PODMIENKY POUŽÍVANIA

Posledná aktualizácia 19. novembra 2021

Hlavná zmena v tejto verzii: Objasnili sme, že za naše služby v Európskom hospodárskom priestore, Spojenom kráľovstve a Švajčiarsku je zodpovedná spoločnosť MTCH Technology Services Limited, ktorá prevádzkuje našu európsku centrálu.

Súhrn našich Zmluvných podmienok používania nájdete v časti Súhrn podmienok.

Víta vás Tinder. Ak žijete v Európskom hospodárskom priestore, Spojenom kráľovstve alebo Švajčiarsku, tieto Podmienky používania sa uzatvárajú medzi vami a spoločnosťou:

MTCH Technology Services Limited („MTCH Technology“) 1 Hatch Street Upper Dublin 2 Dublin D02 PY28 Ireland

Ak žijete v Japonsku, tieto podmienky používania upravujú vzťah medzi vami a spoločnosťou:

MG Japan Services GK („MG Japan“) 4F Sumitomo Fudosan Azabu Bldg 1-4-1 Mita Minato-ku, Tokyo 108-0073 Japonsko

Ak žijete mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, Spojeného kráľovstva, Švajčiarska a Japonska, tieto Podmienky používania sa uzatvárajú medzi vami a spoločnosťou:

Match Group, LLC („Match Group“) 8750 North Central Expressway, Suite 1400 Dallas, TX 75231, Spojené štáty americké

Podmienky („nás“, „my“, „spoločnosť“ alebo „Tinder“) sa vzťahujú na MTCH Technology, MG Japan alebo Match Group na základe krajiny vášho bydliska.

1. Prijatie dohody o podmienkach používania.

Vytvorením Tinder účtu, či už prostredníctvom mobilného zariadenia, mobilnej aplikácie, alebo počítača (ďalej spoločne len „služba“), súhlasíte s tým, že sa budete riadiť (i) týmito Podmienkami používania (ii) našimi Zásadami ochrany osobných údajov, Zásadami súborov cookie, Arbitrážnymi postupmi (as sa vás týkajú) a Bezpečnostnými tipmi a Pokynmi pre komunitu, ktoré sú všetky začlenené s odkazom na túto dohodu, a (iii) všetkými podmienkami zverejnenými a dohodnutými s Vami, ak si zakúpite ďalšie funkcie, produkty alebo služby, ktoré ponúkame v službe (ďalej spoločne len „dohoda“). Ak neakceptujete a nesúhlasíte s tým, že budete viazaní všetkými podmienkami tejto dohody, službu nepoužívajte.

Z času na čas môžeme zmeniť túto dohodu a službu. Môžeme to urobiť z rôznych dôvodov vrátane premietnutia zmien alebo požiadaviek zákona, nových funkcií alebo zmien v obchodných postupoch. Najnovšia verzia tejto dohody bude zverejnená v službe, v časti Nastavenia a tiež na stránkach gotinder.com a mali by ste pravidelne kontrolovať najnovšiu verziu. Najnovšia verzia je vždy platnou verziou. Ak úprava zmluvy zahŕňa významné zmeny, ktoré majú vplyv na vaše práva alebo povinnosti, budeme vás o nich informovať aspoň 30 dní vopred (ak to v zmysle platného zákona budeme môcť vykonať) primeranými prostriedkami, medzi ktoré by mohlo patriť oznámenie prostredníctvom služby alebo e-mailom. Ak budete službu naďalej používať aj po nadobudnutí účinnosti zmien, súhlasíte s revidovanou zmluvou.

2. Oprávnenosť.

Nie ste oprávnený vytvoriť účet alebo pristupovať k Službe alebo používať Službu alebo systémy, v ktorých sa nachádza, pokiaľ nie sú splnené všetky nasledujúce skutočnosti:

 • máte aspoň 18 rokov.
 • môžete so službou Tinder vytvoriť záväznú zmluvu,
 • nie ste osoba, ktorá má zákaz používať Službu na základe právnych predpisov Spojených štátov alebo akejkoľvek inej príslušnej jurisdikcie (napríklad nie ste uvedení na zozname osobitne určených štátnych príslušníkov amerického ministerstva financií ani nemáte podobný zákaz),
 • budete dodržiavať túto dohodu a všetky príslušné miestne, štátne, národné a medzinárodné zákony, pravidlá a nariadenia, a
 • nikdy ste neboli odsúdení za zločin alebo trestný čin (alebo čin podobného rozsahu), sexuálny trestný čin alebo akýkoľvek trestný čin zahŕňajúci násilie a nemusíte sa registrovať ako sexuálny delikvent v žiadnom štáte, federálnom alebo miestnom zozname sexuálnych delikventov.

3. Váš účet.

Ak chcete používať službu Tinder, môžete sa prihlásiť niekoľkými spôsobmi, napríklad aj pomocou prihlásenia cez Facebook. Ak tak urobíte, oprávňujete nás na prístup a používanie určitých informácií o Facebook účte, vrátane, nie však výlučne, vášho verejného Facebook profilu. Ďalšie informácie o údajoch, ktoré od vás zbierame, a o tom, ako ich používame, nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov.

Ste zodpovední za zachovanie dôvernosti vašich prihlasovacích údajov, ktoré používate na registráciu do služby Tinder, a ste výhradne zodpovední za všetky činnosti, ktoré sa uskutočňujú na základe týchto údajov. Ak si myslíte, že niekto získal prístup k vášmu účtu, okamžite náskontaktujte.

4. Zmena služieb a ukončenie.

Tinder sa vždy snaží zlepšiť svoje služby a priniesť vám ďalšie funkcie, ktoré budete považovať za významné a užitočné. To znamená, že môžeme z času na čas pridať nové funkcie alebo zlepšenia produktu, ako aj odstrániť niektoré funkcie, a ak tieto kroky neovplyvnia vaše práva alebo povinnosti, nemusíme vás o tom informovať skôr, ako ich podnikneme. Službu môžeme dokonca úplne pozastaviť. V takom prípade vás budeme vopred informovať, pokiaľ nám to nezabránia poľahčujúce okolnosti, ako napríklad obavy o bezpečnosť.

