Regulamin korzystania z Tindera

Data wejścia w życie: 31 stycznia 2024 r.

Streszczenie Regulaminu korzystania z Tindera dostępne jest tutaj

Informacja dla subskrybentów z Kalifornii: Możesz anulować subskrypcję bez kary i zobowiązań, w dowolnym czasie przed północą trzeciego dnia roboczego od daty wykupienia subskrypcji. Subskrypcję wykupioną za pomocą Serwisu Zewnętrznego (np. Apple ID, Google Play) anulujesz za pośrednictwem Serwisu Zewnętrznego, co opisano szczegółowo w punkcie 8a. Jeżeli subskrypcja została wykupiona za pomocą Apple ID, zwrotami nie zajmuje się Tinder, lecz firma Apple. Możesz zażądać zwrotu pieniędzy od Apple przez konto Apple ID w telefonie lub na stronie https://getsupport.apple.com. Aby zażądać zwrotu w pozostałych przypadkach, skontaktuj się z działem obsługi klienta przez centrum pomocy albo wyślij lub dostarcz podpisane i opatrzone datą pismo z informacją, że jako kupujący anulujesz niniejszą umowę (lub z podobnym sformułowaniem). Podaj przy tym swoje imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu lub inny unikatowy identyfikator wykorzystany do rejestracji. 

Pismo należy wysłać na następujący adres: Tinder, Attn: Cancellations, P.O. Box 25472, Dallas, Texas 75225, USA. Spółka prowadzi działalność częściowo pod adresem 8750 N. Central Expressway, Suite 1400, Dallas, TX 75205. Możesz otrzymać niniejszy Regulamin korzystania z Tindera („Regulamin”) pocztą, wysyłając pismo na adres: Terms Inquiries, P.O. Box 25472, Dallas, Texas 75225, USA. Zgodnie z kalifornijskim kodeksem cywilnym (§ 1789.3) reklamacje możesz zgłaszać do Jednostki ds. obsługi reklamacji Działu obsługi klienta kalifornijskiego Departamentu Spraw Konsumentów, kontaktując się z nią pisemnie pod adresem: Consumer Information Division, 1625 North Market Blvd., Suite N112 Sacramento, CA 95834 lub telefonicznie: (800) 952-5210.

Na początku każdego punktu zamieściliśmy streszczenia postanowień, aby łatwiej było Ci zapoznać się z niniejszą Umową i ją zrozumieć. Streszczenia nie zastępują jednak tych postanowień, więc zapoznaj się z nimi w całości.

1. WSTĘP

Uzyskując dostęp do Serwisu Tindera lub korzystając z niego, akceptujesz niniejszy Regulamin korzystania z Tindera („Regulamin” lub „Umowa"), w tym Politykę prywatności, Politykę dotyczącą plików cookie, Wytyczne dla społeczności i Porady dotyczące bezpieczeństwa; dlatego ważne jest, abyś uważnie przeczytał(a) niniejszą Umowę oraz polityki i procedury przed założeniem konta. 

UWAŻNIE PRZECZYTAJ POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ROZSTRZYGANIA SPORÓW W PUNKCIE 15 PONIŻEJ. REGULUJĄ ONE SPOSÓB ROZPATRYWANIA SPORÓW MIĘDZY TOBĄ A TINDEREM. OBEJMUJĄ ONE OBOWIĄZKOWĄ PROCEDURĘ NIEFORMALNEGO ROZSTRZYGANIA SPORÓW POPRZEDZAJĄCĄ ARBITRAŻ, KLAUZULĘ ARBITRAŻOWĄ, DECYZJĘ O PODDANIU SPORU POD ROZSTRZYGNIĘCIE SĄDU ORZEKAJĄCEGO W SPRAWIE DROBNYCH ROSZCZEŃ, ZRZECZENIE SIĘ PRAWA DO POZWU ZBIOROWEGO, DODATKOWE PROCEDURY DOTYCZĄCE WNIOSKÓW OBJĘTYCH ARBITRAŻEM ZBIOROWYM, JAK TEŻ ZRZECZENIE SIĘ PRAWA DO POSTĘPOWANIA Z UDZIAŁEM ŁAWY PRZYSIĘGŁYCH, KTÓRE TO KWESTIE WPŁYWAJĄ NA TWOJE PRAWA. W RAMACH ARBITRAŻU ZAKRES POSTĘPOWANIA DOWODOWEGO I KONTROLI ODWOŁAWCZEJ JEST ZAZWYCZAJ MNIEJSZY NIŻ W POSTĘPOWANIU SĄDOWYM.

Możemy zaktualizować Regulamin w dowolnym czasie, dlatego należy regularnie sprawdzać treść niniejszej strony.

Witamy w Tinderze.

Jeżeli mieszkasz na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Wielkiej Brytanii lub Szwajcarii, niniejszy Regulamin odnosi się do Ciebie oraz spółki:

MTCH Technology Services Limited („MTCH Technology”),
1 Hatch Street Upper,
Dublin 2,
Dublin,
D02 PY28,
Ireland

Jeżeli mieszkasz w Japonii, niniejszy Regulamin dotyczy Ciebie oraz spółki: 

MG Japan Services GK („MG Japan”,)
4F Sumitomo Fudosan Azabu Bldg.
1-4-1 Mita Minato-ku, Tokyo 108-0073,
Japan

Jeżeli mieszkasz w jakimkolwiek innym regionie, niniejszy Regulamin korzystania z Tindera dotyczy Ciebie oraz spółki: 

Match Group, LLC („Match Group”),
8750 North Central Expressway, Suite 1400,
Dallas, TX 75231, USA.

Określenia „nas”, „my”, „Spółka” oraz „Tinder” odnoszą się do MTCH Technology, MG Japan lub Match Group w zależności od kraju zamieszkania. Ty i Tinder możecie być łącznie zwani „Stronami”, a osobno „Stroną”. 

Użyte w niniejszej Umowie określenia „Tinder”, „nas”, „my”, „Spółka” oraz „nasz” odnoszą się stosownie do Match Group, LLC lub MTCH Technology Services Limited. Ty i Tinder możecie być łącznie zwani „Stronami”, a osobno „Stroną”.

Uzyskując dostęp do naszego Serwisu lub korzystając z niego na stronie Tinder.com („Stronie Internetowej”), w aplikacji mobilnej Tinder („Aplikacji”) lub w ramach jakichkolwiek innych platform lub serwisów oferowanych przez Tinder (łącznie zwanych „Serwisem”), akceptujesz niniejszą Umowę, która staje się dla Ciebie wiążąca. Niniejsza Umowa dotyczy wszystkich osób uzyskujących dostęp do naszego Serwisu lub korzystających z niego, niezależnie od statusu rejestracyjnego lub subskrypcyjnego.

Dostęp do naszego Serwisu i korzystanie z niego podlega również Polityce prywatności, Polityce dotyczącej plikówcookie, Wytycznym dla społeczności i Poradom dotyczącym bezpieczeństwa, jak też wszelkim postanowieniom, które Ci przedstawiono i na które wyraziłeś(-aś) zgodę przy zakupie dodatkowych funkcji, produktów lub usług od Tindera („Dodatkowe warunki zakupu"). Jeżeli nie chcesz, aby obowiązywała Ciebie niniejsza Umowa, nie uzyskuj dostępu do naszego Serwisu i nie korzystaj z niego.

Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa możemy w dowolnym czasie zmienić i zmodyfikować niniejszy Regulamin. Powiadomienia o istotnych zmianach będą publikowane na tej stronie z datą wejścia aktualizacji w życie. W pewnych przypadkach możemy Cię powiadomić o zmianie Regulaminu e-mailem lub w inny sposób; odpowiadasz jednak za regularne sprawdzanie niniejszej strony pod kątem wszelkich zmian. Dalszy dostęp do naszego Serwisu lub korzystanie z niego oznacza zgodę na zmiany i na to, aby zaktualizowany Regulamin był dla Ciebie prawnie wiążący. Jeżeli nie akceptujesz zmiany Regulaminu, musisz natychmiast zaprzestać dostępu do naszego Serwisu i korzystania z niego. Niezależnie od powyższych postanowień wszelkie istotne zmiany w zakresie Ograniczenia odpowiedzialności w punkcie 14 i Rozstrzygania sporów w punkcie 15 wymagają Twojej akceptacji.  Ponadto zastrzegamy sobie prawo do zmiany dostępności funkcji w naszych ofertach subskrypcji.

2. OSOBY UPRAWNIONE DO ZAŁOŻENIA KONTA. TWOJE OBOWIĄZKI

Zanim założysz konto na Tinderze, upewnij się, że masz prawo korzystać z naszego Serwisu. W niniejszym punkcie określiliśmy również czynności dozwolone i zabronione w ramach korzystania z Serwisu oraz prawa przyznane Tobie przez Tinder.

Nie masz uprawnienia do założenia konta ani korzystania z Serwisu, jeżeli przynajmniej jedno z poniższych stwierdzeń nie jest prawdziwe. Korzystając z naszego Serwisu, oświadczasz i zapewniasz, że:

 1. jesteś osobą fizyczną (tj. nie jesteś osobą prawną, spółką osobową lub innym podmiotem gospodarczym) i skończyłeś(-aś) 18 lat;

 2. jesteś prawnie zdolny(-a) do zawarcia wiążącej umowy z Tinderem;

 3. nie znajdujesz się w państwie objętym embargiem rządu Stanów Zjednoczonych lub oznaczonym przez rząd Stanów Zjednoczonych jako państwo wspierające terroryzm;

 4. nie znajdujesz się na jakimkolwiek wykazie osób, które mają zakaz prowadzenia działalności gospodarczej ze Stanami Zjednoczonymi (np. na wykazie wyraźnie wskazanych obywateli krajowych amerykańskiego Departamentu Skarbu lub innym podobnym wykazie rządowym), ani nie nałożono na Ciebie żadnego podobnego zakazu;

 5. korzystanie przez Ciebie z naszego Serwisu nie jest zabronione prawnie;

 6. nie popełniłeś(-aś) zbrodni lub przestępstwa ściganego z urzędu (lub czynu zabronionego o podobnej wadze), przestępstwa przeciwko wolności seksualnej lub jakiegokolwiek przestępstwa z użyciem przemocy lub gróźb przemocy, nie zostałeś(-aś) skazany(-a) za nie i nie poddałeś(-aś) się dobrowolnie karze za nie, chyba że zostałeś(-aś) ułaskawiony(-a) za przestępstwo bez użycia przemocy i ustaliliśmy, że prawdopodobnie nie będziesz stwarzał(a) zagrożenia dla innych użytkowników naszych Usług;

 7. nie jesteś zobowiązany(-a) do wpisu w rejestrze przestępców seksualnych prowadzonym przez organy stanowe, federalne lub lokalne;

 8. nie posiadasz więcej niż jednego konta w naszym Serwisie; oraz

 9. nie zostałeś(-aś) uprzednio usunięty(-a) z naszego Serwisu lub serwisów naszych podmiotów powiązanych, przez nas lub nasze podmioty powiązane, chyba że udzieliliśmy Tobie wyraźnej pisemnej zgody na założenie nowego konta.

Jeżeli w jakimkolwiek momencie przestaniesz spełniać powyższe wymogi, wszelkie prawo dostępu do naszego Serwisu i systemów zostanie automatycznie odwołane i będziesz miał(a) obowiązek niezwłocznie usunąć swoje konto; zachowujemy prawo do zablokowania Twojego dostępu do Serwisu bez uprzedzenia.

Zobowiązujesz się:

 1. przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu i na bieżąco sprawdzać niniejszą stronę, aby zapewnić sobie wiedzę na temat wszelkich zmian;

 2. przestrzegać wszelkich obowiązujących przepisów prawa, w tym między innymi przepisów o ochronie danych osobowych, przepisów dotyczących własności intelektualnej, przepisów antyspamowych i wymogów regulacyjnych;

 3. korzystać z najnowszej wersji Strony Internetowej lub Aplikacji;

 4. zapoznać się z Poradami dotyczącymi bezpieczeństwa;

 5. zapoznać się z Wytycznymi dla społeczności (które mogą zostać w dowolnym czasie zaktualizowane) i przestrzegać ich; oraz

 6. podejmować zasadne działania, aby chronić dane do logowania.

Zobowiązujesz się, że nie będziesz:

 1. podawać nieprawdziwych danych dotyczących Twojej tożsamości, wieku lub powiązań z osobą lub podmiotem;

 2. korzystać z Serwisu w sposób szkodliwy dla Serwisu lub uniemożliwiający korzystanie z niego przez innych użytkowników;

 3. korzystać z naszego Serwisu w sposób stanowiący ingerencję w działanie platformy, serwerów lub sieci naszego Serwisu, zakłócający je lub negatywnie na nie wpływający;

 4. korzystać z naszego Serwisu w celu szkodliwym, niezgodnym z prawem lub niegodziwym, w tym między innymi korzystać z jakichkolwiek Obiektów wirtualnych w celu prania pieniędzy lub popełnienia innych przestępstw o charakterze finansowym;

 5. nękać, dręczyć, stalkować, zastraszać, atakować, zniesławiać, krzywdzić ani w inny sposób wykorzystywać ani krzywdzić psychicznie nikogo;

 6. publikować ani udostępniać Treści niedozwolonych (patrz poniżej);

 7. domagać się, aby inni użytkownicy ujawnili swoje hasła, niezależnie od potrzeby, lub dane identyfikujące, w celach handlowych bądź niezgodnych z prawem, ani udostępniać cudzych danych osobowych bez pozwolenia;

 8. domagać się pieniędzy lub innych przedmiotów wartościowych od innego użytkownika w ramach prezentu, pożyczki czy wynagrodzenia;

 9. korzystać z konta innego użytkownika;

 10. korzystać z naszego Serwisu w związku z oszustwem, piramidą finansową lub podobną praktyką;

 11.  korzystać z naszego Serwisu w związku z finansowaniem kampanii politycznej lub w celu wpłynięcia na wynik wyborów, chyba że dzielisz się własnymi opiniami politycznymi;

 12. naruszać warunków licencji udzielonej Tobie przez Tindera (patrz punkt 6 poniżej); 

 13. ujawniać informacji tajnych lub zastrzeżonych, których nie masz prawa ujawniać;

 14. kopiować, modyfikować, przekazywać, rozpowszechniać lub wykorzystywać do tworzenia treści pochodnych Treści użytkowników, Naszych Treści, ani jakichkolwiek materiałów chronionych prawem autorskim, obrazów, znaków towarowych, nazw handlowych, znaków usługowych lub innej własności intelektualnej, treści bądź informacji zastrzeżonych dostępnych za pośrednictwem Serwisu, bez uprzedniej pisemnej zgody Tindera;

 15. twierdzić ani sugerować, że jakiekolwiek wypowiedzi użytkownika są aprobowane przez Tindera;

 16. 16. wykorzystywać żadnych robotów, web crawlerów, aplikacji do przeszukiwania i wyszukiwania informacji, proxy i innych ręcznych lub automatycznych urządzeń, metod i technik dostępu do, wyszukiwania, indeksowania czy eksploracji danych (data minig), ani w żaden sposób powielać ani omijać struktury nawigacyjnej lub prezentacji Serwisu oraz ich treści;

 17. przesyłać wirusów lub innego złośliwego kodu ani w żaden inny sposób naruszać bezpieczeństwa naszego Serwisu;

 18. fałszować nagłówków lub w inny sposób manipulować identyfikatorami, aby ukryć źródło pochodzenia informacji przesyłanych do naszego Serwisu lub za jego pośrednictwem;

 19. przechwytywać lub dublować elementów naszego Serwisu bez uprzedniej pisemnej zgody Tindera;

 20. używać metatagów, kodu lub innych technik zawierających nawiązania do Tindera bądź platformy (a także jakichkolwiek znaków towarowych, nazw handlowych, znaków usługowych, logo lub sloganu Tindera) w celu odesłania kogokolwiek na jakąkolwiek stronę i w jakimkolwiek celu;

 21. modyfikować, dostosowywać, sublicencjonować, tłumaczyć, sprzedawać, odtwarzać kodu źródłowego, rozszyfrowywać, dekompilować ani w żaden inny sposób demontować żadnego elementu naszego Serwisu, a także skłaniać do tego innych osób;

 22. używać lub opracowywać aplikacji zewnętrznych, które wchodzą w interakcje z Serwisem, Treściami użytkowników lub informacjami użytkowników bez naszej pisemnej zgody, w tym między innymi w odniesieniu do systemów wykorzystujących sztuczną inteligencję lub uczenie maszynowe;

 23. wykorzystywać, uzyskiwać dostępu do ani publikować interfejsów programowych aplikacji (API) Tinder  bez naszej pisemnej zgody;

 24. szukać, sprawdzać lub testować słabych punktów w zabezpieczeniach naszego Serwisu lub jakichkolwiek systemów czy sieci;

 25. zachęcać lub namawiać do jakichkolwiek działań, które naruszałyby niniejszy Regulamin, lub zobowiązywać się do ich podjęcia;

 26. tworzyć nowego konta po tym, jak zawiesimy lub usuniemy Twoje konto, chyba że wyrazimy na to zgodę; ani

 27. przesyłać zgłoszeń dotyczących zachowania lub treści użytkownika, które są nieprawdziwe, wprowadzające w błąd lub w inny oczywisty sposób nieuzasadnione, ani nie nadużywać dostępnego systemu zgłoszeń lub zażaleń w ramach Tindera.

