBIOROWYCH I INNYCH POSTĘPOWANIACH ZBIOROWYCH. Jeśli będziesz dochodzić roszczenia przeciwko Tinder poza sądem orzekającym w sprawie drobnych roszczeń (a Tinder nie zwróci się o przeniesienie roszczenia do sądu orzekającego w sprawie drobnych roszczeń), w sprawie będzie rozstrzygał NEUTRALNY ARBITER, A NIE SĘDZIA CZY ŁAWA PRZYSIĘGŁYCH, a arbiter rozpatrzy również samą sprawę w kontekście zasadności zastosowania postępowania arbitrażowego. Masz prawo do rzetelnego rozpatrzenia sprawy przez arbitra. Arbiter może przyznać takie samo zadośćuczynienie jak sąd, w tym możliwość rozpatrzenia wniosku o rozstrzygnięcie (który może obejmować wniosek o rozstrzygnięcie na podstawie pism procesowych stron, jak również wniosek o rozstrzygnięcie na podstawie pism procesowych stron wraz z przedłożonymi dowodami), musisz jednak pamiętać, że postępowania arbitrażowe są przeprowadzane zgodnie z prostszą procedurą w porównaniu do procesów i innych postępowań sądowych. Orzeczenia arbitrażowe podlegają egzekucji na drodze sądowej, a powody, dla których sąd może takie orzeczenia oddalać, są bardzo ograniczone. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat procesów arbitrażowych, przeczytaj nasze Procedury arbitrażowe.
 3. Wszelkie postępowania zmierzające do wyegzekwowania niniejszej umowy arbitrażowej, włączając zatwierdzenie, zmianę lub unieważnienie orzeczenia arbitrażowego, mogą być prowadzone w dowolnym właściwym sądzie. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu niniejsza umowa arbitrażowa jest niewykonalna, wszelkie spory sądowe, w których jedną ze stron jest Firma (z wyłączeniem spraw, które mogą być rozstrzygane w sądach orzekających w sprawie drobnych roszczeń), będą rozstrzygane wyłącznie w sądach federalnych lub stanowych w hrabstwie Dallas, w stanie Teksas. Niniejszym nieodwołalnie zgadasz się, aby wymienione sądy były sądami właściwymi w sytuacji opisanej powyżej.
 4. Platforma internetowego rozstrzygania sporów udostępniona przez Komisję Europejską znajduje się pod adresem http://ec.europa.eu/odr. Tinder nie bierze udziału w procedurach rozstrzygania sporów przed organem ds. arbitrażu konsumenckiego właściwym dla użytkowników mieszkających w Unii Europejskiej lub Europejskim Obszarze Gospodarczym.

16. Prawo właściwe.

Do użytkowników mieszkających w Unii Europejskiej lub Europejskim Obszarze Gospodarczym bądź też wszędzie tam, gdzie nasza umowa arbitrażowa jest sprzeczna z prawem, w stosunku do wszelkich sporów wynikających lub związanych z niniejszą Umową lub Usługami, zastosowanie mają przepisy amerykańskiego stanu Teksas, z wyłączeniem przepisów kolizyjnych tego stanu. Niezależnie od powyższego Umowa arbitrażowa zawarta w punkcie 15 powyżej podlega federalnej ustawie o postępowaniu arbitrażowym (Federal Arbitration Act). W celu uniknięcia wątpliwości przepisy stanu Teksas nie zastępują obowiązujących w powyższych jurysdykcjach norm prawnych chroniących konsumentów.

17. Miejsce właściwe.

Wyłączając użytkowników mieszkających w Unii Europejskiej lub Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy mogą zgłaszać roszczenia w swoich krajach zamieszkania zgodnie z obowiązującym prawem, a także wyłączając roszczenia, których rozpatrywaniem zajmuje się właściwy sąd orzekający w sprawie drobnych roszczeń, wszelkie roszczenia wynikające lub związane z niniejszą Umową, Usługami bądź powiązaniem użytkownika z Tinder, które zarazem z dowolnego powodu nie mogą być rozpatrywane na drodze arbitrażu, rozpatrywane są wyłącznie przez sądy federalne lub stanowe w hrabstwie Dallas, w amerykańskim stanie Teksas. Zarówno użytkownik, jak i Tinder, wyrażają zgodę na poddanie się jurysdykcji sądów w stanie Teksas i nie uznają tych sądów za niewłaściwe.

18. Zwolnienie z odpowiedzialności.

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez przepisy obowiązującego prawa zobowiązujesz się zrekompensować straty i chronić Tinder, nasze oddziały, ich i naszych członków zarządu, dyrektorów, przedstawicieli oraz pracowników przed wszelkimi zażaleniami, żądaniami, roszczeniami, szkodami, stratami, kosztami, odpowiedzialnością i wydatkami, w tym opłatami za pomoc prawną, spowodowanymi, wynikającymi lub powiązanymi z dostępem użytkownika bądź korzystaniem przez niego z Usług, z jego Treściami lub naruszeniem przez niego niniejszej Umowy.

19. Całość Umowy; Pozostałe.

Niniejsza Umowa wraz z Polityką prywatności, Polityką cookies, Poradami dotyczącymi bezpieczeństwa, Wytycznymi dla społeczności i Procedurami arbitrażowym (jeśli dotyczą), a także wszelkimi warunkami przedstawionymi i zaakceptowanymi przez użytkownika z chwilą zakupu dodatkowych funkcji, produktów lub usług, jakie oferujemy w ramach Usługi, stanowi całość umowy pomiędzy użytkownikiem a serwisem Tinder na korzystanie z Usług. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane za nieważne, pozostałe postanowienia Umowy nadal będą w pełni obowiązywać. Nieskorzystanie przez Firmę z jakiegoś prawa lub niewyegzekwowanie jakiegoś postanowienia Umowy nie będzie oznaczało zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia. Użytkownik zgadza się, że konto w serwisie Tinder jest nieprzekazywalne i że wszelkie prawa do konta oraz zawartych w nim Treści wygasają z chwilą jego śmierci. Zawarcie niniejszej Umowy nie skutkuje założeniem przedstawicielstwa, zawarciem partnerstwa, wspólnej działalności, instytucji powierniczej, innych specjalnych relacji biznesowych czy stosunku pracy, a użytkownik nie może składać żadnych oświadczeń ani zaciągać zobowiązań w imieniu serwisu Tinder.