Najjednoduchší spôsob, ako môžete zrušiť svoj účet, je postupovať podľa pokynov v časti „Nastavenia“ v službe. K dispozícii máte samozrejme aj ďalšie možnosti zrušenia. Ak však používate platobný účet tretej strany, ako je Apple App Store alebo iTunes Store, podľa potreby („App Store“) alebo Google Play Store, budete musieť spravovať nákupy v aplikácií prostredníctvom tohto účtu, aby nedošlo k ďalšej fakturácii. Tinder môže váš účet kedykoľvek ukončiť bez predchádzajúceho upozornenia, ak sa domnieva, že ste porušili túto dohodu. Po takomto ukončení nemáte nárok na vrátenie peňazí za nákupy.

Pre obyvateľov Kórejskej republiky, s výnimkou prípadu, keď sa oprávnene domnievame, že (i) je poskytnutie oznámenia zákonne zakázané (napríklad ak by poskytnutie oznámenia porušilo príslušné zákony, nariadenia alebo príkazy regulačných úradov alebo by ohrozilo prebiehajúce vyšetrovanie vykonávané regulačným orgánom) alebo (ii) akékoľvek oznámenie môže spôsobiť ujmu vám, tretím stranám, spoločnosti Tinder a/alebo našim sesterským spoločnostiam (napríklad keď poskytnutie oznámenia poškodzuje zabezpečenie Služby), bezodkladne vás upozorníme na dôvod prijatia príslušného kroku.

Po ukončení vášho účtu dôjde k ukončeniu platnosti tejto dohody s tou výnimkou, že na vás a Tinder sa budú naďalej vzťahovať nasledujúce ustanovenia: oddiel 4, oddiel 5 a oddiely 12 až 19.

5. Bezpečnosť; Vaše interakcie s ostatnými členmi.

Aj keď sa Tinder snaží podporovať pozitívnu používateľskú skúsenosť prostredníctvom funkcií, ako je napríklad dvojitá aktivácia, ktorá umožňuje používateľom komunikovať iba v prípade, že obidvaja prejavili záujem jeden o druhého, nie je zodpovedný za správanie ktoréhokoľvek člena vrámci služby alebo mimo nej. Súhlasíte s opatrnosťou pri všetkých interakciách s ostatnými členmi, najmä ak sa rozhodnete komunikovať mimo služby alebo sa osobne stretávať. Ďalej súhlasíte s tým, že si prečítate a dodržiavate Bezpečnostné tipy služby Tinder pred jej použitím. Súhlasíte s tým, že svoje finančné informácie (napríklad informácie o kreditnej karte alebo bankovom účte) nebudete poskytovať, a ani prevodom alebo iným spôsobom posielať peniaze iným členom.

ZA INTERAKCIE S OSTATNÝMI POUŽÍVATEĽMI NESIETE SAMI VÝLUČNÚ ZODPOVEDNOSŤ. ROZUMIETE, ŽE TINDER NEVYKONÁVA TRESTNÉ PREVIERKY SVOJICH ČLENOV ANI INAK NEZISŤUJE POZADIE SVOJICH ČLENOV. TINDER NEPOSKYTUJE ŽIADNE VYHLÁSENIA ANI ZÁRUKY TÝKAJÚCE SA SPRÁVANIA ALEBO KOMPATIBILITY ČLENOV.

6. Práva, ktoré vám Tinder udeľuje.

Tinder vám poskytuje osobnú, celosvetovú, bezplatnú, neprenosnú, nevýlučnú, odvolateľnú a nesublicencovateľnú licenciu na prístup do služby a jej používanie. Táto licencia je určená výlučne na to, aby vám umožnila využívať a užívať si výhody služby tak, ako to zamýšľa Tinder, a ktoré sú povolené touto dohodou. Táto licencia a akékoľvek oprávnenie na prístup k službe budú automaticky zrušené v prípade, že vykonáte niektorý z nasledujúcich krokov:

 • používať službu alebo akýkoľvek obsah obsiahnutý v službe na akékoľvek komerčné účely bez nášho písomného súhlasu;
 • kopírovať, upravovať, prenášať, vytvárať akékoľvek odvodené diela, používať alebo akýmkoľvek spôsobom reprodukovať akýkoľvek materiál chránený autorskými právami, obrázky, ochranné známky, obchodné názvy, servisné známky alebo iné duševné vlastníctvo, obsah alebo vlastnícke informácie prístupné prostredníctvom služby bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Tinder;
 • vyjadrovať alebo naznačovať, že akékoľvek vaše vyhlásenia sú odobrené službou Tinder;
 • používať akékoľvek roboty, boty, pavúky, prehľadávače, zberače, vyhľadávacie aplikácie, proxy alebo iné manuálne alebo automatické zariadenia, metódy alebo procesy na prístup, získavanie, indexovanie, „ťaženie dát“ alebo akýmkoľvek spôsobom reprodukovať alebo obísť navigačnú štruktúru alebo prezentáciu služby alebo jej obsahu;
 • používať službu akýmkoľvek spôsobom, ktorý by mohol zasahovať, narušiť alebo negatívne ovplyvniť službu alebo servery alebo siete pripojené k službe;
 • nahrávať vírusy alebo iný škodlivý kód alebo inak ohrozovať bezpečnosť služby;
 • falšovať hlavičky alebo inak manipulovať s identifikátormi, aby sa zakryl pôvod akýchkoľvek informácií prenášaných do alebo prostredníctvom služby;
 • „prispôsobovať“ alebo „kopírovať“ akejkoľvek časti služby bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Tinder;
 • používať metaznačky alebo metakód alebo iné zariadenia obsahujúce akýkoľvek odkaz na Tinder alebo službu (alebo akúkoľvek ochrannú známku, obchodný názov, servisnú značku, logo alebo slogan spoločnosti Tinder) na nasmerovanie akejkoľvek osoby na akúkoľvek inú webovú stránku na akýkoľvek účel;
 • upravovať, prispôsobovať, poskytovať sublicencie, prekladať, predávať, spätne analyzovať, dešifrovať, dekompilovať alebo inak rozobrať akúkoľvek časť služby alebo spôsobovať, aby tak urobili ostatní;
 • používať alebo vyvíjať akékoľvek aplikácie tretích strán, ktoré interagujú so službou alebo s obsahom alebo informáciami iných členov bez nášho písomného súhlasu;
 • používať, pristupovať alebo publikovať programovacie rozhranie aplikácie Tinder bez nášho písomného súhlasu;
 • skúmať, skenovať alebo testovať zraniteľnosť našej služby alebo akéhokoľvek systému alebo siete;
 • povzbudzovať alebo propagovať akúkoľvek činnosť, ktorá porušuje túto dohodu.