Licencja udzielona Tobie na podstawie niniejszego Regulaminu i wszelkie uprawnienie do dostępu do Serwisu zostaje automatycznie unieważnione, jeżeli wykonasz którąkolwiek z powyższych czynności.

Treści zabronione – Tinder zabrania publikowania lub udostępniania treści:

 1. które zasadnie można uznać za obraźliwe lub służące do nękania, wykorzystania lub psychicznego krzywdzenia innej osoby;

 2. nieprzyzwoitych, pornograficznych lub przedstawiających przemoc lub nagość;

 3. służących do wykorzystania, grożenia lub dyskryminowania lub zachęcających czy namawiających do rasizmu, seksizmu, nienawiści lub bigoterii;

 4. zachęcających do działalności niezgodnej z prawem, w tym między innymi do terroryzmu czy wzbudzania nienawiści na tle rasowym, lub których samo udostępnienie stanowi czyn zabroniony, ani treści ułatwiających takich działalność;

 5. zachęcających do czynności, która może spowodować szkodę na użytkowniku lub innej osobie, w tym między innymi do samookaleczenia, zaburzeń żywienia, niebezpiecznych wyzwań lub ekstremizmu z wykorzystaniem przemocy;

 6. oszczerczych, zniesławiających lub nieprawdziwych;

 7. odnoszących się do działalności zarobkowej (w tym między innymi do wyprzedaży, konkursów, promocji i reklam, zabiegania o usługi, pracę seksualną, sponsorów lub utrzymanków, linków do innych stron lub infolinii komercyjnych);

 8. w ramach których przesyła się spam lub ułatwia się przesłanie spamu;

 9. zawierających oprogramowanie szpiegujące, oprogramowanie reklamowe, wirusy, uszkodzone pliki, robaki komputerowe lub inne kody złośliwe, które mają na celu przerwanie, uszkodzenie lub ograniczenie funkcjonalności lub zakłócenie działania jakiegokolwiek oprogramowania, sprzętu, telekomunikacji, sieci, serwerów lub

innych urządzeń, konie trojańskie lub inne materiały mające na celu uszkodzenie informacji lub danych osobowych z Tindera lub innych źródeł, ingerencję w nie, nieuprawnione ich przejęcie lub ich przywłaszczenie;

 1. naruszających prawa osób trzecich (w tym między innymi prawa własności intelektualnej i prawa w zakresie ochrony prywatności);

 2. nieprzygotowanych przez Ciebie, chyba że Tinder wyrazi na to zgodę;

 3. zawierających obraz lub wizerunek innej osoby bez jej zgody (lub bez zgody rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku osób niepełnoletnich);

 4. zawierających obraz lub wizerunek osoby niepełnoletniej, której nie towarzyszy rodzic czy opiekun prawny lub która nie jest w pełni ubrana, lub w inny sposób przedstawiających lub sugerujących udział osoby niepełnoletniej w czynności seksualnej; 

 5. niezgodnych z przeznaczeniem Serwisu; lub 

 6. które mogą zaszkodzić dobremu imieniu Tindera lub jego podmiotów powiązanych.

Publikowanie i udostępnianie treści naruszających niniejszy Regulamin („Treści zabronione”) może spowodować natychmiastowe zawieszenie lub usunięcie konta.

3. TREŚCI

To ważne, abyś wiedział(a), jakie są Twoje prawa i obowiązki w zakresie treści na naszym Serwisie, w tym treści, które przekazujesz lub publikujesz. Wyraźnie zabraniamy publikowania nieodpowiednich treści.

Korzystając z naszego Serwisu, uzyskujesz dostęp do: i) treści, które publikujesz lub przekazujesz, gdy korzystasz z naszego Serwisu, nawet jeżeli są sugerowane przez nasz Serwis („Twoje Treści”); ii) treści publikowanych lub przekazywanych przez innych użytkowników, gdy korzystają z naszego Serwisu („Treści użytkowników”) oraz iii) treści przekazywanych przez Tinder w ramach i za pośrednictwem naszego Serwisu („Naszych Treści”). W niniejszej umowie określenie „Treści” oznacza między innymi wszelkie treści tekstowe, obrazy i zdjęcia, wideo, dźwięk oraz inne materiały na naszym Serwisie, w tym wszelkie informacje znajdujące się na profilach użytkowników i w wiadomościach prywatnych.

Więcej informacji o moderacji treści można znaleźć tutaj, na naszej stronie dotyczącej bezpieczeństwa.  Szczegóły dotyczące szeregowania rekomendowanych profili można znaleźć na stronie FAQ.

3a. TWOJE TREŚCI

Ponosisz odpowiedzialność za Twoje Treści. Nie publikuj treści, których nie chcesz pokazać innym osobom, które naruszają niniejszą Umowę lub które mogą narazić Ciebie lub nas na odpowiedzialność prawną.

Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za Twoje Treści i z tego względu zobowiązujesz się zrekompensować straty i chronić nas z tytułu wszelkich roszczeń związanych z Twoimi Treściami.

Oświadczasz i zapewniasz, że informacje, które przekazujesz nam lub innemu użytkownikowi, w tym wszelkie informacje przekazane za pośrednictwem serwisu Facebook lub innych źródeł zewnętrznych (jeżeli dotyczy), są prawdziwe i że będziesz aktualizować informacje dotyczące Twojego konta w razie potrzeby, tak aby zapewnić prawidłowość danych na koncie.

Treści znajdujące się na Twoim osobistym profilu powinny być związane z przeznaczeniem naszego Serwisu. Nie możesz publikować Treści zabronionych, a ponadto twoje treści muszą być zgodne z Wytycznymi dla społeczności. Nie możesz podawać żadnych prywatnych danych kontaktowych, danych bankowych lub danych potrzebnych do płatności P2P, niezależnie od tego czy dane dotyczą Ciebie lub innej osoby (np. imion i nazwisk, adresów zamieszkania czy kodów pocztowych, numerów telefonów, adresów e-mail, adresów URL, danych dotyczących karty kredytowej/debetowej, nazw użytkowników potrzebnych do płatności P2P lub innych danych bankowych). Jeżeli postanowisz udostępnić innym użytkownikom jakiekolwiek dane osobowe dotyczące Ciebie, czynisz to na własne ryzyko. Zdecydowanie zachęcamy, aby ostrożnie podchodzić do kwestii ujawniania danych osobowych online.

Twój profil osobisty będzie widoczny dla innych osób na całym świecie, zatem przed publikacją swoich Treści upewnij się, że ich udostępnianie nie stanowi dla Ciebie problemu. Przyjmujesz do wiadomości, że Twoje Treści mogą być oglądane przez innych użytkowników i niezależnie od niniejszego Regulaminu inni użytkownicy mogą dzielić się Twoimi Treściami z osobami trzecimi. Publikując Twoje Treści, oświadczasz i zapewniasz, że posiadasz do nich wszelkie niezbędne prawa i licencje oraz automatycznie udzielasz nam licencji na wykorzystywanie Twoich Treści zgodnie z postanowieniami punktu 7 poniżej.

Możemy udostępniać funkcje i narzędzia usprawniające osobistą ekspresję przez Twoje Treści i Treści użytkowników (o których mowa w punkcie 3b). Nieustannie opracowujemy nowe rozwiązania technologiczne, aby doskonalić nasz Serwis. Niektóre funkcje i narzędzia umożliwiają tworzenie lub ulepszanie treści opartych na Twoich Treściach. Takie treści nadal stanowią Twoje Treści i ponosisz odpowiedzialność za ich prawdziwość, a także za korzystanie z nich na naszym Serwisie oraz wszelkie decyzje, działania i zaniechania na podstawie Twoich Treści. Ostrożnie wybieraj i udostępniaj Twoje Treści.

Przyjmujesz do wiadomości, że możemy monitorować i kontrolować Twoje Treści oraz że mamy prawo usunąć, skasować, edytować czy ograniczyć jakiekolwiek Twoje Treści lub też zablokować bądź uniemożliwić do nich dostęp według własnego uznania. Ponadto przyjmujesz do wiadomości, że nie jesteśmy zobowiązani do wyświetlania ani przeglądania Twoich Treści.

3b. TREŚCI UŻYTKOWNIKÓW

Masz dostęp do Treści użytkowników, ale nie są to twoje treści i nie możesz ich kopiować ani wykorzystywać w celach nieprzewidzianych w niniejszym Regulaminie.

Inni użytkownicy również udostępniają treści w Serwisie. Treści użytkowników należą do użytkowników, którzy publikują dane treści, i są przechowywane na naszych serwerach oraz wyświetlane zgodnie z poleceniami danego użytkownika.

Zawsze zachowuj ostrożność przy przeglądaniu Treści użytkowników i samodzielnie weryfikuj ich prawdziwość. Inni użytkownicy mogą korzystać z narzędzi do tworzenia lub ulepszania treści opartych na przekazanych Treściach użytkowników.  W Treściach użytkowników mogą znajdować się informacje nieobiektywne, nieprawdziwe, szkodliwe, obraźliwe lub wprowadzające w błąd. Inni użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za swoje Treści użytkowników oraz wszelkie decyzje, działania i zaniechania na ich podstawie. 

Nie przysługują Ci żadne prawa w odniesieniu do Treści użytkowników i, o ile Tinder wyraźnie nie udzielił zgody, możesz korzystać z Treści użytkowników wyłącznie w zakresie zgodnym z przeznaczeniem Serwisu, jakim jest umożliwienie kontaktu i spotkań z innymi osobami. Nie możesz kopiować Treści użytkowników lub wykorzystywać ich w celach zarobkowych czy w celu spamowania, nękania lub formułowania gróźb karalnych. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia Twojego konta w przypadku niewłaściwego korzystania z Treści użytkowników.

3c. NASZE TREŚCI

Tinder jest właścicielem wszystkich pozostałych treści w naszym Serwisie lub udziela na nie licencji.

Wszelki pozostałe teksty, treści, grafiki, interfejsy użytkownika, znaki towarowe, logo, dźwięki, utwory, obrazy i zdjęcia oraz obiekty objęte własnością intelektualną, które znajdują się na naszym Serwisie, są naszą własnością, są pod naszą kontrolą lub są licencjonowane przez nas oraz są objęte ochroną z tytułu prawa autorskiego, znaku towarowego lub innych praw własności intelektualnej. Wszelkie prawa i tytuły do Naszych Treści oraz udziały w nich pozostają naszą własnością.

Udzielamy Tobie ograniczonej licencji na uzyskiwanie dostępu do Naszych Treści i korzystanie z nich zgodnie z punktem 6 poniżej i zastrzegamy sobie wszystkie pozostałe prawa.

4. NIEODPOWIEDNIE TREŚCI I NIEWŁAŚCIWE POSTĘPOWANIE. ZGŁOSZENIA

Tinder nie toleruje nieodpowiednich treści i zachowań na naszym Serwisie.

Zobowiązujemy się utrzymywać pozytywną i pełną szacunku społeczność. Nie tolerujemy żadnych nieodpowiednich treści ani niewłaściwego postępowania, zarówno w ramach Serwisu, jak i poza nim (w tym między innymi na serwisach obsługiwanych przez nasze podmioty powiązane). Zachęcamy do zgłaszania wszelkich nieodpowiednich Treści użytkowników lub niewłaściwego postępowania ze strony innych użytkowników. Możesz to zrobić bezpośrednio, klikając w opcję „Zgłoś” w profilu użytkownika lub w ramach wiadomości. Możesz również skontaktować się z działem obsługi klienta

Jak określiliśmy w naszej Polityce prywatności, możemy udostępniać dane naszym podmiotom powiązanym, aby zapewnić bezpieczeństwo naszych użytkowników, oraz podejmować niezbędne działania, jeżeli uznamy, że naruszyłeś(-aś) niniejszy Regulamin, w tym możemy zakazać Tobie korzystania z naszego Serwisu lub serwisów naszych podmiotów powiązanych (np. Hinge, Plenty of Fish, OkCupid, Match, Meetic, BlackPeopleMeet, LoveScout24, OurTime, Pairs, ParPerfeito, Twoo – więcej szczegółów dostępnych tutaj) – oraz uniemożliwić Tobie założenie nowego konta. Przyjmujesz do wiadomości, że nie mamy prawa udostępniać Tobie informacji o Twoim koncie, jeżeli mogłoby to narazić innych użytkowników na niebezpieczeństwo.

Treści użytkowników podlegają przepisom art. 512 lit. c) lub d) amerykańskiej ustawy o prawie autorskim z 1998 r. „Digital Millenium Copyright Act”. Postanowienia dotyczące zażaleń na Treści użytkowników, które mogą naruszać prawa własności intelektualnej, określiliśmy w punkcie 12 poniżej (Ustawa Digital Millenium Copyright Act).

5. PRYWATNOŚĆ

Prywatność jest dla nas ważna. W tym zakresie obowiązuje u nas osobna polityka, którą należy przeczytać.

Więcej informacji o tym, w jaki sposób Tinder i jego podmioty powiązane gromadzą, wykorzystują i udostępniają Twoje dane osobowe, można znaleźć w naszej Polityce prywatności. Korzystając z naszego Serwisu, wyrażasz zgodę na to, abyśmy korzystali z Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami naszej Polityki prywatności.  

6. TWOJE PRAWA PRZYZNANE PRZEZ TINDER

Tinder przyznaje Tobie prawo do korzystania z naszego Serwisu zgodnie z niniejszym Regulaminem.