Tinder môže prešetriť a podniknúť akékoľvek dostupné právne kroky v reakcii na nezákonné alebo neoprávnené použitie služby, vrátane zrušenia vášho účtu.

Akýkoľvek softvér, ktorý poskytujeme, si môže automaticky stiahnuť a nainštalovať inovácie, aktualizácie alebo iné nové funkcie. Tieto automatické preberania budete pravdepodobne môcť upraviť v nastaveniach svojho zariadenia.

7. Práva, ktoré udeľujete službe Tinder.

Vytvorením účtu udeľujete službe Tinder celosvetové, prevoditeľné, sublicencovateľné, bezplatné licenčné právo, právo a licenciu na hosťovanie, ukladanie, používanie, kopírovanie, zobrazovanie, reprodukciu, prispôsobenie, úpravu, publikovanie, úpravu a distribúciu informácií, na ktoré nám udeľujete schválenie a umožníte nám k nim prístup z tretích strán, napríklad z Facebooku, ako aj k akýmkoľvek informáciám, ktoré uverejníte, nahráte, zobrazíte alebo inak sprístupníte (spoločne ďalej len „uverejnite“) v službe alebo ich prenesiete na iných členov (ďalej len „obsah“). Licencia Tinder na váš obsah je nevýhradná, s výnimkou toho, že licencia Tinder je výhradná, pokiaľ ide o odvodené diela vytvorené použitím služby. Napríklad služba Tinder by mala výhradnú licenciu na snímky obrazovky služby, ktoré zahŕňajú váš obsah. Okrem toho, aby Tinder mohol zabrániť použitiu vášho obsahu mimo služby, udeľujete spoločnosti Tinder oprávnenie konať vo svojom mene v súvislosti s porušovaním používania vášho obsahu, ktoré zo služby získali ostatní členovia alebo tretie strany. Toto výslovne zahŕňa oprávnenie, ale nie povinnosť, zasielať oznámenia podľa článku 17 zbierky zákonov USA ods. 512 písm. c bod 3 (teda oznámenia o zastavení šírenia podľa zákona DMCA) vo vašom mene, ak je váš obsah prevzatý a používaný tretími stranami mimo služby. Naša licencia na váš obsah podlieha vašim právam podľa platných zákonov (napríklad zákonov týkajúcich sa ochrany osobných údajov v rozsahu, v ktorom akýkoľvek obsah obsahuje osobné informácie definované v týchto zákonoch) a je obmedzeným účelom prevádzky, vývoja, poskytovania a zlepšovania služby, a výskumu a vývoja nových služieb. Súhlasíte s tým, že akýkoľvek obsah, ktorý umiestnite alebo ktorý nás oprávňujete umiestňovať do služby, môžu zobraziť iní členovia a môže ho zobraziť každá osoba, ktorá navštevuje alebo sa zúčastňuje služby (napríklad jednotlivci, ktorí môžu prijímať zdieľaný obsah od iných členov služby Tinder).

Súhlasíte s tým, že všetky informácie, ktoré poskytnete pri vytvorení svojho účtu, vrátane informácií poskytnutých z vášho účtu Facebook, sú presné a pravdivé a vy máte právo zverejniť obsah v službe a udeliť vyššie popísanú licenciu službe Tinder.

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že môžeme monitorovať alebo kontrolovať akýkoľvek obsah, ktorý uverejníte ako súčasť služby. Môžeme vymazať akýkoľvek obsah, úplne alebo čiastočne, ktorý podľa nášho výlučného úsudku porušuje túto dohodu alebo môže poškodiť dobré meno služby.

Pri komunikácii so zástupcami zákazníckeho servisu súhlasíte, že s nimi bude jednať s rešpektom a láskavosťou. Ak sa domnievame, že vaše správanie voči ktorémukoľvek zo zástupcov nášho zákazníckeho servisu alebo iným zamestnancom ich kedykoľvek ohrozuje, obťažuje ich alebo na nich útočí, vyhradzujeme si právo váš účet okamžite zrušiť.

Vzhľadom na to, že Tinder vám umožňuje používať službu, súhlasíte s tým, že my, naši pridružení partneri a naši partneri z tretích strán môžu na túto službu umiestňovať reklamu. Odoslaním návrhov alebo spätnej väzby spoločnosti Tinder týkajúcej sa našej služby súhlasíte s tým, že spoločnosť Tinder môže používať a zdieľať takúto spätnú väzbu na ľubovoľné účely bez toho, aby vás odškodnila.

Upozorňujeme, že Tinder môže pristupovať, ukladať a zverejňovať informácie o vašom účte a obsahu, ak to vyžaduje zákon, splnením dohody s vami alebo v dobrej viere, že takýto prístup, uloženie alebo zverejnenie spĺňa legitímny záujem vrátane (i) dodržiavania právnych postupov; (ii) presadzovania dohody; (iii) odpovedania na tvrdenia, že akýkoľvek obsah porušuje práva tretích strán; (iv) odpovedania na vaše žiadosti o zákaznícky servis; alebo (v) ochrany práva, majetku alebo osobnej bezpečnosti spoločnosti alebo akejkoľvek inej osoby.