Tak długo, jak przestrzegasz niniejszego Regulaminu, Tinder przyznaje Tobie osobistą, ogólnoświatową, nieodpłatną, nieprzekazywalną, niewyłączną, odwołalną i niepodlegającą sublicencji licencję na dostęp do Serwisu i korzystanie z niego zgodne z przeznaczeniem Tindera i dozwolone przez niniejszy Regulamin i obowiązujące przepisy prawa. Licencja i wszelkie prawa dostępu do Serwisu podlegają automatycznemu odwołaniu, jeżeli nie będziesz przestrzegać niniejszego Regulaminu.

7. PRAWA TINDERA PRZYZNANE PRZEZ CIEBIE

Jesteś właścicielem wszystkich treści przekazywanych Tinderowi, ale przyznajesz nam również prawo do wykorzystywania Twoich Treści zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

Zakładając konto, przyznajesz platformie Tinder ogólnoświatowe, wieczyste, przekazywalne, podlegające sublicencji i nieodpłatne prawo oraz licencję na hostowanie, przechowywanie, wykorzystywanie, kopiowanie, wyświetlanie, powielanie, dostosowywanie, edytowanie, publikowanie, tłumaczenie, modyfikowanie, przeformatowywanie, włączenie w ramach innych utworów, reklamowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie w inny sposób ogółowi społeczeństwa Twoich Treści, w tym wszelkich informacji z serwisu Facebook lub innych źródeł zewnętrznych, do których mamy dostęp na podstawie Twojej zgody (jeżeli dotyczy) – w całości lub części, w jakikolwiek sposób, w jakimkolwiek formacie i na jakimkolwiek nośniku danych istniejącym obecnie lub opracowanym w przyszłości. Licencja, na podstawie której Tinder korzysta z Twoich Treści jest niewyłączna, z zastrzeżeniem, że jest wyłączna w odniesieniu do utworów pochodnych tworzonych w ramach korzystania z Serwisu. Tinder na przykład będzie miał wyłączną licencję na zrzuty ekranu przedstawiające nasz Serwis, na których widoczne będą Twoje Treści.

Ponadto, aby Tinder mógł uniemożliwić wykorzystywanie Twoich Treści poza naszym Serwisem, zgadzasz się, żeby działał w Twoim imieniu w przypadku niewłaściwego wykorzystania Twoich Treści pobranych z Serwisu przez innych użytkowników lub osoby trzecie. Oznacza to wyraźne upoważnienie, ale nie zobowiązanie, do wysyłania w Twoim imieniu wezwań na mocy tytułu 17. Kodeksu Stanów Zjednoczonych, § 512 lit. c) tiret trzecie (czyli Wezwań do usunięcia treści na podstawie ustawy DMCA), jeżeli Twoje Treści zostaną pobrane i wykorzystane przez osoby trzecie poza Serwisem. Tinder nie jest zobowiązany do podjęcia jakichkolwiek działań w związku z wykorzystaniem Twoich Treści przez innych użytkowników lub osoby trzecie. Licencja Tindera na Twoje Treści podlega prawom, jakie przysługują Ci z obowiązujących przepisów prawa (na przykład przepisów dotyczących ochrony danych osobowych w zakresie, w jakim treści zawierają dane osobowe w myśl definicji zawartej w tych przepisach).

W zamian za to, że Tinder umożliwia Tobie korzystanie z naszego Serwisu, wyrażasz zgodę na umieszczanie reklam w Serwisie przez nas, nasze podmioty powiązane i naszych partnerów zewnętrznych. Przekazując uwagi i opinie do Tindera dotyczące Serwisu, wyrażasz zgodę na to, aby Tinder wykorzystywał i udostępniał je w dowolnym celu bez wynagrodzenia.

Wyrażasz zgodę na to, aby Tinder mógł mieć dostęp do informacji zgromadzonych na Twoim koncie, w tym Twoich Treści, oraz aby mógł je zachowywać i ujawniać, jeżeli będą tego wymagać przepisy prawa lub jeżeli zaistnieje uzasadniona, ustalona w dobrej wierze konieczność: i) spełnienia wymogów w ramach postępowania prawnego; ii) wypełnienia postanowień niniejszego Regulaminu; iii) odpowiedzi na zarzuty, że jakiekolwiek treści naruszają prawa osób trzecich; iv) udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie skierowane do działu obsługi klienta; v) ochrony praw, mienia lub osobistego bezpieczeństwa Spółki lub jakiejkolwiek innej osoby; lub vi) zbadania, uniemożliwienia lub podjęcia innego działania w odniesieniu do przypadku działalności bezprawnej, podejrzenia popełnienia oszustwa lub innego przypadku naruszenia.

8. ZAKUPY I AUTOMATYCZNE ODNOWIENIE SUBSKRYPCJI

Możesz kupować od Tindera produkty i usługi. Jeżeli wykupisz subskrypcję, będzie ona odnawiania automatycznie i opłaty będą pobierane do chwili anulowania subskrypcji.

Tinder ma prawo oferować produkty i usługi, które można kupić za pośrednictwem iTunes, Google Play i innych serwisów zewnętrznych autoryzowanych przez Tinder (każdy taki serwis zwany jest dalej „Serwisem zewnętrznym”, a zakup produktu lub usług na nim, „Zakupem w ramach serwisu zewnętrznego”). Tinder ma prawo również oferować produkty i usługi, które można kupić przy użyciu karty kredytowej lub innych operatorów płatności na Stronie Internetowej lub Aplikacji („Zakupy wewnętrzne”).

Jeżeli wykupisz subskrypcję, będzie ona odnawiana automatycznie do chwili jej anulowania zgodnie z warunkami przedstawionymi w chwili zakupu, które określono szczegółowo poniżej.

Jeżeli anulujesz swoją subskrypcję, będziesz mógł/mogła nadal z niej korzystać do chwili zakończenia okresu subskrypcji, kiedy to subskrypcja wygaśnie.

Jako że z naszego Serwisu można korzystać bez subskrypcji, anulowanie subskrypcji nie powoduje usunięcia Twojego profilu z Serwisu. Jeżeli chcesz w pełni usunąć konto, musisz to zrobić zgodnie z postanowieniami punktu 9.

Tinder prowadzi globalną działalność, a nasze ceny ustalone są na podstawie wielu czynników. Często oferujemy ceny promocyjne, które różnią się w zależności od regionu, okresu obowiązywania subskrypcji, wielkości pakietu, uprzednich zakupów, aktywności konta i innych czynników. Regularnie testujemy również nowe funkcje i opcje płatności. Jeżeli nie anulujesz subskrypcji w terminie, zostanie ona samoistnie odnowiona w pełnej cenie wskazanej w chwili zakupu; wyrażasz zgodę na to, abyśmy obciążyli tymi kwotami Twój rachunek zgodnie z metodą płatności. W zakresie dozwolonym przepisami prawa możemy, również bez uprzedniego zawiadomienia, ograniczyć dostępną liczbę jakichkolwiek produktów, funkcji, usług lub innych przedmiotów oferty bądź zaprzestać ich oferowania, wprowadzić warunki honorowania kuponów, rabatów, ofert specjalnych lub innych promocji, zakazać użytkownikowi wykonania jakiejkolwiek transakcji oraz odmówić udostępnienia użytkownikowi jakiegokolwiek produktu, usługi lub innego przedmiotu oferty. 

8a. ZAKUPY I SUBSKRYPCJE W RAMACH SERWISU ZEWNĘTRZNEGO

Zakupy w ramach serwisu zewnętrznego, w tym subskrypcje, mogą być obsługiwane przez Serwis zewnętrzny, w którym to przypadku tymi zakupami można zarządzać za pośrednictwem Konta w serwisie zewnętrznym. Subskrypcje są odnawiane automatycznie do chwili ich anulowania.

Dokonując zakupu w ramach Serwisu, możesz zrealizować płatność przez Serwis zewnętrzny, na przykład konto Apple ID lub Google Play (twoje „Konto w serwisie zewnętrznym”); wówczas twoje Konto w serwisie zewnętrznym zostaje obciążone za zakup zgodnie z warunkami przedstawionymi w chwili zakupu oraz ogólnymi warunkami dotyczącymi Konta w serwisie zewnętrznym. Niektóre Serwisy zewnętrzne, zależnie od Twojego miejsca zamieszkania, mogą pobierać podatek od sprzedaży, co może uleć zmianie w stosownym czasie.

Jeżeli Zakup w ramach serwisu zewnętrznego obejmował automatycznie odnawialną subskrypcję, twoje Konto w serwisie zewnętrznym będzie obciążane okresowo za subskrypcję do chwili jej anulowania. Po pierwotnym okresie subskrypcji i ponownie po dalszych okresach subskrypcja będzie podlegała automatycznemu odnowieniu w cenie i na okres ustalony w chwili zakupu. Jeżeli skorzystałeś(-aś) z promocji, cena za dalsze okresy subskrypcji może wzrosnąć po pierwotnym okresie zgodnie z warunkami oferty.

Anulowanie subskrypcji: Jeżeli nie chcesz, aby subskrypcja odnawiała się automatycznie, lub jeżeli chcesz zmienić lub anulować subskrypcję, musisz zalogować się na swoje Konto na serwisie zewnętrznym i postępować zgodnie z instrukcjami zarządzania subskrypcją lub jej anulowania, nawet w przypadku usunięcia konta w naszym Serwisie lub usunięcia Aplikacji ze swojego urządzenia. Jeżeli na przykład kupiłeś(-aś) subskrypcję przez Apple ID, anulowaniem zajmuje się Apple, a nie Tinder. Aby anulować zakup przez Apple ID, wejdź w Ustawienia aplikacji i postępuj zgodnie z instrukcjami anulowania. Możesz również zwrócić się o pomoc pod adresem https://getsupport.apple.com.

Podobnie jeżeli kupiłeś(-aś) subskrypcję przez Google Play, anulowaniem zajmuje się Google. Aby anulować zakup przez Google Play, uruchom aplikację Google Play na urządzeniu mobilnym i wejdź w Ustawienia. Możesz również zwrócić się o pomoc pod adresem https://play.google.com. Jeżeli anulujesz subskrypcję, możesz nadal korzystać z anulowanej usługi do zakończenia anulowanego okresu subskrypcji. Subskrypcja nie zostanie odnowiona po zakończeniu anulowanego okresu.

W razie zainicjowania obciążenia zwrotnego lub wycofania opłaty dokonanej przez Konto w serwisie zewnętrznym, Tinder ma prawo natychmiastowo i według własnego uznania usunąć Twoje konto, z uwagi na to, iż zdecydowałeś(-aś), że nie chcesz posiadać subskrypcji w Tinderze. W przypadku unieważnienia obciążenia zwrotnego lub wycofania opłaty, prosimy o kontakt działem obsługi klienta. Tinder zachowa wszelkie środki, jakimi obciążono Konto w serwisie zewnętrznym, do chwili anulowania subskrypcji przez Konto w serwisie zewnętrznym. Niektórym użytkownikom przysługuje prawo do żądania zwrotu. Więcej informacji znajduje się w punkcie 8d poniżej.

8b. ZAKUPY I SUBSKRYPCJE WEWNĘTRZNE

Zakupy wewnętrzne, w tym subskrypcje, realizowane są za pomocą Metody płatności wybranej przez Ciebie na Stronie Internetowej lub Aplikacji. Subskrypcje są odnawiane automatycznie do chwili ich anulowania.

Jeżeli dokonasz Zakupu wewnętrznego, zobowiązujesz się zapłacić cenę podaną za wybrany Serwis, jak również podatek od sprzedaży i podobne podatki, które mogą zostać naliczone od płatności (i które podlegają ewentualnym zmianom); upoważniasz również Tinder do obciążenia twojego rachunku zgodnie z podaną przez ciebie metodą płatności (twoją „Metodą płatności"). Tinder może dokonywać korekt błędów i pomyłek w rachunku, nawet po wystawieniu rachunku i otrzymaniu płatności. W razie zainicjowania obciążenia zwrotnego lub wycofania opłaty dokonanej za pomocą Metody płatności, Tinder ma prawo natychmiastowo i według własnego uznania usunąć Twoje konto, z uwagi na to, iż zdecydowałeś(-aś), że nie chcesz posiadać subskrypcji w Tinderze. W przypadku unieważnienia obciążenia zwrotnego lub wycofania opłaty, prosimy o kontakt działem obsługi klienta.

Jeżeli Zakup wewnętrzny obejmował automatycznie odnawialną subskrypcję, twój rachunek zgodnie z Metodą płatności będzie obciążany okresowo za subskrypcję do chwili jej anulowania. Po pierwotnym okresie subskrypcji i ponownie po dalszych okresach subskrypcja będzie podlegała automatycznemu odnowieniu w cenie i na okres ustalony w chwili zakupu, dopóki jej nie anulujesz.

Aby anulować subskrypcję, zaloguj się na Stronie Internetowej lub w Aplikacji i przejdź do sekcji Konto. Jeżeli anulujesz subskrypcję, masz prawo nadal korzystać z anulowanej usługi do zakończenia anulowanego okresu subskrypcji. Subskrypcja nie zostanie odnowiona po zakończeniu anulowanego okresu.

Możesz edytować informacje dotyczące Metody płatności w Ustawieniach, po kliknięciu w link dotyczący wygaszenia ulepszonej wersji. Jeżeli płatność nie może być zrealizowana ze względu na upływ terminu, brak środków lub z innych przyczyn, nadal ponosisz odpowiedzialność za niezapłacone kwoty i upoważniasz nas do kontynuowania pobierania kwot przy użyciu zaktualizowanej Metody płatności. Może to skutkować zmianą terminów wystawiania rachunków.

Ponadto upoważniasz nas do uzyskania informacji na temat zaktualizowanych lub nowych terminów ważności oraz numerów kart kredytowych lub debetowych zapewnionych przez wydawcę takich kart. Warunki, na jakich dokonujesz płatności, zależą od wybranej Metody płatności i mogą na nie wpływać umowy zawarte między Tobą a instytucją finansową, wydawcą karty kredytowej lub innym dostawcą wybranej Metody płatności. Jeżeli mieszkasz poza terenem Ameryki Północnej i Ameryki Południowej, wyrażasz zgodę, aby płatności na rzecz Tindera mogły być przetwarzane za pośrednictwem MTCH Technology Services Limited, a jeżeli mieszkasz na terenie Stanów Zjednoczonych, aby płatności na rzecz Tindera mogły być przetwarzane za pośrednictwem Plentyoffish Media LLC. Niektórym użytkownikom przysługuje prawo do żądania zwrotu. Więcej informacji znajduje się w punkcie 8d poniżej.

8c. OBIEKTY WIRTUALNE

Obiekty wirtualne są bezzwrotne i podlegają określonym warunkom.

W stosownym czasie możesz mieć możliwość wykupienia ograniczonej, osobistej, niezbywalnej, niepodlegającej sublicencji oraz odwołalnej licencji na dostęp do i korzystanie ze specjalnych funkcji o ograniczonym zastosowaniu, w tym między innymi punktów, które można wymienić na obiekty wirtualne, takie jak Superlajk, Boost, Punkty Online lub Prezenty z Tindera („Obiekty wirtualne"). Obiekty wirtualne możesz kupić wyłącznie od nas i naszych autoryzowanych partnerów za pośrednictwem naszego Serwisu.

Posiadanie Obiektów wirtualnych odbywa się na zasadzie ograniczonej licencji podlegającej warunkom niniejszej Umowy; o ile nie zakazują tego obowiązujące przepisy prawa, na mocy niniejszej Umowy nie przekazujemy Tobie żadnego tytułu lub prawa własności do Obiektów wirtualnych. Zapisów niniejszej Umowy nie należy interpretować jako przewidujących sprzedaż jakichkolwiek praw do Obiektów wirtualnych.

Liczba Obiektów wirtualnych na koncie nie odzwierciedla żadnej wartości rzeczywistej ani zapisanej na koncie, a jedynie określa zakres Twojej licencji. Nieużywane Obiekty wirtualne nie generują żadnych kosztów, ale zgodnie z zapisami niniejszej Umowy, licencja na Obiekty wirtualne wygasa z chwilą, kiedy Tinder przestanie oferować swój Serwis lub konto użytkownika zostanie zamknięte lub usunięte, w zależności od tego, co nastąpi jako pierwsze.

Tinder, według własnego uznania, zastrzega sobie prawo do wprowadzania opłat za dostęp do Obiektów wirtualnych lub korzystanie z nich oraz może udostępniać Obiekty wirtualne za opłatą lub bezpłatnie. Tinder ma prawo w dowolnym czasie zarządzać Obiektami wirtualnymi, regulować, kontrolować, modyfikować lub usuwać je, w tym może podejmować działania, które mogą wpłynąć na ewentualną postrzeganą wartość lub cenę zakupu jakiegokolwiek Obiektu wirtualnego. Tinder nie ponosi odpowiedzialności względem Ciebie ani osób trzecich w sytuacji, w której Tinder skorzysta z tych praw. Przekazywanie Obiektów wirtualnych jest zabronione; nie wolno Ci sprzedawać, wymieniać ani w żaden inny sposób przekazywać Obiektów wirtualnych innym osobom lub podmiotom. Jedynym źródłem pozyskiwania Obiektów wirtualnych w drodze wymiany jest nasz Serwis.

WSZYSTKIE ZAKUPY I WYMIANY OBIEKTÓW WIRTUALNYCH ZA POŚREDNICTWEM NASZEGO SERWISU MAJĄ CHARAKTER OSTATECZNY I BEZZWROTNY. PRZYJMUJESZ DO WIADOMOŚCI, ŻE TINDER NIE MA OBOWIĄZKU ZWROTU OPŁAT, BEZ WZGLĘDU NA POWÓD, ORAZ ŻE NIE PRZYSŁUGUJE CI ZWROT PIENIĘDZY ANI ŻADNA INNA REKOMPENSATA ZA NIEWYKORZYSTANE OBIEKTY WIRTUALNE UTRACONE Z POWODU USUNIĘCIA KONTA, BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY BYŁO ONO DOBROWOLNE CZY NIE.

8d. ZWROTY

Ogółem rzecz biorąc, zwroty zakupionych przedmiotów nie przysługują. Postanowienia szczególne w zakresie zwrotów obowiązują w Unii Europejskiej, Europejskim Obszarze Gospodarczym, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Korei i Izraelu. Postanowienia szczególne w zakresie zwrotów dotyczą również mieszkańców stanów: Arizona, Connecticut, Illinois, Iowa, Kalifornia, Karolina Północna, Kolorado, Minnesota, Nowy Jork, Ohio, Rhode Island i Wisconsin.

Zasadniczo wszystkie zakupy mają charakter ostateczny i bezzwrotny, a Tinder nie dokonuje zwrotów ani nie przydziela punktów za częściowo wykorzystane okresy, chyba że o zwrotach stanowią przepisy prawa obowiązujące w Twoim miejscu zamieszkania.

Informacja dla subskrybentów mieszkających w Unii Europejskiej, Europejskim Obszarze Gospodarczym, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii:

Zgodnie z lokalnym prawem przysługuje Tobie pełen zwrot poniesionych kosztów w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia subskrypcji. Należy pamiętać, że 14-dniowy okres rozpoczyna się z chwilą aktywowania subskrypcji.

Informacja dla subskrybentów mieszkających w Niemczech: 

Możesz anulować subskrypcję po jej odnowieniu z miesięcznym terminem wypowiedzenia. Zachowujesz prawo do wypowiedzenia z winy drugiej strony.

Informacja dla subskrybentów i użytkowników kupujących Obiekty wirtualne mieszkających w Republice Korei:

Na mocy przepisów lokalnego prawa jesteś uprawniony(-a) do pełnego zwrotu opłaty za subskrypcję lub niewykorzystane Obiekty wirtualne w ciągu siedmiu dni od zakupu. Należy pamiętać, że 7-dniowy okres rozpoczyna się z chwilą zakupu.

Informacja dla subskrybentów mieszkających w Izraelu oraz w stanach: Arizona, Connecticut, Illinois, Iowa,Kalifornia, Karolina Północna, Kolorado, Minnesota, Nowy Jork, Ohio, Rhode Island i Wisconsin:

Prawo do anulowania: Możesz anulować subskrypcję bez kary i zobowiązań, w dowolnym czasie przed północą trzeciego dnia roboczego od daty wykupienia subskrypcji. W przypadku Twojej śmierci przed końcem okresu subskrypcji Twoi spadkobiercy posiądą prawo do zwrotu części wniesionej przez Ciebie opłaty, odpowiadającej okresowi, który pozostał od chwili śmierci do końca subskrypcji. W przypadku gdy przed końcem okresu subskrypcji staniesz się niepełnosprawny(-a) (w stopniu uniemożliwiającym korzystanie z naszego Serwisu), będzie Ci przysługiwało prawo do zwrotu części wniesionej przez Ciebie opłaty, odpowiadającej okresowi od chwili, w której stwierdzono niepełnosprawność, do końca subskrypcji, pod warunkiem zawiadomienia Spółki w tym samym trybie, w jakim składa się wniosek o zwrot, zgodnie z postanowieniami poniżej.

Jeżeli którekolwiek z powyższych postanowień ma do Ciebie zastosowanie i zasubskrybowałeś(-aś) za pośrednictwem Apple ID, wniosek o zwrot obsługuje Apple, nie Tinder. Aby zażądać zwrotu, skontaktuj się bezpośrednio z Serwisem zewnętrznym; korzystając na przykład z urządzenia Apple, wejdź w Ustawienia > iTunes i App Store > [kliknij Apple ID] > Wyświetl Apple ID > Historia zakupów. Znajdź transakcję i wybierz opcję „Zgłoś problem”. Możesz również przesłać wniosek o zwrot na stronie https://getsupport.apple.com. W odniesieniu do innych transakcji skontaktuj się z działem obsługi klienta; wyślij lub dostarcz podpisane i opatrzone datą pismo z informacją, że jako kupujący anulujesz niniejszą Umowę (lub z podobnym sformułowaniem). Pamiętaj, aby podać numer zamówienia (podany w e-mailu z potwierdzeniem). Oprócz numeru zamówienia w piśmie podaj adres e-mail lub numer telefonu powiązany z Twoim kontem. Wyślij pismo na adres:

Tinder,
Attn: Cancellations,
P.O. Box 25472,

Dallas, Texas 75225, USA.

9. USUNIĘCIE KONTA

Poniżej znajdują się informacje dotyczące sytuacji, w której nie chcesz już korzystać z naszego Serwisu lub w której usunęliśmy Twoje konto, niezależnie od powodu.

Możesz usunąć konto, logując się na Stronie internetowej lub w Aplikacji, wchodząc w „Ustawienia”, klikając „Usuń konto” i postępując zgodnie z instrukcjami, aby zakończyć proces usuwania. Wszelkie Zakupy w ramach serwisu zewnętrznego należy jednak anulować/obsłużyć za pomocą Konta w serwisie zewnętrznym (np. iTunes, Google Play), aby uniknąć dodatkowych opłat.

Tinder zastrzega sobie prawo do sprawdzenia i w razie potrzeby zawieszenia lub usunięcia Twojego konta bez udzielenia zwrotu, jeżeli zdaniem Tindera naruszyłeś(-aś) postanowienia niniejszego Regulaminu, wykorzystałeś(-aś) nasz Serwis w niewłaściwym celu lub postąpiłeś(-aś) w sposób, który zdaniem Tindera jest niewłaściwy lub niezgodny z prawem, niezależnie czy w ramach naszego Serwisu czy poza nim. Zastrzegamy sobie prawo do podejmowania wszelkich możliwych środków osobistych, technologicznych, prawnych i innych, aby egzekwować postanowienia Regulaminu, w każdym razie bez zobowiązania do uprzedniego powiadomienia Ciebie o tej sprawie, w tym między innymi w zakresie uniemożliwienia korzystania przez Ciebie z Serwisu.

Jeżeli Twoje konto zostanie usunięte przez Ciebie lub Tindera, niezależnie od powodu, niniejszy Regulamin pozostaje w mocy w stosunkach między Tobą a Tinderem, a Tobie nie będzie przysługiwał zwrot za dokonane zakupy. Twoje dane będą przechowywane i zostaną usunięte zgodnie z naszą Polityką prywatności.

10. NIEWERYFIKOWANIE INFORMACJI O NIEKARALNOŚCI LUB TOŻSAMOŚCI

Tinder nie weryfikuje informacji o niekaralności lub tożsamości użytkowników. Mimo że Tinder stara się zapewnić użytkownikom bezpieczeństwo, nie ponosi odpowiedzialności za zachowania użytkowników w ramach Serwisu i poza nim. Kontaktując się z innymi osobami, kieruj się własnym osądem. Zapoznaj się z Poradami dotyczącymi bezpieczeństwa.

PRZYJMUJESZ DO WIADOMOŚCI, ŻE TINDER NIE WERYFIKUJE INFORMACJI O NIEKARALNOŚCI LUB TOŻSAMOŚCI UŻYTKOWNIKÓW ANI W ŻADEN INNY SPOSÓB NIE SPRAWDZA ICH PRZESZŁOŚCI. TINDER NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI ZAPEWNIEŃ DOTYCZĄCYCH ZACHOWANIA, TOŻSAMOŚCI, STANU ZDROWIA, KONDYCJI, INTENCJI, PRAWDZIWOŚCI ANI WIARYGODNOŚCI UŻYTKOWNIKÓW. TINDER ZASTRZEGA SOBIE PRAWO, A TY UPOWAŻNIASZ TINDERA, DO PRZEPROWADZANIA WSZELKICH WERYFIKACJI INFORMACJI O NIEKARALNOŚCI ORAZ INNYCH WERYFIKACJI (NP. SPRAWDZENIA REJESTRU PRZESTĘPCÓW SEKSUALNYCH) W DOWOLNYM MOMENCIE I Z WYKORZYSTANIEM WSZELKICH OGÓLNIE DOSTĘPNYCH ŹRÓDEŁ; WYRAŻASZ ZGODĘ NA TO, ŻE WSZELKIE INFORMACJE, KTÓRE NAM PRZEKAŻESZ, MOGĄ ZOSTAĆ WYKORZYSTANE W TYM CELU. JEŻELI SPÓŁKA POSTANOWI PRZEPROWADZIĆ WERYFIKACJĘ ZA POŚREDNICTWEM AGENCJI SPORZĄDZAJĄCEJ SPRAWOZDANIA DOTYCZĄCE KONSUMENTÓW, NINIEJSZYM UPOWAŻNIASZ SPÓŁKĘ DO UZYSKANIA I KORZYSTANIA ZE SPRAWOZDANIA DOTYCZĄCEGO CIEBIE JAKO KONSUMENTA, ABY USTALIĆ, CZY JESTEŚ UPRAWNIONY(-A) DO KORZYSTANIA Z KONTA NA PODSTAWIE NINIEJSZEGO REGULAMINU.

PONOSISZ WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SWOJE KONTAKTY Z INNYMI UŻYTKOWNIKAMI. NIE MOŻEMY ZAGWARANTOWAĆ I NIE GWARANTUJEMY TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA. NASZE DZIAŁANIA NIE ZASTĄPIĄ PRZESTRZEGANIA PORAD DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA I PODEJMOWANIA INNYCH ROZSĄDNYCH ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI. ZAWSZE KIERUJ SIĘ WŁASNYM OSĄDEM I PODEJMUJ ODPOWIEDNIE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, GDY KONTAKTUJESZ SIĘ LUB SPOTYKASZ SIĘ Z NIEZNAJOMYMI. KOMUNIKATY OTRZYMANE W RAMACH SERWISU, W TYM AUTOMATYCZNE POWIADOMIENIA PRZESYŁANE PRZEZ TINDERA, MOGĄ WYNIKAĆ Z FAKTU, ŻE DANI UŻYTKOWNICY KORZYSTALI Z SERWISU W NIEODPOWIEDNIM CELU, NP. OSZUSTWA, NĘKANIA, WYKORZYSTANIA LUB INNEGO NIEWŁAŚCIWEGO ZACHOWANIA.

Mimo że Tinder stara się zapewnić użytkownikom bezpieczeństwo, nie ponosi odpowiedzialności za zachowania użytkowników w ramach Serwisu i poza nim. Zgadzasz się zachować ostrożność w ramach wszelkich kontaktów z innymi użytkownikami, zwłaszcza gdy postanawiasz komunikować się z nimi poza Serwisem lub spotkać się osobiście.

11. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Udostępniamy Serwis Tindera w stanie takim, w jakim jest, i nie składamy, ani nie możemy złożyć, żadnych oświadczeń dotyczących treści lub funkcji Serwisu lub Treści użytkowników.

TINDER UDOSTĘPNIA SERWIS W STANIE TAKIM, W JAKIM JEST, W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI ORAZ W STOPNIU DOPUSZCZALNYM NA MOCY OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA, NIE UDZIELAJĄC ŻADNYCH GWARANCJI WYRAŹNYCH CZY DOROZUMIANYCH, USTAWOWYCH CZY INNYCH, W ODNIESIENIU DO NASZEGO SERWISU (W TYM WSZYSTKICH TREŚCI W NIM ZAWARTYCH), W TYM MIĘDZY INNYMI WSZELKICH DOROZUMIANYCH GWARANCJI ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB NIENARUSZENIA PRAW. TINDER NIE OŚWIADCZA ANI NIE ZAPEWNIA, ŻE A) SERWIS BĘDZIE DOSTĘPNY NIEPRZERWANIE, ORAZ BEZPIECZNY I WOLNY OD BŁĘDÓW, B) WSZELKIE USTERKI I BŁĘDY W SERWISIE ZOSTANĄ UJAWNIONE LUB SKORYGOWANE, ANI ŻE C) WSZELKIE TREŚCI I INFORMACJE UZYSKANE PRZEZ CIEBIE Z NASZEGO SERWISU LUB ZA JEGO POŚREDNICTWEM BĘDĄ RZETELNE, KOMPLETNE, AKTUALNE I ODPOWIEDNIE DLA TWOICH POTRZEB. PONADTO TINDER NIE UDZIELA GWARANCJI DOTYCZĄCYCH LICZBY AKTYWNYCH UŻYTKOWNIKÓW W DANYM CZASIE, ICH MOŻLIWOŚCI LUB CHĘCI KONTAKTOWANIA SIĘ Z TOBĄ LUB SPOTKANIA CIEBIE, CZY TEŻ DOPASOWANIA I ZACHOWANIA UŻYTKOWNIKÓW, Z KTÓRYMI SPOTKASZ SIĘ DZIĘKI SERWISOWI.