8. Pravidlá komunity.

Používaním služby súhlasíte s tým, že nebudete:

 • používať službu na akýkoľvek účel, ktorý je nezákonný alebo zakázaný touto dohodou;
 • používať službu na akékoľvek škodlivé alebo zločinné účely;
 • používať službu na účely poškodenia spoločnosti Tinder;
 • porušovať naše Pokyny pre komunitu, ktoré sa z času na čas aktualizujú;
 • posielať nevyžiadanú poštu, vyžadovať peniaze alebo podvádzať akýchkoľvek členov;
 • vydávať sa za inú osobu alebo subjekt alebo zverejňovať akékoľvek obrázky inej osoby bez jej súhlasu;
 • šikanovať, „prenasledovať“, zastrašovať, napadnúť, obťažovať, týrať alebo hanobiť akúkoľvek osobu;
 • zverejňovať akýkoľvek obsah, ktorý narušuje alebo porušuje práva kohokoľvek, vrátane práv na reklamu, súkromie, autorské práva, ochrannú známku alebo iné duševné vlastníctvo alebo zmluvné právo;
 • uverejňovať akýkoľvek obsah, ktorý obsahuje prejavy nenávisti, ohrozuje, je sexuálne explicitný alebo pornografický.
 • uverejňovať akýkoľvek obsah, ktorý podnecuje násilie; alebo obsahuje nahotu či grafické alebo bezdôvodné násilie.
 • uverejňovať akýkoľvek obsah, ktorý propaguje rasizmus, fanatizmus, nenávisť alebo fyzické poškodenie akéhokoľvek druhu proti akejkoľvek skupine alebo jednotlivcovi;
 • vyžiadať si heslá na ľubovoľné účely alebo osobné identifikačné informácie pre komerčné alebo nezákonné účely od iných členov alebo šíriť osobné informácie inej osoby bez jej súhlasu;
 • používať účet iného člena, zdieľať účet s iným členom alebo spravovať viac ako jeden účet;
 • vytvoriť si ďalší účet, ak sme už váš účet zrušili, pokiaľ nemáte náš súhlas.

Tinder si vyhradzuje právo prešetriť a/alebo zrušiť váš účet bez vrátenia peňazí za akékoľvek nákupy, ak ste porušili túto dohodu, zneužili službu alebo sa správali spôsobom, ktorý Tinder považuje za nevhodný alebo nezákonný, vrátane akcií alebo komunikácií, ku ktorým dochádza v rámci alebo mimo služby. V určitých prípadoch tiež môžeme zrušiť váš účet pre porušenie platných podmienok ktoréhokoľvek z podnikov v skupine spoločností Match Group, ktorá okrem služby Tinder zahŕňa aj služby ako OkCupid, Plenty of Fish, Match, Meetic, BlackPeopleMeet, LoveScout24, OurTime, Pairs, ParPerfeito a Twoo (ďalšie podrobnosti získate po kliknutí sem). Pokiaľ porušíte tieto pravidlá alebo naše Pokyny pre komunitu, vaše oprávnenie na používanie služby bude automaticky zrušené.

9. Obsah iných členov.

Aj keď si Tinder vyhradzuje právo skontrolovať a odstrániť obsah, ktorý porušuje túto dohodu, za tento obsah je zodpovedný výlučne člen, ktorý príspevok zverejnil, a Tinder nemôže zaručiť, že všetok obsah bude v súlade s touto dohodou. Ak vidíte obsah v službe, ktorý porušuje túto dohodu, nahláste to v rámci služby alebo cez náš kontaktný formulár.

10. Nákupy.

Všeobecne. Tinder môže z času na čas ponúkať produkty a služby na nákup („nákupy v aplikácii“) prostredníctvom služieb App Store, Google Play Store, fakturácie operátora, priamej fakturácie Tinder alebo iných platobných platforiem autorizovaných službou Tinder. Ak sa rozhodnete uskutočniť nákup v aplikácii, zobrazí sa výzva na potvrdenie vášho nákupu u príslušného poskytovateľa platieb a prostredníctvom spôsobu platby (či už ide o kartu, alebo účet tretej strany, ako je Google Play Store alebo App Store) (vášho „Spôsobu platby“) bude účtovaná cena za nákup v aplikácii za ceny, ktoré sa vám zobrazujú za službu(y), ktorú(é) ste vybrali, ako aj za všetky dane z obratu alebo podobné dane, ktoré sa môžu na vaše platby uvaliť, a vy povoľujete službe Tinder alebo účtu tretej strany, podľa potreby, naúčtovanie poplatkov.

Automatické obnovenie; Automatická platba kartou

Ak si zakúpite automaticky sa opakujúce pravidelné predplatné prostredníctvom nákupu v aplikácii, váš Spôsob platby bude za predplatné fakturovaný až do jeho zrušenia. Po počiatočnom období predplatného bude vaše predplatné automaticky pokračovať na neurčitý čas za cenu, na ktorej ste sa dohodli pri nákupe predplatného pokiaľ predplatné nezrušíte pred dátumom obnovenia. Informácie o platbe kartou sa uložia a následne použijú na automatické platby kartou v súlade s dohodou.

Námietky proti už vykonanej platbe by mali byť smerované na zákaznícku podporu, ak bola fakturovaná priamo služba Tinder alebo príslušný účet tretej strany, ako je App Store. Námietku môžete tiež vykonať kontaktovaním svojej banky alebo poskytovateľa platieb, ktorý môže poskytnúť ďalšie informácie o vašich právach, ako aj príslušné lehoty. Súhlas s automatickými platbami kartou môžete kedykoľvek odvolať tak, že prejdete na Nastavenia v službe Tinder alebo na príslušný účet tretej strany, ale upozorňujeme, že ste stále povinní uhradiť všetky dlžné sumy.

Ak si neželáte, aby sa vaše predplatné obnovovalo automaticky alebo ak chcete zmeniť alebo ukončiť svoje predplatné, budete sa musieť prihlásiť do svojho účtu tretej strany (alebo do nastavení v službe Tinder, ak sa vás to týka) a postupovať podľa pokynov na ukončenie alebo zrušenie predplatného, a to aj vtedy, ak ste svoj účet u nás odstránili alebo ak ste odstránili aplikáciu Tinder zo svojho zariadenia. Odstránenie účtu v službe Tinder alebo odstránenie aplikácie Tinder z vášho zariadenia neukončí ani nezruší vaše predplatné; Tinder si ponechá všetky prostriedky naúčtované na váš spôsob platby, až kým svoje predplatné neukončíte alebo nezrušíte v službe Tinder alebo prostredníctvom účtu tretej strany. Ak svoje predplatné ukončíte alebo zrušíte, môžete ho používať až do konca svojho aktuálneho obdobia predplatného a vaše predplatné sa po uplynutí platnosti aktuálneho obdobia neobnoví. Ak žijete v Nemecku, môžete ukončiť svoje predplatné aj po jeho obnovení. V takom prípade nás musíte informovať mesiac vopred a vaše právo ukončiť predplatné nebude nijako dotknuté.

Ďalšie podmienky, ktoré platia, ak platíte priamo službe Tinder v rámci vášho Spôsobu platby. Ak platíte službe Tinder priamo, Tinder môže opraviť všetky chyby fakturácie alebo chyby, ktoré urobí, aj keď už požiadal alebo dostal platbu. Ak iniciujete kompenzáciu alebo inak zrušíte platbu uskutočnenú prostredníctvom vášho spôsobu platby, Tinder môže na základe vlastného uváženia okamžite ukončiť váš účet.

Informácie o spôsobe platby môžete upraviť tak, že navštívite stránku Tinder a prejdete na Nastavenia. Ak platba nebude úspešne zúčtovaná z dôvodu vypršania platnosti, nedostatku finančných prostriedkov alebo iného dôvodu a neupravíte informácie o svojom spôsobe platby, neukončíte alebo nezrušíte svoje predplatné, zostanete dlžný akékoľvek nezaplatené sumy a oprávňujete nás pokračovať vo fakturácii spôsobu platby, pretože môže byť aktualizovaný. Môže to mať za následok zmenu dátumov fakturácie. Okrem toho nás oprávňujete na získavanie aktualizovaných alebo náhradných dátumov vypršania platnosti a čísel kariet pre vašu kreditnú alebo debetnú kartu podľa údajov vydavateľa vašej kreditnej alebo debetnej karty. Podmienky vašej platby budú vychádzať z vášho spôsobu platby a môžu byť určené dohodami medzi vami a finančnou inštitúciou, vydavateľom kreditnej karty alebo iným poskytovateľom zvoleného spôsobu platby. Ak bývate mimo Ameriky, súhlasíte s tým, že vaša platba službe Tinder bude spracovaná prostredníctvom spoločnosti MTCH Technology Services Limited.

Virtuálne položky. Z času na čas si budete môcť zakúpiť obmedzenú, osobnú, neprenosnú, nesublicencovateľnú, odvolateľnú licenciu na používanie „virtuálnych položiek“, ktoré môžu napríklad zahŕňať virtuálne produkty, virtuálne „mince“ alebo iné jednotky, ktorá sa dajú v rámci služby vymeniť za virtuálne produkty (spoločne „Virtuálne položky“). Akýkoľvek zostatok virtuálnej položky zobrazený na vašom účte nepredstavuje zostatok v reálnom svete ani neodráža žiadnu uloženú hodnotu, ale predstavuje mieru rozsahu vašej licencie. Virtuálnym položkám sa neúčtujú žiadne poplatky za nepoužívanie, ale licencia poskytnutá virtuálnym položkám sa skončí v súlade s podmienkami tejto dohody, keď Tinder prestane poskytovať službu alebo ak bude váš účet inak zatvorený alebo ukončený. Tinder si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia účtovať poplatky za právo na prístup k virtuálnym položkám a ich používanie a môže distribuovať virtuálne položky bezplatne alebo za poplatok. Tinder môže kedykoľvek spravovať, regulovať, kontrolovať, upravovať alebo vylúčiť virtuálne položky. Tinder nenesie zodpovednosť voči vám ani žiadnej tretej strane v prípade, že si Tinder uplatní akékoľvek takéto práva. Virtuálne položky môžu byť využité iba prostredníctvom služby. VŠETKY NÁKUPY A VYUŽITIA VIRTUÁLNYCH POLOŽIEK USKUTOČNENÉ PROSTREDNÍCTVOM SLUŽBY SÚ KONEČNÉ A NEVRATNÉ. Poskytovanie virtuálnych položiek na použitie v službe je služba, ktorá začína okamžite po prijatí nákupu týchto virtuálnych položiek. BERIETE NA VEDOMIE, ŽE TINDER NIE JE Z AKÉHOKOĽVEK DÔVODU POVINNÝ POSKYTNÚŤ VRÁTENIE PLATBY ZA VIRTUÁLNE POLOŽKY Z AKÉHOKOĽVEK DÔVODU, A ŽE PO ZATVORENÍ ÚČTU NEBUDETE DOSTÁVAŤ PENIAZE ANI INÚ KOMPENZÁCIU ZA NEPOUŽITÉ VIRTUÁLNE POLOŽKY, ČI UŽ IDE O DOBROVOĽNÉ, ALEBO NEDOBROVOĽNÉ ZRUŠENIE.

Vrátenie platby. Všeobecne platí, že všetky poplatky za nákupy sú nevratné a za čiastočne použité obdobia sa nevracajú žiadne platby ani kredity. Výnimku môžeme udeliť, ak sa požaduje vrátenie platby za predplatné do štrnástich dní od dátumu transakcie alebo ak sa na vrátenie platby vzťahujú právne predpisy platné vo vašej jurisdikcii.

V prípade predplatiteľov, ktorí majú bydlisko v EÚ alebo Európskom hospodárskom priestore, máte v súlade s miestnymi zákonmi nárok na úplné vrátenie platby bez udania dôvodu počas 14 dní od začiatku predplatného. Upozorňujeme, že toto 14-dňové obdobie začína plynúť od začiatku predplatného.

V prípade predplatiteľov a kupujúcich virtuálnych položiek, ktorí majú bydlisko v Kórejskej republike – v súlade s miestnymi zákonmi máte nárok na úplné vrátenie predplatného a/alebo nevyužitých virtuálnych položiek počas 7 dní od zakúpenia. Upozorňujeme, že toto 7-dňové obdobie začína plynúť od zakúpenia.

Okrem poznámky vyššie týkajúcej sa členov s bydliskom v Kórejskej republike, nákupy virtuálnych položiek sú KONEČNÉ A NEVRATNÉ.

Ak chcete požiadať o vrátenie platby:

Ak ste nákupy uskutočnili pomocou svojho účtu Apple ID, vrátené platby spracúva spoločnosť Apple, nie Tinder. Ak chcete požiadať o vrátenie platby, prejdite do obchodu App Store, kliknite na svoje Apple ID, vyberte „História nákupov“, vyhľadajte transakciu a kliknite na „Nahlásiť problém“. Žiadosť môžete odoslať aj na stránke https://getsupport.apple.com.

Ak ste si službu predplatili pomocou svojho účtu v obchode Google Play alebo prostredníctvom služby Tinder priamo: obráťte sa, prosím, na zákaznícku podporu s číslom objednávky pre obchod Google Play (číslo objednávky nájdete v e-maile o potvrdení objednávky alebo prihlásením do Peňaženky Google) alebo Tinder (nájdete ho v e-maile o potvrdení objednávky). Môžete tiež poslať poštou alebo doručiť podpísané a datované oznámenie, v ktorom sa uvádza, že vy, kupujúci, odstupujete od tejto dohody, alebo vety s podobným účinkom. Uveďte tiež e-mailovú adresu alebo mobilné číslo spojené s vaším účtom spolu s číslom vašej objednávky. Toto oznámenie treba zaslať na adresu: Tinder, Attn: Cancellations, P.O. Box 25472, Dallas, Texas 75225, USA.

Ak využijete svoje právo na zrušenie (s výnimkou nákupov uskutočnených prostredníctvom vášho Apple ID, ktoré spravuje spoločnosť Apple), vrátime (alebo požiadame spoločnosť Google o vrátenie) všetky platby prijaté od vás bez zbytočného odkladu a v každom prípade do 14 dní od dátumu, kedy sme dostali oznámenie o vašom rozhodnutí o zrušení dohody. Vrátenie prostriedkov uskutočníme pomocou rovnakých platobných prostriedkov, ktoré ste použili pri pôvodnej transakcii. Za vrátenie vám nebude v žiadnom prípade účtovaný poplatok.

Ak ste uskutočnili nákup prostredníctvom platobnej platformy, ktorá nie je uvedená vyššie, požiadajte o vrátenie platby priamo obchodníka tretej strany, prostredníctvom ktorého ste uskutočnili nákup.

Objednávku na dodávku digitálneho obsahu, ktorá sa nedodáva ako fyzické médium, nemôžete zrušiť, ak sa spracovanie objednávky začalo na základe vášho výslovného predchádzajúceho súhlasu a potvrdením, že tým stratíte právo na zrušenie. Platí to napríklad pre nákupy virtuálnych položiek. To znamená, že takéto nákupy virtuálnych položiek sú KONEČNE A NEVRATNÉ.

Cena. Tinder prevádzkuje globálne obchodné činnosti a naše ceny sa líšia podľa mnohých faktorov. Často ponúkame propagačné ceny – ktoré sa môžu líšiť v závislosti od regiónu, dĺžky predplatného, veľkosti balíka a ďalších. Pravidelne tiež testujeme nové funkcie a možnosti platby.

11. Oznámenie a postup na uplatnenie nárokov na porušenie autorských práv.

Ak sa domnievate, že vaše dielo bolo skopírované a zverejnené v službe spôsobom, ktorý predstavuje porušenie autorských práv, odošlite takedown request pomocou formulára tu

Ak nás kontaktujete v súvislosti s údajným porušením autorských práv, nezabudnite uviesť nasledujúce informácie:

 • elektronický alebo fyzický podpis osoby oprávnenej konať v mene vlastníka autorských práv;
 • popis diela chráneného autorskými právami, ktoré podľa vás boli porušené;
 • popis toho, kde sa materiál, ktorý podľa vás porušuje autorské práva, nachádza v službe (tento popis musí byť dostatočný, aby nám umožnil nájsť údajný materiál porušujúci autorské práva);
 • vaše kontaktné údaje vrátane adresy, telefónneho čísla a e-mailovej adresy a totožnosti vlastníka autorských práv;
 • písomné vyhlásenie, že ste v dobrej viere presvedčení, že sporné použitie nie je povolené vlastníkom autorských práv, jeho zástupcom alebo zákonom; a
 • vyhlásenie, ktoré ste urobili pod trestom krivej prísahy, že vyššie uvedené informácie vo vašom oznámení sú presné a že ste vlastníkom autorských práv alebo ste oprávnený konať v mene vlastníka autorských práv.

Tinder zruší účty opakovaných porušovateľov.

12. Vylúčenie zodpovednosti.

TINDER POSKYTUJE SLUŽBU „TAKÁ, AKÁ JE“ A „DOSTUPNÚ“ A V ROZSAHU POVOLENOM PRÍSLUŠNÝMI PRÁVNYMI PREDPISMI, NEPOSKYTUJE ŽIADNE ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, TAKŽE VÝSLOVNÉ, IMPLIKOVANÉ, ŠTATUTÁRNE ALEBO INÉ V SÚVISLOSTI SO SLUŽBOU (VRÁTANE JEJ OBSAHU), BEZ OBMEDZENÍ, AKÝCHKOĽVEK IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK SPOKOJNOSTI, OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL ALEBO NENARUŠENIA. TINDER NEPREDSTAVUJE A NEZARUČUJE, ŽE (A) SLUŽBA BUDE NEPRERUŠENÁ, BEZPEČNÁ ALEBO BEZ CHÝB, (B) AKÉKOĽVEK PORUCHY ALEBO CHYBY V SLUŽBE BUDÚ OPRAVENÉ, ALEBO (C) ŽIADNY OBSAH, ČI INFORMÁCIE, KTORÉ ZÍSKATE ZO SLUŽBY ALEBO CEZ ŇU, BUDÚ PRESNÉ.