TINDER NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK TREŚCI, KTÓRE TY, INNY UŻYTKOWNIK LUB OSOBA TRZECIA OPUBLIKUJECIE, PRZEŚLECIE, OTRZYMACIE LUB WYKORZYSTACIE DO PODJĘCIA DECYZJI – W NASZYM SERWISIE LUB ZA JEGO POŚREDNICTWEM – A PONADTO TINDER NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TOŻSAMOŚĆ, INTENCJE, PRAWDZIWOŚĆ CZY WIARYGODNOŚĆ JAKICHKOLWIEK UŻYTKOWNIKÓW, Z KTÓRYMI KOMUNIKUJESZ SIĘ ZA POŚREDNICTWEM TINDERA. Z WSZYSTKICH MATERIAŁÓW POBRANYCH LUB W INNY SPOSÓB POZYSKANYCH ZA POŚREDNICTWEM NASZEGO SERWISU KORZYSTASZ NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ I WŁASNE RYZYKO. TINDER NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK USZKODZENIA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO LUB INNEGO SPRZĘTU LUB TECHNOLOGII, W TYM MIĘDZY INNYMI USZKODZENIA WYNIKAJĄCE Z JAKICHKOLWIEK NARUSZEŃ BEZPIECZEŃSTWA LUB WIRUSÓW, BŁĘDÓW, MANIPULACJI, WŁAMANIA, OSZUSTWA, POMYŁKI, POMINIĘCIA, USTERKI, OPÓŹNIENIA W DZIAŁANIU LUB TRANSMISJI, AWARII LINII KOMPUTEROWYCH LUB SIECI CZY TEŻ JAKICHKOLWIEK INNYCH ZAKŁÓCEŃ LUB USTEREK TECHNICZNYCH LUB INNYCH.

12. USTAWA DIGITAL MILLENNIUM COPYRIGHT ACT

Kwestie naruszeń praw autorskich traktujemy bardzo poważnie. Prosimy Cię o pomoc przy rozwiązywaniu tych spraw szybko i skutecznie.

Tinder przyjął następującą politykę w zakresie naruszeń praw autorskich, zgodnie z amerykańską ustawą o prawie autorskim Digital Millennium Copyright Act („DMCA”). Jeżeli Twoim zdaniem Treści użytkowników lub Nasze Treści naruszają Twoje prawa własności intelektualnej, złóż wezwanie z zarzutem takiego naruszenia („Wezwanie do usunięcia treści na podstawie ustawy DMCA”). Wezwanie powinno zawierać:

 1. własnoręczny lub elektroniczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które rzekomo zostało naruszone;

 2. oznaczenie utworu chronionego prawem autorskim, które rzekomo zostało naruszone, lub – gdy wezwanie dotyczy co najmniej dwóch utworów chronionych prawem autorskim, znajdujących się na jednej stronie internetowej – reprezentatywny wykaz takich utworów;

 3. oznaczenie materiału, który rzekomo stanowi naruszenie lub przedmiot czynności naruszającej i który należy usunąć lub do którego dostęp należy uniemożliwić, jak też informacje wystarczające do tego, aby usługodawca mógł zlokalizować rzeczony materiał;

 4. informacje wystarczające do tego, aby usługodawca mógł skontaktować się z Tobą, na przykład adres, numer telefonu i ewentualnie adres e-mail;

 5. oświadczenie, że w dobrej wierze uważasz, iż wykorzystanie materiału będącego przedmiotem wezwania nie jest upoważnione przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub przepisy prawa; oraz

 6. oświadczenie składane pod rygorem odpowiedzialności za złożenie fałszywych zeznań, iż informacje zawarte w wezwaniu są prawdziwe i że jesteś upoważniony(-a) do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które zostało rzekomo naruszone.

Wszelkie Wezwania do usunięcia treści na podstawie ustawy DMCA należy przesłać na adres copyright@match.com, przekazać telefonicznie pod numerem 214-576-3272, lub przesłać pocztą na adres: Copyright Compliance Department c/o Match Group Legal, 8750 N. Central Expressway, Dallas, Texas 75231.

Konsekwencją powtarzających się naruszeń będzie usunięcie konta.

13. REKLAMY I TREŚCI PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH

W naszym Serwisie mogą być wyświetlane reklamy i promocje podmiotów zewnętrznych. Tinder nie zatwierdza tych produktów lub usług i nie jest odpowiedzialny za Twoje interakcje z nimi.

Na naszym Serwisie mogą znajdować się reklamy i promocje podmiotów zewnętrznych oraz odnośniki do innych stron internetowych i materiałów.  Ponadto w ramach naszego Serwisu możesz oglądać reklamy w zamian za Obiekty wirtualne; Tinder nie gwarantuje, że zawsze będziesz uprawniony(-a) do oglądania takich reklam, ani że takie reklamy zawsze będą dostępne.  Tinder może również zamieszczać w swoich treściach niekomercyjne linki i odnośniki do podmiotów zewnętrznych. Tinder nie ponosi odpowiedzialności za dostępność (lub brak dostępności) zewnętrznych stron i materiałów ani za ich treść. Ponadto Tinder nie jest odpowiedzialny za żadne produkty lub usługi oferowane na stronach lub materiałach podmiotów zewnętrznych, ani ich nie zatwierdza. Jeżeli skorzystasz z oferty podmiotu zewnętrznego, udostępnionej za pośrednictwem naszego Serwisu, wasze wzajemne relacje będą podlegać regulaminowi tego podmiotu. Tinder nie ponosi odpowiedzialności za działania i regulaminy podmiotów zewnętrznych.

14. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Odpowiedzialność Tindera jest ograniczona do najszerszego zakresu dozwolonego obowiązującymi przepisami prawa.

W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA, W ŻADNYM PRZYPADKU TINDER, ANI JEGO PODMIOTY POWIĄZANE, PRACOWNICY, LICENCJODAWCY I DOSTAWCY USŁUG NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE ODSZKODOWANIE Z TYTUŁU STRAT LUB SZKÓD POŚREDNICH, NASTĘPCZYCH, UBOCZNYCH LUB RZECZYWISTYCH, CZY ODSZKODOWANIE REPRESYJNE BĄDŹ RETORSYJNE, W WYMIARZE PRZEWIDZIANYM LUB ZWIĘKSZONYM, W TYM MIĘDZY INNYMI ZA INNYMI UTRATĘ ZYSKÓW, CZY TO POŚREDNIO CZY BEZPOŚREDNIO, LUB UTRATĘ DANYCH, MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA, WARTOŚCI FIRMY LUB INNYCH DÓBR NIEMATERIALNYCH, WYNIKAJĄCE Z: I) TWOJEGO DOSTĘPU LUB BRAKU DOSTĘPU ORAZ KORZYSTANIA LUB NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA Z SERWISU, II) ZACHOWAŃ LUB TREŚCI INNYCH UŻYTKOWNIKÓW LUB PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH NA SERWISACH NASZYCH PODMIOTÓW POWIĄZANYCH, ZA ICH POŚREDNICTWEM LUB W ZWIĄZKU Z SERWISEM, LUB III) NIEUPRAWNIONEGO DOSTĘPU, WYKORZYSTANIA LUB ZMIANY TWOICH TREŚCI, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY TINDER ZOSTAŁ POWIADOMIONY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH ODSZKODOWAŃ. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA, W ŻADNYM PRZYPADKU ODPOWIEDZIALNOŚĆ ŁĄCZNA TINDERA WOBEC CIEBIE Z TYTUŁU WSZYSTKICH ROSZCZEŃ ZWIĄZANYCH Z SERWISEM NIE PRZEKROCZY, W ZALEŻNOŚCI OD TEGO, KTÓRA KWOTA JEST WYŻSZA: A) 100 DOLARÓW AMERYKAŃSKICH LUB B) SUMY WSZELKICH TWOICH OPŁAT UISZCZONYCH NA RZECZ TINDERA W OKRESIE DWUDZIESTU CZTERECH (24) MIESIĘCY BEZPOŚREDNIO PRZED ZŁOŻENIEM PRZEZ CIEBIE PIERWSZEGO PISMA SĄDOWEGO W POWÓDZTWIE, ARBITRAŻU LUB INNYM POSTĘPOWANIU PRAWNYM PRZECIWKO TINDEROWI, CZY TO NA PODSTAWIE PRAWA USTAWOWEGO, STANOWIONEGO CZY ZWYCZAJOWEGO, PRZED JAKIMKOLWIEK SĄDEM. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ODSZKODOWANIA, O KTÓRYM MOWA W POPRZEDNIM ZDANIU, MA ZASTOSOWANIE i) BEZ WZGLĘDU NA PODSTAWĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI (ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU NIEWYKONANIA ZOBOWIĄZAŃ, UMOWNA, DELIKTOWA, USTAWOWA, INNEGO RODZAJU) ii) NIEZALEŻNIE OD SPOSOBU NARUSZENIA ZOBOWIĄZAŃ, PRAW LUB PRZYWILEJÓW, A TAKŻE iii) W ODNIESIENIU DO WSZELKICH ZDARZEŃ, SERWISU ORAZ NINIEJSZEJ UMOWY.

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI, ZAWARTE W NINIEJSZYM PUNKCIE 14, MAJĄ ZASTOSOWANIE NAWET WÓWCZAS, GDY ŚRODKI NAPRAWCZE, PRZEWIDZIANE NINIEJSZĄ UMOWĄ, NIE ODNIOSĄ ZAMIERZONEGO SKUTKU.

SYSTEMY PRAWNE W NIEKTÓRYCH KRAJACH I OBSZARACH NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA OKREŚLONE ODSZKODOWANIA, W ZWIĄZKU Z CZYM NIEKTÓRE OGRANICZENIA W NINIEJSZYM PUNKCIE MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA.

15. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Poniżej znajdują się postanowienia dotyczące działań, kiedy okaże się, że występuje między nami spór prawny. Obowiązują one pod warunkiem, że dozwolone są obowiązującymi przepisami prawa.

Wszelkie podpunkty w niniejszym punkcie dotyczącym Rozstrzygania sporów, które są niezgodne z przepisami prawa, nie obowiązują dla użytkowników mieszkających w danym państwie lub obszarze, gdzie obowiązują takie przepisy, co dotyczy również podpunktów 15b, 15c, 15d i 15e, które nie obowiązują dla użytkowników mieszkających na terenie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii. Platforma internetowego rozstrzygania sporów udostępniona przez Komisję Europejską znajduje się pod adresem http://ec.europa.eu/odr. Tinder nie bierze udziału w procedurach rozstrzygania sporów przed organem arbitrażu konsumenckiego właściwym dla użytkowników mieszkających na terenie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii.

15a. PROCEDURA NIEFORMALNEGO ROZSTRZYGANIA SPORÓW

Jeżeli z jakiegokolwiek powodu nie jesteś zadowolony(-a) z naszego Serwisu, skontaktuj się najpierw z działem obsługi klienta Tindera, abyśmy mogli rozwiązać Twój problem bez korzystania z pomocy organu zewnętrznego. Jeżeli postanowisz podjąć działania w związku ze sporem, roszczeniem lub różnicą zdań z Tinderem, obowiązywać będą poniższe postanowienia. Na potrzeby Procedury rozstrzygania sporów i Procedury arbitrażu, określonych w punkcie 15, określenie „Tinder” obejmuje nasze podmioty powiązane, pracowników, licencjodawców i usługodawców.  

Tinder ceni sobie relacje z Tobą i docenia obopólne korzyści, jakie płyną z nieformalnego rozstrzygania sporów. Określenie „Spór” oznacza jakikolwiek spór, roszczenie czy różnicę zdań między Tobą a Tinderem, wynikające z lub dotyczące w jakikolwiek sposób niniejszej Umowy (w tym rzekomego naruszenia niniejszej Umowy), Serwisu lub stosunku między nami. Zakres znaczenia określenia „Spór” w niniejszej Umowie jest możliwie jak najszerszy i obejmuje roszczenia, które powstały przed istnieniem niniejszej lub jakiejkolwiek wcześniejszej Umowy, oraz roszczenia wynikające w ciągu trwania okresu obowiązywania niniejszej Umowy oraz po jej rozwiązaniu (chyba że niniejsza Umowa zostanie zastąpiona kolejną, którą zawrzesz z Tinderem). Jeżeli masz Spór z Tinderem („Twój Spór”), zanim poddasz Twój Spór formalnie pod rozstrzygnięcie sądu polubownego lub sądu orzekającego w sprawie drobnych roszczeń, zobowiązujesz się najpierw wysłać szczegółowe zawiadomienie („Zawiadomienie”) na adres CT Corporation, 1209 Orange Street, City of Wilmington, County of New Castle, Delaware 19801, USA. Jeżeli Tinder ma Spór z Tobą („Spór Tindera”), Tinder zobowiązuje się najpierw przesłać Tobie Zawiadomienie na ostatni podany adres e-mail w rejestrze, a jeżeli nie podałeś(-aś) adresu e-mail, skontaktować się z Tobą innymi środkami kontaktu powiązanymi z Twoim kontem. W Zawiadomieniu musisz zawrzeć następujące informacje: 1) pełne imię i nazwisko; 2) informacje umożliwiające Tinderowi ustalenie, które konto należy do Ciebie, w tym zdjęcie lub zrzut ekranu Twojego profilu, Twój adres, numer telefonu komórkowego, adres e-mail oraz datę urodzenia, którą podałeś(-aś) przy rejestracji (jeżeli miało to miejsce); 3) szczegółowy opis Twojego Sporu, w tym charakter i podstawę faktyczną roszczeń oraz odszkodowania, które żądasz, ewentualnie z odpowiednimi obliczeniami. Zawiadomienie musisz podpisać własnoręcznie, aby było skuteczne. W Zawiadomieniu o Sporze Tindera podobnie musi znaleźć się szczegółowy opis Sporu Tindera, z oznaczeniem charakteru i podstawy faktycznej roszczeń oraz odszkodowania, którego żąda Tinder, ewentualnie z odpowiednimi obliczeniami. Ty i Tinder następnie postanawiacie rozpocząć negocjacje w dobrej wierze, dążąc do rozstrzygnięcia Sporu. W ich ramach Tinder może poprosić o zorganizowanie telekonferencji, aby omówić Twój Spór, a ty zobowiązujesz się osobiście w niej uczestniczyć, wraz z pełnomocnikiem, jeżeli jesteś przez takiego reprezentowany(-a). Podobnie ty możesz poprosić o zorganizowanie telekonferencji, aby omówić Spór Tindera, a Tinder zobowiązuje się, że uczestniczyć w niej będzie jeden jego przedstawiciel. (Dla uniknięcia wątpliwości kwestia usunięcia Twojego konta przez Tindera, określona w punkcie 4 powyżej, nie jest przedmiotem Sporu Tindera z Tobą.) Ta nieformalna procedura powinna doprowadzić do rozstrzygnięcia Sporu. Jeżeli jednak Spór nie zostanie rozstrzygnięty w terminie 60 dni od otrzymania wypełnionego Zawiadomienia, a Strony nie zobowiązały się do przedłużenia okresu trwania procedury nieformalnego rozstrzygania sporów, prawo wszczęcia arbitrażu (z zastrzeżeniem prawa decyzji o poddaniu sprawy pod rozstrzygnięcie sądu orzekającego w sprawie drobnych roszczeń, określonego poniżej) przysługuje zarówno Tobie, jak i Tinderowi. 

Zakończenie procedury nieformalnego rozstrzygania sporów jest warunkiem przedwstępnym złożenia wniosku o arbitraż lub pozwu do sądu orzekającego w sprawie drobnych roszczeń. W przeciwnym razie dochodzi do naruszenia niniejszej Umowy. Bieg okresu przedawnienia roszczeń i terminów uiszczenia wszelkich opłat za zgłoszenia ulega zawieszeniu na czas procedury nieformalnego rozstrzygania sporów. O ile nie zabraniają tego obowiązujące przepisy prawa, National Arbitration and Mediation (NAM), czyli organ arbitrażowy, nie przyjmie żadnego wniosku o arbitraż, nie nada mu biegu i oddali go administracyjnie, chyba że Strona wnosząca jest w stanie pisemnie poświadczyć, iż całkowicie spełniono warunki procedury nieformalnego rozstrzygania sporów. Właściwy sąd ma prawo egzekwować niniejsze postanowienie i nakazać przeprowadzenie arbitrażu lub postępowania przed sądem orzekającym w sprawie drobnych roszczeń. 

Wszelkie propozycje, obietnice, zachowania i oświadczenia którejkolwiek strony, jej przedstawicieli, pracowników i pełnomocników w toku procedury nieformalnego rozstrzygania sporów są poufne i nie są dopuszczalne w jakimkolwiek celu w dalszych postępowaniach (chyba że są wymagane do tego, aby pisemnie poświadczyć, że dana Strona spełniła wymogi procedury nieformalnego rozstrzygania sporów przed arbitrażem w NAM), pod warunkiem, że dowody dopuszczalne i możliwe do przeprowadzenia na innej podstawie nie zostaną uznane za niedopuszczalne i niemożliwe do przeprowadzenia.

15b. ODSZKODOWANIE INDYWIDUALNE: ZRZECZENIE SIĘ PRAWA DO POZWU ZBIOROWEGO I DO POSTĘPOWANIA Z UDZIAŁEM ŁAWY PRZYSIĘGŁYCH 

W NAJSZERSZYM MOŻLIWYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEPISAMI PRAWA, ZARÓWNO TY, JAK I TINDERZRZEKACIE SIĘ PRAWA DO POSTĘPOWANIA Z UDZIAŁEM ŁAWY PRZYSIĘGŁYCH I PRAWA DO POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO NA RZECZ ARBITRAŻU INDYWIDUALNEGO (Z WYŁĄCZENIEM POSTĘPOWANIA PRZED SĄDEM ORZEKAJĄCYM W SPRAWIE DROBNYCH ROSZCZEŃ, ZGODNIE Z POWYŻSZYMI POSTANOWIENIAMI). ZARÓWNO TY, JAK I TINDERZRZEKACIE SIĘ PRAWA DO WNIESIENIA POZWU ZBIOROWEGO PRZECIWKO DRUGIEJ STRONIE ORAZ UCZESTNICTWA W TAKIM POZWIE, JAK TEŻ DO ŻĄDANIA ODSZKODOWANIA NA ZASADZIE ZBIOROWEJ, W TYM W RAMACH POSTĘPOWAŃ PROWADZONYCH W DANYM CZASIE PRZECIWKO TINDEROWI. W NAJSZERSZYM MOŻLIWYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEPISAMI PRAWA, ROSZCZENIA NIE MOGĄ BYĆ ROZSTRZYGANE LUB SĄDZONE NA ZASADZIE ZBIOROWEJ, GRUPOWEJ LUB INTERESU PUBLICZNEGO. ARBITER MOŻE PRZYZNAĆ TAKIE SAMO ODSZKODOWANIE, JAK MOŻLIWE NA DRODZE SĄDOWEJ, POD WARUNKIEM, ŻE PRZYZNA OSTATECZNIE ODSZKODOWANIE (W TYM W RAMACH NAKAZU LUB ZAKAZU DZIAŁANIA CZY ORZECZENIA DEKLARATORYJNEGO) NA RZECZ STRONY ŻĄDAJĄCEJ ODSZKODOWANIA I WYŁĄCZNIE W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO OSTATECZNEGO ZASPOKOJENIA ROSZCZENIA DANEJ STRONY. ARBITER NIE MOŻE OSTATECZNIE PRZYZNAĆ ODSZKODOWANIA NA RZECZ OSOBY NIEBĘDĄCEJ STRONĄ ARBITRAŻU, OD NIEJ LUB W JEJ IMIENIU NA ZASADZIE ZBIOROWEJ, GRUPOWEJ LUB INTERESU PUBLICZNEGO. JEŻELI SĄD POSTANOWI, ŻE KTÓRYKOLWIEK ZAKAZ W NINIEJSZYM PUNKCIE JEST NIEEGZEKWOWALNY W ODNIESIENIU DO DANEGO ROSZCZENIA LUB WNIOSKU O ODSZKODOWANIE (NP. WNIOSKU O PUBLICZNY NAKAZ LUB ZAKAZ DZIAŁANIA), A POSTANOWIENIE TO ZOSTANIE UTRZYMANE W MOCY PO WSZELKICH ODWOŁANIACH I STANIE SIĘ PRAWOMOCNE, WÓWCZAS ZARÓWNO TY, JAK I TINDERZOBOWIĄZUJECIE SIĘ DO SĄDOWEGO ROZPOZNANIA ROSZCZENIA LUB WNIOSKU O ODSZKODOWANIE, PRZY CZYM TAKIE ROZPOZNANIE ZOSTANIE ZAWIESZONE DO ZAKOŃCZENIA ARBITRAŻU POZOSTAŁYCH WNIESIONYCH PRZEZ CIEBIE ROSZCZEŃ ODSZKODOWAWCZYCH. JEŻELI NINIEJSZY PUNKT ZOSTANIE UZNANY ZA NIEEGZEKWOWALNY, WÓWCZAS CAŁOŚĆ NINIEJSZEGO POSTANOWIENIA O ARBITRAŻU (Z WYŁĄCZENIEM POSTANOWIENIA O ZRZECZENIU SIĘ PRAWA DO POSTĘPOWANIA Z UDZIAŁEM ŁAWY PRZYSIĘGŁYCH I O PROCEDURZE NIEFORMALNEGO ROZSTRZYGANIA SPORÓW) BĘDZIE NIEWAŻNA. NINIEJSZY PUNKT JEST ZASADNICZYM ELEMENTEM NINIEJSZEJ UMOWY ARBITRAŻOWEJ.

15c. ROZSTRZYGANIE SPORÓW W RAMACH ARBITRAŻU LUB POSTĘPOWANIA PRZED SĄDEM ORZEKAJĄCYM W SPRAWIE DROBNYCH ROSZCZEŃ

Wszelkie Spory (nierozstrzygnięte nieformalnie przez dział obsługi klienta Tindera lub zgodnie z ppkt 15a powyżej) podlegają rozstrzygnięciu wyłącznie w ramach WIĄŻĄCEGO ARBITRAŻU INDYWIDUALNEGO, chyba że niniejszy punkt dotyczący Rozstrzygania sporów szczegółowo stanowi inaczej. Niezależnie od powyższego, zarówno Ty, jak i Tinder, możecie zdecydować się na poddanie indywidualnego roszczenia pod rozstrzygnięcie sądu orzekającego w sprawie drobnych roszczeń. Jeżeli wniosek o poddanie sprawy pod rozstrzygnięcie sądu orzekającego w sprawie drobnych roszczeń zostanie złożony po wszczęciu arbitrażu lecz przed wyznaczeniem arbitra, arbitraż zostanie administracyjnie zamknięty przez organ arbitrażowy (np. NAM). Kwestie wszelkich różnic zdań dotyczących właściwości sądu orzekającego w sprawie drobnych roszczeń rozstrzyga wyłącznie dany sąd orzekający w sprawie drobnych roszczeń. Żadne ustalenia sądu orzekającego w sprawie drobnych roszczeń nie mają skutku wykluczającego w jakimkolwiek postępowaniu dotyczącym Tindera i osoby innej niż Ty. Jeżeli sąd orzekający w sprawie drobnych roszczeń konkretnie ustali, że nie jest właściwy do rozpoznania Sporu, Spór zostanie poddany przez Ciebie i Tindera pod arbitraż na mocy postanowień niniejszej Umowy. Wszelkie inne kwestie (o ile nie postanowiono inaczej) podlegają rozstrzygnięciu Arbitra, w tym między innymi zakres i egzekwowalność niniejszego punktu dotyczącego Rozstrzygania sporów i kwestie zdatności arbitrażowej, wnioski o poddanie sprawy pod rozstrzygnięcie sądu orzekającego w sprawie drobnych roszczeń po wyznaczeniu arbitra, czy spory o to, czy którakolwiek strona naruszyła postanowienia punktu dotyczącego Rozstrzygania sporów bądź w sposób wyraźny lub dorozumiany zrzekła się prawa do arbitrażu. Jeżeli Ty lub Tinder zakwestionujecie decyzję o poddaniu Sporu pod rozstrzygnięcie sądu orzekającego w sprawie drobnych roszczeń, a właściwy sąd postanowi, że taka decyzja jest nieegzekwowalna, wówczas taka decyzja zostanie wyłączona z zakresu niniejszej Umowy w odniesieniu do Sporu. Takie postanowienie sądowe nie ma jednak skutku wiążącego lub wykluczającego w jakimkolwiek postępowaniu dotyczącym Tindera i osoby innej niż Ty. 

Wszelkie postępowania sądowe mające na celu egzekwowanie postanowień niniejszego punktu 15 dotyczącego Rozstrzygania sporów, w tym wszelkie postępowania mające na celu zatwierdzenie, zmianę lub unieważnienie orzeczenia arbitrażowego należy wszcząć zgodnie z postanowieniami punktu 17. W przypadku gdy z jakiegokolwiek powodu postanowienie niniejszego punktu 15 dotyczącego Rozstrzygania sporów zostanie uznane za nieegzekwowalne, wszelkie spory sądowe przeciwko Tinderowi (z wyłączeniem postępowań przed sądem orzekającym w sprawie drobnych roszczeń) można wnieść wyłącznie do sądów federalnych lub stanowych w hrabstwie Dallas, w stanie Teksas. Niniejszym nieodwołalnie wyrażasz zgodę na poddanie się jurysdykcji tych sądów w takich celach i nie uznajesz ich za niewłaściwe.

15d. PROCEDURY ARBITRAŻU INDYWIDUALNEGO I ZBIOROWEGO 

Niniejszy podpunkt 15d ma zastosowanie do Sporów poddanych pod rozstrzygnięcie NAM-u po całkowitym zakończeniu procedury nieformalnego rozstrzygania sporów, opisanej w podpunkcie 15a powyżej i w przypadku gdy ani Ty ani Tinder nie podejmiecie decyzji o poddaniu Sporu pod rozstrzygnięcie sądu orzekającego w sprawie drobnych roszczeń. Wszelkie postępowania arbitrażowe między Tobą a Tinderem prowadzi NAM zgodnie z Kompleksowym Regulaminem i Procedurami Rozstrzygania Sporów w NAM („Regulaminem NAM”), obowiązującym w czasie, gdy wniosek o arbitraż zostanie złożony do NAM, z zastrzeżeniem zmian wprowadzonych w ramach niniejszego punktu 15 dotyczącego Rozstrzygania sporów. Egzemplarz Regulaminu NAM można uzyskać na stronie: https://www.namadr.com/resources/rules-fees-forms lub kontaktując się z NAM pisemnie poprzez National Processing Center, adres: 990 Stewart Avenue, 1st Floor, Garden City, NY 11530 lub pocztą elektroniczną pod adresem commercial@namadr.com. Jeżeli NAM nie jest w stanie lub nie chce wykonać swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, Strony łącznie wybierają alternatywny organ prowadzący, który zastępuje NAM i bierze na siebie rolę NAM zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, mającymi pierwszeństwo w przypadku sprzeczności z regulaminem danego organu arbitrażowego. Jeżeli Strony nie są w stanie dokonać wyboru organu, zwrócą się do właściwego sądu o wyznaczenie organu arbitrażowego, który przyjmie obowiązki NAM wynikające z postanowień niniejszej Umowy, mających pierwszeństwo w przypadku sprzeczności z regulaminem danego organu.

Strony zobowiązują się do przestrzegania poniższych procedur w zakresie Arbitrażu wszczętego na podstawie niniejszego punktu dotyczącego Rozstrzygania sporów (z zastrzeżeniem decyzji o poddanie sprawy pod rozstrzygnięcie sądu orzekającego w sprawie drobnych roszczeń, o której mowa powyżej):

 1. Wszczęcie postępowania arbitrażowego – Aby wszcząć postępowanie arbitrażowe, Ty lub Tinder przesyłacie do NAM wniosek o wszczęcie postępowania arbitrażowego („Wniosek o arbitraż”) ze szczegółowym opisem roszczeń i żądanego odszkodowania, zgodny z wymogami niniejszego Regulaminu i Regulaminu NAM. Jeżeli prześlesz Wniosek o arbitraż, musisz go również wysłać do Tindera, na adres: CT Corporation, 1209 Orange Street, City of Wilmington, County of New Castle, Delaware 19801, USA, w terminie siedmiu dni od doręczenia NAM Wniosku o arbitraż. Jeżeli Tinder prześle Wniosek o arbitraż, prześlemy go również na Twój adres dostępny w naszym rejestrze w tym samym terminie siedmiu dni. Jeżeli Twój adres nie jest dostępny, Wniosek o arbitraż prześlemy na adres e-mail w rejestrze, a jeżeli nie podałeś(-aś) adresu e-mail, skontaktujemy się z Tobą innymi środkami kontaktu powiązanymi z Twoim kontem. Organ arbitrażowy nie przyjmie żadnego wniosku o arbitraż, nie nada mu biegu i oddali go administracyjnie, jeżeli nie zostanie pisemnie poświadczone, iż Strona spełniła wymogi zawarte w punkcie 15 dotyczącym Rozstrzygania sporów lub którakolwiek ze Stron podejmie decyzję o poddaniu sprawy pod rozstrzygnięcie sądu orzekającego w sprawie drobnych roszczeń.

 2. Opłaty – Kwestia uiszczania opłat na rzecz NAM określona jest w Regulaminie NAM, chyba że sprawa stanowi część Sprawy zbiorowej (w znaczeniu określonym poniżej) lub opłaty na rzecz NAM i koszty arbitrażu (w tym opłaty za Arbitra), uiszczone przez daną Stronę, zostaną przeniesione na zarządzenie Arbitra w wyniku ustalenia, iż a) dana strona naruszyła postanowienie punktu 15 niniejszej Umowy; b) takie przeniesienie wymagane jest na mocy niniejszej Umowy; lub c) takie przeniesienie jest w inny sposób dozwolone na mocy obowiązujących przepisów prawa. Jeżeli udowodnisz Tinderowi, że znajdujesz się w trudnej sytuacji finansowej, rozważymy Twoją prośbę w dobrej wierze o uiszczenie części wymaganej konsumenckiej opłaty za złożenie wniosku. Tinder dokłada wszelkich starań, aby konsumenckie koszty arbitrażu nie stanowiły przeszkody w rozstrzyganiu sporów. Jeżeli Tinder rozpocznie arbitraż przeciwko Tobie, uiścimy wszystkie opłaty na rzecz NAM.