TINDER NEPREBERÁ ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÝKOĽVEK OBSAH, KTORÝ VY ALEBO INÝ ČLEN ALEBO TRETIA STRANA ZVEREJNÍ, ODOŠLE ALEBO PRIJME CEZ SLUŽBU. AKÝKOĽVEK MATERIÁL STIAHNUTÝ ALEBO INAK ZÍSKANÝ PROSTREDNÍCTVOM POUŽITIA SLUŽBY JE PRÍSTUPNÝ NA VLASTNÉ UVÁŽENIE A RIZIKO.

13. Služby tretích strán.

Služba môže obsahovať reklamy a propagačné akcie ponúkané tretími stranami a odkazy na iné webové stránky alebo zdroje. Tinder nezodpovedá za dostupnosť (alebo nedostatočnú dostupnosť) takýchto externých webových stránok alebo zdrojov. Ak sa rozhodnete pre interakciu s tretími stranami sprístupnenými prostredníctvom našej služby, ich vzťah s vami upravia zmluvné podmienky takejto strany. Tinder nezodpovedá ani nenesie zodpovednosť za podmienky alebo kroky takýchto tretích strán.

14. Obmedzenie zodpovednosti.

V PLNOM ROZSAHU POVOLENOM PLATNÝM PRÁVOM, V ŽIADNOM PRÍPADE TINDER, JEHO DCÉRSKE SPOLOČNOSTI, ZAMESTNANCI, DRŽITELIA LICENCIÍ A POSKYTOVATELIA SERVISU NENESÚ ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE NEPRIAME, NÁSLEDNÉ, EXEMPLÁRNE, NÁHODNÉ, ŠPECIÁLNE, TRESTNÉ ALEBO ZVÝŠENÉ ŠKODY, VRÁTANE, BEZ OBMEDZENIA, STRATY ZISKOV, SPÔSOBENÝCH PRIAMO ALEBO NEPRIAMO, ALEBO ZA STRATU ÚDAJOV, POUŽITIE, PRIAZEŇ, ALEBO INÉ NEHNUTEĽNÉ STRATY Z: (I) VÁŠHO PRÍSTUPU ALEBO POUŽITIA, ALEBO NEMOŽNOSTI PRÍSTUPU ALEBO POUŽÍVANIA; (II) SPRÁVANIA ALEBO OBSAHU OSTATNÝCH ČLENOV ALEBO TRETÍCH STRÁN PO POUŽITÍ TEJTO SLUŽBY; ALEBO (III) Z NEOPRÁVNENÉHO PRÍSTUPU, POUŽITIA ALEBO ÚPRAVY VÁŠHO OBSAHU, A TO AJ V PRÍPADE, ŽE TINDER BOL O MOŽNOSTI TÝCHTO ŠKÔD INFORMOVANÝ. CELKOVÁ ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI TINDER ZA VÁS V PRÍPADE VŠETKÝCH NÁROKOV TÝKAJÚCICH SA SLUŽBY NEPRESIAHNE V ŽIADNOM PRÍPADE SUMU, KTORÚ STE ZAPLATILI (ALEBO NIE) SPOLOČNOSTI A 100 USD, KEĎ MÁTE ÚČET.

NIEKTORÉ JURISDIKCIE NEPOVOĽUJÚ VYLÚČENIE ALEBO OBMEDZENIE URČITÝCH ŠKÔD, TAKŽE NIEKTORÉ ALEBO VŠETKY VYLÚČENIA A OBMEDZENIA V TEJTO ČASTI SA NEMUSIA NA VÁS VZŤAHOVAŤ.

15. Arbitráž, vzdanie sa triednej žaloby a zrieknutie sa poroty.

Okrem členov s bydliskom v EÚ alebo Európskom hospodárskom priestore a inde, kde to zakazujú príslušné právne predpisy:

 1. Výhradným prostriedkom na vyriešenie akéhokoľvek sporu alebo nároku vyplývajúceho z tejto dohody alebo súvisiaceho s touto dohodou (vrátane akéhokoľvek údajného porušenia tejto zmluvy) alebo zo služby, je ZÁVÄZNÁ ARBITRÁCIA, ktorú spravuje JAMS podľa zjednodušených arbitrážnych pravidiel a postupov JAMS, s výnimkou zmien v našich Arbitrážnych konaniach. Jedinou výnimkou z exkluzivity arbitrážneho konania je, že ktorákoľvek zo strán má právo podať individuálnu žalobu proti druhej strane na súde pre malé spory príslušnej jurisdikcie, alebo, ak je podaná v arbitrážnom konaní, môže odpovedajúca strana požadovať, aby spor pokračoval na súde pre malé spory, ak je pohľadávka v právomoci súdu pre malé spory. Ak sa žiadosť o konanie na súde pre malé spory podá pred vymenovaním arbitra, arbitrážne konanie sa administratívne uzavrie. Ak je žiadosť o konanie na súde pre malé spory podaná po vymenovaní arbitra, arbiter určí, či by spor mal zostať v arbitrážnom konaní, alebo o ňom má byť rozhodnuté na súde pre malé spory. Takáto arbitráž sa uskutoční iba písomným podaním, pokiaľ sa vy alebo spoločnosť Tinder nerozhodnete dovolávať sa práva na ústne vypočutie pred arbitrom. Ale bez ohľadu na to, či sa rozhodnete pre arbitrážne konanie alebo súd pre malé spory, súhlasíte s tým, že za žiadnych okolností nezačínate, neudržiavate ani sa nezúčastňujete nijakých hromadných žalôb, hromadných arbitrážnych konaní alebo iných zastupiteľských konaní alebo konaní proti spoločnosti Tinder.
 2. Používaním služby akýmkoľvek spôsobom súhlasíte s vyššie uvedenou arbitrážnou dohodou. Týmto sa VZDÁVATE PRÁVA OBRÁTIŤ SA NA SÚD, aby ste uplatnili alebo obhajovali akékoľvek nároky medzi vami a spoločnosťou (s výnimkou záležitostí, ktoré sa môžu vzniesť na súdy pre malé nároky). TIEŽ SA VZDÁVATE SVOJHO PRÁVA ZÚČASTNIŤ SA SKUPINOVEJ AKCIE ALEBO INÉHO HROMADNÉHO KONANIA. Ak uplatníte nárok proti spoločnosti Tinder mimo súdu pre malé nároky (a spoločnosť Tinder nežiada, aby bola žaloba presunutá na súd pre malé nároky), vaše práva určí NEUTRÁLNY ARBITRÁTOR, NIE SUDCA ALEBO POROTA, a arbiter určí všetky nároky a všetky otázky týkajúce sa arbitrárnosti sporu. Máte právo na spravodlivé súdne konanie pred arbitrom. Arbiter môže vo všeobecnosti priznať akúkoľvek úľavu, ktorú môže aj súd, vrátane možnosti vypočuť si dispozitívny návrh (ktorý môže zahŕňať dispozitívny návrh založený na vyjadreniach účastníkov konania, ako aj dispozitívny návrh založený na vyjadreniach účastníkov konania spolu s dôkazmi), mali by ste však poznamenať, že arbitrážne konanie je zvyčajne jednoduchšie a efektívnejšie ako súdne konania a iné právne konania. Rozhodnutia arbitra sú vykonateľné na súde a súd ich môže zvrátiť len z veľmi obmedzených dôvodov. Podrobnosti o arbitrážnom konaní nájdete v našich Arbitrážnych konaniach.
 3. Akékoľvek konanie na vynútenie tejto arbitrážnej zmluvy vrátane akéhokoľvek konania na potvrdenie, zmenu alebo vypovedanie arbitrážneho nálezu sa môže začať na akomkoľvek súde s príslušnou jurisdikciou. V prípade, že táto arbitrážna dohoda bude z akéhokoľvek dôvodu považovaná za nevykonateľnú, akékoľvek súdne spory proti spoločnosti (s výnimkou súdnych sporov vo veciach s malými nárokmi) sa môžu začať iba na federálnych alebo štátnych súdoch v Dallas County, v štáte Texas. Týmto neodvolateľne súhlasíte s jurisdikciou týchto súdov na tieto účely.
 4. Platforma Európskej komisie na riešenie sporov online je k dispozícii na adrese http://ec.europa.eu/odr. Tinder sa nezúčastňuje na postupoch riešenia sporov pred spotrebiteľským arbitrážnym subjektom pre členov s bydliskom v EÚ alebo Európskom hospodárskom priestore.

16. Vládny zákon.

Na členov, ktorí majú bydlisko v EÚ alebo Európskom hospodárskom priestore alebo kdekoľvek inde, kde je naša arbitrážna dohoda zakázaná zákonom, sa na všetky spory vyplývajúce z alebo týkajúce sa tejto dohody o službe, vzťahujú zákony štátu Texasu v USA, s výnimkou kolíznej normy v Texase. Bez ohľadu na vyššie uvedené sa arbitrážna dohoda v oddiele 15 vyššie riadi spolkovým arbitrážnym zákonom. Aby sa predišlo pochybnostiam, voľba platného práva Texasu nenahrádza v takýchto jurisdikciách právne predpisy na ochranu spotrebiteľa.

17. Miesto konania.

S výnimkou členov s bydliskom v EÚ alebo Európskom hospodárskom priestore, ktorí môžu podať žalobu v krajine svojho bydliska v súlade s platnými právnymi predpismi, s výnimkou pohľadávok, ktoré sa môžu riadne uplatniť na súde pre malé nároky príslušnej jurisdikcie, budú všetky nároky vyplývajúce z tejto dohody alebo týkajúce sa tejto dohody, služby alebo vášho vzťahu so spoločnosťou Tinder, ktoré z akéhokoľvek dôvodu nebudú podrobené arbitrážnemu konaniu, riešené výlučne na federálnych alebo štátnych súdoch v Dallas County, Texas, USA. Vy a Tinder súhlasíte s výkonom osobnej jurisdikcie súdov v štáte Texas a zriekate sa akýchkoľvek nárokov, že takéto súdy predstavujú nevhodné fórum.

18. Odškodnenie od vás.

Súhlasíte s tým, že v rozsahu povolenom platnými zákonmi odškodníte, obhájite a budete kryť Tinder, naše pridružené spoločnosti, a ich a našich príslušných úradníkov, riaditeľov, agentov a zamestnancov od akýchkoľvek sťažností, nárokov, požiadaviek, škôd, strát, nákladov, záväzkov a výdavkov, vrátane poplatkov za právne zastúpenie, ktoré vyplývajú alebo akýmkoľvek spôsobom súvisia s vašim prístupom k službe, vašim obsahom alebo porušením tejto zmluvy.

19. Celá dohoda; Iné.

Táto dohoda, ktorá zahŕňa Zásady ochrany osobných údajov, Zásady používania súborov cookie, Bezpečnostné tipy, Pokyny pre komunitu a Arbitrážne konania (ak sa vás týkajú) a akýmikoľvek zmluvnými podmienkami, ktoré sme zverejnili a vy ste ich odsúhlasili, ak ste si zakúpili ďalšie funkcie, produkty alebo služby, ktoré poskytujeme v súvislosti so službou, obsahuje úplnú dohodu medzi vami a spoločnosťou Tinder o používaní služby. Ak sa niektoré ustanovenie tejto dohody považuje za neplatné, zostávajúca časť tejto dohody zostáva v plnej platnosti a účinnosti. Neschopnosť spoločnosti uplatniť alebo vymáhať akékoľvek právo alebo ustanovenie tejto dohody nepredstavuje zrieknutie sa tohto práva alebo ustanovenia. Súhlasíte s tým, že váš Tinder účet je neprenosný a všetky vaše práva na váš účet a jeho obsah zaniknú po vašej smrti. V dôsledku tejto dohody sa nevytvára žiadna agentúra, partnerstvo, spoločný podnik, dôverný alebo iný osobitný vzťah alebo zamestnanie a vy nemôžete žiadnym spôsobom vystupovať v mene spoločnosti Tinder ani ju viazať.