 3. Arbiter – Postępowanie arbitrażowe prowadzi jeden, neutralny arbiter („Arbiter orzekający”), przy pomocy Arbitra procesowego wyznaczonego na podstawie Regulaminu NAM. (Określenie „Arbiter” dotyczy zarówno Arbitra orzekającego i Arbitra procesowego). Jeżeli którakolwiek ze Stron zażyczy sobie, aby przeprowadzić rozprawę, Arbiter powinien znajdować się w miejscu Twojego zamieszkania lub w jego pobliżu. Arbiter przestrzega postanowień niniejszej Umowy i jest nimi związany. Postanowienia niniejszej Umowy są nadrzędne, jeżeli są sprzeczne z postanowieniami Regulaminu NAM. Jeżeli Arbiter stwierdzi, że ścisłe zastosowanie dowolnego postanowienia punktu 15 niniejszej Umowy (z wyłączeniem decyzji o poddaniu sprawy pod rozstrzygnięcie sądu orzekającego w sprawie drobnych roszczeń) doprowadziłoby do zasadniczo niesprawiedliwego arbitrażu („Niesprawiedliwy warunek”), wówczas Arbiter będzie uprawniony do zmiany Niesprawiedliwego warunku w zakresie niezbędnym do zapewnienia zasadniczo sprawiedliwego arbitrażu, zgodnego z Regulaminem („Zmieniony warunek”). Określając treść Zmienionego warunku Arbiter wybiera warunek, który jest najbliższy zamierzonemu znaczeniu Niesprawiedliwego warunku.

 4. Wnioski o rozstrzygnięcie – Strony przyjmują do wiadomości, że Arbiter orzekający ma prawo rozpoznać wnioski o rozstrzygnięcie bez rozprawy w ramach postępowania dowodowego ustnego. Wnioski o rozstrzygnięcie mogą być złożone w następujących okolicznościach: a) w ciągu 30 dni od wyznaczenia Arbitra orzekającego Strona może zwrócić się o złożenie wniosku o rozstrzygnięcie na podstawie pism procesowych; oraz (b) nie później niż 30 dni przed rozprawą, na której prowadzone jest postępowanie dowodowe, Strona może zwrócić się o złożenie wniosku o rozstrzygnięcie w trybie przyspieszonym na podstawie pism procesowych Stron i przedstawionych dowodów.

 5. Postępowanie w sprawie ujawnienia dowodów – Każda ze Stron może a) złożyć maksymalnie pięć wniosków o odpowiednie, niezastrzeżone dokumenty od drugiej Strony; oraz b) zażądać, aby druga Strona przedstawiła zweryfikowane odpowiedzi na maksymalnie pięć odpowiednich zapytań (w tym częściowych). O ile obie Strony nie postanowią inaczej, nie są dozwolone żadne inne formy ujawniania materiałów dowodowych (w tym zeznania pisemne). Wszelkie takie wnioski o ujawnienie materiałów dowodowych należy doręczyć drugiej Stronie w terminie 21 dni od wyznaczenia Arbitra orzekającego. Strona odpowiadająca dostarczy Stronie wnoszącej wszystkie odpowiednie, niezastrzeżone dokumenty, podpisane przez Stronę odpowiedzi na wymagane zapytania i/lub wszelkie sprzeciwy wobec wniosków w terminie 30 dni od otrzymania wniosków lub – w przypadku sprzeciwu wobec danego wniosku o ujawnienie materiałów dowodowych – w terminie 30 dni od odnośnej decyzji Arbitra orzekającego. Jeżeli dana Strona zwróci się do Arbitra orzekającego o rozpoznanie wniosku o rozstrzygnięcie na podstawie pism procesowych, termin odpowiedzi na wnioski o ujawnienie materiałów dowodowych zostaje przedłużony o 30 dni, liczone od ostatecznej decyzji Arbitra orzekającego w sprawie wniosku o rozstrzygnięcie. Jeżeli po spotkaniu i naradzie Strony nie są w stanie dojść do zgody  w przedmiocie postępowania w sprawie ujawnienia dowodów lub wniosku o przedłużenie terminów, sprawa zostaje niezwłocznie przekazana do rozpoznania przez Arbitra orzekającego. Orzekając w postępowaniu w sprawie ujawnienia dowodów, Arbiter orzekający bierze pod uwagę charakter, kwotę i zakres roszczenia arbitrażowego, koszty i inne nakłady, które byłyby należne w celu zapewnienia żądanego postępowania w sprawie ujawnienia dowodów, harmonogram sprawy oraz to, czy żądane postępowanie w sprawie ujawnienia dowodów jest konieczne do właściwego przygotowania roszczenia lub obrony oraz realizacji celu NAM, jakim jest rozstrzyganie sporów w sposób skuteczny i oszczędny. Ciężar ustalenia zasadności dalszego postępowania w sprawie ujawnienia dowodów spoczywa na Stronie wnoszącej.

 6. Poufność – Na żądanie którejkolwiek ze Stron Arbiter wyda nakaz, aby poufne informacje którejkolwiek ze Stron ujawnione podczas arbitrażu (czy to w dokumentach, czy ustnie) nie mogły zostać wykorzystane ani ujawnione, chyba że w związku z arbitrażem lub postępowaniem w celu wykonania orzeczenia arbitrażowego, a wszelkie dozwolone przypadki przekazywania sądowi informacji poufnych musiały odbywać się przy potwierdzeniu odciskiem pieczęci.

 7. Rozprawa arbitrażowa – Ty i Tinder macie prawo do rzetelnego postępowania dowodowego (tj. rozprawy) przed Arbitrem orzekającym. Postępowanie arbitrażowe zazwyczaj jest prostsze, mniej kosztowne i bardziej zoptymalizowane niż innego rodzaju rozprawy i postępowania sądowe. Strony postanawiają zrzec się ustnych przesłuchań i poddać spór pod rozstrzygnięcie Arbitra orzekającego na podstawie pisemnych dokumentów i innych dowodów, według uznania Stron, chyba że Strona zwróci się o przesłuchanie ustne w terminie co najmniej 10 dni od złożenia odpowiedzi przez Stronę przeciwną. Jeżeli zażądano przesłuchania ustnego, obie Strony muszą osobiście stawić się na rozprawie, niezależnie od tego, czy korzystają z obrony. Obie Strony muszą osobiście stawić się na rozprawie. Jeżeli dana Strona nie stawi się osobiście na rozprawie, a Arbiter orzekający nie odroczy postępowania z uzasadnionej przyczyny, wówczas zaocznie wyda orzeczenie na niekorzyść tej Strony.

 8. Orzeczenie arbitrażowe – Niezależnie od trybu arbitrażu Arbiter orzekający wydaje uzasadnione orzeczenie na piśmie w terminie 30 dni od rozprawy lub, jeżeli jej nie przeprowadzono, w terminie 30 dni po upływie terminu złożenia wszelkich oświadczeń odpierających zarzuty lub oświadczeń uzupełniających. W orzeczeniu należy wyraźnie określić przyznane odszkodowanie i zawrzeć krótkie uzasadnienie. Orzeczenie arbitrażowe jest wiążące wyłącznie w stosunku między Tobą a Tinderem i nie ma skutku wyłączającego w ramach innego arbitrażu lub postępowania dotyczącego innej Strony. Arbiter orzekający może jednak uwzględnić orzeczenia wydane w ramach arbitrażu dotyczącego innych Stron. Arbiter może zarządzić opłaty i koszty zgodnie z postanowieniami Regulaminu NAM, w zakresie, w jakim takie opłaty i koszty mógłby zasądzić sąd. Obejmuje to między innymi zdolność Arbitra do zarządzenia opłat i kosztów, jeżeli Arbiter uzna, że dane roszczenie wniesiono lub obronę przedstawiono w sposób niepoważny, w niewłaściwym celu, w celu nękania lub w złej wierze.

 9. Propozycja ugody – Strona przeciwna może, ale nie musi, złożyć pisemną propozycję ugody w dowolnym czasie przed rozprawą lub, jeżeli wniosek o rozstrzygnięcie jest dopuszczony, przed uwzględnieniem takiego wniosku. Ani kwota ani warunki ugody nie mogą zostać ujawnione Arbitrowi orzekającemu do chwili wydania przez niego orzeczenia w tej sprawie. Jeżeli orzeczenie wydano na korzyść drugiej Strony i określono w nim kwotę mniejszą niż w propozycji ugody przedstawionej przez Stronę przeciwną lub jeżeli orzeczenie wydano na korzyść Strony przeciwnej, wówczas druga Strona musi opłacić koszty poniesione przez Stronę przeciwną po złożeniu propozycji, w tym wszelkie koszty reprezentacji. Jeżeli na podstawie jakichkolwiek przepisów ustawowych lub orzecznictwa nie jest dozwolone przeniesienie kosztów poniesionych w ramach arbitrażu, wówczas oferta, o której mowa w niniejszym postanowieniu, służy zaprzestaniu naliczania kosztów, które mogą przysługiwać Stronie wnoszącej z tytułu podstawy roszczenia.

 10. Sprawy zbiorowe – Jeżeli w dowolnym czasie przeciwko Tinderowi lub podmiotom powiązanym zostanie wniesione co najmniej 25 podobnych wniosków o arbitraż przez tego samego obrońcę lub podmiot czy wspólnie działających obrońców lub podmioty („Sprawa zbiorowa”) zgodnie z definicją i kryteriami Spraw zbiorowych, określonymi w Uzupełniającym Regulaminie i Procedurach Rozstrzygania Sporów NAM dotyczącym Spraw Zbiorowych („Regulaminem NAM dotyczącym spraw zbiorowych”, dostępnym na stroniehttps://www.namadr.com/resources/rules-fees-forms/), wówczas zastosowanie mają następujące procedury. 

  1. Jeżeli Ty lub Twój obrońca wniesiecie Wniosek o arbitraż wpisujący się w definicję Sprawy zbiorowej, o której mowa powyżej, przyjmujecie do wiadomości, że Wniosek o arbitraż będzie podlegać dodatkowym procedurom, o których mowa w niniejszym podpunkcie dotyczącym Spraw zbiorowych. Przyjmujesz również do wiadomości, że rozstrzygnięcie twojego Sporu może zostać opóźnione, a obowiązujący okres przedawnienia będzie zawieszony od czasu wyboru pierwszych spraw do rozpoznania do wyboru Twojej sprawy do postępowania modelowego. 

  2. Regulamin NAM dotyczący spraw zbiorowych obowiązuje, jeżeli twój Spór wedle wyłącznego uznania NAM oraz zgodnie z Regulaminem NAM i niniejszego punktu dotyczącego Rozstrzygania sporów stanowi część Sprawy zbiorowej. Taką decyzję poddania sprawy pod rozstrzygnięcie na podstawie Regulaminu NAM dotyczącego spraw zbiorowych, z opłatami ustalonymi na podstawie odnośnej taryfy, musisz dokonać Ty lub Tinder oraz przedstawić ją wszystkim Stronom.

   Postępowanie modelowe
   . Sądy i organy arbitrażowe zalecają postępowanie modelowe w przypadku licznych sporów dotyczących podobnych roszczeń przeciwko tej samej stronie lub stronom powiązanym. Do pierwszego postępowania modelowego zarówno obrońca Stron wnoszących w ramach Sprawy zbiorowej (w tym Ciebie), jak i obrońca Tinderawybierają po 15 Wniosków o arbitraż (łącznie 30), którym zostanie nadany bieg, i w danym czasie nie więcej niż 30 spraw z tych Wniosków o arbitraż nie będzie składanych, przeprowadzanych, rozstrzyganych i toczonych, przy czym każdemu z tych 30 indywidualnych postępowań arbitrażowych przewodniczy inny Arbiter orzekający. W tym czasie nie można składać, przeprowadzać, rozstrzygać ani toczyć żadnych spraw z dodatkowych Wniosków o arbitraż, które są częścią Sprawy zbiorowej. 

   Jeżeli Strony nie są w stanie rozstrzygnąć pozostałych Wniosków o arbitraż po wydaniu orzeczenia w pierwszym postępowaniu modelowym lub innym jego rozstrzygnięciu, wówczas Strony kontynuują postępowanie modelowe przez kolejne cztery (4) rundy, gdzie w każdej kolejnej rundzie zwiększa się liczbę Wniosków o arbitraż wybranych przez każdego obrońcę o pięć (5), tak że w rundzie drugiej obrońca reprezentujący Strony wnoszące i obrońca reprezentujący Tindera
   wybierają po dodatkowe 20 Wniosków o wszczęcie postępowania arbitrażowego (łącznie 40); w rundzie trzeciej po 25 (łącznie 50); w rundzie czwartej po 30 (łącznie 60), a w rundzie piątej po 35 (łącznie 70).  W każdej rundzie poszczególnym postępowaniom arbitrażowym przewodniczy inny Arbiter orzekający, a w dodatkowych rundach postępowania modelowego nie można składać, przeprowadzać ani rozstrzygać spraw z innych Wniosków o arbitraż, które są częścią Sprawy zbiorowej, jeżeli zostały wybrane przez Arbitra procesowego. Po pierwszej rundzie lecz przed drugą rundą postępowania modelowego obrońcy Stron wezmą udział w ogólnej mediacji przed federalnym lub stanowym sędzią w stanie spoczynku (chyba że Strony postanowią inaczej); koszty mediacji opłaca Tinder. Po drugiej, trzeciej, czwartej i piątej rundzie postępowania modelowego obrońcy obu stron powinni omówić kwestię dalszych mediacji i szukać możliwości rozstrzygnięcia pozostałych Wniosków o arbitraż, lecz zobowiązują się podejmować mediacje wyłącznie za zgodą obrońców wszystkich Stron. 

   Jeżeli Strony nie są w stanie rozstrzygnąć pozostałych Wniosków o arbitraż po orzeczeniu w sprawie lub innym rozstrzygnięciu piątej rundy postępowania modelowego, Strony postanawiają nie przeprowadzać dalszych rund postępowania modelowego, a obrońca Stron wnoszących i obrońca Tindera omówią z NAM kwestię sprawiedliwego postępowania w kwestii pozostałych Wniosków o arbitraż. W ramach tego postępowania Arbiter procesowy podejmuje ostateczną decyzję co do liczby Wniosków o arbitraż, które mogą być poszczególnie procedowane w danym czasie, oraz co do metody wyboru tych Wniosków o arbitraż, uwzględniając liczbę poszczególnych postępowań arbitrażowych, jakie obrońca reprezentujący Strony wnoszące i obrońca reprezentujący Tindera są w stanie zasadnie prowadzić w danym czasie, jak również liczbę poszczególnych postępowań arbitrażowych, jakie w danym czasie jest w stanie prowadzić NAM. Sprawa z Wniosku o arbitraż nieujętego w postępowaniu modelowym zostanie uznana za złożoną, przeprowadzoną lub rozstrzygniętą wyłącznie po wyborze Wniosku o arbitraż przez Arbitra procesowego. W dowolnym czasie po rozstrzygnięciu pierwszego zestawu (łącznie 30) Wniosków o arbitraż Strony mogą postanowić nie prowadzić postępowania modelowego w odniesieniu do dodatkowych Wniosków o arbitraż będących częścią Sprawy zbiorowej. Opłaty związane z Wnioskiem o arbitraż ujętym w Sprawie zbiorowej, w tym opłaty płatne przez Tindera i Strony wnoszące (w tym Ciebie), należne są wyłącznie po wyborze Wniosku o arbitraż do rozpoznania w ramach rundy postępowania modelowego lub wyboru przez Arbitra procesowego do rozpoznania po ukończeniu postępowania modelowego, a zatem po właściwym oznaczeniu sprawy z danego Wniosku jako gotowa do złożenia, przeprowadzenia i rozstrzygnięcia. Zachęca się, aby podczas tego postępowania Strony spotykały i naradzały się w kwestii sposobu usprawnienia postępowania, w tym omawiały możliwości zwiększenia liczby Wniosków o arbitraż rozpoznawanych w zestawach postępowania modelowego. Każda ze Stron może prowadzić negocjacje z NAM w zakresie obniżenia i oddalenia w czasie płatności opłat oraz usprawnienia procedur. Jeżeli jesteś Stroną wnoszącą Wniosek o arbitraż w ramach Sprawy zbiorowej, obowiązujący okres przedawnienia ulega zawieszeniu od chwili wszczęcia procedury nieformalnego rozstrzygania sporów, o której mowa w podpunkcie 15a Umowy, a jeżeli złożono pierwsze Wnioski o arbitraż w ramach Sprawy zbiorowej, wybrane do pierwszego postępowania modelowego, roszczenia ulegają zawieszeniu do czasu wyboru Twojego Wniosku o arbitraż przez obrońców Stron do postępowania modelowego lub wyboru przez Arbitra procesowego po zakończeniu postępowania modelowego. Uprawniony do wykonania postanowień niniejszego podpunktu jest właściwy sąd znajdujący się w obszarze dopuszczonym na podstawie punktu 17 Umowy.

  3. Ty i Tinder przyjmujecie do wiadomości, że każdy z Was ceni sobie integralność i skuteczność arbitrażu i postępowania przed sądem orzekającym w sprawie drobnych roszczeń i życzycie sobie, aby stosować te procedury do uczciwego rozstrzygnięcia prawdziwych i szczerych sporów między Wami. Ty i Tinder zobowiązujecie się do działania w dobrej wierze, aby zapewnić uczciwe rozstrzygnięcie prawdziwych i szczerych Sporów między Wami. Strony ponadto przyjmują do wiadomości, że procedury związane ze Sprawami zbiorowymi zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić skuteczne i uczciwe rozstrzygnięcie takich spraw.

15e. PRZYSZŁE ZMIANY I ZASTOSOWANIE Z MOCĄ WSTECZNĄ

Niniejszy punkt 15 dotyczący Rozstrzygania sporów ma zastosowanie do wszystkich Sporów między Stronami, w tym w zakresie roszczeń, które powstały przeciwko Tobie lub Tinderowi przed wyrażeniem przez Ciebie zgody na postanowienia niniejszej Umowy, jak też roszczeń, które powstały przeciwko Tobie lub Tinderowi po wyrażeniu przez Ciebie zgody na postanowienia niniejszej Umowy. Niezależenie od odmiennych postanowień niniejszej Umowy, możesz zrezygnować z zastosowania postanowień niniejszego punktu 15 dotyczącego Rozstrzygania sporów z mocą wsteczną w odniesieniu do roszczeń, które powstały przeciwko Tobie lub Tinderowi przed wyrażeniem przez Ciebie zgody na postanowienia niniejszej Umowy. Rezygnację możesz złożyć pisemnie w terminie 30 dni od wyrażenia zgody na postanowienia niniejszej Umowy na następujący adres e-mail: tinderoptout@match.com. Zapytań dotyczących obsługi klienta nie należy kierować na adres tinderoptout@match.com, ponieważ nie będziemy na nie odpowiadać; tego typu zapytania należy kierować do  działu obsługi klienta. W rezygnacji musisz podać informacje niezbędne do tego, abyśmy mogli ustalić, które konto należy do Ciebie, takie jak adres e-mail i numer telefonu powiązane z Twoim kontem. Musisz również zawrzeć oświadczenie o rezygnacji ze stosowania postanowień niniejszego punktu 15 dotyczącego Rozstrzygania sporów z mocą wsteczną. Uwaga: Jeżeli zrezygnujesz ze stosowania postanowień niniejszego punktu 15 dotyczącego Rozstrzygania sporów z mocą wsteczną, nie będzie to miało wpływu na stosowanie punktów dotyczących rozstrzygania sporów i procedur arbitrażowych, na które uprzednio wyraziłeś(-aś) zgodę, w tym wszelkich postanowień dotyczących arbitrażu, zrzeczenia się prawa do pozwu zbiorowego oraz postanowień o mocy wstecznej. Co więcej, niezależnie od Twojej rezygnacji ze stosowania niniejszych zmian z mocą wsteczną, Strony rozstrzygają wszelkie roszczenia przeciwko Tobie lub Tinderowi, powstałe po tym, jak wyraziłeś(-aś) zgodę na postanowienia niniejszej Umowy, zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu dotyczącego Rozstrzygania sporów.

16. PRAWO WŁAŚCIWE

W zakresie wszelkich Sporów (z wyłączeniem przypadków, gdzie jest to prawnie zabronione) ma zastosowanie prawo stanu Teksas, jak też federalna ustawa o arbitrażu.

Przepisy prawa stanu Teksas w Stanach Zjednoczonych, niezależnie od przepisów dotyczących kolizji norm prawnych, mają wyraźne zastosowanie do wszelkich Sporów wynikających z lub dotyczących niniejszej Umowy lub naszego Serwisu, a postępowanie w zakresie rozstrzygania sporów, o którym mowa w punkcie 15, reguluje federalna ustawa o arbitrażu. 

W Unii Europejskiej i Europejskim Obszarze Gospodarczym prawo stanu Teksas nie jest prawem właściwym wyłącznie, jeżeli w danym obszarze, w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa o ochronie konsumenta, zakazano wyboru takiego prawa. 

17. WŁAŚCIWOŚĆ SĄDÓW

W najszerszym możliwym zakresie dozwolonym przepisami prawa, wszelkie roszczenia, które nie są z jakiejkolwiek przyczyny poddane arbitrażowi należy rozstrzygnąć sądownie w hrabstwie Dallas w stanie Teksas (chyba że chodzi o sprawę przed sądem orzekającym w sprawie drobnych roszczeń lub o użytkownika mieszkającego na terenie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Wielkiej Brytanii lub Szwajcarii lub na innym obszarze, gdzie jest to zakazane prawnie).

Wyłączając przypadki, gdzie jest to zakazane prawnie, w tym przypadki użytkowników mieszkających na terenie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Wielkiej Brytanii lub Szwajcarii, którzy mogą zgłaszać roszczenia w swoich krajach zamieszkania zgodnie z obowiązującym prawem, a także wyłączając roszczenia, których rozpoznaniem zajmuje się sąd orzekający w sprawie drobnych roszczeń zgodnie z postanowieniami punktu 15, wszelkie roszczenia związane z niniejszą Umową (w tym kwestionujące postanowienie o zrzeczeniu się prawa do pozwu zbiorowego w podpunkcie 15b), naszym Serwisem lub Twoimi relacjami z Tinderem, które zarazem z dowolnego powodu nie muszą być rozpatrywane na drodze arbitrażu lub postępowania przed sądem orzekającym w sprawie drobnych roszczeń, rozpoznawane są wyłącznie przez sądy federalne lub stanowe w hrabstwie Dallas, w stanie Teksas, w Stanach Zjednoczonych. Zarówno użytkownik, jak i Tinder, wyrażają zgodę na poddanie się jurysdykcji sądów w stanie Teksas i nie uznają tych sądów za niewłaściwe.

18. ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEZ CIEBIE

Zobowiązujesz się zwolnić Tindera z odpowiedzialności, jeżeli wniesione zostanie przeciwko niemu roszczenie w związku z Twoimi działaniami.

W zakresie dozwolonym na mocy obowiązujących przepisów prawa zobowiązujesz się zrekompensować straty i chronić Tindera, nasze podmioty powiązane oraz ich i naszych członków zarządu, dyrektorów, przedstawicieli oraz pracowników przed wszelkimi skargami, żądaniami, roszczeniami, odszkodowaniami, stratami, kosztami, odpowiedzialnością i wydatkami, w tym opłatami za reprezentację prawną, spowodowanymi lub związanymi z Twoim dostępem do naszego Serwisu lub korzystaniem z niego, Twoimi Treściami, Twoim zachowaniem w stosunku do innych użytkowników lub naruszeniem przez Ciebie niniejszej Umowy. W NIEKTÓRYCH SYSTEMACH PRAWNYCH ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI NIE JEST DOZWOLONE, ZATEM NINIEJSZE POSTANOWIENIE MOŻE NIE MIEĆ DO CIEBIE ZASTOSOWANIA W CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI.

19. AKCEPTACJA REGULAMINU

Korzystając z naszego Serwisu, akceptujesz warunki niniejszej Umowy.

Niezależnie od tego, czy korzystasz z naszego Serwisu za pośrednictwem urządzenia mobilnego, aplikacji mobilnej lub komputera, zobowiązujesz się przestrzegać i) niniejszego Regulaminu, który możemy zmienić w dowolnym czasie, ii) naszej Polityki prywatności, Polityki dotyczącej plików cookie, Wytycznychdla społeczności oraz Porad dotyczących bezpieczeństwa, jak też iii) wszelkich Dodatkowych warunków zakupu. Jeżeli nie akceptujesz wszystkich warunków niniejszej Umowy i nie zgadasz się, aby były dla Ciebie wiążące, nie masz prawa korzystać z naszego Serwisu.

Uznaje się, że zaimki i wszelkie ich odmiany odnoszą się do wyrazów rodzaju męskiego, żeńskiego i nijakiego, w liczbie pojedynczej lub mnogiej, oznaczających tożsamość osób i podmiotów zgodnie z wymaganiami. 

20. CAŁOŚĆ POROZUMIENIA

Niniejsza Umowa zastępuje wszelkie poprzednie umowy lub oświadczenia.

Niniejszy Regulamin wraz z Polityką prywatności, Polityką dotyczącą plików cookie, Wytycznymi dla społeczności i Poradami dotyczącymi bezpieczeństwa, jak też z Dodatkowymi warunkami zakupu, stanowią całość porozumienia między Tobą a Tinderem w zakresie korzystania z naszego Serwisu. Niniejszy Regulamin zastępuje wszelkie uprzednie, pisemne i ustne umowy, oświadczenia i porozumienia między nami. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub na innej podstawie nieegzekwowalne, pozostałe postanowienia Regulaminu nadal będą w pełni obowiązywać. Nieskorzystanie przez Spółkę z jakiegoś prawa lub niewyegzekwowanie jakiegoś postanowienia Umowy nie będzie oznaczało zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia. Zgadzasz się, że konto w serwisie Tinder jest nieprzekazywalne i że wszelkie prawa do konta oraz zawartych na nim treści wygasają z chwilą Twojej śmierci, chyba że inaczej stanowią przepisy prawa. Nie możesz przenieść ani dokonać cesji żadnych praw i licencji przyznanych czy udzielonych na mocy niniejszej Umowy, ale my możemy dokonywać takich przeniesień i cesji bez ograniczeń. Zaakceptowanie niniejszego Regulaminu nie skutkuje założeniem przedstawicielstwa, spółki osobowej, wspólnej działalności, instytucji powierniczej czy zawarciem innych szczególnych relacji czy stosunku pracy; nie możesz składać żadnych oświadczeń w imieniu Tindera ani zaciągać zobowiązań na jego rzecz.

21. POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE DLA MIESZKAŃCÓW NIEKTÓRYCH OBSZARÓW

Postanowienia szczególne dotyczą mieszkańców państw: Dania i Izrael, jak też stanów: Arizona, Connecticut, Illinois, Iowa, Kalifornia, Karolina Północna, Kolorado, Minnesota, Nowy Jork, Ohio, Rhode Island i Wisconsin.

Informacja dla subskrybentów mieszkających w stanie Nowy Jork:

 • Serwis nie gwarantuje liczby „poleceń”, natomiast charakteryzuje się tym, że subskrybent może obejrzeć dowolną liczbę profili.

 • Jeżeli prześlesz pisemne zawiadomienie na adres Match Group Legal, P.O. Box 25472, Dallas, Texas 75225, USA, możesz zawiesić swoją subskrypcję na okres maksymalnie jednego roku.

 • Postanowienia dotyczące wykorzystywania Twoich danych i prawa dostępu do danych znajdują się w punkcie 5 i naszej Polityce prywatności.

 • Karta praw użytkowników serwisu randkowego w Nowym Jorku dostępna jest tutaj.

Informacja dla subskrybentów mieszkających w stanie Karolina Północna:

 • Prawa Kupującego w Karolinie Północnej znajdują się tutaj.

Informacja dla subskrybentów mieszkających w stanach Illinois, Karolina Północna, Nowy Jork i Ohio:

 • Nasz Serwis jest powszechnie dostępny w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli uważasz, że przeprowadziłeś(-aś) się poza obszar, w którym oferujemy Serwis, prosimy o kontakt drogą pisemną na adres: Match Group Legal, P.O. Box 25472, Dallas, Texas 75225, USA. Podejmiemy starania, aby zapewnić Tobie alternatywne usługi lub zwrot pieniędzy.

Informacja dla subskrybentów mieszkających w stanach: Illinois, Iowa,Karolina Północna, Minnesota, Nowy Jork, Ohio, Rhode Island i Wisconsin:

Prawo do anulowania: Możesz anulować subskrypcję bez kary i zobowiązań, w dowolnym czasie przed północą trzeciego dnia roboczego od daty wykupienia subskrypcji. W przypadku Twojej śmierci przed końcem okresu subskrypcji Twoi spadkobiercy posiądą prawo do zwrotu części wniesionej przez Ciebie opłaty, odpowiadającej okresowi, który pozostał od chwili śmierci do końca subskrypcji. W przypadku gdy przed końcem okresu subskrypcji staniesz się niepełnosprawny(-a) (w stopniu uniemożliwiającym korzystanie z naszego Serwisu), będzie Ci przysługiwało prawo do zwrotu części wniesionej przez Ciebie opłaty, odpowiadającej okresowi od chwili, w której stwierdzono niepełnosprawność, do końca subskrypcji, pod warunkiem zawiadomienia Spółki w tym samym trybie, w jakim składa się wniosek o zwrot, zgodnie z postanowieniami sekcji 8.

Informacja dla subskrybentów mieszkających w Danii:

 • Jeżeli chcesz skorzystać z prawa do odstąpienia, musisz wypełnić i przesłać formularz odstąpienia, znajdujący się w Załączniku poniżej. UWAGA: W przypadku zakupu subskrypcji przez Apple, rozwiązanie lub odstąpienie należy przesłać do Apple. 

 • Wyjątki od prawa do odstąpienia: Nie można anulować zamówienia na treści cyfrowe, które nie są dostarczane na fizycznym nośniku, jeżeli rozpoczęto przetwarzanie zamówienia za Twoją wyraźną wcześniejszą zgodą i jeżeli potwierdziłeś(-aś), że w związku z tym tracisz swoje prawo do odstąpienia. Dotyczy to na przykład zakupu Obiektów wirtualnych. Oznacza to, że tego typu zakupy mają charakter OSTATECZNY I NIEWYMIENNY LUB BEZZWROTNY.

Załącznik 

Standardowy formularz odstąpienia
(tylko dla mieszkańców Danii)

Do:

MTCH Technology Services Limited,
Attn: Tinder Cancellations,
1 Hatch Street Upper,
Dublin 2, Ireland D02PY28,
Adres e-mail: legaldept@gotinder.com.

Niniejszym oświadczam, że chcę skorzystać z mojego prawa do odstąpienia w związku z moją umową kupną dotyczącą świadczenia następujących usług.

Numer zamówienia:

Data złożenia zamówienia:

Imię i nazwisko Klienta:

Adres Klienta:

Adres e-mail Klienta:

Numer telefonu Klienta:

Data: